4
ጎዳቶ! ኢንቴስ ሳሎን ጎዳይ ዲዛይሳ ኢንቴ ኤሪዛ ጊሽ ኢንቴስ ኦꬂዛይታስ ቱማኒኔ ሱሬቴꬃን ኦꬂቴ። * ኤፌ 6፡9
ጉጆ ዞሬ
ቤጊዲ ጋላታራ ጋꬂ ፓጬይ ባይንዳ ፆሳ ዎሲቴ። ታ ኢዛ ጊሽ ቃሼቲዳ ኪርስቶሳ ፁራ ኣዋጃናስ ዳንዳያና ማላ ፆሲ ኑስ ቃላ ዮታናስ ኦጌ ዶያና ማላ ኑ ጊሺካ ዎሲቴ። ቃሴካ ሃሳያናስ ቤሲዛ ቃላ ቆንጬን ታ ሃሳያና ማላ ታስ ዎሲቴ።
ኣማኖንታ ኣሳታራ ኢንቴስ ዲዛ ሃኖቴꬃን ኣꬎ ኤራቴꬃን ሲሜሬቲቴ። ኢንቴስ ቤቲዳ ሎዖ ቃዳን ጎዔቲቴ። * ኤፌ 5፡16 ኢሶስ ኢሳስ ኢንቴ ዛሮ ዎስቲ ኢማናኮኔ ኢንቴ ኤራና ማላ ኢንቴ ሃሳያይ ማፂኔራ ካፂዳ ካꬃ ማላ ማልዖ ጊዶ።
ዉርሴꬃ ሳሮካ
ቲቂቆሲ ታ ዱሳ ጊሽ ዉርሲ ኢንቴስ ዮታና። ኢዚ ዳሮ ዶሴቲዳ ኢሻኔ ጎዳስ ታናራ ኢሲፌ ኦꬂዛ ኣማኔቲዳ ኦሳንቻ። * ሃዋ 20፡4፤ 2ፂም 4፡12 ኑ ዱሳ ጊሽ ኢንቴ ኤራና ማላኔ ኢንቴ ዎዝና ሚንꬃና ማላ ታኒ ኢዛ ኢንቴኮ ኪታዲስ። ኢዚ ኢንቴ ባጋ ጊዲዲ ኣማኔቲዳዴኔ ዶሴቲዳዴ ጊዲዳ ኑ ኢሻ ኣናስሞሳራ ኢንቴኮ ኤራይስ። ኢስቲካ ሃን ዲዛ ሃኖዛ ዉርሲ ኢንቴስ ዮታና። * ፒል 10-12 10 ባርናባሳ ኣዋ ሚቼይ ና ማርቆሲኔ ታናራ ኢሲፌ ቃሼቲዳ ኣርፂሮኮሲ ኢንቴና ሳሮ ጌቴስ። ማርቆሳ ጊሽ ኢንቴ ኣይ ኦꬃናኮኔ ካሴ ኢንቴና ታ ቆፊሳ ዎꬂዳ ማላ ኢዚ ኢንቴኮ ጋኪሺን ሞኪ ኤኪቴ። * ሃዋ 12፡12፥25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ 19፡29፤ 27፡2፤ ፒል 24
11 ኢዮስፆሳ ጌቴቲዛ ኢያሶይካ ኢንቴና ሳሮ ጌስ። ኣይሁዳ ኣሳ ጊዶፌ ፆሳ ካዎቴꬃስ ታናራ ኦꬂዛይቲ ሃይታንታ ፃላ። ኢስቲ ታና ሚንꬄꬂዳ።
12 ኢንቴ ባጋፌ ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኦሳንቻ ኤጳፒራይ ኢንቴና ሳሮ ጌስ። ኢዚካ ኢንቴና ኣያና ዱሳን ሎዔꬂ ሚኒዲኔ ሙሌራ ዎፑ ጊዲ ፆሳ ሼኔን ሚኒ ኤቃና ማላ ኡባ ዎዴ ኢንቴ ጊሽ ዎሳን ባፄቴስ። * ቆላ 1፡7፤ ፒል 23 13 ቃሴካ ኢንቴ ጊሽ ሄሳꬆካ ሎዶቂያኒኔ ኢያርፖሊሴ ካታማን ዲዛይታስ ኢዚ ፓጬይ ባይንዳ ኦꬂዛይሳ ታ ኢዛስ ማርካታይስ።
14 ዳሮ ዶሴቲዳ ኣኪሜ ሉቃሲኔ ዴማሲ ኢንቴና ሳሮ ጌቴስ። * 2ፂም 4፡10-11፤ ፒል 24 15 ሎዶቂያን ዲዛ ኑ ኢሻታስ፥ ኒምፑሲኔ ኢዚ ኬꬃን ሺቂዛ ኣማኒዛ ኣሳታስ ታ ሳሮካ ዮቲቴ። * ኒምፑሲሲኔ ኢዚ ኬꬃን ዲዛሪስ። ኢሲ ኢሲ ቢርሼꬃ ማፃፋቲ ኒምፑሴሲኔ ኢዛ ኬꬃን ሺቂዛ ኣማኒዛ ኣሳታ ጌቴስ 16 ሃና ታ ኪታያ ኢንቴስ ናባቤቲዳ ማላ ቃሴካ ሎዶቂያን ዲዛ ዎሳ ኬꬃይን ናባቤታና ማላ ኦꬂቴ። ኢንቴካ ቃሴ ሎዶቂያፔ ኢንቴስ ኪቴቲዳ ኪታ ናባቢቴ። 17 ኣኪሪጳስ “ኔኒ ጎዳፔ ኤኪዳ ኦሶዛ ዉርሴꬅ ጋꬃናስ ሚና” ጊቴ። * ፒል 2
18 ሃይሳ ሳሮካ ታኒ ጳዉሎሲ ታ ኩሼራ ፃፋዲስ። ታ ቃሼታ ዲዛይሳ ዶጎፒቴ። ፆሳ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ።

*4:1 ኤፌ 6፡9

*4:5 ኤፌ 5፡16

*4:7 ሃዋ 20፡4፤ 2ፂም 4፡12

*4:9 ፒል 10-12

*4:10 ሃዋ 12፡12፥25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ 19፡29፤ 27፡2፤ ፒል 24

*4:12 ቆላ 1፡7፤ ፒል 23

*4:14 2ፂም 4፡10-11፤ ፒል 24

*4:15 ኒምፑሲሲኔ ኢዚ ኬꬃን ዲዛሪስ። ኢሲ ኢሲ ቢርሼꬃ ማፃፋቲ ኒምፑሴሲኔ ኢዛ ኬꬃን ሺቂዛ ኣማኒዛ ኣሳታ ጌቴስ

*4:17 ፒል 2