ጳዉሎሲ
ታሶሎንቄ ኣሳስ
ፃፊዳ ኮይሮ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ታሶሎንቄይ ማቂዶኒያ ጌቴቲዛ ኦሮሜስ ዋና ካታማ። ጳዉሎሲ ታሶሎንቄ ዎሳ ኬꬃዮ ኤሲዳይ ፒሊጲሲዮሴ ዬጊ ቢዳፔ ጉዬና። ሄራካ ኢሲ ኣጊና ኩሞንታ ዲሺን ኣይሁዳቲ ኢዚ ፒሊጲሲዮሴ ዬጊ ቢዳይሳ ሲዪዳ። ሄሳ ጊሽ ጳዉሎሲ ኢስታስ ፃፊዳ ባ ኪታዛን ሚሺራቾ ቃላ ቃንꬃራ ቆንጪሲዴስ። (1፡9-10) ኢስቲካ ኣይሁዳታ ኣማኖ ኤካናስ ማቲ ኡቲዳ ኣይዛቤቲ ጳዉሎሲ ዮቲዛ ኣማኖን ዎዝና ቦቼቲዳ። ሄሳ ጊሽ ኣይሁዳቲ ቃናቴቴꬃን ጳዉሎሳ ቦላ ፓላማ ዴንꬂዳ። ሄሳ ጊሽ ጳዉሎሲ ታሶሎንቄ ዬጊዲ ጌዴ ቤሪያ ባናይሲ ኢዛስ ማኔ ጊዲዴስ። ጉꬂ ጋምዒሼ ቆሮንቶሴ ካታማ ቢ ጋኪዳ ማላ ፂምቶሲ ዎሳ ኬꬃይ ሃኒዛይሳ ዉርሲካ ኢዛስ ዮቲዴስ።
ጳዉሎሲ ኮይሮ ኪታ ታሶሎንቄ ኣሳስ ፃፊዳይ ኣማኒዛይታ ዴንꬄꬃናሲኔ ሚንꬄꬃናሳ። ኢዚ ኢስታ ሎዖ ኣማኖ ጊሺኔ ኢስታ ሲቆቴꬃ ጊሽ ሎዖ ዎሬ ሲይዲ ፆሴ ጋላቲዴስ። ካሴ ጳዉሎሲ ኢስታራ ዲዛ ዎዴ ኢዚ ኢስታራ ኣይ ማላ ዱስ ዴዪዳኮኔ ኢስታ ቆፊሴስ። ሄሳፌካ ኪርስቶሳስ ናምዓንꬆ ዩሳ ጊሽ ዴንዲዳ ኦይሻታስ ዛሮ ኢሜስ።
ሄ ኦይሻታፔ ባጋቲ “ኪርስቶሲ ሃ ሲሚ ያናፔ ካሴቲዲ ካሴ ሃይቂዳ ኣማኒዛ ኣሳይ ኪርስቶሳ ዩሳን ቤቲዛ ሜርና ዴዖ ዴማኔ?” ጊዛይታ። ጳዉሎሲካ ሄሳ ጋሶ ሂስቲዲ “ኪርስቶሳስ ናምዓንꬆ ዩሳ ቲሚርቴዛ ሂዶታን ናጊሼ ሄ ዎዴ ጋካናስ ጮዑ ጊዲ ኢንቴ ኦሶ ኦꬂቴ” ጊዲ ኢስታ ዞሬስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1
ጳዉሎሳ ኡፋይሲኔ ኢዛ ጋላታ 1፡2-3፡13
ኣማኒዛ ኣሳይ ካላና ዎጋ 4፡1-12
ኪርስቶሲ ናምዓንꬆ ያና ዩሳ ጊሽ ኢሜቲዳ ቲሚርቴ 4፡13-5፡11
ዉርሴꬃ ዞሬ 5፡12-22
ኩሻ ቆፋ 5፡23-28
1
ጳዉሎሳፔ፥ ሲልዋኖሴፔኔ ፂምቶሳፔ፤ ፆሳ ኣዋሲኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳይታ ጊዲዳ ታሶሎንቄን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳስ ኑ ኣዋ ፆሳፌኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኪያቴꬂኔ ሳሮቴꬅ ኢንቴስ ጊዶ። * ሃዋ 17፡1
ታሶሎንቄን ኣማኒዛ ኣሳ ኣማኖ ጊሽ ሺቂዳ ጋላታ
ኑ ኢንቴና ኑ ዎሳን ቆፒሼ ኡባ ዎዴ ፆሳ ኢንቴ ጊሽ ጋላቶስ። ኣማኖኒኔ ሚኖ ሲቆቴꬃን ኢንቴ ኦꬂዳ ኦሶ ጊሽ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ቦላ ዲዛ ኢንቴ ሚኖ ኡፋይሳን ቤቲዳ ኢንቴ ሚኖቴꬃ ጊሽ ኑ ጎዳ ፆሳ፥ ኑ ኣዋ ሲንꬃን ኡባ ጋላስ ኢንቴ ጊሽ ቆፖስ።
ፆሳን ዶሴቲዳ ኑ ኢሻቶ! ኢዚ ኢንቴና ዶሪዳይሳ ኑ ኤሮስ። ጋሶይካ ሚሺራቾ ቃላይ ኢንቴኮ ዪዳይ ዎልቃራ ፂሎ ኣያናኒኔ ሎዔꬂ ሻኪ ኤሪን ኣቲን ጮ ቃላ ፃላን ጊዴና፤ ቃሴካ ኑ ኢንቴ ጊሽ ጊዲ ዋኒ ዴዒዳኮኔ ኢንቴ ኤሬታ። ሃዒ ኢንቴ ኑናኔ ጎዳ ሚሳቲዴታ። ኢንቴ ቦላ ኣይ ሜቶይ ጋኪዳ ጊዲኮካ ፂሎ ኣያና ኡፋይሳ ቃላ ኢንቴ ኤኪዴታ። * ሃዋ 1፡5-9 ሄሳፌ ዴንዲዳይሳን ኢንቴ ማቂዶኒያኒኔ ኣካያን ኣማኒዛ ኣሳ ኡባስ ሎዖ ሌሚሶታ ጊዲዴታ። ጎዳ ቃላይ ኢንቴፌ ኬዚዲ ማቂዶኒያኒኔ ኣካያን ሲዬቴꬅ ፃላ ጊዶንታ ኢንቴስ ፆሳ ቦላ ዲዛ ኣማኖይ ኡባሶን ኤሬቲዴስ፤ ሄሳ ጊሽ ኑ ኢንቴስ ዮታናስ ኣይኮካ ኮሼና። ኢንቴ ኑና ዎስቲ ሞኪ ኤኪዳኮኔ ዴዖን ዲዛ ቱሙ ፆሳስ ኦꬃናስ ኢንቴ ኤቃታፔ ፆሳኮ ዋኒ ሲሚዳኮ ኣሳይ ኢንቴ ጊሽ ሃሳዬስ። 10 ቃሴካ ፆሲ ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሳ ቡሮ ያና ሃንቆፌ ኑና ኣሻና ሳሎፔ ያና ፆሳ ና ዬሱሳ ዩሳ ኢንቴ ዎስቲ ናጊዛኮኔ ኣሳይ ሃሳዬስ።

*1:1 ሃዋ 17፡1

*1:6 ሃዋ 1፡5-9