ጳዉሎሲ
ኤፌሶኔ ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ጳዉሎሲ ኤፌሶኔ ኣሳስ ፃፊዳ ኪታይ ሃራፔካ ካሴቲዲ ኢዚ ሎዔꬂ ፄሊዛይ “ፆሳ ሼኔይ ፖሌታናይ ሳሎኒኔ ሳዓን ዲዛ ሜꬌቴꬃቲ ዉሪካ ኢሲፌ ኢሲ ኪርስቶሳ ጎዳቴꬃ ጋርስ ኣꬊዛ ዎዴይ ጋኪሺና” (1፡10) ጊዛ ቆፋ ቦላ። ቃሴካ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኢሲፌቴꬃን ኣሳ ዜሬꬂ ዉሪካ ኢሲኖ ጊዳና ማላ ሃይሳ ጊታ ቆፋ ኦሶን ፔይሻና ማላ ፆሳ ዴሬዛ ቆፒሲዛዛ።
ኤፌሶኔ ኪታን ኮይሮ ኪፊሌዛ ፃፌዚ ኢሲፌቴꬃ ጊሽ ዶሚዲ ኣይፌ ዮዖዛ ኣሲዲ ፆሳ ኣዋይ ዴሬዛ ዎስቲ ዶሪዳኮ፥ ባ ናዛ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኢስቲ ባ ናጋራፔ ማሮቴꬅ ዴሚዲ ዋኒ ኣቲዳኮኔ ፆሳ ጊታ ሂዶታ ቃላይ ፂሎ ኣያና ባጋራ ዋኒ ቆንጪዳኮ ኤሪሴስ። ናምዓንꬆ ኪፊሌዛን ቃሴ ፃፌዚ ናባቢዛይቲ ኢሲፌቴꬃ ዴዖን ኪርስቶሳን ኢስታስ ዲዛ ኢሲፌቴꬃይ ቱሙ ጊዳና ማላ ኢስቲ ዋኒ ዋኒ ዴዓናኮኔ ኢስታ ቆፒሴስ።
ኣሳይ ኪርስቶሳን ዲዛ ኢሲፌቴꬃን ኣይ ማላ ኢሲፌቴꬂ ኢስታስ ዲዛኮኔ ዱማ ዱማ ሃሳያ ቆሞታን ቆንጪዴስ። ዎሳ ኬꬂ ኪርስቶሳ ኣሳቴꬅ ጊዲሺን ኪርስቶሲ ቃስ ኣሳቴꬃስ ሁዔ ማላ። ዎሳ ኬꬃያ ጊምቤ ኬꬃ ማላ ጊዲሺን ኪርስቶሲ ቃስ ኬꬃስ ዴንቄሼን ኡቲዛ ሹቻ ማላ። ዎሳ ኬꬂያ ማቺ ማላ ጊዲሺን ኪርስቶሲ ቃስ ኣዚና ማላ። ፃፌዚ ኪርስቶሳ ባጋራ ቆንጪዳ ፆሳ ኪያቴꬃ ኬሂ ꬎቂሲ ዮቲዛ ዎዴ ጪማቴꬂ ዲዛ ቃላን ዮቴስ። ኡባ ሚሼካ ኢዚ ፄሊዛይ ኪርስቶሳ ሲቆን፥ ኢዛ ያርሼቴꬃን፥ ኢዛ ማሮቴꬃን፥ ኢዛ ኪያቴꬃኒኔ ኢዛ ሳሮቴꬃ ባጋራኮ!
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-2
ኪርስቶሳኔ ዎሳ ኬꬄ 1፡3-3፡21
ኪርስቶሳን ጊዲዳ ኦራꬃ ዴዖ 4፡1-6፡20
ኩሻ ቆፋ 6፡1-24
1
ፆሳ ሼኔ ማላ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሳፔ። ዬሱስ ኪርስቶሳን ዲዛ ኣማኔቲዛይታስ ኤፌሶኔን ኣማኒዛ ኣሳስ። * ሃዋ 18፡19-21 ኑ ኣዋ ፆሳፌኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮቴꬂ ኢንቴስ ጊዶ።
ኪርስቶሳፔ ቤቲዛ ኣያና ኣንጆ
ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ሳሎን ኣያና ኣንጆ ኡባን ኑና ኣንጂዳ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣዋይ ፆሲ ኣንጄቶ። ኑ ኢዛ ሲንꬃን ጌሺኔ ዎሶይ ባይንዳይታ ጊዳና ማላ ቡሮ ኣላሜይ ሜꬌታናፔ ካሴ ባ ሲቆን ኪርስቶሳ ባጋራ ኑና ዶሪዴስ። ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑ ኢዛ ና ጊዳና ማላ ባ ሎዖ ቆፋን ኮይሮ ዉርሲ ዎꬂዴስ። ሄሲካ ባ ዶሲዛዴ ባጋራ ጮ ሜላ ኑስ ኢሜቲዳ ቦንቾ ኪያቴꬃይ ጋላቴታና ማላ።
