3
ሎዖ ኦሶ
ኣሳይ ዴሬ ኣይሲዛይታስ ሃሬታና ማላኔ ሎዖ ጊዲዳ ሚሽ ዉርሲ ኦꬃናስ ጊጋ ጊዳና ማላ ኣሳ ቆፊሳ። ቃሴካ ኦኒካ ኣሳ ቦላ ኢታ ሃሳዮንታ ማላኔ ሎዖ ኣሳ ጊዳና ማላ ኣሳ ኡባስ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ባ ኣሽኬቴꬅ ቤሳና ማላ ኡባ ቆፊሳ። ኑካ ካሴ ቆፋይ ባይንዳይታ፥ ኣዛዜቶንታይታ፥ ባሌቲዛይታ፥ ዱማ ዱማ ኣሞኒኔ ሎዖ ዱሳስ ኣይሌቴꬃን ሃሬቲዛይታ። ኣሳራኔ ኑርካ ኑ ጋርሳንካ ኦዬቲሼ ኢታቴꬃኒኔ ሚቃይኔቴꬃን ዶስ። 4-5 ጊዶ ኣቲን ኑና ኣሺዳ ፆሳ ኪያቴꬂኔ ኢዛ ሲቆይ ቆንጪዳ ዎዴ ኑ ኦꬂዳ ፂሎቴꬃን ጊዶንታ ዲሺን ኢዛ ማሮቴꬃ ዳሮን ኣቲዶስ፥ ኢዚ ኑና ኣሺዳይ ናምዓንꬆ ዬሌቴꬅ ጊዲዳ ሜቻኒኔ ፂሎ ኣያናን ኦራፄቴꬃና። ሄሳካ ፂሎ ኣያናይ ኑ ቦላ ኑ ጎዳ ፆሲ ኑና ኣሺዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ዳርሲ ጉሲዴስ። ሄሲካ ኑ ኢዛ ኪያቴꬃን ፂሊዲ ሜርና ዴዖ ሂዶታ ኦይኪዲ ላቲዛይታ ጊዳናሳ። ሄሲካ ኣማኔቲዳ ቃላ። ፆሳ ኣማኒዛይቲ ሎዖ ኦሶስ ባና ኣꬂ ኢማና ማላ ሃይሳ ዉርሳ ኔ ሎዔꬃ ዮታና ማላ ታ ኮያይስ። ሄሲካ ሎዖኔ ኣይ ኣሲካ ኮዪዛዛ። ቃሴካ ጮ ሃዳ ፓላማፔኔ ኣሳይ ባ ቆሞ ቆዲዛዛፔ፥ ማርሼፌኔ ዎጋ ጊሽ ዴንዲዛ ኦሻፌ ኔ ሃካ። ሄይታንቲ ጎዖይ ባይንዳ ፓꬆንታ ዮዖ። 10 ኣሳ ጊዶን ሻኮቴꬅ ሜꬊዛ ኣስ ኢሲቶ ናምዑቶ ኔ ዞሪን ኤኮንታ ኢፂኮ ኢዛዴራ ኔስ ኢሲፌቴꬂ ዶፖ። 11 ሄሳ ማላ ኣሲ ባሌቲዳ ናጋራንቻ ኣሳ፤ ኢዛዴይ ባርካ ባ ቦላ ፒርዲዳይሳ ኔ ኤራ።
ዉርሴꬃ ዞሬ
12 ኣርፂሞኔ ዎይኮ ቲቂቆሳ ታ ኔኮ ኪቲኮ ኔ ታኮ ኒቆጶሊዮኔ ያናስ ኔስ ዳንዳዬቲዛዚ ዉርሳ ኦꬃ። ታኒ ሃላይꬃ ባልጎ ሄን ኣꬃና ጋዳ ቃቻዲስ። * ሃዋ 20፡4፤ ኤፌ 6፡21-22፤ ቆላ 4፡7-8፤ 2ፂም 4፡12 13 ዎጋ ኤሪዛ ዜማሲኔ ኣጲሎሲ ቢሺን ኢስታስ ኮሺዛዝ ዉርሳ ኩንꬃ ማዳ። * ሃዋ 18፡24፤ 1ቆሮ 16፡12 14 ኑ ባጋታስ ሃቺስ ሃቺስ ኢስታ ኮሺዛዝ ኢስቲ ዴማና ማላኔ ኢስታ ዴꬃይ ጎዓይ ባይንዳዚ ጊዶንታ ማላ ኢስቲ ሎዖ ኦሶ ኦꬂ ሚናና ማላ ታማራናስ ኮሼስ።
15 ታናራ ዲዛይቲ ኢንቴና ሳሮ ጌቴስ። ኣማኖ ጌዶን ኑና ሲቂዛይታ ዉርሲ ሳሮ ጊቴ። ፆሳ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ።

*3:12 ሃዋ 20፡4፤ ኤፌ 6፡21-22፤ ቆላ 4፡7-8፤ 2ፂም 4፡12

*3:13 ሃዋ 18፡24፤ 1ቆሮ 16፡12