ዮሃኒሲ ፃፊዳ
ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ
ጊዶ ቆፋ
ዮሃኒሳ ሚሺራቾ ቃላይ ዬሱሲ ኣሾ ማይዒዲ ኣሳ ጊዶን ቤቲዳ ዴዖ ፆሳ ቃላ ጊዲዳይሳ ቆንጪሴስ። ሄሲካ ኣዋይ ጎዳ ፆሳ ጊዲዳ ማላ፥ ዬሱሲካ ጎዳ ፆሳ ጊዲዳይሳ ቤሴስ። ዮሃ 1፡1፤ 8፡58፤ 12፡41፤ 20፡28። ማፃፋዚ ሎዔꬂ ቆንጪሲዛ ማላ ሃይሲ ሚሺራቾ ቃላይ ፃፌቲዳይ ናባቢዛይቲ ዬሱሲ ኣስ ኣሺዛዴ ጊዲዲ ያና ጌቴቲዳ ፆሳ ና ጊዲዳይሳ ኣማናና ማላኔ ኣሳይ ኢዛ ኣማኒዲ ሜርና ዴዖይ ኢዛን ዲዛይሳ ኤራና ማላሳ። (20፡31)
ሚሺራቾ ቃላዛስ ኮይሮ ኪፍሌይ ሜርናስ ዲዛ ፆሳ ቃላይኔ ዬሱሲ ኢሲኖ ጊዲዳይሳ ኮይሮ ሺሺዳፔ ጉዬ ዬሱሲ ኣስ ኣሺዛዴ ጊዲዲ ያና ጌቴቲዳ ፆሳ ናይ ኢዛ ጊዲዳይሳ ቤሲዛ ዱማ ዱማ ማላታታካ ሺሼስ። ሄሳፌ ቃሴ ሄ ማላታታፔ ኣይ ኣይፌይ ቤቲዳኮኔ ቆንጪሲዛ ታሪኬቲ ካሌቴስ። ሃይሲ ሃ ኪፊሌዚ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዬሱሳን ኣማኒዲ ኢዛ ካሊዛይታ ጊዲዳይሳኔ ሃራ ኣሳቲ ቃሴ ኢዛራ ዋኒ ኤቄቲዳኮኔ ኢዛን ኑ ኣማኖኮ ጊዛይሳ ዮቴቴስ። (13፡17) ጋካናስ ዬሱሲ ኦይኬቲዳ ኦማርስ ባና ካሊዛይታራ ኢዛስ ኣይ ማላ ሚኖ ኢሲፌቴꬂ ዲዛኮ ኢዛስ ካቄቴꬃ ዎዴይ ማቲሺን ኢዚ ባና ካሊዛይታስ ጊጊሲዛ ቃላኔ ሚንꬄꬂዛ ቃላ ኢዚ ኢስታ ሲሲዳይሳ ቆንጪሴቴስ። ሃንኮ ኣቲዳ ዉርሴꬃ ሼምፖቲ ቃስ ዬሱሲ ኦይኬቲዳይሳ፥ ፒርዳስ ሺቂዳይሳ፥ ኢዛ ካቄቴꬃ ጊሺኔ ሃይቆፔ ዴንꬃ ጊሽ ሄሳꬆካ ኢዛ ዴንꬃፌ ጉዬ ባና ካሊዛይታስ ኢዚ ባና ቆንጪሲዳይሳ ዮቴስ።
ዮሃኒሲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ቤቲዛ ሜርና ዴዖ ሎዔꬂ ቤሲዛይ፥ ፆሳ ኪያቴꬂ ሃዒፔ ዶሚዲ ዬሱሳ፥ ኦጌ፥ ቱማኔ ዴዖ ሂስቲ ኣማኖን ኤኪዛይታሳ። ዮሃኒሳ ሚሺራቾ ቃላ ሃራታፔ ዱማሲዛይ ኣያና ቱማቴꬅ ኤሪሳናስ ኬሂ ኤሬቲዳ ኣሲ ሃች ሃች ጎዔቲዛ ሚሻታ ሄይቲካ ሃꬃ፥ ቁማ፥ ፖዖ፥ ሄሚዛዴ፥ ዶርሳታ፥ ዎይኔ ሚꬂኔ ዎይኔ ሚꬃ ኣይፌ ሚሳቲዛይታ ሌሚሶን ዮቲዛይሳ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-18
ፃማቂዛ ዮሃኒሳኔ ዬሱሳ ካሊዳ ኮይሮ ታማሬታ 1፡1-19-51
