ጳዉሎሲ
ፒሊጲሲዮሴ ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ጳዉሎሲ ሃ ኪታዛ ፃፊዳይ ማቂዶኒያ ጌቴቲዛ ኦሮሜ ካዎይ ሃሪዛሶን ዲዛ ፒሊጲሲዮሴ ጌቴቲዛ ዴሬን ዲዛ ዎሳ ኬꬃይሳ። ሄና ሄ ዎሳ ኬꬃያ ጳዉሎሲ ኮይሮ ኣዉሮፓን ኤሲዳ ዎሳ ኬꬃ። ፒሊጲሲዮሴ ካታማን ዲዛ ኣሳፔ ዳሪዛ ባጋይ ኦሮሜ ቢታፌ ዪዳ። ሄሳፌ ዴንዲዳይሳን ዳሮቲ ኦቶሬቴቴስ። (ሃዋ 16፡21) ኢስታፌ ባጋቲ ኪርስቶሳን ኣማኒዛይታ። ሄሳ ጊሽ ባ ኣሳታን ኢፄቲዳይታኔ ጎዴቲዛይታ ጊዲዳ። ሄሲካ ኢስቲ ሃ ኣላሜ ዱሳን ማንቆ ጊዳና ማላ ኦꬂዴስ። (2ቆሮ 8፡2) ጊዲዳኮካ ኢስቲ ኣማኖን ሚኒ ኤቂዲ ሃንኮ ኣማኒሼ ዋዬቲዛይታ ማዲዛይታ ጊዲዳ። ሄሳ ጋሶን ጳዉሎሲ ኢስታ ኣዴፌ ሲቄስ።
ሃ ኪታይ ፃፌቲዳይ ጳዉሎሲ ቃሾሶን ዲሺን ሃንኮ ኣማኒዛ ኦሳንቻታፔ ኤቄቴꬂ ኢዛ ጋኪን ፒሊጲሲዮሳን ዲዛ ዎሳ ኬꬄይ ጋርሳን ዴንዲዳ ዎርዶ ቲሚርቴ ጋሶን ኢዛ ዎዝናይ ሜቂ ዲሺና። ጊዶ ኣቲን ሃ ኪታዛን ቆንጪ ቤቲዛይ ኡፋይሲኔ ኩሜꬃ ኣማኔቴꬅ። ጳዉሎሲ ሄሳ ሄ ኪታዛ ፃፊዳ ጋሶይ ኢዚ ሜቶቲ ዲሺን ፒሊጶሲኔ ኣማኒዛ ኣሳይ ኢዛስ ማዶ ዬዲዳ ጊሽ ኢስታ ጋላታናሲኮ! ኢዛ ቦላ ጊዲን ዎይኮ ኢስታ ቦላ ዱማ ዱማ ሜቶቲ ጋኪኮካ ኢስታስ ዳሮ ፃላቴꬃኒኔ ኩሜꬃ ሚኖ ኣማኖይ ኢስታስ ዳና ማላ ኢዚ ኢስታ ሚንꬄꬄስ። ኦቶሬቴꬂኔ ጬቄቴꬅ ኣጊዲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣሺኬቴꬃን ኩማና ማላ ኢዚ ኢስታ ሚንꬂ ቆፊሴስ። ኢስቲ ዬሱስ ኪርስቶሳራ ኣያናን ኢሲኖ ጊዲዲ ዴሚዳ ዴዖዚ ፆሳ ኪያቴꬃፌ ቤቲዳይሳኔ ኢስቲ ኣማኖን ኤኪዳይሳፌ ኣቲን ዎጋ ናጎን ቤቲዳይሳ ጊዴና ጊዲ ኢዚ ኢስታ ቆፊሴስ። ዬሱስ ኪርስቶሳራ ኢሲፌቴꬃን ዲዛ ኡባታስ ፆሲ ኢስታስ ኢሚዛ ሳሮቴꬃ ጊሺኔ ኡፋይሳ ጊሺካ ፃፊዴስ።
ሃይሲ ሃ ኪታዚ ኤሬቲዛይ ኡፋይስ፥ ኣማኔቴꬅ፥ ኢሲፌቴꬂኔ ኣማኖን ዴዖን ሚኒ ኤቃና ማላ ቆንጪሲ ቤሲዛይሳና። ቃሴካ ሃዋሬ ጳዉሎሲ ፒሊጲሲዮሴ ዎሳ ኬꬃዮ ዳሮ ሲቂዛይሳ ቆንጪሴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-11
ጳዉሎሳ ዱሳ ጊሽ 1፡12-26
ኣማኖን ዱሳስ ሌሚሶ 1፡27-2፡18
ፂምቶሳኔ ኣፍሮዲፆ ቆፋ 2፡19-30
