ያቆቢ
ፃፊዳ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ሃይሲ ያቆቤ ኪታዚ ኣሲ ሃች ሃች ዳና ዱሳ ጊሽ ዮቲዛዝ ጊዲሺን ኢዚ ፃፌቲዳይ ዱማ ዱማ ዴሬን ላሌቲ ዲዛ ታማኔ ናምዑ ኢስራዔሌ ዛርኬታሳ፤ ሄሳ ፃፊዳዴይ ኑኒ ኑ ኤራቴꬅ ኦሶን ፔይሻና ኦጌ ጊሽ ኣማኒዛ ኣሳ ሞኮ ጊሺኔ ኣማሌ ሎዔꬃና ኦጌ ቤሲዛ ዮዖታ ቆንጪሲዛ ሃሳያታ ሌሚሶራ ቤሴስ። ማንቆቴꬃ ጊሽ፥ ፓጬ ጊሽ፥ ሎዖ ኣማሌ ጊሽ፥ ቃንጌቴꬃ ጊሽ፥ ኣማኖ ጊሺኔ ሎዖ ኦሶ ጊሽ ኢንፃርሳ ኢታቴꬃ ጊሺኔ ሎዔቴꬃ ጊሽ፥ ኣꬎ ኤራቴꬃ ጊሽ ኢሶይ ኢሳራ ኦሻ ጊሽ፥ ኦቶሬቴꬃ ጊሺኔ ኣሺኬቴꬃ ጊሽ፥ ሃራ ኣሳ ቦላ ፒርዳ ጊሽ፥ ጬቄቴꬃ ጊሽ፥ ዳንዳያ ጊሺኔ ዎሳ ጊሽ፥ ኣማኒዛይቲ ኦꬃናስ ቤሲዛ ሚሻታ ሁዔን ሁዔን ፃፊዴስ።
ሃ ኪታዚ ኣማኖይ ኣማኖ ዴዓን ኦꬄታና ቤሲዛ ኦጌታ ሎዔꬂ ቆንጪሴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1
ኣማኖኔ ኣꬎ ኤራቴꬅ 1፡2-8
ማንቆቴꬂኔ ዱሬቴꬅ 1፡9-11
ፓጬ 1፡12-18
ፆሳ ቃላ ሲይዲ ኦሶን ፔይሾ 1፡19-27
ኦጌይ ባይንዳ ማዶ ማዶንታ ማላ ኢሜቲዳ ቆፊሶ 2፡1-13
ኣማኖኔ ኦሶ 2፡14-26
ኣማኒዛዴኔ ኢዛ ሃሳያ 3፡1-18
ኣማኒዛዴኔ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛ 4፡1-5፡6
ዱማ ዱማ ሃኖታ ጊሽ ኢሜቲዳ ዞሬ 5፡7-20
1
ፆሳ ኦሳንቻኔ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኦሳንቻ ጊዲዳ ያቆቤፔ ቢታ ቦላ ላሌቲዳ ታማኔ ናምዑ ኮቻታስ ሳሮቴꬂ ኢንቴስ ጊዶ። * ማቶ 13፡55፤ ማር 6፡3፤ ሃዋ 15፡13፤ ጋላ 1፡19
ሜቶኔ ፓጬ
ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ቦላ ዱማ ዱማ ዋዬይ ጋኪኮ ሄሳ ዉርሲ ኡፋይሳን ቆዲቴ። ጋሶይካ ኢንቴ ኣማኖ ፓጬቴꬂ ኢንቴስ ዳንዳያ ኢሚዛይሳ ኢንቴ ኤሬታ። ኢንቴ ዳንዳያን ሚኒ ኤቃናይሲ ኢንቴስ ኢሲ ሚሺካ ፓጮንታ ኩሜꬃ ኣሲኔ ዎሶይ ባይንዳይታ ጊዳና ማላ ኦꬆ። ኢንቴ ጊዶፌ ኦናስካ ኤራቴꬂ ፓጪኮ ኦናካ ሌቆንታ ባ ኪያቴꬃራ ኡባስ ኢሚዛ ፆሳ ዎሶ፤ ኢዛዴስካ ኢሜታና። ጊዶ ኣቲን ሲꬌይ ባይንዳ ኣማኖን ዎሶ። ጋሶይካ ሲꬊዛዴይ ኣባ ቃꬂዛ ዳምባላ ጫርኮ ማላ። ሄሳዴይ ጎዳፔ ኣይኮካ ዴማና ጊዲ ቆፖፎ። ሄሳዴይ ናምዑ ቆፋን ኦይኬቲዲ ባ ቢዛ ኦጌ ቦላ ያኔ ሃኔ ጊዛ ኣሳ ማላ።
