5
ዱሬታስ ኢሜቲዳ ዞሬ
ሂስቲኮ ኢንቴኖ ዱሬ ኣሳቶ! ኣኔ ሲዪቴ። ቡሮ ኢንቴ ቦላ ጋካና ሜቶዛ ጊሽ ዬኪቴ፤ ዉ ዉይ! ጊ ዋሲቴ። ኢንቴ ሃሮይ ቡቂዴስ፥ ኢንቴ ማይዖካ ቢላይ ሚዴስ። ኢንቴ ዎርቃይኔ ኢንቴ ቢራይ ሺይዴስ። ሄ ሺይዳይሲካ ኢንቴ ቦላ ማርካቴሲኔ ኢንቴ ኣሾ ታማ ማላ ፁጌስ። ኢንቴ ዎዴ ዉርሴꬃስ ሚሼ ሺሺዴታ። ኢንቴ ኢንቴ ዎዝናን ዎꬂቴ፤ ኢንቴ ካꬅ ማፂሼ ፔይዳይታስ ኢስታ ዎልቃ ዋጋ ኢንቴ ቃንፆንታ ኣጊዳ ጊሽ ኢንቴ ቦላ ዋሲሼ ኢንቴ ኣቻን ዴቴስ። ካꬅ ማፂዛይታ ዋሶይ ኡባ ዳንዳዪዛ ጎዳ ሃይꬃን ጋኪዴስ። * ዛሬ 24፡14-15 ኢንቴ ቢታ ቦላ ኢሻሎኔ ኣልዔቴꬃን ዴዒዴታ፥ ኢንቴ ዎዝና ሹካስ ꬊኪዳ ሜሄ ማላ ሞꬊሲዴታ። ኢንቴ ኢንቴናራ ኤቄቶንታ ፂሎ ኣሳታ ቦላ ዎርዶ ዎꬂዲ ዎꬊዴታ።
ሜቶ ዳንዳዮ
ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ጎዳይ ሃ ያና ጋካናስ ዳንዳዪቴ። ጎሼ ጎዪዛዴይ ቢታይ ሎዖ ካꬂ ካፃና ጋካናስ ዋኒ ዳንዳዪዛኮኔ ኮይሮ ኢራኔ ዉርሴꬃ ኢራ ኢዚ ዎስቲ ናጊዛኮ ኣኔ ኣኬኪቴ። ኢንቴካ ሄሳꬆ ዳንዳዪቴ። ኢንቴ ዎዝና ሚንꬂቴ። ጋሶይካ ጎዳ ዩሳ ጋላሲ ማቲዴስ።
ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ዚግሬቶፊቴ፤ ኢንቴ ዚግሬቲኮ ኢንቴ ቦላ ፒርዴታና። ፒርዳናዴይ ሄኮ ኢንቴ ፔንጌ ቦላ ኤቂዴስ። 10 ታ ኢሻቶ! ጎዳ ሱንꬃን ኢንቴስ ዮቲዳ ናቤታ ዋዬቴꬂኔ ኢስታ ዳንዳያ ኢንቴስ ሌሚሶ ሂስቲ ፄሊቴ። 11 ዳንዳያን ጌንጪዳ ኣሳታ ኑ ኢስታ “ኢስቲ ኣንጄቲዳይታ” ጊ ቆዲዛይሳ ኢንቴ ኤሬታ። ኢዮቤይ ዋኒ ዳንዳዪዳኮኔ ኢንቴ ኢዛ ጊሽ ሲዪዴታ። ጎዳይ ኢዛ ዉርሴꬃን ኣይ ኦꬂዳኮኔ ኢንቴ ቤይዴታ። ጎዳይ ኣሳስ ኬሂ ሚሼቲዛዴኔ ማሪዛዴ። * ኢዮ 1፡21-22፤ 2፡10፤ ማዛ 103፡8
12 ሃራፔካ ታ ኢሻቶ! ሳሎን ጊዲን ዎይኮ ሳዓን ጊዲን ዎይኮ ኣይ ሚሻንካ ጫቆፍቴ፤ “ኤ” ጋናስ ቤሲዛ ሚሽ ጊዲኮ “ኤ” ጊቴ። “ኣካይ” ጋናስ ጊዲኮ “ኣካይ” ጊቴ ሄሳፌ ሃራ ጊኮ ኢንቴ ቦላ ፒርዴታና። * ማቶ 5፡34-37
ኣማኖ ዎሳ
13 ኢንቴ ጋርሳን ሜቶቲዛ ኣሲ ዲዜ? ዲዛ ጊዲኮ ኢዚ ዎሶ። ኡፋዬቲዛዴይ ዲዜ? ዲዛ ጊዲኮ ኡፋይሳ ዬꬅ ዬፆ። 14 ኢንቴ ጊዶን ሳኬቲዛ ኣሲ ዲዜ? ዲኮ ዎሳ ኬꬃ ጪማታ ፄይጎ። ኢስቲካ ጎዳ ሱንꬃን ዛይቴ ኢዛ ቦላ ቲይዲ ኢዛስ ዎሴቶ። * ማር 6፡13 15 ኣማኖን ዎሲዳ ዎሳይ ሃርጊዳዴ ፓꬃና። ጎዳይካ ኢዛ ዴንꬃና። ኢዚ ናጋራ ኦꬂዳዴ ጊዲኮካ ፆሲ ኢዛ ማራና። 16 ሄሳ ጊሽ ኢንቴካ ኢንቴ ጋርሳን ኢሶይ ኢሳራ ኢንቴ ናጋራ ፓፄቲቴ፤ ፓፃና ማላ ኢሶይ ኢሳስ ዎሲቴ። ፂሎ ኣሳ ዎሳይ ዎልቃራ ዴስ፤ ዎልቃማ ኦሶካ ኦꬄስ። 17 ኤላሲ ኑ ማላካ ኣሳ። ኢዚ ኢራይ ቡኮንታ ማላ ሚንꬂ ዎሲን ቢታ ቦላ ሄꬑ ላይꬂኔ ባጋ ጋካናስ ኢራይ ቡኪቤና። * 1ካዎ 17፡1፤ 18፡1 18 ቃሴካ ዛሪ ዎሲን ኢራይ ሳሎፔ ቢታ ቦላ ቡኪዴስ። ቢታይካ ካꬅ ኢሚዴስ። * 1ካዎ 18፡42-45
19-20 ታ ኢሻቶ! ኢንቴፌ ኢሳዴይ ቱማፔ ባሌቲን ሃራ ኣሲ ኢዛ ዛሪኮ ሄሳ ዎዝናን ዎꬂቴ። ናጋራንቻ ኢዚ ባሌቲዳ ኦጌፔ ኢዛ ዛሪዳዴይ ሄሳዴ ሼምፖ ሃይቆፔ ኣሼሲኔ ኢዛዴ ናጋራ ዳሮዛካ ካሜስ። * ሌም 10፡12፤ 1ጴፅ 4፡8

*5:4 ዛሬ 24፡14-15

*5:11 ኢዮ 1፡21-22፤ 2፡10፤ ማዛ 103፡8

*5:12 ማቶ 5፡34-37

*5:14 ማር 6፡13

*5:17 1ካዎ 17፡1፤ 18፡1

*5:18 1ካዎ 18፡42-45

*5:19-20 ሌም 10፡12፤ 1ጴፅ 4፡8