5
ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ዶሴቲዛ ናይታ ማላ ፆሴ ሚሳቲቴ። ኪርስቶሲ ኑና ሲቂዳ ማላ ቃሴካ ኑ ጊሽ ባና ሳዊዛ ያርሾ ኦꬅ ፆሳስ ኢሚዳ ማላ ኢንቴካ ሲቆን ሲሜሬቲቴ። * ኬሳ 29፡18፤ ማዛ 40፡6
ላይማይ ዎይኮ ቱናቴꬂ ዎይኮ ኡዜቴꬂ ሙሌካ ኢንቴ ጊዶን ቤቶይ ኣቲን ዚጊርሲካ ሲዬቶፎ። ሄሳ ማላይ ጌሻ ፆሳ ኣሳስ ቤሴና። ኢንቴ ጋላታ ጋላቲዛይታ ጊዲቴ ኣቲን ኣሴ ዬላቺዛ ላፋ ሃሳያይ ጮ ኤያቴꬃ ዮዖይ ኢንቴስ ቤሶንታ ጊሽ ሄሳ ማላይ ኢንቴ ጋርሳን ዶፖ። ቃሴካ ኢንቴ ላይማቲዛይታስ ዎይኮ ቱናታስ ዎይኮ ኡዜቲዛይታሲኔ ኤቃስ ጎይኒዛይታስ ኪርስቶሳ ካዎቴꬃኒኔ ፆሳ ካዎቴꬃን ኢስታስ ላታሶይ ባይንዳይሳ ኢንቴ ኤሪቴ።
ኢንቴና ኦኒካ ዎርዶ ሃሳዮን ባሌꬆፎ። ጋሶይካ ፆሳ ሃንቆይ ኢዛስ ኣዛዜቶንታ ናይታ ቦላ ያናይ ሃይታንታ ማላና። ሄሳ ጊሽ ሄሳንታ ማላራ ዙፔቶፒቴ። ካሴ ኢንቴ ꬉማ ሺን ጎዳን ሃዒ ኢንቴ ፖዖ። ኢንቴ ፖዖ ናይታ ማላ ዲቴ። ፖዖስ ኣይፌይ ሎዔቴꬃን፥ ፂሎቴꬃኒኔ ቱማቴꬃን ኡባን ዴስ።
10 ሄሳꬆካ ጎዳ ኡፋይሲዛ ሚሽ ኮዪቴ። 11 ኣይፌይ ባይንዳ ꬉማ ኦሶራ ኢንቴስ ኣይኮ ጋጎቴꬂ ዶፖ። ሄሳፌ ኢታ ኦሶ ቆንጬ ኬሲቴ። 12 ꬉማን ዲዛ ኣሳቲ ጌማን ኦꬂዛ ሚሻ ጊሽ ሃሳያይካ ዬላቼስ። 13 ፖዖይ ፖዒዳዚ ዉሪ ቆንጬን ቤቴስ። 14 ጋሶይካ ዉርሲ ቤሲዛይ ፖዖ። ሄሳ ጊሽ “ኔኖ፥ ꬊስኪዛይሶ ቤጋ! ሃይቆፔ ዴንዳ፥ ኪርስቶሲ ኔስ ፖዒሳና” ጌቴቲዴስ።
15 ሄሳ ጊሽ ኤራቴꬂ ባይንዳይታ ማላ ጊዶንታ ኢንቴ ዋኒዲ ኤራታ ማላ ዳናኮኔ ናጌቲቴ። 16 ሃይሲ ዎዴዚ ኢታ ጊዲዳ ጊሽ ሄሳ ሎዔꬂ ኤሪቴ። * ቆላ 4፡5 17 ሄሳ ጊሽ ኤያታ ጊዶፒቴ፤ ጎዳ ሼኔይ ኣዛኮኔ ዩሺ ቆፒቴ።
