2
ኦጌይ ባይንዳ ማዶ ኮሼና
ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ቦንቼቲዳ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማኒዛይታ ጊዲዳ ማላ ኣሴ ቤሶንታ ኦጌራ ማዶፍቴ። 2-3 ዎርቃ ዪች ቢራꬌን ኣꬂዲ ሎዖ ማይዖ ማይዒዳ ኣሲ ኢንቴ ሺቂዛሶ ዪኮ ሄሳꬆካ ቂታ ማይዖ ማይዒዳዴይ ሄ ሺቂዛሶ ዪኮ ቃሴካ ሃራ ቂታ ማይዖ ማይዒዳ ማንቆ ኣሲ ጌሊኮ ሎዖ ማይዒዳይሳ ዱማ ቦንቾ ቦንቺዲ “ኔስ ቤሲዛ ሎዖ ኡቲዛሶ ሄሳ ቤያ” ጊዲ ሃንኮ ማንቆዛ ቃሴ “ኔ ሄን ሄሳን ኤቃ፤ ዎይኮ ሃ ያ፥ ታ ጋርሳን ዉጌን ኡታ” ኢንቴ ጊኮ፥ ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ቤሶንታ ማዶ ኦꬄታ ጊዴኬቲ? ቃሴካ ኢንቴ ኢታ ቆፋን ኦይኬቲዳ ኢታ ፒርዳ ፒርዲዛይታ ጊዴኬቲ?
ታ ሲቆ ኢሻቶ! ኣኔ ሲዪቴ፤ ኢስቲ ኣማኖን ዱሬታ ጊዳና ማላ ፆሲ ባና ዶሲዛይታስ ሂዶታ ኢስታስ ኢሚዳ ካዎቴꬃ ኢስቲ ላታና ማላ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛን ዲዛ ማንቆታ ዶሪቤኔ? ኢንቴ ቃሴ ማንቆታ ካዉሼታ። ኢንቴና ዋይሲዛይ ዱሬታ ጊዴቴኔ? ኢንቴና ፒርዳሶ ጎቺዛይ ኢስታ ጊዴቴኔ? ኢንቴናን ፄይጌቲዳ ቦንቾ ፆሳ ሱንꬃ ዚጊርዛይቲ ኢስታ ጊዴቴኔ?
ማፃፋን “ኔ ላጌ ኔ ሁዔ ማላ ሲቃ” ጌቴቲ ፃፌቲዳ ካዎ ዎጋ ኢንቴ ፖሊኮ ሎዖ ኦꬄታ። ኢንቴ ቤሶንታ ማዶ ማዲኮ ናጋራ ኦꬄታ። ዎጋ ሲንꬃንካ ኢንቴ ዎጋ ዬꬊዳዴ ጊዲ ቆዴታና። 10 ጋሶይካ ዎጋ ዉርሲ ፖሊዛዴይ ቃሴካ ዎጋፔ ኢሲኔዪን ꬉጴቲዛ ኣሲ ዉርሲካ ሞሪዳዴ ማላ ቆዴቴስ። 11 “ላይማቶፓ” ጊዳዴይ ኢዚካ ዛሪዲ “ዎꬎፓ” ጊዴስ። ኔ ላይማቶንታ ኣጊኮካ ኔ ኣሳ ዎꬊኮ ዎጋፔ ኣꬊዳዴ ጊዳሳ። * ኬሳ 20፡13-14፤ ዛሬ 5፡17-18 12 ኢንቴ ሃሳያ ሃሳዪሼ ዎይኮ ኢሲ ሚሽ ኦꬂሼ ኢንቴና ፂሊሲዛ ኣሳ ማላ ጊዲቴ። 13 ጋሶይካ ማሮንታይ ዉሪካ ማሮይ ባይንዳ ፒርዴታና። ማሮይ ፒርዳ ፆኔስ።
ኣማኖኔ ኦሶ
14 ታ ኢሻቶ! ኢሲ ኣሲ ታስ ኣማኖይ ዴስ ጊኮ ቃሴ ኦሶን ቤሶንታዴ ጊዲኮ ኢዛ ኣይ ማዳኔ? ሄሳ ማላ ኣማኖይ ኢዛ ኣሻኔ? 15-16 ኣኔ ቆፒቴ፥ ኢሲ ኢሻይ ዎይኮ ኢሲ ሚቺያ ማይዖይ ዎይኮ ሚዛይሲ ባይንዳ ኣጊኮ ኢንቴፌ ኢሳዴይ “ኢንቴ ሳሮን ቢቴ! ኢንቴና ሜጎፎ! ካሊቴ!” ጊኮ ኢስታ ኣሾስ ኮሺዛይሳ ኢሞንታ ኣጊኮ ኣይ ማዳኔ? 17 ሄሳꬆካ ኦሶይ ባይንዳ ኣማኖይካ ባስ ሃይቂዳይሳ።
18 ጊዶ ኣቲን ኢሳዴይ “ታስ ኦሶይ ዴስ ኔስ ኣማኖይ ዴስ። ኔኒ ኔ ኣማኖ ኦሶፔ ሻካዳ ታና ቤሳ፤ ታ ቃሴ ታ ኣማኖ ኦሶን ኔና ቤሳና” ጊኮ፥ 19 ኔ “ኢሲ ፆሲ ዲዛይሳ ኣማናሳ” ሄሲካ ሎዖ፤ ዳይዳንꬃቲካ ሄሳ ማላ ኣማኔቴሲኔ ኬሂ ኮኮሬቴስ። 20 ኔኖ ኤያዞ! ኦሶይ ባይንዳ ኣማኖስ ጎዓይ ባይንዳይሳ ኤራናስ ማርካ ኮያይ? 21 ኑ ኣዋ ኣብራሃሜይ ባ ና ዪሳቃ ያርሺዛሶዛ ቦላ ሺሺዳ ዎዴ ኦሶን ፂሊቤኔ? * ሜꬌ 22፡1-14 22 ሄሳን ኣማኖዛ ኦሶራ ጋꬂ ኦꬂዛይሳ ኔ ቤያሳ፤ ኣማኖይካ ኦሶን ፖሌቲዴስ። 23 “ኣብራሃሜይ ፆሴ ኣማኒዴስ፤ ሄ ኣማኖይ ኢዛስ ፂሎቴꬃን ቆዴቲዴስ” ጊዛ ማፃፋ ቃላይ ፖሌቲዴስ፤ ኢዚካ ፆሲ ዶሲዳዴ ጌቴቲዴስ። * ሜꬌ 15፡6፤ 2ታር 20፡7፤ ኢሳ 41፡8 24 ሄሳ ጊሽ ኣሲ ኣማኖን ፃላላ ጊዶንታ ኦሶንካ ፂሊዛይሳ ኢንቴ ቤዬታ። * ኢያ 2፡1-21
25 ሄሳꬆካ ላይማን ዲዛ ኤራዓባ ኪቴቲ ቢዳ ኣሳታ ሞካ ኤካዳ ሃራ ኦጌራ ሞዪዛ ዬዲዳ ጊሽ ባ ኦሶን ፂላቤይኬ? 26 ሼምፖፌ ሻኬቲዳ ኣሾይ ሃይቄꬅ ጊዲዳ ማላ ኦሶፔካ ሻኬቲዳ ኣማኖይ ሃይቄꬃ።

*2:11 ኬሳ 20፡13-14፤ ዛሬ 5፡17-18

*2:21 ሜꬌ 22፡1-14

*2:23 ሜꬌ 15፡6፤ 2ታር 20፡7፤ ኢሳ 41፡8

*2:24 ኢያ 2፡1-21