2
ዎርዶ ኣስታማሬታ
ጊዶ ኣቲን ቤኒ ዎዴ ዎርዶ ናቤቲ ዴሬዛ ጊዶን ዲዛይሳ ማላ ሄሳꬆካ ሃዒ ኢንቴ ጊዶን ዎርዶ ኣስታማሬቲ ዴዓንዴቴስ። ሄይታንቲ ኣሳ ꬋይሲዛ ዎርዶ ቲሚርቴ ቆታራ ዲጫና ማላ ኦꬄቴስ። ባና ኣሺዳ ጎዳካ ካዲዲ ባና ኤሶን ꬋይሲዛዝ ባ ቦላ ኤሄቴስ። ሄሳ ጌዶን ዳሮ ኣሳይ ዬላቺዛ ኢስታ ኦጌዛ ካሌስ። ሄ ኢስታ ኦሶዛ ጌዶን ቱማ ኦጌይ ጫዬቴስ። ሄይቲ ዎርዶ ኣስታማሬቲ ሚሻስ ጋጲጋጲዛ ጊሽ ባርካ ሜꬊ ኤኪዳ ዮዖ ዮቲ ዮቲዲ ኢንቴስ ዲዛዝ ባስ ቦንቂ ኤኬቴስ። ቤኒ ቤኒ ዎዴሶፔ ፒርዳይ ኢስታስ ጊጌቲ ኡቲዴስ። ኣዳፌ ኢስታ ꬋዮይ ናጌስ።
ሃራይ ኣቶ ሺን ናጋራ ኦꬂዳ ኪታንቻታስ ፆሲ ሚሼቶንታ ኢስቲ ጪማ ጊዲዳ ꬉማ ኦላ ጊዶን ዴዒዲ ፒርዳ ጋላስ ጋካናስ ናጌታና ማላ ጌዴ ጋናሜን ዬጊዴስ። ሄሳꬆካ ፂሎቴꬃ ጊሽ ሳባኬ ጊዲዳ ኖሄ ሃንኮ ላፑን ኣሳታራ ኣሺዲ ፆሳስ ጎይኖንታ ኣሳቲ ዲዛ ኣላሜዛ ቦላ ꬋይሲዛ ሃꬄ ኤሂሼ ቃꬌቲዲ ካሴ ሄ ዎዴ ኣላሜዛ ማሪቤና። * ሜꬌ 6፡1-7፡24 ቃሴካ ፆሴ ጎይኖንታይታ ቃፃያናስ ኡባስ ሌሚሶ ጊዳና ማላ ሶዶሜይኔ ጋሞራ ካታማቲ ቢዲንꬅ ጊዳና ጋካናሲኔ ፁጌቲ ꬋያና ጋካናስ ኢስታ ቦላ ፒርዲዴስ። * ሜꬌ 19፡24
ዎጋይ ባይንዳ ዬላቺዛ ኦሶ ኦꬂዛ ኣሳታ ኦሶን ኡባ ዎዴ ሶዑ ጊሼ ዲዛ ፂሎ ሎፄ ጊዲኮ ኣሺ ኤኪዴስ። * ሜꬌ 19፡1-16 ሄ ፂሎ ኣዴዚ ኢስታ ጊዶን ዲሺን ጋላስ ጋላስ ኢዚ ቤዪዛይሳኒኔ ሲዪዛይሳን ሄ ዎጋይ ባይንዳ ኣሳታ ኦሶዛን ኢዛ ሼምፖያ ዋዬታዱስ። ሂስቲን ሄሲ ዉሪካ ሄሳ ማላ ጊዲኮ ጎዳይ ባስ ጎይኒሼ ዲዛ ኣሳታ ፓጬፔ ኣሻናይሳኔ ናጋራንቻታካ ዎስቲ ቃፃያናኮኔካ ፒርዳ ጋላሳስ ዎስቲ ኢስታ ናጊዲ ጋꬃናኮኔ ሄሳ ኢዚ ኤሬስ ጉሳ።
10 ሃራፔካ ሄይቲ ቱና ጊዲዳ ባ ኣሾ ኣሞ ካሊዛይታኔ ፆሳ ጎዳቴꬅ ካꬊዛይታ ፒርዳ ጋላሳስ ናጊ ዎꬂዴስ። ሄይቲ ዎርዶ ኣስታማሬቲ ኢስቲ ፃላታኔ ኦቶራንቻታ ጊዲዳ ጊሽ ሳሎ ቦላ ኢስታስ ጎዳቴꬂ ዲዛይታ ጫዪሼ ባቤቴና። 11 ኪታንቻቲ ኢስታፌ ቦላራ ዎልቃይኔ ጎዳቴꬂ ዲዛይታ ጊዲኮካ ጎዳ ሲንꬃን ኢስታ ቦላ ካꬌ ቃላ ኬሲ ሞቴቴና።
