6
ኣስ ኡባስ ሎዖ ኦሶ
ታ ኢሻቶ! ኢሲ ኣሲ ናጋራ ኦꬂ ቤቲኮ ኢንቴ ቃስ ኣያናን ሎዖ ዲዛይቲ ኢዛ ኣሺኬቴꬃራ ዛራናስ ቤሴስ፤ ጊዶ ኣቲን ኔካ ኢዛዴ ማላ ፓጬቶንታ ማላ ኔ ሁዔስ ናጌታ። ኢንቴ ኢሶይ ኢሳ ዴፆ ቶሆ ቶኪቴ፤ ሄሳ ማላ ኦሶን ኪርስቶሳ ዎጋ ፖሌታ። ኢሳዴይ ኣይኔ ሃኖንታ ዲሼ ባና ጊታሲዛ ሚሳቲኮ ሄሳዴይ ባርካ ባና ባሌꬄስ። ኢሲ ኢሲ ኣሲ ባ ኦሶ ባርካ ፓጪ ፄሎ። ሄሳፌ ጉዬ ሃራ ኣሳራ ባና ጊናሶንታ ዲሼ ኢዚ ባና ጬቂሲዛዚ ዴማና። ኢሲ ኢሲ ኣሲ ባርካ ባ ቶሆ ቶካናስ ቤሴስ።
ቃላ ታማሪዛይ ኦኒካ ባ ታማሪዳ ሎዖ ሚሻ ባ ኣስታማሬዛራ ጊሼቶ።
ባሌቶፍቴ ፆሲ ቂሊጫ ኤሬና። ኣሲ ባ ዜሪዳሮ ኢዞ ዛሪ ማፃና። ባ ኣሾ ኣሞ ኩንꬃናስ ዜሪዛዴይ ኣሾፔ ꬋይሲ ማፃና። ኣያና ኡፋይሳናስ ዜሪዳዴይ ጊዲኮ ኣያናፔ ሜርና ዴዖ ማፃና። ኣኔ ኑ ሎዖ ኦሶ ኦꬃናስ ኣዛሎኮ፤ ኑ ኡፋይሲ ቃንፆንታ ኣጊኮ ዎዴይ ጋኪሺን ጋኪዳ ካꬅ ኑ ማፃና። 10 ሄሳ ጊሽ ኑስ ዳንዳዬቲኮ ኣሳ ኡባስ ሃራፔካ ኣማኒዛ ኣሳስ ኣኔ ሎዖ ኦꬆስ።
ዉርሴꬃ ዞሬኔ ሳሮካ
11 ታኒ ታ ኩሼራ ኢንቴስ ኣይ ማላ ጊታ ፒዳሌን ፃፊዳኮኔ ኣኔ ፄሊቴ። 12 ጮ ካሬ ባጋራ ቤታና ኮዪዛ ኣሳቲ ኢንቴ ቃፃሬታና ማላ ዎልቃꬃና ኮዬቴስ። ኢስቲ ሄሳ ኦꬂዛይ ኪርስቶሳ ማስቃሌ ጊሽ ጊዲ ጎዴቶንታ ማላሳ። 13 ኢስቲ ኢንቴ ቃፃሬታና ማላ ኮዪዛይ ኢንቴ ኣሾን ጬቄታናስ ኮዪዛ ጊሽ ኣቲን ቃፃሬቲዳይቲ ዎጋ ናጊዛይታ ጊዴቴና። 14 ቃሴ ኣላሜይ ታስ፤ ታካ ኣላሜስ፤ ካቄቲዳ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ማስቃሌንፔ ኣቲን ሃራን ጬቆይ ታፔ ሃኮ። 15 ቃፃሬቲን ዎይኮ ቃፃሬቶንታ ኣጊን ኢዛስ ጎዓይ ባዋ። ጎዓይ ኦራꬃ ሜꬌቴꬅ ጊዴꬃ። 16 ሃይሳ ሃ ኣዛዞዛ ካሊዛ ኡባታሲኔ ፆሳ ዴሬ ጊዲዳ ኢስራዔሌ ኣሳታስ ሳሮቴꬂኔ ማሮቴꬅ ጊዶ።
17 ታኒ ዬሱሳ ማላታ ታ ኣሳቴꬃን ቶካዲስ፤ ሄሳ ጊሽ ሃዒ ታና ኦኒካ ዋይሴና።
18 ታ ኢሻቶ! ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣꬎ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ! ኣሚን።