23
ዬሱሲ ጲላፆሳ ሲንꬅ ሺቂዴስ
(ማቶ 27፡1-2፥11-14፤ ማር 15፡1-5፤ ዮሃ 18፡28-38)
ሄን ሺቂዳ ኣሳይ ዉሪ ዴንዲዲ ዬሱሳ ጲላፆሳኮ ኤኪ ቢዴስ። “ኣይስ ኑ ኣሳይ ቄሳሬስ ጊራ ጊሮንታ ማላ ባሌꬂሼኔ ባና ‘ታኒ ኪርስቶሲ ካዎ’ ጊዲ ባሌꬂሺን ሃይሳ ኣዴዛ ዴሚዶስ” ጊዲ ሞቲዳ።
ጲላፆሲካ ዬሱሳ “ኔኒ ኣይሁዳታ ካዎ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። ዬሱሲካ ዛሪዲ “ኔ ጊዳ ማላ” ጊዴስ።
ጲላፆሲካ ቄሴታ ሃላቃታሲኔ ሺቂዳ ኣሳስ “ሃይሳ ኣዴዛ ቦላ ኢዛ ሞቲሲዛ ኢታ ዮዖ ዴማቤኬ” ጊዴስ።
ኢስቲ ዛሪዲ “ሃይሲ ኣዴዚ ጋሊላፔ ሃይሳ ጋካናስ ኩሜꬃ ዩሁዳ ዋዪሶ ቦላ ዴስ” ጊዲ ሚንꬂ ዮቲዳ።
ዬሱሲ ሄርዶሳ ሲንꬅ ሺቂዴስ
ጲላፆሲ ኣሳይ ጊዛይሳ ሲይዲ “ዬሱሲ ጋሊላ ኣሳኮኔ ጊዲ ሎዔꬂ ኤራናስ” ኦይቺዴስ። ዬሱሲ ሄርዶሳ ካዎቴꬃ ጊዶን ዲዛይሳ ሻኪ ኤሪዲ ሄ ዎዴ ሄርዶሲ ዬሩሳላሜን ዲዛ ጊሽ ኢዛኮ ዬሱሳ ዬዲዴስ።
ሄርዶሲካ ካሴ ዬሱሳ ቤያናስ ዳሮ ኮዪሼ ዲዛ ጊሽ ዬሱሳ ቤዪዲ ኬሂ ኡፋይዴስ። ኢዛ ጊሽ ካሴ ሲይዲ ኢዚ ኦꬂሺን ቤያናስ ኮይዲ ኡፋዬቲዴስ። ዳሮ ኦይሻታካ ኢዛ ኦይሼሬቺዴስ ሺን ዬሱሲ ኢዛ ኦይሻ ዛሪቤና። 10 ቄሴ ሃላቃቲኔ ፃፌቲ ሄን ኢዛ ማታን ኤቂዲ ኬሂ ዎርዶ ሞቶ ሞቲዳ። 11 ሄርዶሲካ ባ ዎታዳራታራ ኢሲፌ ኢዛ ካꬊዳ፤ ካዎ ማይዖ ማይዚዲ ጌዴ ጲላፆሳኮ ዛሪ ዬዲዴስ። 12 ሄርዶሲኔ ጲላፆሲ ካሴ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ኦሻ ሺን ሄ ጋላስ ጊጊዳ።
ዬሱሳ ቦላ ሃይቆ ፒርዳይ ፒርዴቲዴስ
(ማቶ 27፡15-26፤ ማር 15፡6-15፤ ዮሃ 18፡39-19፡16)
13 ጲላፆሲ ቄሴታ ሃላቃታራ፥ ዴሬ ዳናታራኔ ዴሬ ኣሳ ሺሺዲ፥ 14 “ሃይሲ ኣዴዚ ኣሳይ ዉሪ ማካላና ማላ ዴንꬄꬄስ ጊዲ ኢንቴ ታኮ ኤሂን ታ ቆርን ኢዛ ኦይꬂዛ ኢሲ ኢታ ሚሺካ ዴማቤኬ። 15 ቃሴካ ሄርዶሲ ኢሲ ኢታ ሚሺካ ኢዛ ቦላ ዴሞንታ ኣጊዳ ጊሽ ሃ ኑኮ ዛሪ ዬዲዴስ። ሃዒ ኢንቴ ቤዪዛ ማላ ኢዛ ሃይቆስ ጋꬂዛ ኢሲ ኢታ ሚሺካ ኦꬂቤና። 