2
ማካላ ኣስ
ታ ኢሻቶ! ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ዩሳ ጊሺኔ ኑ ኢዛኮ ባና ቡሳ ጊሽ ኑ ኢንቴና ቆፊሶስ። * 1ታሶ 4፡15-17 ኣያናይ ቆንጪሲዴስ ዎይኮ ቃላይ ጌስ ጊዲ ዎይኮ ኑፔ ኢንቴስ ኪቴቲዳ ኪታ ማላ “ጎዳ ዩሳ ጋላስ ጋኪዴስ” ጊዲ ኢንቴ ቆፋን ያርክ ያርኮፊቴኔ ዳጋሞፍቴ። ኦኒካ ኣይ ሃኖንካ ኢንቴና ባሌꬆፎ። ዳሮ ኣሳይ ኣማኖ ካዳናፔ ሲንꬄ ꬋያናስ ቤሲዛ ኢሲ ማካላ ኣሲ ቆንጮንታ ዲሺን ሄ ጋላሳይ ጋኬና። ኢዚካ ፆሴ ጌቴቲ ጎይኔቲዛ ኤቃ ፆሳታ ኡባፌ ቦላራ ባና ꬎቁ ꬎቁ ሂስቲዛዴኔ ፆሳራ ኤቄቲዛዴ። ኢዚካ ፆሳ ኬꬃን ኡቲዲ ባና “ታኒ ፆሳ” ጊዲ ኣዋጃ ኣዋጂሳና። * ሂዚ 28፡2
ታ ኢንቴናራ ዲዛ ዎዴ ሃይታ ሃ ዮዖታ ኢንቴስ ታ ዮቲዳይሲ ኢንቴስ ቆፌቲዜሻ? ኢዚ ባ ዎዴን ቆንጫና ጋካናስ ሃዒ ኢዚ ቆንጮንታ ማላ ኣዚ ዲጊዛኮኔ ኢንቴ ኤሬታ።
ማካላንቻ ፁራይ ሃራይ ኣቶሺን ሃዒካ ኦሶ ቦላ ዴስ። ጊዶ ኣቲን ሃይሲ ሃናናይ ኢዚ ሃዒ ኦꬆንታ ማላ ኢዛ ዲጊዛዴይ ኢዛ ኦጌፔ ኪቻና ጋካናስ ፃላ። ሄሳፌካ ካሊዲ ጎዳ ዬሱሲ ባ ዱና ፔኖኒኔ ባ ቦንቾ ዩሳን ꬋይሳና፤ ማካላንቻይ ቆንጫና። * ኢሳ 11፡4 ሄ ማካላንቻ ዩሲ ፃላዔ ዎልቃን ሄሲካ ኣስ ባሌꬂዛ ማላታታኒኔ ማላሊሲዛ ሚሻታን ሃናና። * ማቶ 24፡24 10 ሄሳꬆካ ኤኪዲ ኣቶንታ ማላ ቱማ ኢፂዲ ꬋዪዛ ኣሳታ ባሌꬃናስ ዱማ ዱማ ኢታ ኦሶይ ያና። 11 ሄሳ ጌዶን ኢስቲ ዎርዶ ዮዖ ኣማናና ማላ ፆሲ ኢስታ ቦላ ባላ ኦሶ ኪታና። 12 ሄሲ ሃናናይ ቱማ ኣማኖንታ ኢፂዲኔ ዎርዶ ዮዖን ኡፋዬቲዛይቲ ዉሪ ፒርዴታናሳ።
ሚኒ ኤቂቴ
13 ጎዳን ዶሴቲዳ ታ ኢሻቶ! ኑ ጊዲኮ ኡባ ዎዴ ኢንቴ ጊሽ ፆሴ ጋላታናስ ኑስ ቤሴስ። ጋሶይካ ፆሲ ኢንቴና ኮይሮፔ ኦይኪዲ ኢንቴ ፂሎ ኣያናን ዱማቲዳይታኔ ቱሙ ኣማኒዲ ኢንቴ ኣታና ማላ ኢንቴና ዶሪዴስ። 14 ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ቦንቾ ጊሼቲዛይታ ኢንቴ ጊዳና ማላ ኑ ዮቲዳ ሚሺራቾ ቃላ ባጋራ ኢንቴና ፄይጊዴስ። 15 ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ሚኒ ኤቂቴ፥ ኑ ኑ ዱናን ጊዲን ዎይኮ ኪታን ዎይኮ ኑ ኢንቴስ ኣꬂ ዬዲዳ ቲሚርቴዛ ሎዔꬂ ኦይኪቴ።
16 ኢዚ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ቃሴ ኑና ሲቂዳይኔ ባ ኪያቴꬃን ሜርና ሚንꬄꬆኔ ሎዖ ሂዶታ ኢዚ ኑስ ኢሚዳ ኑ ኣዋ ፆሳይ፥ 17 ኢዚ ኢንቴ ዎዝና ሎዖ ኦሶኒኔ ቃላን ሚንꬆ።

*2:1 1ታሶ 4፡15-17

*2:4 ሂዚ 28፡2

*2:8 ኢሳ 11፡4

*2:9 ማቶ 24፡24