2
ዬሱሲ ሃꬄ ዎይኔ ኡሽ ኬሲዴስ
ሄꬓንꬆ ጋላስ ጋሊላ ጊዶን ዲዛ ቃና ጌቴቲዛ ካታማን ሳርጌይ ዴስ። ዬሱሳ ኣዬያካ ሄን ዳዉስ። ዬሱሲኔ ኢዛ ካሊዛይቲካ ሳርጌዛሶ ፄይጌቲዳ። ሳርጌዛሶን ዎይኔፔ ኣጌቲዳ ኡሻይ ዉሪን ዬሱሳ ኣያ ዬሱሳ “ዎይኔ ኡሻይ ዉርዴስ” ጋዱስ። ዬሱሲካ ኢዞ “ኣዬ! ታስ ኔናራ ኣዚ ዲዜ? ታ ዎዴይ ጋኪቤና” ጊዴስ።
ሄ ዎዴ ዬሱሳ ኣዬያ ማራማ ሄን ጋዴዛን ዲዛ ኦሳንቻታ “ኢዚ ኢንቴና ጊዛይሳ ኦꬂቴ” ጋዱስ። ኣይሁዳታስ ጌሾ ዎጋይ ዲዛ ጊሽ ኡሱፑን ሹቻፌ ሜꬌቲዳ ባꬃቲ ሄን ጋዳን ዴቴስ። ኢስቲካ ኢሶይ ኢሶይ ናምዑ ኦቶ ዎይኮ ሄꬑ ኦቶ ሃꬄ ኦይኬቴስ። ዬሱሲ ኦሳንቻታ “ባꬃታ ሃꬄ ኩንꬂቴ” ጊን ኢስቲካ ባꬃታ ዱና ጋካናስ ሲልቲ ሂስቲ ኩንꬂዳ። ሄሳፌ ቃሴካ ኦሳንቻታ “ኣኔ ሃዒ ዱቂዲ ሳርጌዛ ኣላፌዛስ ኢዛፔ ኢሚቴ” ጊዴስ። ኢስቲካ ዱቂ ዱቂ ኢሚዳ። ኣላፌዚካ ዎይኔ ኡሻን ላሜቲዳ ሃꬃ ጋንፂ ፄሊዲ ኢዚ ኣዋፔ ዪዳኮኔ ኤሪቤና። ሃꬃ ዱቂዳይቲ ጊዲኮ ኤሬቴስ። ሄሳ ጊሽ ሳርጌዛ ኣላፌይ ሚሺራዛ ፄይጊዲ፥ 10 “ኣሲ ዉሪ ሳርጌሶን ኮይሮ ሎዖ ኡሺ ሺሼስ፤ ኣሳይ ማꬆቲዳፔ ጉዬ ኢታ ኤሄስ፤ ጊዶ ኣቲን ኔ ጊዲኮ ሎዖ ኡሺ ሃኖ ጋካናስ ዎꬃጋዳሳ” ጊዴስ።
11 ዬሱሲ ሄሳ ማላሊሲዛ ማላታ ኡባፌ ኮይሮ ጋሊላ ጌቴቲዛ ዴሬን ቃና ካታማን ኦꬂዴስ። ባ ቦንቾካ ሄሳ ማላን ቆንጪሲዴስ። ኢዛ ካሊዛይቲካ ኢዛን ኣማኒዳ። 12 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ባ ኣዬይራ ባ ኢሻታራኔ ባና ካሊዛይታራ ዱጌ ቂፊርናሆሜ ዎꬊዲ ሄን ጉꬃ ዎዴ ታኪዳ። * ማቶ 4፡13
ዬሱሲ ፆሳ ኬꬃን ዛልዒዛይታ ጎዲዴስ
(ማቶ 21፡12-13፤ ማር 11፡15-17፤ ሉቃ 19፡45-46)
