4
ኪርስቶሳ ባጋራ ቤቲዳ ኢሲፌቴꬅ
ሄሳ ጊሽ ጎዳ ሱንꬃን ቃሼቲዳ ታኒ ኢንቴ ፄይጌቲዳ ፄይሳስ ቤሲዛ ዱስ ዳና ማላ ኢንቴና ዎሳይስ። ሙሌካ ኣሽኬታኔ ሹጎታ ጊዲቴ። ኢሶይ ኢሳራ ሲቆን ዲቴኔ ኢሶይ ኢሳ ዳንዳዪቴ። * ቆላ 3፡12-13 ሳሮቴꬅ ኢሚዛ ኣያና ኢሲፌቴꬅ ናጋናስ ሚኒቴ። ኢንቴ ፄይጌቲዳ ጋላስ ኢሲ ሂዶታኮ ፄይጌቲዳ ማላ ኢሲ ኣሳቴꬂኔ ኢሲ ኣያናይ ዴስ። ኢሲ ጎዳይ፥ ኢሲ ኣማኖይኔ ኢሲ ፂንቃታይ ዴስ። ኡባፌ ቦላራ ጊዲዳይ፥ ኡባ ቦላ ኦꬂዛይ፥ ኡባሶን ዲዛይ፥ ኡባስ ኣዋ ጊዲዳ ኢሲ ፆሲ ዴስ።
ጊዲኮካ ኪርስቶሲ ኢማና ጊ ቃቺዳ ማላ ኑስ ኢሳስ ኢሳስ ዱማ ዱማ ኢሞቴꬂ ኢሜቲዴስ። ሄሳ ጊሽ
“ኢዚ ፑዴ ኬዚዳ ዎዴ ዲዖ ዲዒዴስ፤
ኣሳስ ኪያቴꬃ ኢሞታ ኢሚዴስ”
ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። * ማዛ 68፡18 ሂስቲን “ኢዚ ፑዴ ኬዚዴስ” ጉሲ ቃሴካ ዱጌ ቢታ ጋርስ ዎꬊዴስ ጉስ ጊዶንታ ኣጊኮ ሄሲ ኣይ ጉሴ? 10 ኢዚ ዱጌ ጋርሴ ዎꬊዳይሲ ኩሜꬅ ኣላሜ ሜꬌቴꬅ ኩማና ማላ ሳሎፔካ ቦላ ኬዚዳይ ኢዛ።
11 ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ሃዋሬታ፥ ባጋቲ ናቤታ፥ ሃራቲ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኬ፥ ባጋይቲ ቃሴ ሄሚዛይታኔ ታማርሲዛይታ ጊዳና ማላ ኢዚ ኢሞታ ኢሚዴስ። 12 ሄሲካ ኪርስቶሳ ኣሳቴꬅ ጊዲዳ ዎሳ ኬꬂያ ኬፄታና ማላ ኣማኒዛይታ ኣማኖ ኦሶስ ጊጊሳናሳ። 13 ሄሲካ ሃናናይ ኑ ዉሪካ ፆሳ ና ኣማኖኒኔ ኢዛ ኤሮን ቤቲዛ ኢሲፌቴꬃኮ ጋኪዲ ኩሜꬃ ኣስ ጊዳናስ ኪርስቶሳን ኑኒ ኪርስቶሳꬆ ኩሜꬂኔ ፖሎ ጊዳና ማላ።
14 ሄሳ ጊሽ ኣባ ቦላ ዴንዲዛ ጎቴ ጫርኮይ ሄኔ ሃ ሾጬቺዛ ማላ ዱማ ዱማ ቲሚርቴ ጫርኮን ኣሳ ጌኔኒኔ ባሌꬆን ኣኔ ኑኒ ሄኔ ሃ ጶንቄቲሼ ቄሪ ጉꬃ ናይታ ማላ ሃኖኮ። 15 ሄሳꬆ ሃኖ ኣጊዲ ቱማ ሲቆን ሃሳዪሼ ሁዔ ጊዲዳይሳኮ ሃኒዛዛን ኡባን ኣኔ ዲጮስ። ሄ ሁዔዚካ ኪርስቶሳ። 16 ኢዛ ጌዶን ኣሳቴꬂ ዉሪ ፃጶን ኦይኬቲዲ ኢሲ ኢሲ ኣሳቴꬂ ባ ኦሶ ኦꬂሼ ዉሪካ ሲቆን ዲጬሲኔ ባናካ ሚንꬄስ። * ቆላ 2፡19