16 ሄሳ ጊሽ ቃፃያዳ ታ ኢዛ ዬዳና” ጊዴስ። 17 ኢዚ ሄሳ ጊዳይ ኢስታ ባዓሌ ጋላስ ቃሼቲዳ ኣሳፔ ኢሳዴ ቢርሺዛ ዎጋይ ዲዛ ጊሻሳ። * ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 17 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቆፋዚካ ማርቆሳን ሼምፖ 15፡6 ዲዛይሳ ሚሳቴስ።
18 ዴሬይ ዉሪካ ኢሲ ቦላ “ባርባኔ ቢርሻዳ ሃይሳ ኣዴዛ ዲጋ!” ጊዲ ዋሲዴስ። 19 ባርባኔይ ካታማ ጊዶን ኣሳ ማካላ ዮዖን ዴንꬄꬂዲ ኣስ ዎꬊ ቃሼቲዳ ኣሳ።
20 ጲላፆሲካ ዬሱሳ ቢርሻናስ ኮይዳ ጊሽ ቃሴካ ዛሪዲ ኦይቺዴስ። 21 ኣሳይ ዛሪዲ ኢዛ “ካቃ! ካቃ!” ጊዲ ዋሲዴስ።
22 ጲላፆሲ ሄꬓንꬆካ “ኣዛስ ካቆ? ሃይሲ ኣዴዚ ኣይ ኢታ ኦꬂዴ? ታኒ ኢዛ ሃይቆስ ጋꬂዛ ኢታ ኦሶ ኢዛ ቦላ ቤያቤኬ፤ ሄሳ ጊሽ ቃፃያዳ ታ ኢዛ ቢርሻ ዬዳና” ጊዴስ።
23 ኣሳይካ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ ዬሱሲ ካቄታና ማላ ጲላፆሳ ኬሂ ዎሲሼ ዋሲዳ። 24 ሄሳ ጊሽ ጲላፆሲ ኢስታ ኦይሾይ ፖሌታና ማላ ኣዛዚዴስ። 25 ኣሳ ማካሊሲዲ ሼምፖ ዎꬊዳ ጊሽ ቃሼቲዳይሳ ቢርሻና ማላ ኢስቲ ዎሲዳዴ ቢርሺዲ ቃሴካ ዬሱሳ ኢስቲ ዶሲዳ ማላ ኦꬄቶ ጊዲ ዴራስ ኣꬂ ኢሚዴስ።
ዬሱሳ ካቄቴꬅ
(ማቶ 27፡31-44፤ ማር 15፡21-32፤ ዮሃ 19፡17-27)
26 ኢስቲካ ዬሱሳ ኦይኪዲ ኤኪ ቢሺን ቃሬና ጌቴቲዛ ካታማፔ ኢሲ ሲሞና ጌቴቲዛ ኣዴይ ሃሆፔ ዪዛይሳ ዴሚዳ ዬሱሲ ካቄታና ማስቃሌ ኮጫ ኢዚ ቶኪዲ ዬሱሳ ካላና ማላ ዎልቃꬂዳ።
27 ዳሮ ዴሬይ ባ ቲራ ኢጪ ኢጪ ዬኪዛ ማጫሳቲ፥ 28 ዬሱሳፔ ጉዬራ ኢዛ ካሊዳ። ዬሱሲ ኢስታኮ ሲሚ ፄሊዲ “ኢንቴ ዬሩሳላሜ ማጫሳይ ኢንቴሲኔ ኢንቴ ናይታስ ዬኪቴ ኣቲን ታስ ዬኮፍቴ። 29 ‘ሲንꬃፌ ኢንቴ ሄኮ ማካራ ጊዲዳ ማጫሳቲ፥ ዬሎንታ ኡሎቲኔ ናይ ꬋሞንታ ꬋንꬃቲ ኣንጄቲዳይታ!’ ጋና ዎዴይ ሲንꬃራ ዬስ። 30 ሄ ዎዴ ኣሳይ ‘ዙማቶ! ኑ ቦላ ዎዲቴ፤ ቄሪ ዙማቲካ ኑና ቆቲቴ!’ ጋና። * ሆሴ 10፡8፤ ኣጁ 6፡16 31 ሂስቲን ቃዬ ሚꬃ ቦላ ሃይሳꬆ ኦꬂዳይቲ ሜላ ሚꬃ ቦላ ዎስታኔሻ?” ጊዴስ።
