24
ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ
(ማቶ 28፡1-10፤ ማር 16፡1-8፤ ዮሃ 20፡1-10)
ዎጋ ዎንታ ማላዶራ ማጫሳቲ ባ ጊጊሲዳ ሺቶዛ ኤኪዲ ዬሱሳ ዎꬂዳ ዱፎዛኮ ቢዳ። ሹቻይካ ዱፎዛ ዱናፔ ጌንዴሪዲ ዲዛይሳ ቤዪዳ። ጊዶ ኣቲን ጊዶ ጌሊዲ ዬሱሳ ኣሃ ዴሞንታ ኣጊዳ ጊሽ፥ ኢስታስ ሃንዛዚ ꬋዪን ኢስቲ ቶሉ ጊዳሼ ቆፖንታ ፆሊቄቲዛ ማይዖ ማይዒዳ ናምዑ ኣሳቲ ኢስታ ኣቻን ኤቂዳ። ማጫሳቲካ ኬሂ ባቢዲ ዱጌ ቢታ ፄሊሺን “ሄ ኣሳቲ ፓፂዲ ዴንዲዳይሳ ሃይቄꬃታ ጊዶን ኣይስ ኮዬቲ? ኢዚ ዴንዲዴስ! ሃን ባዋ። ቃሴካ ኢዚ ጋሊላን ዲሼ ኢንቴስ ካሴ ኣይ ጊዳኮኔ ኣኔ ቆፒቴ። ኣሳ ናይ ናጋራንቻታ ኩሼን ኣꬊ ኢሜታናሲኔ ካቄታናስ፥ ሃይቆፔካ ሄꬓንꬆ ጋላስ ዴንዳናስ ቤሴስ” ጊዲ ዮቲ ዎꬂዴስ። * ማቶ 16፡21፤ 17፡22-23፤ 20፡18-19፤ ማር 8፡31፤ 9፡31፤ 10፡33-34፤ ሉቃ 9፡22፤ 18፡31-33
ማጫሳቲካ ሄ ዎዴ ካሴ ኢዚ ጊዳ ቃላ ሃሳዪዳ። ማጫሳቲ ዱፎሶፔ ሲሚዲ ሄሳ ዉርሲ ዬሱሳ ካሊዛ ታማኔ ኢሲኔታሲኔ ሃራታስ ዮቲዳ። 10 ሄሳካ ሃዋሬታስ ዮቲዳይ ማግዳሌ ጊዛሶፔ ዪዳ ማራሞኔ ዮሃኖ ጌቴቲዛሪራ ያቆቤ ማራሞኔ ኢስታራ ኢሲፌ ዲዛ ሃራ ማጫሳታ። 11 ጊዶ ኣቲን ኢስታስ ማጫሳቲ ዮቲዳይሲ ኣጉሞ ሚሳቲን ኣማኒቤቴና። 12 ጊዶ ኣቲን ጴፅሮሲ ዎꬃን ዬሱሳ ዱፎኮ ጋኪዲኔ ሆኪዲ ዱፎ ጊዶ ፄሊሺን ኢዛ ኣሃ ፃፂዳ ማይዖይ ፃላ ዲዛይሳ ቤዪዲ ኬሂ ማላሌቲሼ ባሶ ሲሚዴስ።
ዬሱሲ ባና ካሊዛ ናምዓታስ ቆንጪዴስ
(ማር 16፡12-13)
13 ሄ ጋላስ ኢዛ ካሊዛይታፔ ናምዓቲ ዬሩሳላሜፔ ታማኔ ኢሲ ኪሎሜቲሬ ሃኪዛ ኤማሆሴ ጌቴቲዛ ካታማ ቤቴስ። 14 ቢሼ ኢስቲ ሄ ዎዴ ሃኒዳ ዬሱሳ ሃይቆ ጊሽ ባ ጊዶን ሃሳዬቴቴስ። 15 ኢስቲ ሃሳዬቲሺን ዬሱሲ ኢስታኮ ሺቂዲ ኢስታራ ኢሲፌ ቢሺን፥ 16 ኢስቲ ኢዛ ኤሮንታ ማላ ኢስታ ኣይፌይ ኦይኬቲዴስ።
17 ዬሱሲ ኢስታ “ሃይሲ ኦጌ ሃሙቲሼ ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ሃሳዬቲዛይሲ ኣዜ?” ጊዴስ። ኢስቲካ ዳጋማራ ሞꬌቲሼ ሲቲ ጊ ኤቃጊዳ። 18 ኢስታ ጊዶፌ ኢሶይ ቃሊዮጳ ጌቴቲዛይሲ ዛሪዲ “ሃ ማታ ጋላሳታን ዬሩሳላሜን ሃኒዳይሳ ኤሮንታ ኢማꬃ ኣሲ ኔና ፃላ?” ጊዴስ።
