ኢብራዌታስ
ፃፌቲዳ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ሃይሲ ሃ ኪታዚ ፃፌቲዳይ ኢስታ ቦላ ጋኪዳ ጊታ ሜቶዛ ጌዶን ባ ኣማኖ ኣጋናስ ማቲዳ ኣማኒዛ ኣሳ ጊሻሳ። ሃይሳ ፃፊዳዴይ ኢብራዌፔ ኣማኒዳይታስ ዬሱስ ኪርስቶሲ ቱማኔ ዉርሴꬃን ፆሲ ኣሳ ናስ ቆንጪሲዳይ ፆሳ ናይ ኢዛ ጊዲዳይሳ ቤሳናሳ። ሃ ኣማኒዛይቲ ባ ኣማኖን ሚኒ ኤቃና ማላ ኢዚ ኢስታ ሚንꬄꬄስ። ሄሲካ ቱሙ ጊዲዳይሳ ሄꬑ ቱማ ዮዖታ ቆንጪሲ ቤሴስ።
1. ባ ኤኪዳ ሜቶዛ ባጋራ ባ ኣዋስ ቱማፔ ኣዛዜቲዛዴ ጊዲዳ ጊሽ ካሴ ጋልዓ ጫቆ ማፃፋን ዲዛ ናቤታፔ፥ ሙሴፔኔ ኪታንቻታፔካ ኬሂ ኣꬌስ።
2. ዬሱሲ ካሴ ጋልዓ ጫቆ ዎዴ ቄሴታፔካ ኬሂ ኣꬊዛ ሜርና ቄሴይ ኢዛ ጊዲዳይሳ ፆሲ ባ ዱናን ዮቲዴስ።
3. ኣማኒዛዴይ ናጋራፔ፥ ባቦፔኔ ሃይቆፔ ዬሱሳ ባጋራ ኣታና። ዬሱሲ ቄሴታ ሃላቃ ጊዲዳ ማላ ኢብራዌታ ኣማኖ ዎጋቲኔ ሜሄታ ያርሾይ ጮ ሜላ ኤሾ ማላ ጊዲዳ ኣቶቴꬃይ ኢዚ ቱማ ጊዳና ማላ ኦꬂዴስ።
ሃ ማፃፋ ፃፊዳዴይ ኢስራዔሌ ናይታ ታሪኬን ኤሬቲዳ ኣሳታ ኣማኖ ሌሚሶ ጎዔቲዲ (ሼምፖ 11) ናባቢዛ ኣሳይ ኣማኖን ሚናና ማላ ቆፊሴስ። ሄሳꬆካ (ሼምፖ 12) ቦላ ናባቢዛ ኣሳይ ባ ኣይፌ ዬሱሳ ቦላ ሎዔꬂ ዎꬂዲ ኣማኖን ሚናና ማላኔ ኣይ ሜቶይኔ ዋዬይካ ኢስታ ቦላ ጋኪኮካ ዳንዳያና ማላ ዞሬስ። ዉርሴꬃንካ ኢዚ ኢስታስ ዱማ ዱማ ዞሬኔ ሴራ ቃላ ኢሚዲ ኩዬስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ፥ ፆሲ ባና ኪርስቶሳ ባጋራ ቆንጪሲዴስ 1፡1-3
ኪርስቶሲ ኪታንቻታፔ ቦላ ጊዴꬅ 1፡4-2፡18
ኪርስቶሲ ሙሴፔኔ ኢያሱፔ ቦላ 3፡1-4፡13
ኪርስቶሳ ቄሴቴꬅ 4፡14-7፡28
ኪርስቶሳ ጫቆ ቃላ ቦላቴꬅ 8፡1-9፡22
ኪርስቶሳ ያርሼቴꬃ ቦላቴꬅ 9፡23-10፡39
ኣማኖ ባይራቴꬅ 11፡1-12፡29
ፆሳ ኡፋይሶ 13፡1-19