ኣማኖ ኢፂዛይታፔ ናጌታና ማላ ዮቶ 3፡1-4፡9
ጳዉሎሲ ፒሊጲሲዮሳን ኣማኒዛይታስ ሺሺዳ ጋላታኔ ዞሬ 4፡10-20
ኩሻ ቆፋ 4፡21-23
1
ዬሱስ ኪርስቶሳ ኦሳንቻ ጊዲዳ ጳዉሎሳፔኔ ፂምቶሳፔ ዎሳ ኬꬃ ጪማታራኔ ዳቆኔታራ ኢሲፌ ፒልጲሲዮሴ ዴሬን ዲዛ ኣማኒዛይታስ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ዱማቲዳይታስ ኡባስ፤ * ሃዋ 16፡12 ኑ ኣዋ ፆሳፌ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮቴꬂ ኢንቴስ ጊዶ።
ጋላታ ዎሳ
ኢንቴና ቆፒዛ ኡባ ጋላስ ታኒ ታ ፆሳ ጋላታይስ። ኡባ ጋላስ ኢንቴ ጊሽ ታ ዎሲዛ ዎዴ ኡፋይሳን ዎሳይስ። ኮይሮ ጋላሳፌ ሃ ሲሚን ሃኖ ጋካናስ ሚሺራቾ ቃላ ኦሶን ኢንቴ ታናራ ዴታ። ኢንቴናን ሎዖ ኦሶ ዶሚዳይሲ ኢዚ ዬሱስ ኪርስቶሲ ዉርሴꬃ ፒርዳስ ያና ጋካናስ ኢንቴና ዳንዳዪሳናይሳ ታ ኣማናይስ።
ታ ሃዒ ቃሾ ኬꬃን ዲሺኒኔ ታ ቃሼታናፔካ ካሴ ሚሺራቾ ቃላ ቱማ ናጋናሲኔ ሚንꬄꬃናስ ፆሲ ታስ ባ ኪያቴꬃን ኢሚዳ ማዶን ኢንቴ ዉሪካ ታናራ ኢሲፌ ኦꬂዳይታ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴ ኡባ ጋላስ ታ ዎዝናፔ ꬋዬኬታ። ሄሳ ጊሽ ታ ኢንቴ ጊሽ ቆፓናስ ታስ ቤሴስ። ታ ኢንቴና ዬሱስ ኪርስቶሳ ሲቆን ዎስታ ላሞቲዛኮኔ ፆሲ ታስ ማርካ።
ኢንቴ ሲቆይ ኤራቴꬃኒኔ ኣኬካን ኬሂ ዳራና ማላ ታ ዎሳይስ። 10 ሄሲካ ኢንቴ ኡባፌ ኣꬊዛይሳ ሻኪ ኤራና ማላኔ ዬሱስ ኪርስቶሳ ዩሳ ጋላስ ጋካናስ ኢንቴ ጌሻታኔ ዎሶይ ባይንዳይታ ጊዳና ማላ ኮያይስ። 11 ፆሳ ቦንቺሲዛይሳኔ ጋላቲሲዛይሳ ኢንቴ ኦꬃና ማላ ዬሱስ ኪርስቶሳን ቤቲዛ ጌሻቴꬃ ኣይፌን ኢንቴ ዎዝናይ ኩሞ።
ጳዉሎሳ ቃሼቴꬃን ሚሺራቾ ቃላ ዲች
12 ሃዒካ ታ ኢሻቶ! ታ ቦላ ጋኪዳ ሜቶይ ሚሺራቾ ቃላይ ካሴፔ ዳሪ ኣካናስ ጊዲዳይሳ ኢንቴ ኤራና ማላ ታ ኮያይስ። 13 ሄሳ ጊሽ ታ ቃሼቴꬃይ ኪርስቶሳ ጊሽ ጊዲዳይሲ ካዎ ኬꬃ ዛቤታሲኔ ሃራታስካ ኤሬቲዴስ። * ሃዋ 28፡30 14 ታ ቃሼቲዳይሳ ጌዶን ኣማኒዛይቲ ፆሳ ቃላ ባቦንታ ፃላቴꬃን ኣሳስ ማርካታናስ ሚኖቴꬅ ዴሚዳ።