19 ኢዚካ ኢስታስ ዛሪዲ “ኣዚ ሃኒዴ?” ጊን ኢስቲ ቃሴ ዛሪዲ ‘ፆሳ ሲንꬃኒኔ ኡባ ኣሳ ሲንꬃን ኦሶኒኔ ቃላን ሚኖ ናቤ ጊዲዳ ናዚሬቴ ዬሱሳ ጊሽ’ ጊዳ። 20 ኢዛካ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ዳናቲ ሃይቆ ፒርዳስ ኣꬂ ኢሚዳኔ ካቂዳ። 21 ኑኒ ጊዲኮ “ኢስራዔሌ ዎዝናይ ኢዛ’ ጊዲ ኡፋዬቲዶሲሺን ሃራፔካ ሄሲ ሃኒን ቃሴ ሃች ሄꬓንꬆ ጋላሳ። 22 ቃሴ ኑ ጊዶፌ ኢሲ ኢሲ ማጫሳቲ ኑና ኬሂ ማላሊሲዳ፤ ኢስቲካ ማላዶ ዎንታራ ጌዴ ኢዛ ዱፎኮ ቢዲ፥ 23 ኢዛ ኣሃይ ቤቶንታ ኢፂን ዪዲ ኢዚ ፓፃ ዲዛይሳ ኢስታስ ዮቲን ኪታንቻታ ቤዪዳይሳ ኑስ ዮቲዳ። 24 ኑፔካ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ኢዛ ዱፎኮ ቢዲ ማጫሳቲ ጊዳ ማላ ቤዪዳ ኣቲን ዬሱሳ ዴሚቤቴና” ጊዳ።
25 ኢዚካ ኢስታስ “ኢንቴ ዎዝናን ዎꬆንታይቶ! ኢንቴ ዎዝናይ ካሴ ናቤቲ ዮቲዳይሳ ኣማናናፔ ታኪዳይቶ! 26 ፆሳፌ ኪቴቲዳይሲ ሃ ሜቶዛ ኤካናሲኔ ጌዴ ባ ቦንቾሶ ጌላናስ ቤሴኔ?’ ጊዴስ። 27 ሙሴፔኔ ናቤታፔ ዶሚዲ ጌሻ ማፃፋታን ኢዛ ጊሽ ፃፌቲዳይሳ ኢስታስ ሎዔꬅ ዮቲዴስ።
28 ኢስቲ ባ ቢዛሶ ማቲዳ ዎዴ ዬሱሲ ኣꬊ ቢዛ ሚሳቲዴስ። 29 ኢስቲካ ቃሴ “ጋዴይ ቃሚዛ ጊሽ ኑናራ ኣቃ” ጊዲ ኢዛ ኬሂ ዎሲን ኢስታራ ኣቃናስ ጌሊዴስ። 30 ኢስታራ ኢሲፌ ማዳን ኡቲዲ ኡኬꬅ ባ ኩሼን ኦይኪዲ ኢስታስ ሜንꬂ ሜንꬂ ኢሚዴስ። 31 ሄሳ ዎዴ ኢስታ ኣይፌይ ዶዬቲን ኢዛ ጊዲዳይሳ ኤሪዳ፤ ኢዚካ ኢስታ ኣይፌፔ ጌሚዴስ። 32 ኢስቲካ “ኑ ዪሼ ኦጌ ቦላ ዲሺን ኑና ሃሳዪሲዲ ጌሻ ማፃፋታካ ቆንጪሲዲ ኑስ ጌላናሼ ዮቲን ኑ ዎዝናይ ታማ ማላ ፁጌቲቤኔ?” ጊዲ ኢሶይ ኢሳራ ሃሳዬቲዳ
33 ሄራካ ዴንዲዲ ዬሩሳላሜ ሲሚ ቢዳ። ታማኔ ኢሲኔቲኔ ኢስታራ ኢሲፌ ዲዛይቲካ ኢሲ ቦላ ሺቂ ዲዛይታ ዴሚዳ። 34 ኢስቲካ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳስ “ጎዳይ ቱሙ ዴንዲዴስ! ሲሞናስካ ቤቲዴስ” ጊዳ።
35 ኢዛ ካሊዛይታፔ ናምዓቲ ኦጌ ቦላ ሃኒዳይሳኔ ዬሱሲ ኡኬꬃ ሜንꬂ ሜንꬂ ኢሚዳ ዎዴ ኢስቲ ዎስት ኤሪዳኮ ኢስታስ ዮቲዳ።
