ጳዉሎሲ
ፂምቶሳስ
ፃፊዳ ኮይሮ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ፂምቶሳ ጌቴቲዛ ኢሲ ናቴꬃ ናይ ኢዛስካ ዬሌቴꬃ ዴሬይ ቄሪ ኢሲያ ጊዲሺን፤ ኢዛ ኣዬያ ኣይሁዳ ኣሴ፥ ኣዋይ ቃሴ ጊሪኬ ኣሴ። ኢዚ ሚሺራቾ ቃላ ኦሶን ጳዉሎሳራ ኢሲፌ ኦꬂዛ ማታ ላጌ። (ሃዋ 16፡1-3) ጳዉሎሲ ፂምቶሳስ ኮይሮ ፃፊዳ ኪታዚ ሄꬑ ኣይፌ ዮዖታ ኦይኪዴስ።
ሄ ኪታዛን ኣይፌ ቆፋይ ሲንꬃቲዲ ዎሳ ኬꬃ ጋርሳን ዴንዲዳ ዎርዶ ቲሚርቴፌ ኣሳይ ናጌታና ማላ። ሃ ዎርዶ ቲሚርቴዚ ባጋይ ኣይሁዳታፔ ባጋይ ቃስ ኣይዛቤታ ቆፋ ኦይኪዳዚ ጊዲሺን “ሃይሲ ኣይፌን ቤቲዛ ኣላሜዚ ናጋራን ሞሬቲዳ ጊሽ ኣሳስ ፓፄቴꬂ ቤታናይ ሃራ ዱማ ዱማ ፁራ ኤራቴꬃኒኔ ኢሲ ኢሲ ቁማታ ሞንታ ኣጎኒኔ ኤኮንታኔ ጌሎንታ ኣጎና” ጊዛ ቆፋ ማላ። ሄሳፌካ ቦላራ ኢዛ ኪታዚ ዎሳ ኬꬃ ኣይሶ ጊሺኔ ፆሴ ጎይኖ ጊሽ ታማርሲዛ ዎጋይ ሄሳꬆካ ዎሳ ኬꬃ ጪማቲኔ ኢስታ ማዲዛይታስ ዴዓናስ ቤሲዛይ ኣዛኮኔ ዮቴስ። ዉርሴꬃን ፂምቶሲ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ሎዖ ኦꬃንቻ ዋኒ ጊዳናስ ቤሲዛኮኔ ኢዛስ ዱማ ዱማ ኣማኒዛይታ ቦላ ዲዛ ኣላፌቴꬃ ጊሽ ጳዉሎሲ ኢዛስ ኢሚዳ ዞሬ ቤዮስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-2
ዎሳ ኬꬃ ጊሺኔ ዎሳ ኬꬃ ጋርሳን ኦꬂዛይታ ጊሽ 1፡3-3፡16
ፂምቶሳስ ኢዛ ኦꬆ ጊሽ ኢሜቲዳ ቲሚርቴ 4፡1-6፡21
1
ኑና ኣሺዳ ፆሳን፥ ኑስ ሂዶታ ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣዛዞን ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሳፔ ኣማኖን ታስ ቱሙ ና ጊዲዳ ፂምቶሳስ ፆሳ ኑ ኣዋፔ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬅ፥ ማሮቴꬂኔ ሳሮይ ኔስ ጊዶ። * ሃዋ 16፡1
ዎርዶ ኣስታማሬታፔ ናጌታና ማላ ኢሜቲዳ ኣዛዞ
ታኒ ማቂዶኒያ ባሼ ኔና ሃዳራ ጊዳ ማላ ሃይሳፌ ሲንꬃን ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዎርዶ ቲሚርቴ ታማርሶንታ ማላ ኔ ኣዛዛናስ ኤፌሶኔን ዳሻ። ቃሴካ ኣሳይ ዮቲን ዉሮንታ ቤኒ ዎዴ ሃይሲዔን ባ ዎዴ ዉርሶንታ ማላ ኣዛዛ። ሄይታ ማላ ዮዖይ ፓላማ ዴንꬄꬄስ ኣቲን ኣማኖን ኦሴቲዛ ፆሳ ኦሶስ ኣይኮካ ጎዔና። ሃ ኣዛዞዛስ ዋና ኣይፌ ዮዖይ ጊዲኮ ጌሻ ዎዝናፔ ሎዖ ቆፋራ ሄሳꬆካ ቱሙ ኣማኖፔ ቤቲዛ ሲቆ። ኢሲ ኢሲ ኣሳይ ሃይታፔ ፖቂ ኤቂዲ ጎዓይ ባይንዳ ዮዖታኮ ሲሚዴስ። ዎጋ ታማርሲዛይታ ጊዳና ማላ ኮዬቴስ። ጊዲኮካ ኢስቲ ባ ዮቲዛይሳ ዎይኮ ኬሂ ሞቴቲዛ ዮዖዛ ሎዔꬂ ኤሬቴና።