32 ኢዛራ ኢሲፌ ሃይቃና ማላ ሃራ ናምዑ ኢታ ኦꬂዳ ኣሳታ ኢዛራ ኤፊዳ። 33 ቃራኒዮ ጌቴቲዛሶ ጋꬂዲ ካቂዳ። ኢታ ኦꬂዳይታፔ ኢሳ ኡሻቻ ባጋራ ኢሳ ሃዲርሳ ባጋራ ካቂዳ። 34 ዬሱሲካ “ታ ኣዋዉ! ሃይቲ ባ ኦꬂዛይሳ ኤሪዲ ኦꬆንታ ጊሽ ኢስታስ ኣቶ ጋ!” ጊዴስ። ኢስቲካ ኢዛ ማይዖዛ ሳማ ዬጊዲ ባ ጊዶን ጊሼቲ ኤኪዳ። * ማዛ 22፡18 35 ሄሲ ሃኒሺን ኣሳይ ዉሪ ኤቂ ፄሊዴስ፤ ዳናቲካ “ኢዚ ሃራ ኣሳ ኣሺዴስ ሺን ፆሳፌ ዶሬቲዳ ኪርስቶሲ ኢዛ ጊዲኮ ኣኔ ሃዒ ባና ኣሾ” ጊዲ ቂꬊዳ። * ማዛ 22፡7
36 ዎታዳራቲካ ሺቂዲ ዎይኔፔ ኣጌቲዳ ጫላ ኡሻ ኡሺዲ ኢዛ ቂꬊዳ። * ማዛ 69፡21 37 “ኔኒ ኣይሁዳ ካዎ ጊዲኪ? ኣኔ ሃዒ ኔና ኣሻ” ጊዳ።
38 ኢዛ ሁዔፔ ቦላ ባጋራ ማስቃሌ ኮጫ ቦላ “ሃይሲ ኣይሁዳታ ካዎ” ጊዛ ቃላ ፃፊ ቃጲዳ።
ዬሱሲ ናምዑ ፓንጋታራ ካቄቲዴስ
(ማቶ 27፡38-44፤ ማር 15፡27-32)
39 ኢታ ኦꬂዲ ካቄቲዳ ኣሳታፔ ኢሶይ ጫሻ ቃላ ዬሱሳ ቦላ ቆቆፊዴስ። “ኔ ኪርስቶሳ ጊዲኪ? ኣኔ ኔናካ ኑናካ ኣሻ” ጊዴስ።
40 ኢታ ኦሲዳይታፔ ኢሶይ “ኔኒ ኔስ ቤሲዛ ፒርዳ ኤካሼ ፆሳስ ባቢኪ? 41 ኑኒ ኑ ኦꬂዳ ኢታ ኦሶስ ቤሲዛይሳ ኤኮስ፤ ሃይሲ ኣዴዚ ጊዲኮ ኢሲ ኢታካ ኦꬂቤና” ጊዴስ።
42 ዬሱሳ “ኔኒ ኔ ካዎቴꬃራ ዪዛ ዎዴ ታና ቆፓ!” ጊዴስ።
43 ዬሱሲካ ዛሪዲ “ታ ኔስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃች ኔ ታናራ ጋናቴን ዳና” ጊዴስ።
ዬሱሲ ሃይቂዴስ
(ማቶ 27፡45-56፤ ማር 15፡33-41፤ ዮሃ 19፡28-30)
44 ሄሳ ዎዴ ጋዴይ ሴታ ጋላስ ሺን ቢዲ ኡዱፉን ሳቴ ጋካናስ ኩሜꬃ ቢታ ቦላ ꬉማይ ꬉሚዴስ። 45 ኣዋ ኣርሼ ፖዖይ ዲጌቲዴስ። ፆሳ ኬꬃ ማጋላሻይካ ዳኬቲዲ ናምዑ ኬዚዴስ። * ኬሳ 26፡31-33 46 ዬሱሲካ ኬሂ ዋሲዲ “ታ ኣዋዉ! ታኒ ታ ሼምፖ ኔ ኩሼን ኢማይስ” ጊዳ ማላ ሼምፖ ኬዚዴስ። * ማዛ 31፡5
