6
ዬሊዳይታኔ ናይታ
ናይቶ! ኢንቴ ኢንቴና ዬሊዳይታስ ጎዳን ኣዛዜቲቴ። ሄሲ ኢንቴስ ቤሴስ። * ቆላ 3፡20 “ኔ ኣዋኔ ኔ ኣዪዮ ቦንቻ” ጊዛ ኣዛዞ ጊዶን ዲዛ ሂዶታይ ኮይሮ ኣዛዞ። ኔ ሄሳꬆ ኦꬂኮ ኔስ ሎዓናኔ ኔስ ላይꬃይ ቢታ ቦላ ኣዱቃና። ዬሊዳይቶ! ኢንቴካ ኢንቴ ናይታ ሃንቄꬆፍቴ፤ ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ናይታ ጎዳ ዞሬኒኔ ሴራን ዲቺቴ። * ቆላ 3፡21
ኦꬂሲዛይታኔ ኦꬂዛይታ
ኦሳንቻቶ ኢንቴ ኪርስቶሳስ ኣዛዜቲዛ ማላ ቢታ ቦላ ኢንቴና ኦꬂሲዛይታስ ያሻቴꬃኒኔ ቦንቾን ሱሬ ዎዝናፔ ኣዛዜቲቴ። ጮ ኣሳ ኣይፌን ቤታና ማላኔ ኦꬂሲዛይታፔ ዱና ኣንጆ ኤካናስ ጊዶንታ ኢንቴ ኪርስቶሳ ኣይሌታ ማላ ፆሳ ሼኔ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ፖላና ማላ ዎዝናፔ ኣዛዜቲቴ። ኣሳስ ኦꬂዛ ማላ ጊዶንታ ጎዳስ ኦꬂዛ ማላ ኢንቴ ኩሜꬅ ዎዝናፔ ኦꬂቴ። ጋሶይካ ኣይሌ ጊዲን ዎይኮ ጎዳ ጊዲን ባ ኦꬂዛ ሎዖ ኦሶስ ኡባስ ዎይቶ ኤካናይሳ ኢንቴ ኤሬታ።
ኢንቴኖ ጎዳቶ! ኢንቴካ ኢንቴ ኦꬂሲዛይታስ ሄሳꬆ ኦꬂቴ። ኢስታሲኔ ኢንቴስ ጎዳ ጊዲዳይ ቦላ ሳሎን ዲዛይሳ፤ ኢዚካ ኣስ ኣይፌሶ ፄሊ ማዶንታይሳካ ኢንቴካ ኤሪዛ ጊሽ ኦሳንቻታ ባቢሶ ኣጊዲ ሎዖ ኦꬂቴ። * ቆላ 4፡1፤ ዛሬ 10፡17፤ ቆላ 3፡25
ፆሳፌ ቤቲዛ ኦላ ሚሽ
10 ሃራ ባጋራ ሚኖ ጎዳኒኔ ኢዛ ጊታ ዎልቃን ሚኒቴ። 11 ዳቡሎሳ ጌኔ ኦሶ ኢንቴ ኤቄታናስ ዳንዳያና ማላ ፆሳ ኦላ ማይዖታ ማይቴ። 12 ጋሶይካ ኑ ኦሌታናይ ኣሾራኔ ሱꬃራ ጊዶንታ ሃይሳ ꬉማ ኣላሜዛ ሃሪዛ ጎዳታራኔ ዎልቃማታራ ቃሴካ ሳሎ ቦላ ዲዛ ቱና ኣያና ኦላንቻታራ ኦሌቶስ። 13 ኢታ ጋላሳይ ጋኪሺን ኢንቴ ሞርኬ ዎልቃራ ኤቄታናስ ዳንዳያና ማላ ፆሳ ኦላ ማይዖታ ኩሜꬅ ማይዒቴ። ኢንቴ ኡባካ ፖሊዳፔ ጉዬ ሚኒ ኤቃናስ ዳንዳዬታ።