ዬሱሲ ፆሳ ኦሶ ዶሚዴስ 2፡1-12፡50
ዬሩሳላሜኒኔ ሄ ሄራን ዬሱሳስ ዉርሴꬃ ኦሶ ጋላሳታ 13፡1-19፡42
ሃይቆፔ ጎዳ ዴንꬂኔ ኢዛ ቆንጬꬅ 20፡1-31
ኩሻ ቆፋ 21፡1-25
1
ቃላይ ካሴ ኮይሮ ዴስ። ቃላይካ ፆሳ ኣቻን ዴስ። ሄ ቃላይካ ፆሳ። ኢዚ ኮይሮ ፆሳ ኣቻን ዴስ። ሜꬌቴꬂ ዉሪ ኢዛን ሜꬌቲዴስ። ሜꬌቲዳዛን ኢዚ ባይንዳ ሜꬌቲዳይ ኢሲናካ ዱኩ። ዴዖይ ኢዛን ዳዉስ። ሃና ዴዖያ ኣሳስ ፖዖ። ፖዖይ ꬉማን ፖዒሴስ። ꬉማይ ፖዖ ሙሌካ ፆኔና።
ፆሳፌ ኪቴቲዳ ዮሃኒሳ ጌቴቲዛ ኢሳዴይ ዴስ። * ማቶ 3፡1፤ ማር 1፡4፤ ሉቃ 3፡1-2 ኢዛ ማርካቴꬃን ኣሲ ዉሪ ኣማናና ማላ ፖዖስ ማርካ ጊዲ ዪዴስ። ኢዚ ፖዖ ጊሽ ማርካታና ዪዴስ ኣቲን ኢዚ ባ ሁዔስ ፖዖ ጊዴና። ኣሳ ኡባስ ፖዖ ኢሚዛ ቱሙ ፖዖይ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛን ዬሱሳን ዴስ።
10 ቃላይካ ካሴ ኣላሜን ዴስ። ኣላሜይካ ሜꬌቲዳይ ኢዛና። ጊዶ ኣቲን ኣላሜይ ኢዛ ኤሪቤና። 11 ኢዚ ባ ባጋታኮ ዪን ኢዛ ባጋቲ ኢዛ ኤኪቤቴና። 12 ጊዶ ኣቲን ኢዛ ኤኪዳይቲ ኢዛ ሱንꬃን ኣማኒዳይቲ ኢስቲ ፆሳ ናይታ ጊዳና ማላ ማታ ኢስታስ ኢሚዴስ። 13 ኢስቲካ ፆሳ ናይታ ጊዲዳይ ፆሳፌ ዬሌቲዳ ጊሽ ኣቲን ኣሳ ዜሬꬃፌ ሄሲካ ኣሳ ዎጋን ዎይኮ ኣሾ ሼኔን ጊዴና።
14 ቃላይካ ኣስ ጊዲዴስ። ፆሳ ኪያቴꬃኒኔ ቱማን ኩሚዲ ኑናን ኣቂዴስ፤ ኢሲ ናስ ኣዋ ማታን ዲዛ ቦንቾ ሚሳቲዛ ኢዛ ቦንቾ ኑ ቤይዶስ።
15 ዮሃኒሲካ “ታፔ ጉዬራ ዪዛይሲ ታፔ ኣꬌስ። ጋሶይካ ኢዚ ታፔ ካሴካ ዴስ ጋዳ ታ ኢንቴስ ዮቲዳይሲ ሄኮ ሃይሲ ኢዛኮ!” ጊ ማርካቲዴስ።
16 ኢዛ ኩሜꬃ ኪያቴꬃን ኑ ዉሪ ኪያቴꬃ ቦላ ኪያቴꬅ ኤኪዶስ። 17 ዎጋይ ሙሴ ባጋራ ኢሜቲዴስ፤ ኪያቴꬂኔ ቱማይ ጊዲኮ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑስ ዪዴስ። 18 ፆሴ ቤዪዳይ ኦኒካ ባዋ። ጊዶ ኣቲን ፆሳ ኣዋ ማታን ዲዛ ፆሳ ና ኢሶይ ፃላላ ኢዛ ቆንጪሲዴስ።
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ማርካቴꬅ
(ማቶ 3፡1-12፤ ማር 1፡1-8፤ ሉቃ 3፡15-17)
19 ኣይሁዳታ ዳናቲ ዬሩሳላሜፔ ቄሴታኔ ሌዌ ናይታ ዮሃኒሳኮ ኪቲዲ “ኔ ኦኔ?” ጊዲ ኦይቺሺን፥
