ጳዉሎሲ
ፒልሞናስ
ፃፊዳ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ፒልሞናይ ዳሮ ኤሬቲዳ ኣማኒዛዴ። ኢዚ ቆላሲያሴ ዎሳ ኬꬃን ኣማኒዛ ኣሳ ጋርሳን ዲዛዴ ሚሳቴስ። ፒልሞናስ ኣናስሞሳ ጌቴቲዛ ኣይሌ ዴስ። ሄሲ ሄሳዴይ ባ ጎዳ ሶፔ ቤቴ ቢዲ ቃሾ ኬꬃን ዲዛ ጳዉሎሳራ ጋጊዴስ። ኢዚ ጳዉሎሳ ባጋራ ኣማኒዴስ። ጳዉሎሲ ፒልሞናስ ፃፊዳ ኪታይ ፒልሞናይ ሲሚዲ ኢዛኮ ቢዛ ሄ ኦሳንቻዛራ ኢጊንታና ማላ ቆፊሴስ። ቃሴካ ኣናስሞሲ ሃዒ ኣማኒዳዴ ጊዲዳ ጊሽ ሃይሳፌ ጉዬ ፒልሞናይ ኣማኖን ኤራይስ ኢሻ ማላ ኤካናፔ ኣቲን ኣይሌꬆ ቆዶንታ ማላ ዮቴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1-3
ፒልሞናስ ጳዉሎሲ ሺሺዳ ቃላታ 4-7
ጳዉሎሲ ኣናስሞሳ ጊሽ ሺሺዳ ሚኖ ዎሳ 8-22
ኩሻ ቆፋ 23-25
1
ዬሱስ ኪርስቶሳ ጊሽ ቃሼቲዳ ታፔ ጳዉሎሳፔኔ ኑ ኢሻ ፂምቶሳፔ ኑ ሲቆ ኢሻ ጊዲዲ ኑናራ ኢሲፌ ኦꬂዛ ፒልሞናስ፤ ኔ ኬꬃን ሺቂዛ ኣማኒዛ ኣሳሲኔ ኑ ሚቼዮ ኣምፒብያስ ቃሴካ ኑናራ ኢሲፌ ኪርስቶሳ ዎታዳራ ጊዲዳ ኣርኪጳሴስ፤ * ቆላ 4፡17
ኑ ኣዋ ፆሳፌ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮቴꬂ ኢንቴስ ጊዶ።
ፒልሞና ሲቆኔ ኣማኖ
ታኒ ታ ዎሳን ኔና ቆፓሼ ኡባ ዎዴ ፆሳ ጋላታይስ። ጋሶይካ ኔ ፆሳ ኣሳ ሲቂዛይሳኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳን ኔ ኣማኒዛይሳ ታ ሲያዲስ። ኑኒ ኪርስቶሳስ ጊዲዳይሳኔ ኑስ ዲዛ ሎዖ ዮዖይ ዉሪ ቆንጬን ኤሬታና ማላ ኔካ ኔ ኣማኖ ሃራ ኣሳስ ቤሳና ማላ ታ ኔስ ሚና ዎሳይስ። ታ ኢሻዞ! ኔ ሃኖን ፆሳ ኣሳ ዎዝናይ ኦራፂዳ ጊሽ ኔ ሲቆይ ታ ዎዝና ኬሂ ሚንꬂዴስ።
ኣናስሞሲ ፒልሞናኮ ሲማና ማላ ጳዉሎሲ ዎሲዴስ
ሄሳ ጊሽ ኔ ኦꬃናስ ቤሲዛይሳ ኦꬃና ማላ ኔና ኣዛዛናስ ታስ ኪርስቶሳን ፃላቴꬅ ዴስኮሺን። ጊዲኮካ ታ ኔና ኣዛዛናፔ ሲቆራ ዎሳይስ። ጋሶይካ ታኒ ዬሱስ ኪርስቶሳ ጊሽ ቃሼታዳ ቃሾ ኬꬃን ዲዛ ጳዉሎሳ። 10 ታ ኔና ዎሲዛይ ታ ቃሾ ኬꬃን ዳሼ ዬሱስ ኪርስቶሳን ዬሊዳ ና ኣናስሞሳ ጊሻሳ። * ቆላ 4፡9 11 ኣናስሞሲ ሃይሳፌ ካሴ ኔና ጎዒቤና ሺን ሃዒ ጊዲኮ ኢዚ ኔናካ ታናካ ጎዒዛዴ። * ኣናስሞሴ ጉሲ ጊሪኬ ቃላን ጎዒዛዴ ጉሳ።