12 ሄይቲ ዎርዶ ኣስታማሬቲ ቃስ ባስ ኤሬቶንታ ኢፂዳ ሚሽ ዉርሲ ጫሺ ጫዬቴስ። ሄይታንቲ ናርፃን ኦይኬታናሲኔ ሃይቃናስ ዬሌቲዳ። ጮ ሜላ ባ ሼኔን ዲዛይታኔ ቆፋይ ባይንዳ ዶዓታ ማላ። ዶዓቲ ጮ ሜላ ꬋዪዛይሳꬆ ኢስቲካ ሙሌራ ꬋያና። 13 ቆሆ ኦሶ ኦꬂዳ ጊሽ ኢስቲ ሙሌራ ባ ኦሶ ዋጋ ኤካና። ኢስታ ኡፋይሲ ሴታ ጋላስ ማꬆቴꬂኔ ዎጋይ ባይንዳ ቡራቆ። ኢስቲ ሄሳ ማላ ዎጋይ ባይንዳ ጉፋን ኢንቴናራ ኢሲፌ ፄይጌቲዛ ዎዴ ኣስ ባሌꬂዛ ባ ኣሾ ኦሶዛን ኢስቲ ኢታኔ ዬላቺዛይታ። 14 ኢስታስ ናጋራ ኦሶፔ ናጌቶንታ ኣሞቲዛ ኣይፌይ ዴስ። ኢስታስ ናጋራ ኦሶ ሲቂዛ ኣሞቴꬂ ኣይ ዎዴካ ሲሜና። ኣማኖን ቡሮ ሚኒ ኤቆንታ ኣሳታ ባሌꬄቴስ። ሚሻስ ጋጲጋጴቴስ። ኢስቲ ቃንጌቲዳይታ። 15 ኢስቲ ሱሬ ኦጌዛ ኣጋጊዲ ꬋዪዳ። ኢታ ኦሶ ኦꬂዲ ዴሚዛ ሚሽ ሲቂዳ ቢዖሬ ና ባላዓሜ ኦጌ ቢዲ ባሌቲዳ። 16 ባላዓሜይ ጊዲኮ ባ ኦꬂዳ ናጋራ ጊሽ ሴሬቲዴስ ሺን ሃሳያ ኤሮንታ ሃሬያ ኣሳ ቃላን ኢዛስ ሃሳያዳ ሄ ናቤዛ ባላፔ ሴራ ዛራዱስ።
17 ሄይቲ ሄ ኣሳቲ ሃꬂ ባይንዳ ፑልቶታ። ጎቴ ጫርኮን ቢዛ ሻራ ማላ፤ ኢስታ ሳካና ꬉማይ ናጌስ። 18 ካሴ ባላ ጋርሳን ዲዛ ኣሳታ ጊዶፌ ኬሲ ኤኪ ዪዲ ዳሮ ጋምዖንታ ኣሳታ፥ ጮ ሜላ ሃዳ ጊዲዳ ኦቶሮ ቃላ ሃሳያን፥ ኣሾ ኣሞኒኔ ላይማን ባሌꬄቴስ። 19 “ኢንቴ ዎዜታና” ጊሼ ኢንቴስ ኡፋይስ ኢሜቴስ። ፆኔቲዳ ኣሲ ባና ፆኒዳዴስ ኣይሌ ጊዲ ሃሬቲዛይሳꬆ ኢስቲካ ባስ ናጋራስ ኣይሌ። 20 ኑ ጎዳኔ ኑና ኣሺዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኤሪዲ ሃ ኣላሜዛ ቱናቴꬃፌ ኬሲ ኤኪዳፔ ጉዬ ቃሴካ ጉዬ ሲሚዲ ሄ ካሴ ቱናቴꬃን ፆኔቲዲ ጌሊኮ ኢስታስ ካሴይሳፌ ጉዬይሲ ኣꬎ ኢታ ጊዳና። 21 ኢስቲ ፂሎቴꬃ ኦጌ ሻኪ ኤሪዳፔ ጉዬ ኢስታስ ኢሜቲዳ ጌሻ ኣዛዞዛፔ ጉዬ ሲማናፔ ኢስቲ ካሴ ሄ ፂሎቴꬃ ኦጌዛ ኤሮንታ ኣጊዳኮ ኢስታስ ሎዖሺን። 22 “ካናይ ባ ጮዪዳ ጮሻ ማናስ ጉዬ ሲሜስ” ሄሳꬆካ “ጉዱንꬂ ሜጬቲዲ ጉዬ ሲሚ ኡርቃን ጌንዴሬቴስ” ጌቴቲዛ ቱሙ ሌሚሶይ ኢስታ ቦላ ጋኪዴስ። * ሌም 26፡11

*2:5 ሜꬌ 6፡1-7፡24

*2:6 ሜꬌ 19፡24

*2:7 ሜꬌ 19፡1-16

*2:22 ሌም 26፡11