20 ዮሃኒሲ “ታኒ ኪርስቶሳ ጊዲኬ” ጊዲ ጌሺ ማርካቲዴስ ኣቲን ማርካታናስ ኢፂቤና።
21 ኢስቲካ “ሂስቲን ኔ ኦኔ? ኔ ኤላሳ?” ጊዲ ኦይቺዳ። ኢዚካ “ጊዲኬ” ጊዲ ኢስታስ ዛሪዴስ። ኢስቲካ “ኢዚ ያና ጌቴቲዳ ናቤይ ኔኔ?” ጊዳ። ኢዚካ “ኣካይ ታና ጊዲኬ” ጊዴስ። * ሚል 4፡5፤ ዛሬ 18፡15-18
22 ኢስቲ ቃስ “ሂስቲን ኔ ኦኔ? ኑና ኪቲዳ ኣሳስ ኑ ዮታና ማላ ኔ ኔና ኦና ጋይ?” ጊዳ። 23 ኢዚካ “ናቤ ኢሳያሲ ዮቲዳ ማላ ታኒ ‘ፆሳ ኦጌ ሱሪሲቴ’ ጊሼ ባዞ ቢታን ዋሲዛዴ ቃላ ጊሪሳ” ጊዴስ * ኢሳ 40፡3
24 ፋርሳዌታፔ ኪቴቲዳ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ 25 ሄሳ ጊሽ “ኔ ፆሲ ኪቲዳዴ ዎይኮ ቡሮ ያና ጌቴቲዳ ናቤይ ኔና ጊዶንታ ጊዲኮ ሂስቲን ኣዛስ ኑና ፃማቃይ?” ጊዲ ኢዛ ኦይቺዳ።
26 ዮሃኒሲካ ኢስታስ “ታ ሃꬃን ፃማቃይስ፤ ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ኤሮንታዴይ ኢንቴ ጊዶን ኤቂዴስ። 27 ታፔ ጉዬራ ያናይሲ ኢዛ። ታ ኢዛ ጫማ ቃሾ ቢርሻናስ ቤሲዛዴ ጊዲኬ” ጊዴስ።
28 ሃይሲ ዉሪ ሃኒዳይ ዮሃኒሲ ፃማቂዛ ዮርዳኖሴ ሻፋፔ ሄ ፒንꬃን ዲዛ ቢታኒያ ጌቴቲዛ ካታማና።
ፆሳ ዶርስ
29 ዎንቴꬃ ጋላስ ዮሃኒሲ ዬሱሲ ባኮ ዪሺን ቤዪዲ “ዴሬ ናጋራ ቢታፌ ዲጋና ፆሳ ዶርሲ ሄኮ ሃይሲች! 30 ‘ታፔ ጉዬራ ያናይሲ ኢዚ ታፔ ካሴካ ዲዛ ጊሽ ታፔ ኣꬌስ’ ጋዳ ታ ኢንቴስ ዮቲዛይ ሃይሲች! 31 ታካ ታ ባጋራ ኢዛ ኤራቤኬ ሺን ጊዲኮካ ኢዚ ኢስራዔሌ ዴሬስ ቆንጫና ማላ ታ ሃꬃን ፃማቃሼ ያዲስ” ጊዴስ።
32 ካሌꬂዲካ ዮሃኒሲ ሂዝጊ ማርካቲዴስ “ፂሎ ኣያናይ ሃራጴ ካፎ ሚሳትዲ ሳሎፔ ዎꬊሺኒኔ ኢዛ ቦላ ኡቲሺን ቤያዲስ። 33 ታ ታ ባጋራ ኢዛ ኤሪኬ ሺን ታ ሃꬃን ፃማቃና ማላ ታና ኪቲዳዴይ ‘ፂሎ ኣያናይ ኢዛ ቦላ ዎꬊ ሼምፒሺን ኔ ቤያናዴይ ፂሎ ኣያናን ሜጫናይ ኢዛ’ ጊዲ ታስ ዮቲዴስ። 34 ታካ ሄሳ ቤያዲስ። ሄሳ ጊሽ ኢዚ ፆሳ ና ጊዲዳይሳ ታ ማርካታይስ” ጊዴስ።
ኮይሮ ዬሱሳ ካሊዳይታ
35 ዎንቴꬃ ጋላስ ዮሃኒሲ ባና ካሊዛ ናምዓታራ ሄን ኤቂዴስ። 36 ዬሱሲ ኢዛ ኣቻራ ኣꬊሺን ዮሃኒሲ ቤዪዲ “ፆሳ ዶርሲ ሄኮ ሃይሲች!” ጊዴስ።
