2
ኪርስቶሲ ፓፂ ዴንዲዴስ
ኢንቴ ኢንቴ ቆሂዳ ቆሆ ጊሺኔ ኢንቴ ናጋራ ጋሶን ሃይቂዴይታ ሺን፥ ሄሳ ኢንቴ ሃይሳ ኣላሜዛ ኢታ ኦጌ ካሊዴታ። ቦላ ጫርኮ ቦላ ዲዛ ዎልቃማ ሃሪዛይሳስ ሃዒካ ፆሳስ ኣዛዜቶንታ ኣሳ ቦላ ኦꬂዛ ኢታ ኣያናስ ኢንቴ ኣዛዜቲሼ ጋምዒዴታ። ሃይሳፌ ካሴ ኑኒ ኑ ኣሾ ኣሞቴꬅ ፖሊሼ ኣሾይ ኮዪዛ ኦጌ ካሊሼ ኢስታራ ዶስ። ኑኒካ ሃንኮ ኣሳ ማላ ኑ ሜꬌቴꬃፌ ፆሳ ሃንቆ ጊዶን ዴዖስ።
4-5 ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኬሂ ሲቂዳ ጊሽ ባ ማሮቴꬃ ዳሮን ኑኒ ኑ ቆሆ ዳሬቴꬃን ሃይቂዳይታ ጊዲ ዲሺን ኪርስቶሳ ባጋራ ኑና ኣሺዴስ። ኢንቴ ፓፂዳይ ኢዛ ኪያቴꬃና። ፆሲ ኑና ኪርስቶሳራ ጋꬂ ዴንꬂዴስ። ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑና ሳሎን ባናራ ኡቲሲዴስ። ሄሲካ ሃይሳፌ ጉዬ ያና ዎዴዛን ዬሱስ ኪርስቶሲ ኑስ ባ ኪያቴꬃን ቆንጪሲዳ ዛዋይ ባይንዳ ባ ኪያቴꬃ ዱሬቴꬃ ኑና ቤሳናሳ። ኢንቴ ፆሳ ኪያቴꬃን ኣማኖን ኣቲዴታ። ሄሲካ ፆሲ ኢንቴስ ሜላ ጮ ኢሚዳዛፔ ኣቲን ኢንቴ ኦሶፔ ጊዴና። ኦኒካ ጬቄቶንታ ማላ ኦሶፔ ጊዴና። 10 ሄሲካ ፆሲ ካሴ ኮይሮ ጊጊሲ ዎꬂዳ ሎዖ ኦሶ ኑኒ ኦꬃና ማላ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑኒ ናምዓንꬆ ሜꬌቲዳይታኔ ፆሳ ሜꬌቴꬃታ።
ኪርስቶሳን ቤቲዳ ኢሲፌቴꬅ
11 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ካሴ ኢንቴ ዬሌቴꬃን ኣይዛቤቲ ኢንቴ ኣሳቴꬃ ቦላ ኣሳ ኩሼ ኦሶ ጌዶን “ኑኒ ቃፃሬቲዶስ” ጊዛ ኣሳቲ ኢንቴና “ቃፃሬቶንታይታ” ጊዛይቶ! ኢንቴ ሄሳ ኣኔ ዎዝናን ዎꬂቴ። 12 ኢንቴ ሄ ዎዴ ኪርስቶሳፔ ሻኬቲዲ፥ ኢስራዔሌ ናይታፔ ሃኪዲ፥ ጫቆ ቃላሲካ ኣላጋ ጊዲዲ፥ ሃይሳ ኣላሜዛ ቦላ ሂዶታይኔ ፆሲ ባይንዳ ኢንቴ ካሴ ዲዛይሳ ዩሺ ቆፒቴ። 13 ሃዒ ቃሴ ኢንቴ ካሴ ሃሆን ዲዛይቲ ዬሱስ ኪርስቶሳን ጊዲዲ ኢዛ ሱꬃ ባጋራ ሺቂዴታ።
14 ናምዓታ ኢሲ ቦላ ጋꬂዲ ጊዶን ሻኪ ኦሺዛ ሚሻ ላሊዳ ኑ ሳሮይ ኢዛ። 15 ዎጋ፥ ዎጋ ኣዛዞራ ጋꬂ ኢሲፌ ባ ኣሾን ሻሪዴስ። ሄሳ ኢዚ ኦꬂዳ ጋሶይ ኢዛስ ዋና ቆፋይ ናምዓታፔ ኢሲ ኦራꬃ ኣስ ባ ባጋራ ሜꬊዲ ሳሮቴꬅ ኤሃናሳ። 16 ኢዚ ማስቃሌ ቦላ ሃይቂዲ ሞርኬቴꬅ ዲጊዴስ። ናምዓታካ ኢሲ ኣሾ ሂስቲዲ ፆሳራ ማቃዪንꬂዴስ። * ቆላ 1፡20 17 ኢዚ ዪዲ ኢንቴና ሃኪ ዲዛይታሲኔ ማታን ዲዛይታስ ጋꬂ ሳሮቴꬅ ሳባኪዴስ። * ኢሳ 57፡19 18 ኑ ዉሪካ ኢዛ ባጋራ ኢሲ ኣያናን ኣዋ ኣች ሺቃና።
19 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ኣማኒዛይታራ ኢሲፌ ኢሲ ዴሬ ኣሳኔ ፆሳስ ሶ ኣሳ ኣቲን ሃይሳፌ ጉዬ ቤቴታኔ ኢማꬃታ ጊዴኬታ። 20 ኢንቴ ሃዋሬታኔ ናቤታ ባሳን ኬፄቲዴታ፤ ኬꬃስ ዉርሴꬃ ኩሻይ ዬሱስ ኪርስቶሳ። 21 ኬꬃዚ ዉሪካ ኢሲፌ ኦይኬቲዲ ጎዳስ ዱማ ኬꬄ ጊዳናስ ዲጬስ። 22 ኢንቴንካ ፆሲ ባ ኣያናን ዳናስ ኢዛስ ዱሳሶ ጊዳና ማላ ኢሲፌ ኬፄቲሼ ዴታ።

*2:16 ቆላ 1፡20

*2:17 ኢሳ 57፡19