ጊዶ ኣቲን ኣሲ ማራን ጎዔቲዛኮ ዎጋይ ሎዖ ጊዲዳይሳ ኑ ኤሮስ። ቃሴካ ዎጋይ ኢሜቲዳይ ፂሎ ኣሳስ ጊዶንታ ዎጋ ዬꬊ ኣꬊዛይታስ፥ ኣዛዜቶንታይታስ፥ ፆሳስ ባቦንታይታስ፥ ናጋራንቻታስ፥ ጌሻቴꬂ ባይንዳይታስ፥ ፆሴ ሌቂዛይታስ፥ ባ ኣዮኔ ባ ኣዋ ዎꬊዛይታሲኔ ሼምፖ ዎꬊዛይታስ ጊዲዳይሳ ኑ ኤሮስ። 10 ሄሳꬆካ ላይማቲዛይታስ፥ ኣዴራ ኣቂዛ ኣዴታስ፥ ኣስ ባይዚዛይታሲኔ ሻሚዛይታስ፥ ዎርዳንቻታስ፥ ኣሳስ ዎርዶራ ጫቂዛይታስ፥ ሎዖ ቲሚርቴራ ኤቄቲዛ ኡባታሳ። 11 ሄ ሎዖ ቲሚርቴይ ኣንጄቲዳ ፆሲ ታስ ሃዳራ ኢሚዳ ቦንቾ ሚሺራቾ ቃላራ ጋጊዛይሳ።
ጳዉሎሳስ ኢሜቲዳ ፆሳ ኢሞታ
12 ታና ባ ኦሶስ ሹሚዲኔ ኣማኔቲዛዴ ኦꬂ ኤኪዲኔ ታስ ሚኖቴꬅ ኢሚዳ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ታ ጋላታይስ። 13 ሃይሳፌ ካሴ ታ ኣይ ማላ ኣስ ጫዪዛዴኔ ጎዴꬂዛዴ፥ ቃሴ ማካላ ኣስ ጊዲኮካ ሄሳ ታ ኤሮንታኔ ኣማኖንታ ዳሼ ኦꬂዳ ጊሽ ፆሲ ታና ማሪዴስ። * ሃዋ 8፡3፤ 9፡4-5 14 ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ጊዲዳ ኣማኖራኔ ሲቆራ ኑ ጎዳ ኪያቴꬅ ታስ ኬሂ ዳሪዴስ።
15 ዬሱስ ኪርስቶሲ ናጋራንቻታ ኣሻናስ ዱጌ ሃይሳ ሃ ኣላሜ ዪዴስ ጊዛ ቃላይ ቱማኔ ኣሲ ዉሪካ ኤካናስ ቤሲዛይሳ። ናጋራንቻታፔካ ኣꬊዛ ናጋራንቻይ ታና። 16 ጊዶ ኣቲን ታ ማሬቲዳይካ ዬሱስ ኪርስቶሲ ዛዋይ ባይንዳ ባ ዳንዳያ፥ ኡባፌ ኣꬊዳ ናጋራንቻ ጊዲዳ ታ ቦላ ቤሲዳይ ኢዛን ኣማናናይታሲኔ ሜርና ዴዖ ዴማናይታስ ሌሚሶ ጊዳና ማላ። 17 ሄሳ ጊሽ ሜርናስ ሃይቂ ኤሮንታ፥ ኣይፌን ቤቲ ኤሮንታ ባርካ ፃላ ፆሴ ጊዲዳ ካዎስ ሜርናፔ ሜርና ጋካናስ ኢዛስ ቦንቾይኔ ጋላታይ ጊዶ። ኣሚን።
18 ታ ና ፂምቶሳ ኔ ጊሽ ካሴቲዲ ዮቴቲዳ ማላ ሃይሳ ኣዛዞዛ ታ ኔስ ኢማዲስ። ሄሲካ ኔ ሄ ቃላ ካላሼ ሎዖ ባፄ ባፄታናሳ። 19 ኣማኖይኔ ሎዖ ቆፋይ ኔስ ዴዖ። ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ባ ሎዖ ቆፋ ዬꬊ ኣꬊዲ ኣባ ቦላ ሜቶይ ኢዛ ቦላ ጋኪን ዋዬቲዛ ማርካቤ ማላ ባ ኣማኖ ꬋይሲዳ። 20 ኢስታ ጊዶን ፆሳ ጫሽ ኣጊዲ ታማራና ማላ ታኒ ፃላዔስ ኣꬃ ኢሚዳይቲ ሄሜኔዎሲኔ ኢስኪንዲሮሲ ዴቴስ።

*1:2 ሃዋ 16፡1

*1:13 ሃዋ 8፡3፤ 9፡4-5