12 ታ ሃዒ ኢዛ ኔኮ ዛራ ዬዳዲስ። ታ ኔኮ ዬዲዛይ ኢዛ ጊዶንታ ታ ዎዝና ኔኮ ዛራ ዬዲዛ ማላ ቆዳይስ። 13 ሚሺራቾ ቃላ ጋሶን ታ ሃን ቃሼታ ዲሺን ኔ ታና ኦꬃ ማዳናይሳ ኢዚ ታናራ ዴዪዳኮ ታና ኡፋይሴስ። 14 ጊዶ ኣቲን ኔ ሎዖ ኦሶይ ኔ ዶሳንፔ ኣቲን ዎልቃራ ጊዶንታ ማላ ጋዳ ኔና ኦይቾንታ ኣይኮካ ኦꬃና ኮያቤይኬ።
15 ኣናስሞሲ ሃኖ ጋካናስ ኔፔ ጉꬃ ዎዴ ሻኬቲኮካ ኦኔ ኤሪዛይ ሃይሳፌ ጉዬ ኡባ ዎዴ ኔናራ ዳና ዳንዳዬስ። 16 ሃይሳፌ ጉዬ ኢዚ ኔናራ ዳናይ ኣይሌ ማላ ጊዶንታ ኣይሌፌ ኣꬊ ኔስ ኣሾ ኢሻ ማላ ጊዳና። ኢዚ ታስ ዶሴቲዳ ኢሻ። ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኔና ኦꬂ ጎዓና ኣስ ጊዲዳ ጊሺኔ ኢዚ ኔስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኢሻ ጊዲዳ ጊሽ ኔስ ኬሂ ዶሴቲዳዴ ጊዳና።
17 ኑስ ዲዛ ኢሲፌቴꬃ ጋሶን ኔ ታና ኔስ ኢሻ ማላ ቆዲዛ ጊዲኮ ታና ኔ ሞካ ኤኪዛ ማላ ኢዛካ ሞካ ኤካ። 18 ኢዚ ኔ ቦላ ጋꬂዳ ቆሆይ ዲኮ ዎይኮ ኔ ኣጮይ ኢዛ ቦላ ዲኮ ኢዛ ኣጮዛ ታ ቦላ ቆዳ። 19 ሄኮ ታ ጳዉሎሲ “ኢዛ ኣጮዛ ታ ኔስ ቃንፃና” ጋዳ ታ ኩሼራ ፃፋዲስ። ጊዲኮካ ኔ ኪርስቶሳ ኣማኒዳይ ታ ባጋራ ጊዲዳ ጊሽ ሃራይ ኣቶሺን ኔካ ታስ ቃንፃና ኣጮይ ዲዛዴ ጊዲዳይሳ ታ ኔና ኤሪሳናስ ኮሼና። 20 ሂዓ ታ ኢሻዞ ሄሳ ሎዖ ኦሶ ኔ ታስ ኦꬃና ማላ ጎዳ ሱንꬃን ኪርስቶሳ ጊሽ ጋዳ ኔ ታ ዎዝና ሼምፒሳና ማላ ኔና ዎሳይስ።
21 ታ ኔስ ሃይሳ ፃፊዳይ ኔ ታስ ኣዛዜታናይሳ ኣማናዳኮ! ታ ኔና ኦይቺዳይሳፌ ኔ ኣꬃ ኦꬃናይሳ ታ ኤራይስ። 22 ፆሲ ኢንቴ ዎሳ ሲይዲ ታ ኢንቴኮ ባና ማላ ታስ ሂዶታይ ዲዛ ጊሽ ታ ባዳ ኢንቴኮን ሼምፓናሶ ታስ ሃያና ጊጊሳ።
ዉርሴꬃ ሳሮካ
23 ዬሱስ ኪርስቶሳ ጋሶን ታናራ ቃሼቲዳ ኤጳፒራይ ኔና ሳሮ ጌስ። * ቆላ 1፡7፤ 4፡12 24 ሄሳꬆካ ታናራ ኦꬂዛይቲ ማርቆሲ ኣርሲፂሮኮሲ፥ ዴማሲኔ ሉቃሲ ኔና ሳሮ ጌቴስ። * ሃዋ 12፡12፥25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ 19፡29፤ 27፡2፤ ቆላ 4፡10፥14፤ 2ፂም 4፡10-11 25 ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኪያቴꬅ ኢንቴናራ ጊዶ።

*1:2 ቆላ 4፡17

*1:10 ቆላ 4፡9

*1:11 ኣናስሞሴ ጉሲ ጊሪኬ ቃላን ጎዒዛዴ ጉሳ።

*1:23 ቆላ 1፡7፤ 4፡12

*1:24 ሃዋ 12፡12፥25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ 19፡29፤ 27፡2፤ ቆላ 4፡10፥14፤ 2ፂም 4፡10-11