3
ባ ዱና ናጎ
ታ ኢሻቶ! ኢንቴፌ ዳሮቲ ኣስታማሬታ ጊዶፔቶ፤ ጋሶይካ ኑ ኣስታማሬ ጊዲዳይቲ ኣꬌꬃ ፒርዳ ኤካናይሳ ኢንቴ ኤሬታ። ኑ ዉሪካ ዳሮ ሚሻን ꬉጴቶስ። ሃሳያን ꬉጴቶንታዴይ ዲኮ ኢዚ ባ ኣሳቴꬅ ሎዔꬂ ናጋናስ ዳንዳዪዛ ኩሜꬃ ኣሳ። ኑኒ ፓራታ ኣዛዛናስ ቢፃላ ባርሲዲ ኑ ኮይዳ ማላ ኢስታ ኣዛዞስ። ዎይኮ ኣኔ ማርካቤታ ፄሊቴ። ኢስቲ ኣይ ጊታታኔ ጫርኮን ሱጌቲ ቢዛይታ ጊዲኮካ ማርካቤ ላጊዛዴይ ቄሪ ላፋ ላጊዛ ሚሻራ ባ ኮዪዛሶ ኤፌስ። ሄሳꬆካ ኣሳቴꬃ ጋርሳን ኢንፃርሲ ጉꬅ ጊዳ ኡታዳ ጊታ ዎልቃማ ኦቶሮ ኦቶሬታዉስ፤ ቄሪ ታማይ ጊታ ዎራ ዎስቲ ፁጊ ꬋይሲዛኮኔ ኣኔ ዩሺ ቆፒቴ። ኢንፃራሲካ ባ ባጋራ ታማ ማላ፤ ኑ ኣሳቴꬃ ጊዶን ዲዛ ኢታ ኣላሜ። ኣሳቴꬃ ዉርሳ ቱኒሳዉሲኔ ኣሳቴꬃ ቦላ ታማ ጉጃዉስ፤ ባስካ ጋናሜ ታማን ፁጌታና።
ሜሄይ፥ ዶዓይ፥ ካፎቲ ሃይሳꬆካ ቢታ ቦላ ጎሼቲዛይታኔ ኣባ ጊዶን ዲዛ ሜꬌቴꬃታ ዉርሲ ኣሲ ሃራና ዳንዳዬስ፤ ኢስቲካ ሃሬቲዳ። ጊዶ ኣቲን ኢንፃርስ ሃራናስ ዳንዳዪዳዴይ ኦኒካ ዴና። ዎꬊዛ ማርꬔይ ኢዚን ኩሚዳሮኔ ኢዛ ሼምፓ ኤኮንታ ኢታ ሚሻ። ኑኒ ኑ ኢንፃርሳይራ ጎዳኔ ኣዋ ኣንጆስ። ኢዚንካ ፆሳ ሌሚሶን ሜꬌቲዳ ኣሳ ናይታ ዛሪዲ ቃንጎስ። * ሜꬌ 1፡26 10 ኣንጆይኔ ቃንጌꬂ ኢሲ ዱናራ ኬዜስ። ታ ኢሻቶ! ሄሲ ሄሳꬆ ሃናናስ ቤሴና። 11 ኢሲ ፑልቶ ኦላፌ ማልዖ ሃꬂኔ ጫሞ ሃꬂ ፑልቲ ኤሪዜ? 12 ታ ኢሻቶ! ባላሴ ጌቴቲዛ ሚꬂ ዎጋራ ኣይፌ ዎይኮ ዎይኔ ሚꬂ ባላሴ ሚꬃ ኣይፌ ኣይፋናስ ዳንዳዪዜ? ሄሳꬆካ ጫሚዛ ሃꬃፌ ማልዒዛ ሃꬂ ቤታና ዳንዳዬና።
ናምዑ ቆሞ ኤራቴꬅ
13 ኢንቴ ጋራሳፌ ኣኬካራ ዲዛ ኤራ ኣሲ ኦኔ? ኤራይ ዲዛ ጊዲኮ ኣኔ ባ ኦሶ ኣሽኬቴꬃኒኔ ኣꬎ ኤራቴꬃራ ባ ሎዖ ዱሳን ቤሶ። 14 ቃሴ ጫሞኔ ቃናቴይ፥ ኢንቴና ፃላላ ዶሲዛ ሃኖይ ኢንቴ ዎዝናን ዲዛ ጊዲኮ ኦቶሬቴꬅ ኢንቴስ ሲዬቶፎ። ቱማካ ካዶፊቴ። 15 ሂኒ ማላ ኤራቴꬃያ ሳሎፔ ጊዲኩ። ሂና ቃሴ ቢታፌ፥ ኣሾፔኔ ፃላዔፔኮ! 16 ቃናቴይኔ ባርካ ባና ሲቆይ ዲዛሶን ዋሶይኔ ኢታ ኦሶይ ዉሪ ዴስ።
17 ሳሎፔ ጊዲዳ ኤራቴꬃያ ጊዲኮ ኮይሮ ጌሻ፥ ጉዬፔካ ሳሮቴꬅ ዶሲዛሮ፥ ዳንዳዪዛሮ፥ ኤሮ ጊዛሮ፥ ማሮቴꬂኔ ሎዖ ኣይፌይ ኩሚዳሮ፤ ቃሴ ዎርዶ ማዶንታሮኔ ኡሎን ጌኔይ ባይንዳሮ። 18 ሳሮቴꬅ ዶሲዛ ኣሳቲ ሳሮቴꬃን ዜሪዲ ፂሎቴꬃ ኣይፌ ማፄቴስ።

*3:9 ሜꬌ 1፡26