ፖዖ ናይታ ማላ ዱስ
17 ኣይዛቤታ ማላ ጮ ሜላ ቆፋን ሜላ ሲሜሬታናስ ኢንቴስ ቤሴና ጋዳ ታ ኢንቴና ዞራይስ። 18 ኢስታ ዎዝናይ ሙሚዳ ጊሺኔ ዩሺ ቆፖንታ ጊሽ ኢስታ ዎዝና ኣይፌይ ቆቂዴስ። ኢስቲ ፆሳ ዴዖፔ ሻኬቲዳ። 19 ኢስታ ዎዝናይ ዶጪዳ ጊሽ ካሎይ ባይንዳ ባ ኮይዳ ማላ ባና ካልꬆንታ ኣሞኒኔ ቱናቴꬃን ዳናስ ዎጋይ ባይንዳ ኢታ ኦሶስ ባና ኣꬂ ኢሚዳ።
20 ኢንቴ ቃሴ ኪርስቶሳ ሄሳ ማላን ኤሪቤይኬታ። 21 ኤ ቱሙካ ኢንቴ ኢዛ ጊሽ ሲዪዴታኔ ዬሱሳን ዲዛ ቱማ ኢዛፔ ታማሪዴታ። 22 ኢንቴ ካሴ ዲዛ ዱሳይ ባሌꬂዛ ኣሞን ቂታቲዳ ጊሽ ካሴ ጬጋ ኣሳቴꬅ ኢንቴፌ ቃሪ ዬጋና ማላ ታማሪዴታ። * ቆላ 3፡9 23 ቃሴካ ኢንቴ ቆፋይ ኣያናን ኦራፆ። 24 ቱሙ ፂሎቴꬃኒኔ ጌሻቴꬃን ፆሴ ሚሳታና ሜꬌቲዳ ኦራꬃ ኣሳቴꬅ ማይዒቴ። * ቆላ 3፡10
25 ኑ ዉሪካ ኢሲ ኣሾ ጊዲዳ ጊሽ ዎርዶቴꬅ ዲጊዲ ኑኒ ኑ ጋርሳን ኢሶይ ኢሳራ ኣኔ ቱማ ሃሳዮስ። * ዛካ 8፡16 26 ሃንቄቲቴ ሺን ናጋራ ኦꬆፍቴ፤ ኢንቴ ሃንቆን ዲሺን ኣዋ ኣርሼይ ዉሎፎ። * ማዛ 4፡4 27 ፃላዔስ ሶሆ ኢሞፍቴ። 28 ካሴ ካይሶቲዛዴይ ሃይሳፌ ጉዬ ካይሶቶፓ። ጊዶ ኣቲን ሜቶቴቲዲ ኢዛ ዎሲዛይታስ ኢሚዛ ሚሽ ኢዛ ኩሼን ዳና ማላ ሎዖ ሚሽ ባ ኩሼራ ኦꬂ ዴማናስ ዳቡሮ።
29 ኮሺዛ ማላ ሃንኮ ሲዪዛይታ ጎዒዛዚኔ ማዲዛ ቃላፔ ኣቲን ጎዖይ ባይንዳ ቃላይ ኢንቴ ዱናፔ ኬዞፖ። 30 ኢንቴ ኣታና ጋላሳስ ኣታሜቲዳ ፆሳ ፂሎ ኣያና ሚሺሶፒቴ። 31 ጫሞ ዮዖ ዉርሲ ሃንቆካ፥ ዪሎ፥ ኦሽ፥ ጫሼ፥ ቃሴካ ሃንኮ ሃራ ኢታቴꬅ ዉርሲ ኢንቴፌ ዲጊቴ። 32 ኢንቴና ፆሲ ኪርስቶሳ ባጋራ ኣቶ ጊዳ ማላ ኢንቴካ ኢንቴ ጋርሳን ኣቶ ኣቶ ጌቴቲቴ፤ ኢሶይ ኢሳራ ኪያታኔ ኢሶይ ኢሳስ ቃꬌቲዛይታ ጊዲቴ። * ቆላ 3፡13

*4:2 ቆላ 3፡12-13

*4:8 ማዛ 68፡18

*4:16 ቆላ 2፡19

*4:22 ቆላ 3፡9

*4:24 ቆላ 3፡10

*4:25 ዛካ 8፡16

*4:26 ማዛ 4፡4

*4:32 ቆላ 3፡13