18 ኣያናይ ኩሚዳይታ ጊዲቴ ኣቲን ማꬆሲዛ ኡሻን ማꬆቶፍቴ። ሄሲ ሜላ ሚሻ ላሌꬃ። 19 ኣያና ዬꬃን ጋላታራ ጋꬂ ዬፂሼ ኢንቴ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ሃሳዬቲቴ። ኢንቴ ሳባኒኔ ዬꬃን ኩሜꬃ ዎዝናፔ ጎዳ ጋላቲቴ። 20 ሄሳን ፆሳ ኣዋ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃ ኡባ ሚሻስ ኡባ ዎዴ ጋላቲቴ።
ማቾኔ ኣዚና
21 ኢንቴ ኪርስቶሳ ቦንቾስ ጊዲ ያሻራ ኢሶይ ኢሳስ ኣዛዜቲቴ።
22 ማቼቶ ኢንቴ ጎዳስ ሃሬቲዛ ማላ ኢንቴ ኣዚናታስ ሃሬቲቴ። * ቆላ 3፡18፤ 1ጴፅ 3፡1 23 ኪርስቶሲ ባ ኣሾ ጊዲዳ ዎሳ ኬꬃይስ ሁዔ ጊዲዳ ማላ ኣዚናይካ ባ ማቼይሲ ሁዔ። 24 ሄሳ ጊሽ ዎሳ ኬꬂያ ኪርስቶሳስ ኣዛዜቲዛ ማላ ማቼቲካ ባ ኣዚናታስ ኣይ ሃኖንካ ኣዛዜታናስ ቤሴስ።
25 ኣዚናቶ! ኪርስቶሲ ዎሳ ኬꬃዮ ሲቂዳ ማላኔ ባና ኢዚ ጊሽ ኣꬂ ኢሚዳ ማላ ኢንቴካ ኢንቴ ማቼታ ሲቂቴ። * ቆላ 3፡19፤ 1ጴፅ 3፡7 26 ባ ቃላ ባጋራ ሃꬃን ሜጪ ጌሺዲ ኤራይስ ዱማሲዳ ማላ። 27 ሄሳꬆካ ቂታይ ዎይኮ ኣይፌሶ ፂርጶቴꬂ ዎይኮ ኢሲ ኢታይ ኢዚ ቦላ ቤቶንታ ጌሺኔ ባላይ ኢዚ ቦላ ባይንዳሮ ቦንቾ ዎሳ ኬꬄ ሂስቲዲ ኤራይስ ሺሻናሳ። 28 ኣዚናቲካ ሄሳꬆ ባ ማቼታ ባ ኣሾ ማላ ሲቃናስ ቤሴስ። ባ ማቾ ሲቂዛዴይ ባና ሲቄስ። 29 ባርካ ባና ኢፂዛዴይ ኦኒካ ባዋ። ባ ኣሾስ ሜሲኔ ባና ናጌስ። ኪርስቶሲካ ዎሳ ኬꬃስ ሂኒꬆ ኦꬂዴስ። 30 ኑኒ ኪርስቶሳ ኣሳቴꬃ። 31 ሄሳ ጊሽ “ኣሲ ኣዮኔ ኣዋ ኣጊዲ ባ ማቼይራ ኢሲኖ ጊዴስ፤ ናምዓይካ ኢሲ ኣሾ ጊዴቴስ” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። * ሜꬌ 2፡24 32 ሃይሲ ዳሮ ፁራ ዮዖ፥ ታካ ሃይሳ ኪርስቶሳ ጊሺኔ ዎሳ ኬꬃ ጊሽ ዮታይስ። 33 ጊዲኮካ ኢንቴፌ ኢሲ ኢሳዴይ ባ ማቾ ባና ሲቂዛ ማላ ሲቆ፤ ማቻካ ባ ኣዚና ቦንቹ።

*5:2 ኬሳ 29፡18፤ ማዛ 40፡6

*5:16 ቆላ 4፡5

*5:22 ቆላ 3፡18፤ 1ጴፅ 3፡1

*5:25 ቆላ 3፡19፤ 1ጴፅ 3፡7

*5:31 ሜꬌ 2፡24