2
ቱሙ ቲሚርቴ
ኔ ጊዲኮ ኣሳ ቱሙ ጊዲዳዝ ታማርሳ። ጪማ ኣሳይ ዎዝናማ፥ ቦንቼቲዳይታ፥ ባና ባርካ ሃሪዛይታ፤ ኣማኖኒኔ ሲቆን ዳንዳያንካ ሎዖ ጊዳና ማላ ኢስታ ዞራ። ሄሳꬆካ ጪማ ማጫሳቲ ባ ዲዛ ዱሳን ቦንቾራ ዲዛይታኔ ሎዖ ሃኖቴꬅ ኣሳ ታማርሲዛይታ ጊዴቶ ኣቲን ኣሳ ሱንꬅ ኢሲዛይታ ዎይኮ ዎይኔ ጫጄ ኡሻ ሱኬን ዋፄቲዳይታ ጊዶንታ ማላ ኢስታ ታማርሳ። ሄሳꬆ ኦꬂኮ ናቴꬃ ማጫሳቲ ባ ኣዚናታኔ ባ ናይታ ዶሳና ማላ ታማርሳናስ ዳንዳዬቴስ። ፆሳ ቃላይ ኦና ኣቻንካ ጫዬቶንታ ማላ ኢስቲ ባርካ ባና ሃሪዛይታኔ ጌሻታ፥ ኬꬃ ጊዶን ኢስታ ኦሶይ ኦይኪዳይታኔ ኣሳስ ኪያታ፥ ባ ኣዚናታስ ኣዛዜቲዛይታ ጊዳና ማላ ጪማ ማጫሳቲ ኢስታ ታማርሴቶ።
ሄሳꬆካ ያላጋ ኣቱማሳይ ባርካ ባና ሃራና ማላ ኔ ኢስታ ዞራ። ኣይ ሃኖንካ ኔ ኣሳስ ሎዖ ሌሚሶ ጊዳ። ኔ ኣሳ ታማርሲዛ ቲሚርቴዛ ኔካ ዎዝናፔ ታማርሲዛዴኔ ናጊዛዴ ጊዳ። ኑ ጊሽ ኢታ ሃሳዪዛ ኣሳይ ሃሳያናስ ኢታ ዴሞንታ ኣጊዲ ዬላታና ማላ ኔ ሃሳዪዛ ሃሳያ ጊዶን ቦርሶ ዮዖይ ዶፖ። ኣይሌቲ ኣዛንካ ባ ጎዳታስ ሃሬታና ማላኔ ኡፋይሳና ማላ፤ ቃሴካ ኣዉቴ ዛሮንታ ማላ ታማርሳ። 10 ሃኒዛዛን ኡባን ኑና ኣሺዳ ፆሳ ቲሚርቴይ ዶሴታና ማላ ኢስቲ ሎዖ ማርካቴꬅ ቤሳና ማላ ባ ጎዳታ ሚሽ ካይሶቶፔቶ።
11 ኣሳስ ኢዛፔ ማሮይ ቤቲዛ ፆሳ ኪያቴꬂ ኣሳ ኡባስ ቆንጪዴስ። 12 ሄ ኪያቴꬃይካ ኑኒ ናጋራን ዱሲኔ ሃ ኣላሜ ኣሞቴꬃ ካዲዲ ሃይሳ ሃ ዎዴዛን ኑርካ ኑና ሃሪዲኔ ፂሎቴꬃን ቱሙ ኣያና ዱስ ዳናይሳ ኑና ታማርሴስ። 13 ሄሲካ ኑስ ኣንጄቲዳ ሂዶታ ጊዲዳ ዎጋ ፆሳኔ ኑና ኣሺዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ቦንቾይ ቆንጫናይሳ ናጋናሳ። 14 ኢዚካ ኑና ኢታቴꬃፌ ዎዛናሲኔ ሎዖ ኦꬃናስ ሚኒዛ ባ ዴሬ ኤራይስ ዶራናስ ባና ኑስ ኣꬂ ኢሚዴስ። * ማዛ 130፡8፤ ኬሳ 19፡5፤ ዛሬ 4፡20፤ 7፡6፤ 14፡2፤ 1ጴፅ 2፡9
15 ሄሳ ጊሽ ኔ ታማርሳናይቲ ሄይታንታ። ሄሳካ ኔ ኩሜꬃ ጎዳቴꬃራ ዞራኔ ሃንቃ፤ ኔና ኦኒካ ሌቆፎ።

*2:14 ማዛ 130፡8፤ ኬሳ 19፡5፤ ዛሬ 4፡20፤ 7፡6፤ 14፡2፤ 1ጴፅ 2፡9