2
ታሶሎንቄን ጳዉሎሳ ኦሶ
ኑ ኢሻቶ! ኑ ኢንቴኮን ጋምዒዳ ጋምዖይ ጮ ሜላ ጊዶንታይሳ ኢንቴካ ኤሬታ። ኢንቴካ ኤሪዛይሳ ማላ ሃይሳፌ ካሴ ፒሊጲሲዮሴን ኑ ዋዬኔ ሜቶ ቤይዶሲኔ ጫዬቲዶስ፤ ጊዶ ኣቲን ኣይኔ ሚኖ ዋዬይ ኑና ጋኪኮካ ፆሳ ሚሺራቾ ቃላ ኢንቴስ ዮታናስ ኑ ጎዳፔ ፃላቴꬅ ዴሚዶስ። * ሃዋ 16፡19-24፤ 17፡1-9 ኑ ኢንቴና ዞሪዳ ዞሬይ ኢታ ቆፋራ ዎይኮ ኢንቴና ባሌꬃናስ ኮይዲ ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ኑ ሚሺራቾ ቃላ ሃዳራ ኤካናስ ዳንዳዪዛ ኣሳታ ማላ ፆሲ ኑና ቆዲዳ ጊሽ ኑ ሃሳዮስ፤ ሄሳካ ኑ ኦꬂዛይ ኑ ዎዝና ፓጪ ኤሪዛ ፆሳ ኡፋይሳናስ ኣቲን ኣስ ኡፋይሳናስ ጊዲ ጊዴና። ኑ ሙሌካ ባሌꬆ ቃላ ዮቲቤኮ ዎይኮ ኑ ኡዜቴꬅ ካማናስ ጊዲ ባሌꬆ ሃኖ ኑ ሃኖታይሳ ኢንቴ ኤሬታ። ሃይሳስካ ኑ ማርካይ ፆሳ።
ኢንቴፌ ጊዲን ዎይኮ ሃራታፔ ኦናፔካ ኣሳፔ ኢሜቲዛ ቦንቾ ኑ ኮይቤኮ። ኑ ኪርስቶሲ ኪቲዳይታ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴስ ቶሆ ጊዳናስ ዳንዳዮስ፤ ጊዶ ኣቲን ኣያ ባ ናይታ ዲቺዛ ማላ ኑካ ኢንቴ ጊዶን ኣሽኬቴꬃን ሲሜሬቲዶስ። ፆሳ ቃላ ፃላ ጊዶንታ ዲሺን ኑ ሼምፖካ ኢንቴ ጊሽ ኡፋይሳን ኢማና ጋካናስ ኢንቴና ሲቂዶስ። ጋሶይካ ኑ ኢንቴና ዳሮ ሲቂዳ ጊሻሳ። ኑ ኢሻቶ! ኑ ዳፌቴꬃኔ ኑ ዳቡራ ኢንቴ ኤሬታ፤ ኦናስካ ቶሆ ጊዶንታ ማላ ቃማኔ ጋላስ ኑስ ኦꬂሼ ሚሺራቾ ቃላ ኢንቴስ ዮቲዶስ።
10 ኑ ኢንቴናራ ኣማኒዛይታራ ዲዛ ዎዴ ፂሎቴꬃኒኔ ጌሻቴꬃን ቃሴካ ዎሶይ ባይንዳ ኑ ዋኒ ዴዒዳኮኔ ኢንቴካ ፆሲካ ኑስ ማርካ። 11 ኣዋይ ባ ናይታስ ሃኒዛ ማላ ኑካ ኢንቴስ ኢሳስ ኢሳስ ኣይ ሃኒዳኮኔ ኢንቴ ኤሬታ። 12 ኢንቴ ኢንቴና ባ ካዎቴꬃሲኔ ባ ቦንቾስ ፄይጊዳ ፆሳስ ቤሲዛ ማላ ኢንቴ ዳና ማላ ኑ ኢንቴና ሚንꬂዶስ፤ ሎዔꬂ ዞሪዶሲኔ ሃዳራ ጊዶስ።
13 ኢንቴ ኑፔ ሲዪዳ ፆሳ ቃላ ኤኪዳ ዎዴ ኣማኒዛ ኢንቴ ኣቻን ቱሙ ኦꬂዛ ፆሳ ቃላ ማላ ኤኪዴታ ኣቲን ጮ ኣሳ ቃላ ማላ ኢንቴ ኤኮንታ ኣጊዳ ጊሽ ኑ ፆሳ ቃንፆይ ባይንዳ ጋላቶስ።
14 ኑ ኢሻቶ! ዩሁዳ ቢታን ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማኒዛ ፆሳ ዎሳ ኬꬃታ ሚሳቲዴታ፤ ኢስቲ ኣይሁዳታፔ ሜቶኔ ዋዬ ኤኪዳ ማላ ኢንቴካ ኢንቴ ኣሳፔ ዋዬ ኤኪዴታ። * ሃዋ 17፡5 15 ኢስቲ ጎዳ ዬሱሳኔ ካሴ ናቤታካ ዎꬊዳ፤ ኑናካ ጎዲዳ፤ ፆሳካ ኡፋይሲቤቴና፤ ኣሳ ኡባራ ኤቄቲዛይታ ጊዲዳ። * ሃዋ 9፡23፥29፤ 13፡45፥50፤ 14፡2፥5፥19፤ 17፡5፥13፤ 18፡12 16 ሄሲካ ኣይዛቤቲ ሲይዲ ኣታና ቃላ ኑ ኢስታስ ዮቶንታ ማላ ዲጋናሳ። ሄሳ ማላ ኦሶን ባ ናጋራ ኡባ ዎዴ ባ ቦላ ዉርሴꬅ ጋካናስ ጉጂ ጉጂ ቤቴስ፤ ፆሳ ሃንቆይካ ኢስታ ቦላ ዎꬊዴስ።
ጳዉሎሲ ታሶሎንቄ ኣሳ ቤያናስ ላሞቲዴስ
17 ጊዲኮካ ኑ ኢሻቶ! ኑ ጉꬃ ዎዴስ ኢንቴፌ ኣያናን ጊዶንታ ኣሾን ሻኬቲኮካ ኢንቴ ላሞታይ ኑና ዎꬊዛ ጊሽ ኢንቴ ኣይፌሶ ቤያናስ ዳሮ ዳፌቴꬃን ዶስ። 18 ኑ ኢንቴኮ ባናስ ዳሮ ላሞቲዶስ ሺን ሃራፔካ ታ ጳዉሎሲ ዳሮ ዎዴ ዳፌታዲስ ሺን ፃላዔይ ኑና ዲጊዴስ። 19 ጎዳ ዬሱሲ ሃ ዪዛ ዎዴ ኢዛ ሲንꬃን ኑ ኣሞይ ዎይኮ ኑ ኡፋይሲ ዎይኮ ኑ ዛዉዴይ ኑስ ኢንቴፌ ሃራይ ኦኔ? 20 ቱማፔካ ኑ ኡፋይሲኔ ኑ ቦንቾይ ኢንቴና።

*2:2 ሃዋ 16፡19-24፤ 17፡1-9

*2:14 ሃዋ 17፡5

*2:15 ሃዋ 9፡23፥29፤ 13፡45፥50፤ 14፡2፥5፥19፤ 17፡5፥13፤ 18፡12