5
ታ ኢሻቶ! ሄሲ ሃናና ዎዴዛ ጊሽ ኑ ኢንቴስ ፃፋናስ ኮሼና። ካይሶይ ቃማን ዪዛ ማላ ጎዳ ጋላሲካ ሄሳ ማላ ያናይሳ ኢንቴ ኢንቴ ባጋራ ሎዔꬂ ኤሬታ። * ማቶ 24፡43፤ ሉቃ 12፡39፤ 2ጴፅ 3፡10 ኣሳይ “ጋዴይ ሳሮኔ ሎዖኮ” ጊሺን ሚፃይ ቃንꬃራ ዲዛ ማጫስ ኦይኪዛ ማላ ሄሳꬆካ ኣስ ꬋይሲዛይ ቆፖንታ ኣሳ ቦላ ጋካና። ኦኒካ ኬሲ ኤኬና።
ኢንቴኖ ኢሻቶ! ሄ ጋላሳይ ካይሶ ማላ ኢንቴና ዳጋንꬃናስ ኢንቴ ꬉማን ዴኬታ። ኢንቴ ዉሪካ ፖዖ ናይታ፤ ኑኒ ꬉማ ዎይኮ ቃማ ባጋ ጊዶኮ። ሂስቲኮ ኣኔ ቤጎስ፤ ኣኔ ኑርካ ኑና ሃሮስ ኣቲን ሃንኮ ꬊስኪዛ ኣሳ ማላ ኑካ ኣኔ ꬊስኮኮ። ꬊሲኪዛይቲ ቃማራ ꬊሲኬቴስ፤ ማꬆቲዛይቲካ ቃማራ ማꬆቴቴስ። ኑ ቃስ ጋላሳ ኣሳታ ጊዲዳ ጊሽ ኣማኖኔ ሲቆ፥ ቲራን ማይዒዛ ፁሩሬ ማይዖ ማላ ማይዒዲ ኣቶቴꬃ ሂዶታ ሁዔን ዎꬂዛ ቢራታ ቆቤ ማላ ሁዔን ዎꬂዲ ኣኔ ኑናቴꬃ ሃሪዲ ዴዖስ። * ኢሳ 59፡17፤ ኤፌ 6፡13-17 ፆሲ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኣቶቴꬅ ዴማና ማላ ኣቲን ኑና ሃንቆስ ፄይጊቤና። 10 ኑ ሃይቂኮካ ዎይኮ ፓፃ ዲኮካ ኢዛራ ዳና ማላ ኢዚ ኑ ጊሽ ሃይቂዴስ። 11 ሄሳ ጊሽ ቱማፔ ኢንቴ ሃዒ ኦꬂዛይሳ ማላካ ኢሶይ ኢሳራ ሚኔቲቴኔ ሚንꬄꬂቴ።
ዉርሴꬃ ዞሬኔ ሳሮካ
12 ሂስቲኮ ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ጊዶን ሚኒ ኦꬂዛይታ ጎዳን ኢንቴፌ ቦላራ ዲዛ ሃላቃታኔ ኢንቴና ዞሪዛይታ ኢንቴ ቦንቻና ማላ ኑ ኢንቴና ዎሶስ። 13 ኢስታ ኦሶ ጊሺካ ኢስታ ሲቆራ ሎዔꬂ ቦንቺቴ፤ ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ሳሮን ዲቴ።
14 ታ ኢሻቶ! ኑ ኢንቴና “ኦሶ ኦꬆንታ ኣሳታ ሃንቄቲቴ፤ ባቢዛይታ ሚኒሲቴ፤ ዳቡራንቻታ ማዲቴ፤ ኣስ ኡባ ዳንዳዪቴ” ጊ ዞሮስ። 15 ኦናስካ ኢታ ጊሽ ኢታ ዛሮንታ ማላ ናጌቲቴ፤ ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ጊዲን ሃራ ኣሳራ ጊዲን ኡባ ዎዴ ሎዖ ጊዲዛይሳ ኦꬃናስ ባፄቲቴ።
16 ኡባ ዎዴ ኡፋዬቲቴ። 17 ቃንፆንታ ዎሲቴ። 18 ኣይ ሃኖንካ ጋላቲቴ ፆሳ ሼኔይ ኢንቴስ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ሄሳ።
19 ፂሎ ኣያና ታማ ቶይሶፍቴ። 20 ቲንቢቴ ቃላ ካꬎፒቴ። 21 ዉርሲካ ፓጪ ፄሊቴ፥ ሎዖ ጊዲዳዝ ኦይኪቴ። 22 ኢታ ጊዲዳ ኣይ ሚሻፔካ ሃኪቴ።
23 ሳሮቴꬃ ጎዳይ ኢዚ ኢንቴናቴꬃ ኤራይስ ዱማሶ፤ ኢንቴ ኣያናይ፥ ኢንቴ ሼምፖይኔ ኢንቴ ኣሾይ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ዪዛ ዎዴ ዎሶይ ባይንዳ ናጌቶ። 24 ኢንቴና ፄይጊዳይሲ ኣማኔቲዳዴ ጊዲዳ ጊሽ ኢዚ ሄሳ ኦꬃና።
25 ኑ ኢሻቶ! ኑ ጊሺካ ዎሲቴ። 26 ኣማኒዛይታ ኡባ ጌሻ ዬሬቴꬃን ሳሮኪቴ። 27 ሃ ኪታይ ኣማኒዛይታስ ኡባስ ናባቤታና ማላ ጎዳ ሱንꬃን ሃዳራ ጋይስ።
28 ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣꬎ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ።

*5:2 ማቶ 24፡43፤ ሉቃ 12፡39፤ 2ጴፅ 3፡10

*5:8 ኢሳ 59፡17፤ ኤፌ 6፡13-17