ካሴ ዚቃ ዱሳን ዲዛዴ ፆሲ ꬎቁ ሂስታና ጊሽ ኡፋዬቶ። 10 ኣሳ ዱሬቴꬅ ማታ ጪሻ ማላ ቆካና ጊሽ ዱሳን ꬎቁ ጊዳዴይ ፆሲ ኢዛ ዚቂ ሂስቲኮ ኡፋዬቶ። 11 ኣዋ ኣርሼይ ፁጊዲ ማታ ሹሊሴስ፤ ማታ ጪሻይካ ሹሌስ፤ ኢዛ ሎዔቴꬂካ ꬋዬስ፤ ሄሳꬆካ ዱሬይ ሃች ሃች ዳቡርሳን ዲሺን ኢዛ ዱሬቴꬂ ꬋዬስ።
12 ፓጬን ሚኒ ኤቂዳዴይ ኢዚ ኣንጄቲዳዴ። ጋሶይካ ኢዚ ፓጬራ ኤቄቲሺን ፆሲ ባና ዶሲዛይታስ ኢሚዳ ሂዶታ ዴዖ ኣክሊሌ ኢዚ ኤካና። 13 ኦኒካ ፓጬቲዛ ጊዲኮ ታና ፆሲ ፓጬስ ጎፖ፤ ጋሶይካ ፆሲ ኣሴ ኢታን ፓጬና፤ ኢዚ ኦናካ ፓጪ ኤሬና። 14 ጊዶ ኣቲን ኢሲ ኢሲ ኣሲ ፓጬቲዛይ ባርካ ባ ኢታ ኣሞ ካሊሼኔ ባሌቲሼ ፓጬቴስ። 15 ኣሞይ ቃንꬃቲዲ ናጋራ ዬሌስ፤ ናጋራይካ ዲጪዳፔ ጉዬ ሃይቆ ዬሌስ።
16 ታ ሲቆ ኢሻቶ! ኢንቴ ባሌቶፍቴ። 17 ሎዖ ኢሞቴꬂኔ ኩሜꬃ ኣንጆይ ዉሪ ቦላ ሳሎ ፖዖታ ኣዋፔ ዎꬌቴስ። ኢዛ ኣቻን ሄኔ ሃ ዩዪዛ ኤሾይካ ዴና። 18 ኑ ኢዛ ሜꬌቴꬃስ ኮይሮ ባይራታ ጊዳና ማላ ባ ሼኔኒኔ ባ ቱማ ቃላን ኑና ዬሊዴስ።
ሲዪዳይሳ ኦሶ
19 ዶሴቲዳ ታ ኢሻቶ! ሃይሳ ዩሺ ቆፒቴ፤ ኣሲ ዉሪካ ሲያናስ ኤሶቶ፤ ሃሳያሲኔ ሃንቆስ ኤሶቶፖ። 20 ኣሳ ሃንቆይ ፆሳ ፂሎቴꬅ ኦꬄና። 21 ሄሳ ጊሽ ቱናቴꬂኔ ዳልጊዳ ኢታቴꬅ ኢንቴፌ ኬሲ ዬጊዲ ኢንቴ ሼምፖ ኣሻናስ ዳንዳዪዛ ኢንቴ ጊዶን ቶኬቲዳ ቃላ ኣሽኬቴꬃራ ኤኪቴ።
22 ቃላይ ጊዛይሳ ኦꬂቴ ኣቲን ሜላ ሲሲ ፃላላ ሲዪዛዴንታ ጊዲዲ ኢንቴርካ ኢንቴና ባሌꬆፍቴ። 23 ቃላ ሲዪሼ ሲዪዳ ቃላይ ጊዛይሳ ኦꬆንታዴይ ባ ኣይፌሶ ማስቶቴራ ፄሊዛ ኣሳ ማላ። 24 ባና ፄሊ ቤዪዲ ቤስ፤ ኢዚ ኣይ ሚሳቲዛኮኔ ሄራካ ባሌቲቼስ። 25 ጊዶ ኣቲን ባና ጌሺዛ ሎዖ ዎጋ ፄሊ ቤዪዲ ኢዛን ሚኒዛዴይ ባ ሲዪዳይሳ ኦꬂዛዴይኔ ባሎንታዴይ ኢዚ ባ ኦሶን ኣንጄቲዳዴ ጊዳና።
26 ባ ዱና ናጎንታ ባርካ ባ ዎዝና ባሌꬂሼ ታ ኣማናይስ ጊዛዴይ ባርካ ባና ባሌꬄስ። ኢዛ ኣማኖይካ ሜላ ሃዳ ኣማኖ። 27 ፆሳ ኣዋ ሲንꬃን ኢታቴꬂ ባይንዳ ሎዖ ኣማኖይ፤ “ኣያኔ ኣዋይ ሃይቂዳ ናይታ፥ ኢስታ ኣዚናቲ ሃይቂዳ ማጫሳታ ሜቶቴቲሺን ማዶኔ ሃይሳ ኣላሜዛ ቱናቴꬃፌ ባና ናጎ።

*1:1 ማቶ 13፡55፤ ማር 6፡3፤ ሃዋ 15፡13፤ ጋላ 1፡19