2
ጊታ ማሮቴꬅ
ሄሳ ጊሽ ኑኒ ሲዪዳ ቃላፔ ባሌቲዲ ኩንዶንታ ማላ ኑ ሲዪዳ ቃላ ሎዔꬂ ናጋናስ ቤሴስ። ኣዛስ ጊኮ ካሴ ኪታንቻታ ባጋራ ዮቴቲዳ ቃላይ ቱሙ ጊዲዳ ሄ ቃላ ዬꬊ ኣꬊዳይ ባስ ቤሲዛ ቂፃቴ ኤኬስ። ኑ ቃሴ ሄሳ ማላ ጊታ ማሮቴꬅ ጮ ሌፕ ሂስቲኮ ዋኒ ኣታኔ? ሃይሲ ማሮቴꬃይ ኮይሮ ጎዳ ባጋራ ኑስ ዮቴቲዴስ። ኢዛፔ ሲዪዳይቲካ ኑስ ጌሺ ዮቲዳ። ፆሲ ቃሴካ ማላታታ፥ ማላሊሲዛ ሚሻታ፥ ዱማ ዱማ ማላታታ ኦሶኒኔ ባ ሼኔ ማላ ኢሚዳ ፂሎ ኣያና ኢሞታታ ባጋራ ኢስታ ማርካቴꬃ ሚንꬂዴስ።
ኣሳ ዜሬꬅ ኣሺዳይ ዬሱሳ
ፆሲ ሃይሳ ኑ ኢዛ ጊሽ ሃሳዪዛ ቡሮ ያና ኣላሜዛ ኪታንቻስ ሃርሲቤና። ጊዶ ኣቲን ጌሻ ማፃፋይ ሃራሶን
“ኔ ኢዛስ ዩሻ ቆፓናስ ኣሲ ኣዜ?
ኢዛስ ኔ ቆፓናስ ኣሳናይ ኢዚ ኣዜ?
ኔ ኢዛ ኪታንቻታፔ ጉꬃራ ጉꬃዳሳ።
ቦንቾ ዛዉዴኔ ጋላታ ኢዛ ሁዔን ዎꬃዳሳ።
ኔኒ ኢዛ ኔ ኩሼ ኦሶታ ቦላ ሹማዳስ።
ኔ ዉርሳካ ኢዛ ቶሆ ጋርሳን ሃሪሳዳሳ፤
ፆሲ ኡባካ ኢዛፔ ጋርሳራ ኢዛስ ሃሪሲሺን ኣቲዳይ ኣይ ሚሺካ ዴና።
ጊዶ ኣቲን ሃዒ ቃሴ ዉሪካ ኢዛስ ሃሬቲሺን ኑ ቤይቤኮ”
ጊዴስ። ጊዶ ኣቲን ፆሳ ኪያቴꬃን ኣሳ ኡባ ጊሽ ሃይቃናስ ኪታንቻታፔ ጉꬃ ዎዴ ጉፂዳ ዬሱሲ ዋዬ ሃይቆ ሃይቂዲ ሃዒ ቦንቾኔ ጋላታ ዛዉዴ ባ ሁዔን ዎꬂዳይሳ ኑ ቤዮስ። 10 ሃኒዛይ ዉሪካ ኢዛፔ ኢዛስ ሜꬌቲዳ ፆሲ ዳሮ ናይታ ቦንቾስ ኤፋናስ ኢስታ ማሮቴꬃስ ሁዔ ጊዲዳ ዬሱሲ ዋዬን ፖላናስ ኮሺዛዝ ጊዲዴስ።
11 ኣስ ጌሺዛይኔ ኢዛን ጌዪዛ ኣሳይ ሄይቲ ኢሲ ኬꬃ ኣሳታ። ሄሳ ጊሽ ዬሱሲ ኢስታ “ታ ኢሻቶ” ጊ ፄይጋናስ ዬላቴና። 12 “ታኒ ኔ ሱንꬃን ታ ኢሻታስ ዮታና ሺቂዳ ዴሬዛ ሲንꬃን ኔና ጋላቲዛ ዬꬅ ታ ዬፃና።” * ማዛ 22፡22 13 ሄሳꬆካ “ታ ኢዛን ኣማኔታና” ቃሴካ “ታኒኔ ታስ ፆሲ ኢሚዳ ናይቲ ኑ ሃን ዶስ” ጌስ ጌሻ ማፃፋይ። * ኢሳ 8፡17-18
14 ናይታስ ኣሾይኔ ሱꬂ ዲዛ ማላ ኢዚካ ኢስታ ማላ ኣሳ። ሄሲካ ሃይቆ ቦላ ኢዛስ ዎልቃይ ዲዛ ዳቡሎሳ ኢዚ ባ ሃይቆ ዎልቃን ዛራናሳ። 15 ሄሳꬆካ ባ ዲዛ ዎዴ ኡባን ሃይቆስ ባቦን ሃሬቲ ቃሼቲዳይታ ሃይቆፔ ዎዛናሳ። 16 ኢዚ ሃ ዪዳይ ኪታንቻታ ማዳናስ ጊዶንታ ኣብራሃሜ ዜሬꬃታ ማዳናስ ዪዴስ። 17 ሄሳ ጊሽ ኡባ ባጋራ ኢዚ ባ ኢሻታ ሚሳታናስ ቤሲዛዴ ጊዲዴስ፤ ኢዚ ሄሳ ኦꬂዳይ ማሪዛዴኔ ኣማኔቲዳ ዋና ቄሴ ሃላቃ ጊዲዲ ፆሳስ ኦꬃናሲኔ ዴሬዛ ናጋራፔ ማራናሳ። 18 ኢዚ ባ ሁዔን ፓጬቲዲ ሜቶ ኤኪዳ ጊሽ ፓጬቲዛይታ ማዳናስ ዳንዳዬስ።

*2:12 ማዛ 22፡22

*2:13 ኢሳ 8፡17-18