15 ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ጮ ኑ ኢዛፔ ዋኒዶን ጌꬃኒኔ ሆሎቴꬃን ሳባኬቴስ። ባጋይቲ ቃሴ ሎዖ ቆፋራ ኪርስቶሳ ጊሽ ሳባኬቴስ። 16 ባጋይቲ ታ ሚሺራቾ ቃላ ጊሽ ሞቴታና ሃን ዲዛይሳ ኤሪዛ ጊሽ ሲቆን ሳባኬቴስ። 17 ሃንኮይቲ ቃሴ ሎዖ ቆፋን ጊዶንታ ታና ጋኪዳ ቃሾዛ ቦላ ሃራ ዋዬ ጋꬃናሲኔ ባ ኢታ ቆፋ ፖላናስ ኪርስቶሳ ሳባኬቴስ።
18 ሄሳ ጊዲኮ ኣይ ሜቶ ዲዛይ! ዋና ኣይፌ ዮዖይ ሱሬቴꬃን ጊዲን ዎይኮ ሚሳቲሶን ጊዲንካ ኣዋራካ ኪርስቶሳ ሳባኪዛ ጊሽ ታ ኡፋዬታይስ። ቃሴካ ታ ኡፋዬታና። 19 ታ ቦላ ጋኪዳ ሜቶፔ ታ ኣꬋናይ ኢንቴ ዎሳኒኔ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣያና ማዶን ጊዲዳይሳ ታ ኤራይስ። 20 ታ ኣይ ኦጌራካ ዬላቶንታ ማላ ሚኖ ኡፋይሲኔ ላሞታይ ታስ ዴስ። ጊዶ ኣቲን ካሴካ ሃቺካ፤ ታ ሃይቂንካ ፓፃ ዲንካ ኪርስቶሲ ታ ኣሾን ቦንቼታናይሳ ታ ፃላቴꬃን ሃሳያይስ። 21 ታስ ዱስ ጉሲ ኪርስቶሳ። ሃይቆይካ ታስ ጎዓ። 22 ጊዶ ኣቲን ታኒ ሃይሳ ኣሾ ዱሳን ጉጃ ዲዛኮ ኣይፌ ኢሚዛ ኦሶ ኦꬃይስ ጉሳ። ታ ኣዋይሳ ዶራናኮኔ ታስ ኤሬቴና። 23 ሃ ናምዑ ሃኖታን ሜቶቴታዲስ። ታ ባዳ ኪርስቶሳራ ዳናስ ላሞታይስ። ሄሲ ሃራ ኡባፌ ኬሂ ሎዖ። 24 ጊዶ ኣቲን ታስ ኣሾን ዱሲ ኢንቴስ ኬሂ ኮሼስ።
25 ሄሳ ኣኬካዳ ኢንቴ ኣማኖን ዲጫና ማላኔ ኡፋዬታና ማላ ኢንቴ ኡባታ ማታን ጋምዓናይሳኔ ዳናይሳ ታ ኤራይስ። 26 ታ ሄ ባዳ ኢንቴ ኣቻን ዴዪኮ ታ ጋሶን ኢንቴስ ኪርስቶሳን ዲዛ ጬቄቴꬂ ዳራና።
27 ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላስ ቤሲዛ ማላ ዲቴ። ሄሳꬆ ሃንካ ታ ኢንቴና ሄ ባዳ ቤይዳኮ ዎይኮ ሃሆን ዳዳ ኢንቴ ጊሽ ታ ሲዪዛኮ ኢንቴ ሚሺራቾ ቃላ ኣማኖስ ኢሲኖ ኦሌቲሼ ኢሲ ኣያናን ኢንቴ ሚኒ ኤቅናይሳ ታ ኤራይስ። 28 ኣይ ኦጌራካ ኢንቴናራ ኤቄቲዛይታስ ሂርጎፍቴ። ሄሲ ኢስቲ ꬋያናይሳሲኔ ኢንቴ ኣታናይሳስ ፆሳፌ ኢሜቲዳ ማላታ። 29 ኢንቴ ኪርስቶሳ ኣማኒዛይታ ፃላላ ጊዶንታ ኢዛ ጊሽ ዋዬ ኤኪዛይታ ጊዳና ማላ ሃይሲ ፆሳ ኪያቴꬂ ኢንቴስ ኢሜቲዴስ። 30 ኢንቴ ካሴ ቤዪዳ ማላ ሃዒካ ታ ቦላ ዲዛይሳ ኢንቴ ሲዪዛይሳ ማላ ሄሳꬆ ኢንቴናካ ዋዪሶን ዴስ። * ሃዋ 16፡19-40

*1:1 ሃዋ 16፡12

*1:13 ሃዋ 28፡30

*1:30 ሃዋ 16፡19-40