37 ዮሃኒሳ ካሊዛ ናምዓቲ ሄሳ ሲይዲ ዬሱሳ ካሊዳ። 38 ኢስቲ ኢዛ ካሊሺን ዬሱሲ ጉዬ ዩይ ፄሊዲ “ኣይ ኮዬቲ?” ጊዴስ። ኢስቲካ “ኣስታማሬ! ኔ ዱሳሶይ ኣዋ?” ጊዳ።
39 ኢዚካ ኢስታ “ሃ ዪዲ ቤይቴ” ጊዴስ። ሄሳ ጊሽ ቢዲ ኢዚ ኣዋን ዲዛኮ ቤዪዳኔ ሄ ጋላስ ኢዛራ ኢሲፌ ፔዒዳ። ዎዴይካ ጌዴ ታሙ ሳቴሶ ቢዴስ።
40 ዮሃኒሲ ዮቲዳ ቃላ ሲይዲ ዬሱሳ ካሊዳ ናምዓታፔ ኢሶይ ሲሞና ጴፅሮሳ ኢሻ ኢንዲራሳ። 41 ኢንዲራሲ ኮይሮ ባ ኢሻ ሲሞናኮ ቢዲኔ “ፆሲ ኪቲዳ ኪርስቶሳ ኑ ዴሚዶስ!” ጊዴስ። 42 ሄሳፌ ጉዬ ኢንዲራሲ ሲሞና ዬሱሳኮ ኤኪ ዪዴስ።
ዬሱሲካ ኢዛ ቲሺ ሂስቲ ፄሊዲ “ሃይሶ! ኔ ዮና ና ሲሞና፤ ሃይሳፌ ጉዬ ኔ ኬፋ ጌቴታና።” ኬፋ ጉሲ ጴፅሮሳ ጉሳ ዎይኮ ዛላ ሹች ጉሳ።
ዬሱሲ ፒሊጶሳኔ ናቲናዔሌ ፄይጊዴስ
43 ዎንቴꬃ ጋላስ ዬሱሲ ጋሊላ ባናስ ኮይዴስ። ፒሊጶሳካ ዴሚዲ “ታና ካላ” ጊዴስ። 44 ፒሊጶሲካ ኢንዲራሳ ማላኔ ጴፅሮሳ ማላ ቤቴሳይዳ ካታማ ኣሳ። 45 ፒሊጶሲ ናቲናዔሌ ዴሚዲ “ሙሴይ ዎጋ ማፃፋን ቃሴ ናቤቲካ ቡሮፔ ሃናናይሳ ዮቲዛ ባ ማፃፋታን ኢዛ ጊሽ ፃፊዳ ኣዴዛ ኑ ዴሚዶስ። ኢዚካ ዮሴፌ ና ናዚሬቴ ዬሱሳኮ!” ጊዴስ።
46 ናቲናዔሌይ ቃስ “ናዚሬቴፔ ሎዖ ሚሺ ቤቲ ኤሪዜ?” ጊ ኦይቺን ፒሊጶሲ ኢዛ “ሃ ያዳ ቤያ” ጊዴስ። 47 ናቲናዔሌይ ዬሱሳ ቤያና ዪሺን ዬሱሲ ቤዪዲ ኢዛ “ሄኮ! ጌኔይ ባይንዳ ቱሙ ኢስራዔሌ ኣሳ!” ጊዲ ኢዛ ጊሽ ዮቲዴስ።
48 ናቲናዔሌይካ ዛሪዲ “ታና ዎስታ ኤራዲ?” ጊ ኦይቺን ዬሱሲካ “ፒሊጶሲ ኔና ፄይጋናፔ ካሴ ባላሴ ሚꬃ ጋርሳን ኔ ዲሺን ታ ኔና ቤያዲስ” ጊ ዛሪዴስ። 49 ናቲናዔሌይ “ኣስታማሬ! ኔ ፆሳ ና፤ ኔ ኢስራዔሌ ካዎ” ጊዴስ።
50 ዬሱሲካ ኢዛስ “ኔ ኣማኒዳይ፤ ታ ኔና ‘ባላሴ ሚꬃ ጋርሳን ቤያዲስ’ ጊዳ ጊሼ? ኔ ቡሮ ሄሳፌ ኣꬊዛ ዳሮ ሚሽ ቤያና። 51 ጉጂዲካ ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ቡሮ ሳሎይ ዶዬቲን ፆሳ ኪታንቻቲ ኣሳ ና ቦላ ዎꬊሺኒኔ ኬዚሺን ኢንቴ ቤያና” ጊዴስ። * ሜꬌ 28፡12

*1:6 ማቶ 3፡1፤ ማር 1፡4፤ ሉቃ 3፡1-2

*1:21 ሚል 4፡5፤ ዛሬ 18፡15-18

*1:23 ኢሳ 40፡3

*1:51 ሜꬌ 28፡12