5
ፆሳ ኣሳ ኣይሳናስ ኢሜቲዳ ዎጋ
ሄሳ ጊሽ ታካ ኢስታራ ኢሲፌ ዎሳ ኬꬃስ ጪማኔ ኪርስቶሳ ዋዬዛስ ማርካ ጊዲዳ ታኒ ቃሴካ ቡሮፔ ቆንጫና ቦንቾዛ ጊሼታናስ ዲዛ ታኒ ኢንቴናራ ዲዛ ዎሳ ኬꬃ ጪማታ ዞራይስ። ኢንቴስ ሃዳራ ኢሜቲዳ ፆሳ ዉዴ ናጊቴ። ሄ ኢዛ ዉዴዛ ዎልቃራ ጊዶንታ ፆሲ ኮዪዛ ኦጌራ ዶሳራ ሄሚቴ። ሚሼስ ዪቄቴꬃን ጊዶንታ ሃጋዛናስ ዎዝናፔ ኮሻን ጊዶ። * ዮሃ 21፡15-17 ሄሳꬆካ ኢንቴ ኣላፌቴꬃ ጋርሳን ዲዛይታ ዬꬊ ሃሮን ጊዶንታ ዉዴዛስ ሎዖ ሌሚሶ ቤሶን ጊዶ። ኢንቴ ሄሳꬆ ኦꬂኮ ሃንኮ ዋና ሄሚዛይሲ ቆንጪዛ ዎዴ ኢንቴ ሞሬቶንታ ቦንቾ ኣክሊሌ ኤካና።
ሄሳꬆካ ኢንቴኖ ናቴꬃቶ! ኢንቴ ጪማታስ ኣዛዜቲቴ። ኢንቴ ዉሪካ ኣሽኬቴꬅ ኣፋላ ማላ ማይዒዲ ኢሶይ ኢሳስ ኦꬂቴ። “ፆሲ ኦቶሪዛይታ ኢፄስ። ኣሽኬታስ ቃሴ ባ ኪያቴꬅ ኢሜስ” ጌቴቲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። * ሌም 3፡34 ሄሳ ጊሽ ፆሲ ባ ዎዴን ꬎቁ ሂስታና ማላ ሚኖ ፆሳ ኩሼፔ ጋርሳራ ኢንቴና ዚቂ ሂስቲቴ። * ማቶ 23፡12፤ ሉቃ 14፡11፤ 18፡14 ኢዚ ኢንቴስ ቆፒዛ ጊሽ ኢንቴና ሜቲዛ ቆፋ ዉርሲ ኢዛ ቦላ ዬጊቴ።
ዎጋራ ዴዒቴ! ቤጊቴ! ኢንቴ ሞርኬ ዳቡሎሲ ባስ ሚታና ሚሽ ኮዪሼ ፃጊዛ ጋሞ ማላ ኢንቴ ዩሾን ሃርቡቄስ። ኣላሜ ኩሜꬃን ዲዛ ኢንቴ ኢሻቲ ሄሳ ማላ ሜቶ ኤካና ዲዛይሳ ኢንቴ ኤሪዲ ኣማኖን ሚኒ ኤቂዲ ኢዛራ ኤቄቲቴ። 10 ኢንቴ ጉꬃ ዎዴስ ዋዬቲዳይሳፌ ጉዬ ኢንቴና ኪርስቶሳ ባጋራ ጌዴ ሜርና ቦንቾስ ፄይጊዳ ኪያቴꬅ ኡባስ ጎዳይ ኢዚ ባርካ ኢንቴና ጋኪዳ ዋዬዛፔ ኣሻና፥ ማዳናኔ ሚንꬄꬃና ቃሴካ ዳዝጊሳና። 11 ቦንቾይኔ ዎልቃይ ሜርናፔ ሜርና ጋካናስ ኢዛስ ጊዶ። ኣሚን።
ዉርሴꬃ ሳሮካ
12 ታኒ ኢዛን ኣማኔቲዳ ኢሻ ጋ ቆፒዛ ሲልዋኖሴ ባጋራ ሃይሳ ኪታዛ ቃንꬃራ ኢንቴስ ፃፋዲስ። ታ ሄሳ ፃፊዳይ ኢንቴና ዞራናሲኔ ሃይሲ ቱሙ ፆሳ ኪያቴꬅ ጊዲዳይሳ ኢንቴስ ቆንጪሳናስ ጋዳ። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ሃይሳን ፆሳ ኪያቴꬃን ሚኒ ኤቂቴ። * ሃዋ 15፡22፥40
13 ኢንቴ ማላ ዶሬቲዳራ ባቢሎኔን ዲዛ ሚቾ ጊዲዳ ዎሳ ኬꬃያ ኢንቴስ ሳሮካ ሺሻዉስ። ታ ና ማርቆሲካ ኢንቴና ሳሮኬስ። * ሃዋ 12፡12፥25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ ቆላ 4፡10፤ ፒል 24 14 ኣማኖ ሲቆቴꬃን ኢንቴ ኢሶይ ኢሳ ዬሪ ኤኪዲ ሳሮኬቲቴ።
ኢንቴስ ኪርስቶሳይታስ ኡባስ ሳሮይ ጊዶ።

*5:2 ዮሃ 21፡15-17

*5:5 ሌም 3፡34

*5:6 ማቶ 23፡12፤ ሉቃ 14፡11፤ 18፡14

*5:12 ሃዋ 15፡22፥40

*5:13 ሃዋ 12፡12፥25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ ቆላ 4፡10፤ ፒል 24