ጴፅሮሲ
ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ሃዋሬ ጴፅሮሲ ናምዓንꬆ ኪታ ፃፊዳይ ዱማ ዱማሶን ዲዛ ቤኒ ኣማኒዛ ኣሳሳ። ሄ ኢዛ ኪታስ ኣይፌ ዮዖይ ዎርዶ ኣስታማሬታ ኢታ ኦꬆኔ ሄ ኢስታ ቲሚርቴ ጌዶን ዪዳ ባላ ዴዖ ኣሳይ ኣጋና ማላ። ሄ ዎዴ ሜꬌቲዳ ሜቶታ ቢርሻናስ ዳንዳያናይ ዬሱስ ኪርስቶሳ ካሴ ባ ኣይፌራ ቤዪዳይታኔ ኢዚ ታማርሲሺን ባ ሃይꬃን ሲዪዳ ኣሳቲ ኢሚዳ ቲሚርቴ ባጋራ ፆሳ ጊሺኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ጊሽ ቱማ ኤራቴꬅ ዴሜቶ። ፃፌዚ ሃራፔካ ሎዔꬂ ናጌቲዳይ “ኪርስቶሲ ሃ ሲሚ ዬና” ጊዛ ዎርዶ ቲሚርቴ ጊሻሳ። ኢዚ ሄሳ ጊሽ ዮቲሼ “ኪርስቶሲ ኤሌሊ ሲሚ ዮንታ ማላ ኢዛ ዲጊዛይ ኣሲ ዉሪካ ባ ናጋራፔ ሲሚዲ ኣታና ማላፔ ኣቲን ኦኒካ ꬋያና ማላ ኮዮንታ ጊሻሳ” ጌስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-2
ኣማኒዛይታ ፄይጌቴꬅ 1፡3-21
ዎርዶ ኣስታማሬታ 2፡1-22
ኪርስቶሳስ ናምዓንꬆ ዩሳ 3፡1-18
1
ዬሱስ ኪርስቶሳ ኦሳንቻኔ ኢዛን ሃዋሬ ሲሞና ጴፅሮሳፔ፥ ኑ ጎዳፔኔ ኑ ꬋሌ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ቤቲዳ ፂሎቴꬃ ባጋራ ኑ ዴሚዳ ኣማኖ ማላ ቦንቼቲዳ ኣማኖ ዴሚዳይቶ! ፆሳኔ ኑ ጎዳ ዬሱሳ ኤሮን ኪያቴꬂኔ ሳሮይ ኢንቴስ ጊዶ።
ፆሳን ፄይጌቲ ኢዛን ዶሬቴꬅ
ባ ቦንቾኒኔ ባ ኪያቴꬃን ኑና ፄይጊዳይሳ ኑኒ ኢዛ ኤሪዳ ጊሽ ኢዛ ፆሳቴꬃ ዎልቃይ ዴዖሲኔ ፆሴ ጎይናናስ ኑስ ኮሺዛዝ ዉርሲ ኢሚዴስ። ባ ቦንቾኒኔ ባ ኪያቴꬃን ቦንቾ ዎጋይ ዲዛይሳኔ ኬሂ ጊታ ጊዲዳ ኢዛ ሂዶታ ኑኒ ዴሚዶስ። ሄይታንታ ባጋራ ኢንቴ ኢታ ኣሞ ጋሶን ሃይሳ ሃ ኣላሜዛን ዲዛ ꬋዮፔ ኬሲ ኤኪዲ ፆሳቴꬃ ሃኖዛፔ ኢዛራ ጊሼቲዛዴንታ ጊዲዴታ።
ሄሳ ጌዶን ሃይሳፌ ካሊዛ ሚሻቲ ኢንቴስ ጉጄታና ማላ ኣኔ ሚኒቴ። ኣማኖ ቦላ ኪያቴꬅ፥ ኪያቴꬃ ቦላ ኤራቴꬅ፤ ኤራቴꬃ ቦላ ባና ሃሮ ባና ሃሮ ቦላ ዳንዳያን ሚኔቴꬅ፤ ዳንዳያን ሚኔቴꬃ ቦላ ፆሴ ጎይኖ፥ ፆሴ ጎይኖ ቦላ ኢሻንታ ዶሴቴꬂ፥ ኢሻንታ ዶሴቴꬃ ቦላ ሲቆ ጉጂቴ። ሃይቲ ኢንቴስ ዳሪ ዲዛዝ ጊዲኮ ሄይቲ ኢንቴና ኢንቴ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኤሮን ጎዓይኔ ኣይፌይ ባይንዳይታ ጊዶንታ ማላ ናጋና። ሃይቲ ሃ ሚሻቲ ባይንዳ ኣሲ ጊዲኮ ሃሆን ዲዛ ሚሽ ዴሞንታ ቆቄ ኣሳ ማላ። ሄሳዴይ ካሴ ኣꬊዳ ባ ናጋራፔ ጌይዳይሳካ ባሌቲዴስ።
