3
ኣይዛቤታስ ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሳ
ሄሳ ጌዶን ታ ጳዉሎሲ ኢንቴስ ኣማኖንታይታ ጊሽ ዬሱስ ኪርስቶሲ ቃቺዳዴ ጊዳዲስ። ታ ኢንቴና ጎዓና ማላ ፆሲ ኪያቴꬃን ታስ ኦሶስ ኤፃ ኢሚዳይሳ ኢንቴ ቱማፔ ሲዪዴታ። ሃይሳፌ ካሴ ታ ኢንቴስ ቃንꬃራ ፃፊዳ ማላ ታስ ቆንጪን ታ ኤራናስ ዳንዳዪዳ ፁራይ ሃይሳ። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ሄሳ ናባቢሼ ኪርስቶሳ ፁራ ታ ኣይ ማላ ኤሪዳኮኔ ኢንቴካ ኤራናስ ዳንዳዬታ። ሄ ፁራይካ ሃዒ ኣማኒዛ ሃዋሬታሲኔ ናቤታስ ቆንጪዳ ማላ ካሴ ቤኒ ኣꬊዳ ዎዴ ዲዛ ኣሳታስካ ቆንጪቤና። ሄሲ ሄ ፁራይ ኣይዛቤቲ ሚሺራቾ ቃላ ባጋራ ኢስራዔሌ ናይታራ ኢሲፌ ላቲዛይታ፤ ኢሲፌ ኢሳዴ ኣሳቴꬅ ማላ ጊዲዲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ቤቲዳ ሂዶታ ኢሲፌ ጊሼቲ ላቲዛይታ ጊዳናሳ።
ታካ ኢዛ ዎልቃ ኦሶ ማላ ታስ ኢሜቲዳ ፆሳ ኪያቴꬃ ኢሞታ ማላ ሃይሳ ሚሺራቾ ቃላ ኦሳንቻ ጊዳዲስ። ታ ቃስ ሃንኮ ኣማኒዛ ኣሳፔ ላፋ ጊዲኮካ ኦኒካ ዛዋይ ባይንዳ ኪርስቶሳ ዱሬቴꬅ ኣይዛቤታስ ሳባካና ማላ ፆሳ ኪያቴꬃን ሃይሲ ታስ ኢሜቲዴስ። ሄሳꬆካ ዉርሲካ ሜꬊዳ ፆሳን ቤኒ ዎዴ ቆቴቲ ዲዛ ፆኦሳስ ፁራ ቆፋይ ኣዛኮኔ ኡባስ ታ ቆንጪሳና ማላ ታስ ፆሳ ኪያቴꬂ ኢሜቲዴስ። 10 ኢዛ ቆፋይ ሃዒ ዎዴ ዎሳ ኬꬃ ባጋራ ዱማ ዱማ ሜꬋይ ዲዛ ፆሳ ሂላቴꬂ ሳሎን ዲዛ ሃላቃታሲኔ ጎዳታስ ኤሬታና ማላ ሃኒዴስ።
11 ፆሲ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ሃይሳ ፖሊዳይ ሜርና ባ ቆፋ ማላ። 12 ኑኒ ኢዛይታ ጊዲዳ ጊሺኔ ኢዛን ኣማኒዳ ጊሽ ጌሻቴꬃራኔ ሂርጋይ ባይንዳ ኑኒ ፆሳኮ ሺቃና ዳንዳዮስ። 13 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ቦንቼታና ማላ ታኒ ኢንቴ ጊሽ ታ ቦላ ጋኪዳ ዋዬዛን ኢንቴ ኡፋይስ ቃንፆንታ ማላ ታ ኢንቴና ሃዳራ ጋይስ።
ኤፌሶኔን ኣማኒዛ ኣሳስ ዎሴቲዳ ዎሳ
14 ሄሳ ጊሽ ታኒ ፆሳ ሲንꬃን ጉልባታይስ። 15 ሳሎን ዲዛይኔ ቢታ ቦላ ዲዛ ኢዛሶ ኣሳይ ዉሪካ ኢዚ ሱንꬂን ሱሜስ። 16 ኢንቴ ጋርሳ ባጋራ ሚናና ማላ ኣያና ባጋራ ኢዛ ቦንቾ ዱሬቴꬃይ ኢንቴስ ኢሜታና ማላ ታ ዎሳይስ። 17 ሄሲካ ኪርስቶሲ ኢንቴ ዎዝናን ኣማኖን ዳና ማላኔ ቃሴካ ኢንቴ ኢዛን ፃጲዲ ሲቆን ሚናና ማላ። 18 ኪርስቶሳ ሲቆስ ኣሆቴꬃይ፥ ኣዱሳቴꬃይ፥ ꬎቃቴꬃይኔ ጪማቴꬃይ ኣይ ጊናኮ ኢንቴ ኣማኒዛ ኣሳ ኡባራ ኢሲፌ ሻኪ ኤራና ማላ። 19 ኢንቴ ፆሳ ኩሜꬃራ ሻኪ ኤሪዲ ኢዛን ኩሜꬅ ጊዳና ማላ ኣሳ ኤራፔ ቦላ ጊዲዳ ኪርስቶሳ ሲቆ ኢንቴ ኤራና ማላ ታ ዎሳይስ። 20 ሄሳ ጊሽ ኑ ጊዶን ኦꬂዛ ባ ዎልቃ ጊና ኑ ዎሲዛይሳፌኔ ዎይኮ ኑ ቆፒዛይሳፌ ኡባፌ ቦላራ ኬሂ ዳርሲ ኦꬃናስ ዳንዳዪዛ ፆሳስ፥ 21 ዎሳ ኬꬃን ቃሴካ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ዎዴ ኡባን ሜርናፔ ሜርና ጋካናስ ኢዛስ ቦንቾይ ጊዶ። ኣሚን።