13 ኣይሁዳታ ፓዚጋ ባዓሌይ ማቲዳ ጊሽ ዬሱሲ ያሩሳላሜ ቢዴስ። * ኬሳ 12፡1-27 14 ፆሳ ኬꬃ ጊቤ ጊዶን ቦራታ፥ ዶርሳታኔ ሃራጴታ ባይዚዛይታ ቃሴካ ሚሼ ላሚዛይቲ ሚሼ ላሚሺን ዴሚዴስ። 15 ሄሳ ቤዪዲ ዎዶሮ ፁርቃፌፔ ዶቂ ኤኪዲ ኣሳኔ ቦራታካ ፆሳ ኬꬃ ጊቤፌ ኬሲዴስ፤ ሚሽ ላሚዛይታ ሚሻካ ꬋርጪዲ ኢስታ ፃራጴዛታካ ሺሪ ሺሪ ዬጊዴስ።
16 ሃራጴ ባይዚዛ ኣሳካ “ሃይሳ ዉርሲ ጌዴ ዲጊቴ! ታ ኣዋ ኬꬃ ዛልዔ ኬꬄ ሂስቶፍቴ” ጊዴስ። 17 ሄ ዎዴ ኢዛ ካሊዛይቲ “ኔ ኬꬃ ሚሻይ ታና ታማ ማላ ፁጌስ” ጌቴቲ ፃፌቲዳ ቃላ ሃሳዪዳ። * ማዛ 69፡9
18 ሄሳፌ ጉዬ ኣይሁዳ ኣሳ ሃላቃቲ ዬሱሳ “ኔ ሃይሳ ዉርሳ ኦꬃናስ ሼኔይ ኔስ ዲዛይሳ ቆንጪሳናስ ኔ ኑና ኣይ ማላሊሲዛ ማላታ ቤሳኔ?” ጊ ኦይቺዳ።
19 ዬሱሲካ ኢስታስ “ኣኔ ሃይሳ ፆሳ ኬꬃ ላሊቴ፤ ታ ኢዛ ሄꬑ ጋላሳራ ዛራ ኬፃና” ጊ ዛሪዴስ። * ማቶ 26፡61፤ 27፡40፤ ማር 14፡58፤ 15፡29
20 ኢስቲካ ኢዛ “ሃይሳ ፆሳ ኬꬃ ኬፃናስ ካሴ ኦይዱ ታማኔ ኡሱፑን ላይꬅ ኤኪዴስ፤ ሂስቲን ኔኒ ሄꬑ ጋላሳራ ኬፃ ኩንꬃኔ?” ጊ ኦይቺዳ።
21 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ “ፆሳ ኬꬃ” ጊዳይ ባ ኣሳቴꬃ ጊሻሳ። 22 ሄሳ ጊሽ ዬሱሲ ሃይቂ ዴንዲን ኢዛ ካሊዛይቲ ሄ ዮዖዛ ዩሺ ቆፒዲ ኤሪዳኔ ሃይሳ ካሴ ማፃፋን ፃፌቲዳይሳኔ ዬሱሲ ኢስታስ ካሴቲ ዮቲዳ ቃላ ኣማኒዳ።
23 ፓዚጋ ባዓሌ ጋላስ ዬሱሲ ዬሩሳላሜን ዲሼ ኦꬂዳ ማላታታ ቤዪዲ ዳሮ ኣሳይ ኢዛ ኣማኒዴስ። 24 ቃሴ ዬሱሲ ኣሳ ዉርሲ ኤሪዛ ጊሽ ኦናካ ኣማኒቤና። 25 ኢዚ ኣሳ ዎዝናን ዲዛ ዉርሲ ኤሪዛ ጊሽ ኦኒካ ኢዛስ ኣሳ ጊሽ ዮታናስ ኮሺቤና።

*2:12 ማቶ 4፡13

*2:13 ኬሳ 12፡1-27

*2:17 ማዛ 69፡9

*2:19 ማቶ 26፡61፤ 27፡40፤ ማር 14፡58፤ 15፡29