4
ኢንቴናቴꬃ ፆሳስ ሃሪሲቴ
ኢንቴ ጊዶን ዲዛ ኦላይኔ ኦሻይ ኣዋፔ ዪዴ? ኢንቴ ዎዝናን ዲዛ ኣሞቴꬃፌ ዴንዲዳ ኦላ ጊዴኔ? ኢንቴ ኣሞቴታ ሺን ዴሜኬታ። ኢንቴ ኣስ ዎꬌታኔ ኬሂ ኣሞቴታ ሺን ዴማና ዳንዳዬኬታ። ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ኦዬቲዛ ጊሻኔ ኦሌቲዛ ጊሽ ቃሴ ዎሶንታ ጊሽ ኢንቴስ ኢሜቴና። ኢንቴ ኢንቴ ኣሾ ኡፋይሳናስ ኢታ ቆፋን ዎሲዛ ጊሽ ዎሲዳይሳ ኢንቴ ኤኬኬታ። ኢንቴኖ ላይማቲዛይቶ! ኣላሜራ ሲቄቴꬂ ፆሳራ ሞርኬቴꬅ ጊዲዳይሳ ኤሬኬቲ? ሄሳ ጊሽ ሃይሳ ኣላሜዛራ ሲቄቴꬂ ኮዪዛይ ዉሪካ ፆሳስ ሞርኬ። ዎይኮ ጌሻ ማፃፋ ጊዶን “ኑናን ኢዚ ኣይሲዳ ኣያናይ ኑ ኢዛይታ ጊዳና ማላ ዳሮ ኣሞቴስ” ጊዛይሲ ኢንቴስ ጮ ሜላ ጊዳ ሚሳቲዜ? ጊዶ ኣቲን ኢዚ ባ ኪያቴꬅ ኑስ ጉጂ ኢሜስ። ማፃፋይካ “ፆሲ ኦቶራንቻታራ ኤቄቴስ፥ ኣሽኬታስ ቃሴ ባ ኪያቴꬅ ኢሜስ” ጊዳይ ሄሳሳ። * ሌም 3፡34
ሄሳ ጊሽ ኢንቴና ፆሳስ ሃሪሲቴ። ዳቡሎሳራ ኤቄቲቴ፥ ኢዚ ኢንቴፌ ባቃታና። ፆሳኮ ሺቂቴ፤ ኢዚካ ኢንቴኮ ሺቃና። ኢንቴኖ ናጋራንቻቶ! ኢንቴ ኢንቴ ኩሼ ጌሺቴ፥ ኢንቴ ናምዑ ቆፋን ቃፂዛይቶ! ኢንቴ ኢንቴ ዎዝና ጌሺቴ። ዳርሲ ቆፒቴ፤ ሙዞቲቴ፤ ዬኪቴ፤ ኢንቴ ሚቻይ ዬሆን፤ ኡፋይሳይ ቃሴ ሙዞቴꬃን ሲሞ። 10 ጎዳ ሲንꬃን ኢንቴ ኢንቴና ካዉሺቴ፤ ቃሴ ኢዚ ኢንቴና ꬎቁ ꬎቁ ሂስታና።
11 ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ኢሶይ ኢሳ ሞቶፒቴ፤ ባ ኢሻ ሞቲዛዴይኔ ባ ኢሻ ቦላ ፒርዲዛዴይ ዎጋ ቦላ ኢታ ሃሳዬሲኔ ዎጋ ቦላ ፒርዴስ። ሂስቲኮ ኔ ዎጋ ቦላ ፒርዲዛዴ ኣቲን ዎጋ ናጊዛዴ ጊዳካ። 12 ዎጋ ዎꬂዳዴይኔ ፒርዲዛዴይ ኢሳዴ ፃላላ። ኢዚካ ꬋይሳናሲኔ ኣሻናስ ዳንዳዪዛዴ። ጊዶ ኣቲን ኔኒ ኔ ላጌ ቦላ ፒርዲዛዴይ ኦኔ?
ጬቄታናስ ቤሴና
13 “ኢንቴ ሃቺ ዎይኮ ዎንቶ ሃኖ ሃ ካታማዮ ዎይኮ ሂኖ ሄ ካታማዮ ኑ ባና፤ ቢዲ ሄን ኢዚን ኢሲ ላይꬅ ኡታናኔ ዛልዒ ዎꬊሳና” ጊዛይቶ! ኣኔ ሃ ሲዪቴ። 14 ዎንቶ ሃናናይሳ ኢንቴ ኤሬኬታ። ኢንቴ ሼምፖይ ኢዛ ኣዜ? ኢንቴ ጉꬃ ዎዴ ኣይፌን ቤቲዲ ꬋዪዛ ሃꬃ ፔንታ ማላ። 15 ሃይሳ ጋናፔ “ጎዳ ሼኔ ጊዲኮኔ ኑ ፓፃ ዲኮ ሄሳካ ሃይሳካ ኦꬃና” ጋናስ ኢንቴስ ቤሴስ። 16 ሃዒ ጊዲኮ ኢንቴ ኦቶሬቴꬃን ጬቄቴታ። ሄሳ ማላ ኦቶሬቴꬂ ዉሪካ ኢታ። 17 ሄሳ ጊሽ ሎዖ ጊዲዛይሳ ኦꬃናስ ቤሲዛይሳ ኤሪሼ ኦꬆንታዴስ ናጋራ ጊዳና።

*4:6 ሌም 3፡34