ዬሱሲ ባና ካሊዛይታስ ቆንጪዴስ
(ማቶ 28፡16-20፤ ማር 16፡14-18፤ ዮሃ 20፡19-23፤ ሃዋ 1፡6-8)
36 ሄሳ ጊሽ ኢስቲ ባ ጊዶን ሃሳዬቲሺን ዬሱሲ ኢስታ ጊዶን ኤቂዲ “ሳሮይ ኢንቴስ ጊዶ!” ጊዴስ።
37 ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ሞይቲሌ ቤዪዳ ሚሳቲን ኬሂ ዳጋሚዳ። 38 ኢዚካ ኢስታስ “ኣዛስ ዳሮ ቆፔቲ? ኣዛስ ኢንቴ ዎዝናራ ሲꬌቲ? 39 ታ ኩሼታኔ ታ ቶሆታ ሃ ፄሊቴ ታናኮ፤ ቃሴካ ታና ኦይኪ ቤዪቴ፤ ታና ኢንቴ ቤዪዛይሳ ማላ ሞይቲሌስ ኣሾይኔ ሜቄꬂ ዴና” ጊዴስ።
40 ሄሳ ጊ ሲሚዲ ባ ቶሆታኔ ባ ኩሼታ ኢስታ ቤሲዴስ። 41 ኢስቲካ ኡፋይሳ ዳሮፔኔ ማላሌቴꬃፌ ዴንዲዳይሳን ቡሮ ኣማኖንታ ዲሺን ዬሱሲ ‘ሄሳን ኣይኮ ሚዛዚ ዲዜ?” ጊዲ ኢስታ ኦይቺዴስ። 42 ኢስቲካ ሞሌ ፂፃ ኢሲ ባርስ ኢዛስ ኢሚዳ። 43 ኢዚካ ኤኪዲ ኢስታ ሲንꬃን ሚዴስ።
44 ኢዚካ “ኢንቴናራ ታ ዲዛ ዎዴ ‘ሙሴ ዎጋን ናቤታኒኔ ማዛሙሬ ማፃፋታን ታ ጊሽ ፃፌቲዳይሲ ዉሪካ ፖሌታናስ ቤሴስ’ ጋዳ ታ ኢንቴስ ዮቲዳ ታ ቃላይ ሃይሳኮ” ጊዴስ።
45 ሄ ዎዴ ጌሻ ማፃፋታ ኢስቲ ኤራና ማላ ዎዝና ኢስታስ ዶዪዴስ። 46 ኢስታስካ “ኪርስቶሲ ዋዬ ቤያና፤ ሄꬓንꬆ ጋላስ ሃይቆፔ ዴንዳና ጌቴቲዲ ፃፌቲዴስ። 47 ዬሩሳላሜፔ ዶሚዲ ኡባ ዴሬስ ናጋራፔ ሲሞይኔ ማሮቴꬂ ኢዛ ሱንꬃን ዮቴታና። 48 ኢንቴካ ሃይሳስ ማርካታ። 49 ታካ ታ ኣዋይ ኢሚዳ ኡፋይሳ ኢንቴስ ዬዳና፤ ኢንቴ ቃሴ ዎልቃ ቦላፌ ማይዓና ጋካናስ ዬሩሳላሜ ካታማን ታኪቴ” ጊዴስ። * ሃዋ 1፡4
ዬሱሲ ፑዴ ሳሎ ቢዴስ
(ማር 16፡19-20፤ ሃዋ 1፡9-11)
50 ሄሳፌ ጉዬ ኢስታ ኤኪዲ ቢታኒያ ጌቴቲዛሶ ኬዚዴስ። ባ ኩሼታካ ዴንꬂዲ ኢስታ ኣንጂዴስ። * ሃዋ 1፡9-11 51 ኢስታ ኣንጂሼ ኢስታፌ ሻካቲዲ ፑዴ ሳሎ ቢዴስ። 52 ኢስቲካ ኢዛስ ሆኪ ጎይኒዳ፤ ኬሂ ኡፋዬቲሼ ዬሩሳላሜ ሲሚዳ። 53 ኡባ ዎዴ ፆሳ ኬꬃን ፆሳ ጋላቲሼ ጋምዒዳ።

*24:7 ማቶ 16፡21፤ 17፡22-23፤ 20፡18-19፤ ማር 8፡31፤ 9፡31፤ 10፡33-34፤ ሉቃ 9፡22፤ 18፡31-33

*24:49 ሃዋ 1፡4

*24:50 ሃዋ 1፡9-11