10 ታ ኢሻቶ! ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ፄይጌቲዳይሳኔ ዶሬቲዳይሳ ሻኪ ኤራናስ ኬሂ ኣሞቲዛይታ ጊዲቴ። ኢንቴ ሄሳꬆ ኦꬂኮ ሙሌካ ꬉጴቴኬታ። 11 ኢንቴ ሄሳꬆ ሃኒኮ ሜርናፔ ሜርናስ ዲዛ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ካዎቴꬃን ጌላናስ ኢንቴስ ኩሜꬃ ማታይ ኢሜታና።
12 ኢንቴ ሃይታ ሃ ዮዖታ ኤሪዲኔ ሄ ኢንቴ ኤሪዳ ቱማን ሚኒ ዴዒኮካ ሄይታ ታኒ ኢንቴና ቆፊሳናፔ ጉዬ ጊኬ። 13 ታኒ ፓፃ ዲዛ ዎዴ ኡባን ኢንቴና ኡባ ዎዴ ዴንꬄꬃናይሲ ቤሲዛዝ ሚሳቲዲ ታስ ቤቴስ። 14 ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ታስ ቆንጪሲዳ ማላ ታኒ ሃይሳ ኣላሜዛፔ ኤሌላዳ ሃይቃናይሳ ታ ኤራይስ። 15 ታኒ ሃዒ ሚኔቲዛይ ታ ሃይቃዳ ኢንቴፌ ሻኬቲዳፔ ጉዬ ኢንቴ ሃይታ ሃ ዮዖታ ኡባ ዎዴ ቆፓና ማላሳ።
ኪርስቶሳ ቦንቾ ባ ኣይፌን ቤዪዳ ማርካታ
16 ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ዎልቃፌ ኢዛስ ዩሳ ጊሽ ኑ ኢንቴስ ዮቲዳ ዎዴ ኑኒ ኑ ኣይፌራ ኢዛ ቦንቾዛ ቤዪዲ ማርካቶስ ኣቲን ኣሲ ጮ ሜላ ሜꬊ ኤኪዲ ጌኔ ሃሳዪዛ ሃይሲዔ ማላ ጊዴና። 17 “ታኒ ኢዛን ኡፋዬቲዛዴይ ታ ዶሲዛ ታ ናዚ ሃይሳ” ጊዛ ቃላ ጊሪሳይ ጊታ ቦንቾራ ኢዛስ ዪዳ ዎዴ ኢዚ ፆሳ ኣዋፔ ቦንቾኔ ጊታቴꬅ ኤኪዴስ። 18 ኑኒ ኢዛራ ኣንጄቲዳ ዙማ ቦላ ዲሼ ሃይሳ ሃ ሳሎፔ ዪዳ ጊሪሳ ኑኒ ኑ ሃይꬃን ሲዪዶስ። * ማቶሆሳ 17፡1-5፤ ማር 9፡2-7
19 ሄሲ ዉሪካ ካሴ ናቤቲ ዮቲዳይሲ ቱሙ ጊዲዳይሳ ሎዔꬅ ቆንጪሴስ። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ꬉማሶን ፆምፔስ ሎዔꬅ ናጌቲዛይሳ ማላ ካሴ ናቤቲ ዮቲዳይሳ ሎዔꬂ ናጌቲቴ። ኢንቴ ሄሳꬆ ኦꬃናይ ጋዴይ ዎንታናስ፥ ባዞይ ዞዓና ጋካናሲኔ ዎንት ማꬃ ፆሊንቴዚ ኢንቴ ዎዝናን ፖዓና ጋካናሳ። 20 ኢንቴ ሃራፔ ኣꬂ ቆፓናስ ቤሲዛይ ጌሻ ማፃፋን ዲዛ ቲንቢቴ ቃላን ዮቴቲዳ ኣይ ሚሺካ ኦኒካ ባስ ሚሳቲዳ ማላ ቢርሻናስ ቤሴና። 21 ኣይ ቲንቢቴይካ ኣሳ ሼኔ ማላ ሙሌካ ዪቤና። ጊዶ ኣቲን ቲንቢቴይ ዉሪካ ፂሎ ኣያናይ ካሌꬂን ኢዛ ካሊዳ ኣሳቲ ፆሳፌ ኤኪዲ ዮቲዳዛ።

*1:18 ማቶሆሳ 17፡1-5፤ ማር 9፡2-7