14 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ፄሳን ቱማ ዚናሬ ማላ ዳንጬቲዲ ፂሎቴꬃ ፁሩሬታ ማላ ቲራን ማይዒዲ፥ * ፁሩሬ ጉሲ ቤኒ ዎዴ ኦላ ኣሳቲ ቲራን ማይዒዛ ኦላ ማይዖ። * ኢሳ 11፡5፤ 59፡17 15 ሳሮቴꬃ ሚሺራቾ ቃላ ቶሆን ጫማ ማላ ኣꬂዲ ጊጌቲ ኤቂቴ። * ኢሳ 52፡7 16 ሄይታንታፌካ ቦላራ ታማ ማላ ፖፖልዑ ጊዛ ኢታ ኣያና ዎንዳፌታ ኢንቴ ዉርሲ ቶይሳና ዳንዳያና ማላ ኣማኖ ጎንዳሌ ማላ ዴንꬂቴ። 17 ኣቶቴꬅ ቢራታ ቆቤ ማላ ሁዔን ዎꬂቴ። ኣያና ጊꬃ ማሻ ኦይኪቴ፤ ሄሲካ ፆሳ ቃላ። * ኢሳ 59፡17
18 ዎሳን ኣይ ሃኖንካ ኣያናን ዎሲቴ። ሄሳ ቆፒዲ ቤጊቴ፤ ኣማኒዛይታ ኡባ ጊሽ ቃንፆንታ ዎኣሲቴ። 19 ታኒ ሚሺራቾ ቃላ ፁራ ኣሳስ ቆንጪሳናስ ዱና ዶዪዛ ኡባ ዎዴ ያሺ ባይንዳ ታ ፃላቴꬃን ዮታና ቃላይ ታስ ኢሜታና ማላ ታስ ዎሲቴ። 20 ታኒ ሚሺራቾ ቃላ ጊሽ ሳንሳላታን ቃሼታዳ ኪቴቲዳዴ ጊዲዳይ ሄሳሳ። ሄሳ ጊሽ ታ ዮታናስ ቤሲዛይሳ ባቦንታ ዮታና ማላ ታስ ዎሲቴ።
ዉርሴꬃ ሳሮካ
21 ታ ኣይ ማላ ዲዛኮኔ ኣይ ኦꬂዛኮ ኢንቴ ኤራና ማላ ዶሴቲዳ ታ ኢሻይ ጎዳስ ኣማኔቲዳ ኦሳንቻይ ቲቂቆሲ ኢንቴስ ሃኒዳይሳ ዉርሲካ ኢንቴስ ዮታና። * ሃዋ 20፡4፤ 2ፂም 4፡12 22 ኢንቴ ኑ ሃኖቴꬅ ኤራና ማላኔ ኢንቴ ዎዝና ኢዚ ሚንꬄꬃና ማላ ታ ኢዛ ኢንቴኮ ዬዳዲስ። * ቆላ 4፡7-8
23 ኣዋ ፆሳፌ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ሳሮቴꬂኔ ሲቆይ ኣማኖራ ኢንቴስ ታ ኢሻታስ ጊዶ። 24 ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ፓጬይ ባይንዳ ሲቂዛ ኡባስ ሳሮቴꬂ ጊዶ። ኣሚን።

*6:1 ቆላ 3፡20

*6:4 ቆላ 3፡21

*6:9 ቆላ 4፡1፤ ዛሬ 10፡17፤ ቆላ 3፡25

*6:14 ፁሩሬ ጉሲ ቤኒ ዎዴ ኦላ ኣሳቲ ቲራን ማይዒዛ ኦላ ማይዖ።

*6:14 ኢሳ 11፡5፤ 59፡17

*6:15 ኢሳ 52፡7

*6:17 ኢሳ 59፡17

*6:21 ሃዋ 20፡4፤ 2ፂም 4፡12

*6:22 ቆላ 4፡7-8