ፆሳ ኣꬎ ኪያቴꬃ ዱሬቴꬃፌ ዴንዶይሳን ዬሱሳ ሱꬃን ዎዜቲዲ ናጋራፔ ኑ ማሬቲዶስ። * ቆላ 1፡14 ኢዚ ባ ኪያቴꬃ፥ ሂላቴꬃኒኔ ኤራቴꬅ ኡባን ኑ ቦላ ኬሂ ዳርሲዴስ። ፆሲ ቆፒዳ ፁራ ባ ቆፋ ኪርስቶሳ ባጋራ ባ ሎዖ ቆፋ ማላ ኑና ኤሪሲዴስ። 10 ቡሮፔ ዎዴ ዉርሴꬃን ሃናናስ ዲዛ ኢዛ ቆፋይ ሳሎ ቦላኔ ቢታ ቦላ ዲዛይታስ ኡባስ ሁዔ ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ዉርሲ ጋርስ ኣꬃናሳ። 11 ዉርሲካ ባ ሼኔ ማላ ኦꬂዛ ኢዛ ሼኔን ኮይሮካ ኢዚ ቆፒ ዎꬂዳይቲ ኑኒ ኢዛን ዶሬቲዶስ። 12 ኑኒ ካሴቲዲ ኪርስቶሳ ባጋራ ኤካና ጊዲ ኡፋይሳን ናጊዛይቲ ፆሳ ቦንቾ ጋላታን ቆንጪሳናሳ።
13 ኢንቴካ ቃሴ ቱማ ቃላ ሄሲካ ኢንቴና ኣሺዛ ሚሺራቾ ቃላ ሲይዲ ኪርስቶሳን ኣማኒዴታ። ኢዛ ኣማኒዲ ካሴ ኢሜታና ጌቴቲዳ ፂሎ ኣያና ማታሜን ኣታሜቲዴታ። 14 ሄ ኣያናዚካ ኢዛ ቦንቾ ጋላታን ቆንጪሳና ማላ ፆሲ ኤራይስ ጊዲዳይታ ኡባታ ዎዛና ጋካናስ ኑ ላታስ ኦይꬆ።
ጋላታኔ ዎሳ
15-16 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ጎዳ ዬሱሳ ኣማኒዳ ጊሺኔ ኣማኒዛ ኣሳ ኢንቴ ሲቂዛይሳ ታ ሲዮሳፔ ሃ ሲሚን ኢንቴና ቆፓ ቆፓ ኤካዳ ታኒ ታ ዎሳን ኢንቴ ጊሽ ፆሳስ ጋላታ ሺሾ ኣጋቤይኬ። 17 ቦንቾ ኣዋ ጊዲዳ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣዋ ፆሳ ኢንቴ ሎዔꬂ ኤራና ማላ ቆንጪሲዛ ኣያናይኔ ኤራቴꬃ ኣያናይ ኢንቴስ ኢሜታና ማላ ታ ኢንቴስ ፓጬይ ባይንዳ ዎሳይስ። 18 ሄሳꬆካ ኢንቴ ኢዛን ፄይጌቲዳ ኡፋይሳይ ሄሲካ ኣማኒዛይታ ኣቻን ዲዛ ኢዛ ዱሬቴꬃይ ኣዛኮኔ ኢንቴ ኤራና ማላ ኢንቴ ዎዝና ኣይፌይ ፖዓና ማላ ዎሳይስ።
19-20 ኑስ ኣማኒዛይታስ ኡባፌ ቦላ ጊዲዳ ኢዛ ዎልቃ ꬎቃቴꬅ ኢንቴ ኤራና ማላ ታ ዎሳይስ። ሄ ዎልቃይካ ኢዛ ጊታቴꬃ ሚኖቴꬃ ኦሶን ቤሲዳይሲ ሃይቆፔ ኪርስቶሳ ዴንꬂዲ ሳሎን ባ ኡሻቻን ኡቲሲዳ ኪርስቶሳ ባጋራ። * ማዛ 110፡1 21 ኣይሲዛይታፔ፥ ጎዳቴꬃፔ፥ ዎልቃፌኔ ካዎቴꬃፌ ቃሴካ ሃዒ ፃላ ጊዶንታ ቡሮፔ ያና ዎዴካ ጊዲን ሱንꬅ ኡባፌ ኢዚ ቦላ። 22 ፆሲ ሃራ ዉርሲ ኢዛ ቶሆፔ ጋርሳን ሃሪሲዴስ። ዎሳ ኬꬃንካ ኡባ ቦላ ሁዔ ኦꬂዴስ። * ማዛ 8፡6 23 ዎሳ ኬꬂያ ኪርስቶሳ ኣሳቴꬃ። ሄ ኢዛካ ኡባሶን ኡባ ሚሽ ኩንꬂዛ ሄ ኢዛ ኩሜꬃ።

*1:1 ሃዋ 18፡19-21

*1:7 ቆላ 1፡14

*1:19-20 ማዛ 110፡1

*1:22 ማዛ 8፡6