ጳዉሎሲ
ታሶሎንቄ ኣሳስ
ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ኪርስቶሲ ናምዓንꬆ ያናይሳ ጊሽ ኦይሾይኔ ኦሺ ዴንዲዳ ጊሽ ታሶሎንቄ ዎሳ ኬꬃ ጋርሳን ሜቶይ ዳሪ ዳሪ ቢዴስ። ጳዉሎሲ ታሶሎንቄ ኣሳስ ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታይ “ጎዳ ዩሳ ጋላሲ ማቲዴስ” ጊዛ ኣማኖ ቃላ ቲሺ ሂስቲ ዮቲዴስ። ጳዉሎሲ ፃፊሼ ኪርስቶሲ ያናፔ ካሴቲዲ “ማካላ ኣስ” ጌቴቲዛዴይ ኪርስቶሳራ ኤቄቲዛዴይ ባሌꬆን ሃይሳ ኣላሜዛ ቦላ ኢታቴꬂኔ ማካላይ ዳሪ ዳሪ ባና ጉሳን ኢስታ ኣማኖ ጊጊሳናስ ዳፌቴስ።
ናባቢዛይቲ ዋዬይኔ ሜቶይ ኢስታ ቦላ ዳሪኮካ ኢስቲ ባ ኣማኖን ሚኒ ኤቃና ማላ ጳዉሎሲኔ ሃራቲ ኢዛራ ኢሲፌ ኦꬂዛይቲ ኦꬂዛ ማላ ኢስቲካ ባ ዱሳስ ኮሺዛይሳ ዴማናስ ሚኒ ኦꬃና ማላኔ ሎዖ ኦሶ ኦꬃናስ ኣዛሎንታ ማላ ኢስታ ሎዔꬂ ዞሬስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-2
ጋላታኔ ሃዳራ ኢሞ 1፡3-12
ኪርስቶሲ ናምዓንꬆ ያናይሳ ጊሽ ኢሜቲዳ ቲሚርቴ 2፡1-17
ኣማኖን ዱሳ ጊሽ ኢሜቲዳ ዞሬ 3፡1-15
ኩሻ ቆፋ 3፡16-18
1
ጳዉሎሳፔ፥ ሲልዋኖሴፔኔ ፂምቶሳፔ፤ ኑ ኣዋ ፆሳኒኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳን ጊዲዳ ታሶሎንቄን ኣማኒዛ ኣሳስ። *- ሃዋ 17፡1 ፆሳ ኣዋፔኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮቴꬅ ኢንቴስ ጊዶ።
ጋላታኔ ዎሳ
ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ኣማኖይ ዎዴፔ ዎዴን ዲጪ ዲጪ ቢዛ ጊሺኔ ኢንቴ ሲቆይካ ካሴፔ ጉጄቲ ጉጄቲ ቢዛ ጊሽ ኑ ኢንቴ ጊሽ ፆሳ ሎዔꬂ ጋላታናስ ቤሴስ። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ቦላ ጋኪዳ ጎዴቴꬃኒኔ ሜቶ ኡባን ኢንቴ ሚኒዳ ጊሽ ኑኒ ኑ ባጋራ ኢንቴ ዳንዳያ ጊሺኔ ኢንቴ ኣማኖ ጊሽ ኣማኒዛ ኣሳ ኡባ ኣቻን ጬቄቶስ።
ሄሲ ዉሪካ ፆሳ ፒርዳይ ሱሬ ጊዲዳይሳ ቤሴስ። ሄሳ ጌዶን ዋዬ ቤዪዛ ኢንቴ ፆሳ ካዎቴꬃስ ቤሲዛይታ ጊዲ ቤቲዴታ። ፆሲ ፂሎ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴና ዋይሲዛይታ ኢዚ ዋይሳና። ዋዬ ኤኪዳ ኢንቴሲኔ ኑስ ሼምፖ ኢማና። ሄሲካ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ዎልቃማ ሳሎ ፆሳ ኪታንቻታራ ሳሎ ቦላ ቆንጪዛ ዎዴ ሃናና። ሄ ዎዴ ፆሴ ኤሮንታ ኣሳታኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላስ ኣዛዜቶንታ ኣሳታ ቦላ ኢዚ ባ ሃሎ ላጮ ታማን ኬሳና። * ላጮ ታማን ጊዛይሲ ኢሲ ኢሲ ቃላ ቢርሼꬃታን ፃፌቲቤና። ኢስቲካ ጎዳ ሲንꬃፌኔ ኢዛ ቦንቾ ዎልቃ ኣቻፌ ኪቺዲ ሜርናስ ꬋዮን ቃፃዬታና። * ኢሳ 2፡10 10 ኢስቲ ቃፃዬታናይ ኢዚ ጌሻታ ኣቻን ቦንቼታናሲኔ ኣማኒዛይቲ ዉሪ ኢዛን ማላሌታና ማላ ኢዚ ዪዛ ጋላሳን ሃናና። ኢንቴካ ሄ ኣማኒዛ ኣሳራ ዳና፤ ጋሶይካ ኑ ኢንቴስ ማርካቲዳይሳ ኢንቴ ኣማኒዳ ጊሻሳ።
11 ኑ ሄሳ ቆፒሼ ኑ ፆሲ ኢንቴና ባ ፄይሳስ ጊዲዛይታ ሂስቲ ቆዳና ማላ ኢንቴ ሎዖ ኦꬃናስ ኣሞቲዛ ኣሞዛኔ ኣማኖን ኢንቴ ኦꬂዳ ኦሶዛ ዉርሲ ኢዚ ኢንቴስ ባ ዎልቃን ፖላና ማላ ኑ ኢንቴስ ኡባ ዎዴ ዎሶስ። 12 ቃሴካ ኑ ጎዳ ፆሳኔ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኪያቴꬃ ማላ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬂ ኢንቴ ኣቻን ቦንቼታና ማላኔ ኢንቴካ ኢዛን ቦንቼታና ማላ ኑ ኢንቴስ ዎሶስ።

*-1:1 ሃዋ 17፡1

*1:8 ላጮ ታማን ጊዛይሲ ኢሲ ኢሲ ቃላ ቢርሼꬃታን ፃፌቲቤና።

*1:9 ኢሳ 2፡10