ዉርሴꬃ ዎሳ 13፡20-21
ኩሻ ቆፋ 13፡22-25
1
ፆሳይ ባ ናዛ ባጋራ ዮቲዴስ
ቤኒ ዎዴፔ ኦይኪዲ ፆሲ ዱማ ዱማ ኦጌራ ናቤታ ባጋራ ካሴ ኑ ኣዋታስ ዳሮ ዎዴ ዮቲዴስ። ቃሴ ሃይሳ ዉርሴꬃ ዎዴ ቦላ ዉርሲ ላቲሲዳዴኔ ሃ ኣላሜዛ ሜꬊዳ ባ ናዛ ባጋራ ኑስ ዮቲዴስ። ኢዚካ ፆሳ ቦንቾ ቤሲዛዴኔ ፆሳ ፆሳቴꬃስ ሎዖ ሌሚሶ ጊዲዲ ባ ዎልቃማ ቃላን ዉርሲካ ሺሺ ኦይኪዴስ። ኢዚ ኣሳ ናጋራፔ ጌሺዳፔ ጉዬ ሳሎን ቦንቾ ፆሳ ኡሻቻን ኡቲዴስ።
ፆሳ ናይ ኪታንቻታፔ ኣꬌስ
ሄሳ ጊሽ ኢዛስ ኢሜቲዳ ሱንꬃይ ኪታንቻታ ሱንꬃፌ ኣꬊዛይሳ ማላ ኢዚካ ኪታንቻታፔ ኬሂ ኣꬌስ። ፆሲ ኪታንቻፔ
“ኔኒ ታ ና፤
ታ ኔና ሃቺ ዬላዲስ።
ዎይኮ
ታ ኢዛስ ኣዋ ጊዳና፤
ኢዚካ ታ ና ጊዳና”
ኦናስ ጊዴ? ቃሴካ ፆሲ ባ ባይራ ናዛ ዱጌ ሃ ቢታ ቦላ ዬዲሼ “ፆሳ ኪታንቻቲ ዉሪካ ኢዛስ ጎይኔቶ” ጊዴስ። * ዛሬ 32፡43 ኪታንቻታ ጊሽ ሃሳዪሼ ቃሴ “ኪታንቻታ ኣያናታ፤ ባ ኦሳንቻታካ ታማ ላጮ ኬሴስ” ጊዴስ። * ማዛ 104፡4 ናዛ ጊሽ ቃሴ “ጎዶ! ኔ ዙፋኔይ ሜርናፔ ሜርና ጋካናስ ሚኒ ዳና። ኔኒ ኔ ካዎቴꬃ ሊኬ ካሌꬃሳ። ኔኒ ፂሎቴꬅ ዶሳዳሳ፤ ማካላካ ኢፃሳ፤ ሄሳ ጊሽ ፆሲ ኔ ጎዳይ ኔና ኔ ላጌታፔ ቦላ ኬሲዴስ። ኔና ኡፋይሳ ዛይቴ ቲዪዴስ” ጌስ። 10 ቃሴ “ጎዶ ኔኒ ኮይሮ ቢታ ሜꬋዳሳ። ሳሎቲካ ኔ ኩሼን ኦሴቲዳ። 11 ኢስቲ ꬋያና፥ ኔኒ ጊዲኮ ሚና ዳና። ኢስቲ ዉሪካ ማይዖ ማላ ጋልዓና። 12 ኔኒ ኢስታ ማይዖ ማላ ቃላምዓና። ኢስቲካ ማይዖ ማላ ላሜታና። ኔ ጊዲኮ ኣይዴካ ኔኒ ኔና። ኔ ዱሳስ ዉርሴꬂ ዴና” ጌስ። 13 ፆሲ ኪታንቻታፔ “ታኒ ኔ ሞርኬታ ኔ ቶሆ ጋርሳን ዬꬊሳና ጋካናስ ኔ ታ ኡሻቻን ኡታ” ኦና ጊዴ? * ማዛ 110፡1
14 ኪታንቻቲ ዉሪካ ኣቶቴꬃ ላታና ኣሳታ ኦꬃናስ ፆሳፌ ኪቴቲዛ ኦሳንቻ ኣያና ጊዴቴኔ?

*1:6 ዛሬ 32፡43

*1:7 ማዛ 104፡4

*1:13 ማዛ 110፡1