47 ማቶ ሃላቃይ ሄሳ ቤዪዲ “ሃይሲ ኣዴዚ ቱማፔ ፂሎ ኣሳኮሺን” ጊዲ ፆሳ ጋላቲዴስ።
48 ሄሳ ቤያናስ ሄን ሺቂዲ ዴሬይ ዉሪ ሄ ሃኒዳይሳ ቤዪዲ ቲራ ኢጪ ኢጪዲ ሲሚዴስ። 49 ጊዶ ኣቲን ዬሱሳ ካሴ ሎዔꬂ ኤሪዛይቲ ዉሪ ቃሴካ ጋሊላፔራ ኢዛ ካሊዛ ማጫሳቲ ሄሳ ፄሊሼ ሃኪ ኤቂዳ። * ሉቃ 8፡2-3
ዬሱሳ ሞጌቴꬅ
(ማቶ 27፡57-61፤ ማር 15፡42-47፤ ዮሃ 19፡38-42)
50 ኣይሁዳታ ዱላታ ኣሳፔ ኢሶይ ኢዚካ ዮሴፌ ጌቴቲዛይሲ ኢሲ ዳሮ ኪያኔ ፂሎ ኣሳ። 51 ኢዚካ ካሴ ኣሳይ ዬሱሳ ቦላ ዱላቲሺን ሄ ዱላታን ዴና፤ ኢዚካ ኢሲ ኣርማቲያሳ ጌቴቲዛ ኣይሁዳታ ካታማ ኣሳ ሺን ፆሳ ካዎቴꬂ ያናይሳ ናጊሼ ጋምዒዴስ። 52 ኢዚካ ጲላፆሳኮ ቢዲ ዬሱሳ ኣሃ ባስ ኢማና ማላ ጲላፆሳ ዎሲዴስ። 53 ጲላፆሲ ኢዛስ ኤሮ ጊን ዮሴፌይ ኣሃ ማስቃሌ ኮጫፔ ዎꬂዳ ማላ ፃፂዲ ሹቻፌ ዎጬቲዳ ካሴ ሃራ ኣሲ ሞጌቶንታ ዱፎን ኤፊዲ ዎꬂዴስ።
54 ሄ ጋላሳይ ኣሳይ ሳምባታስ ጊጌቲዛ ጋላስ ጊዲዳ ጊሽ ሳምባታይ ጌላና ሃኔስ።
55 ጋሊላፔ ዴንዲዲ ዬሱሳራ ዪዳ ማጫሳቲካ ዮሴፌ ካሊ ቢዲ ዱፎዛ ቤዪዳ። ዬሱሳ ኣሃ ዎስት ዎꬂዳኮኔ ቤዪዳ። 56 ሄፔ ሲሚዲ ሺቶኔ ቲዪዛ ሚሽ ጊጊሲዳ። ዎጋይ ጊዛ ማላ ሳምባታ ጋላስ ሼምፒዳ። * ኬሳ 20፡10፤ ዛሬ 5፡4

*23:17 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ፓይዶ 17 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቆፋዚካ ማርቆሳን ሼምፖ 15፡6 ዲዛይሳ ሚሳቴስ።

*23:30 ሆሴ 10፡8፤ ኣጁ 6፡16

*23:34 ማዛ 22፡18

*23:35 ማዛ 22፡7

*23:36 ማዛ 69፡21

*23:45 ኬሳ 26፡31-33

*23:46 ማዛ 31፡5

*23:49 ሉቃ 8፡2-3

*23:56 ኬሳ 20፡10፤ ዛሬ 5፡4