22
ዬሱሳ ቦላ ማቄቲዳ ማቆ
(ማቶ 26፡1-5፤ 14፡16፤ ማር 14፡1-2፤ ዮሃ 11፡45-53)
ሄ ዎዴ ፓዚጋ ጌቴቲዛ ኡኬꬃራ ቦንቼቲዛ ባዓሌይ ማቲ ኡቲዴስ። * ኬሳ 12፡1-27 ቄሴታ ሃላቃቲኔ ፃፌቲ ሃንኮ ዴሬ ኣሳስ ባቢዛ ጊሽ ዬሱሳ ꬋይሳና ኦጌ ኮይዳ።
ዩሁዳይ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማና ዞሬቲዴስ
(ማቶ 26፡14-16፤ ማር 14፡10-11)
ዬሱሳ ካሊዛ ታማኔ ናምዓታፔ ኣስቆሮንቶ ዴሬ ኣሳ ዩሁዳ ጌቴቲዛይሳን ፃላዔይ ጌሊዴስ። ዩሁዳይካ ቄሴታ ሃላቃታኮኔ ፆሳ ኬꬃ ኣላፌታኮ ቢዲ ኢስታስ ዬሱሳ ዎስት ኣꬂ ኢማናኮኔ ኢስታራ ሃሳዬቲዴስ። ኢስቲካ ሄሳን ኡፋዬቲዲ ሚሼ ኢማናስ ኢዛራ ጊጊዳ። 6-7 ዩሁዳይካ ኢስታ ቆፋ ዶሲዴስ፤ ዬሱሳ ኢስታስ ኣሲ ቤዮንታ ኣꬂ ኢማናስ ኢንጄ ዎዴ ናጊሺን ፓዚጋ ዶርሳ ሹኪዲ ኡኬꬃራ ቦንቺዛ ባዓሌ ጋላስ ጋኪዴስ።
ዬሱሲ ባና ካሊዛይታራ ፓዚጋ ካዎ ሚዴስ
(ማቶ 26፡17-25፤ ማር 14፡12-21፤ ዮሃ 13፡21-30)
ዬሱሲካ ባና ካሊዛይታ “ፓዚጋ ካዎ ማናስ ቢዲ ኑስ ጊጊሲቴ” ጊዲ ጴፅሮሳኔ ዮሃኒሳ ኪቲዴስ።
ኢስቲካ “ኑ ኣዋን ጊጊሳና ማላ ኮያይ?” ጊዳ።
10 ኢዚካ ዛሪዲ “ኢንቴ ጌዴ ዬሩሳላሜ ካታማ ጌሊሺን ሃꬃ ኦቶ ቶኪዳ ኣሲ ኢንቴና ዴሜና፤ ኢንቴካ ኢዚ ቢዲ ጌሊዛ ኬꬄ ጋካናስ ኢዛ ካሊቴ። 11 ኬꬃዴዛስ ‘ኣስታማሬይ ታና ካሊዛይታራ ፓዚጋ ካዎ ማናስ ኢማꬃ ኬꬂ ኣዋን ዲዜ?’ ጌስ ጊቴ። 12 ኢዚካ ኢማꬃስ ጊጌቲዳ ኣሆሶ ኢንቴና ቤሳና፤ ኢዚ ቤሲዛ ሶን ጊጊሲቴ” ጊዴስ። 13 ኢስቲካ ቢዲ ዬሱሲ ጊዳ ማላ ኬꬃ ዴሚዲ ፓዚጋ ሄን ጊጊሲዳ።
ጎዳ ካዎ ኤኮ ዎጋ
(ማቶ 26፡26-30፤ ማር 14፡22-26፤ 1ቆሮ 11፡23-25)
14-15 ዎዴይ ጋኪዳ ማላ ዬሱሲ ሃዋሬታራ ቁማ ማዳን ኡቲዲ “ታ ዋዬ ቤያናፔ ካሴታዳ ሃይሳ ፓዚጋ ኢንቴናራ ኢሲፌ ማናስ ኬሂ ኣሞታዲስ። 16 ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ፆሳ ካዎቴꬃን ሃይሳ ቢርሼꬂ ፖሌታና ጋካናስ ሃይሳ ፓዚጋ ናምዓንꬆ ታ ኢንቴናራ ሚኬ” ጊዴስ።
17 ዎይኔፔ ኦሴቲዳ ኡሻ ፁዓራ ኤኪዲኔ ፆሳ ጋላቲ ሲሚዲ “ሄይቴ፤ ዉሪካ ኢዛፔ ኡይቴ” ጊዲ ኢስታስ ኢሚዴስ። 18 “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃይሳፌ ጉዬ ፆሳ ካዎቴꬂ ያና ጋካናስ ናምዓንꬆ ሃ ዎይኔ ኡሻፌ ኡዪኬ” ጊዴስ።
19 ኡኬꬃ ኤኪዲ ፆሳ ጋላቲዴስ። ኢዛፔ ኢስታስ ሜንꬂ ኢሚዲ “ሃይሲ ኢንቴ ጊሽ ኢሜታና ታ ኣሾ ሌሚሶ ጊዲዛ ጊሽ ሃይሳ ኡባ ዎዴ ታና ቆፓናስ ኦꬂቴ” ጊዴስ። 20 ኢዛꬆካ ካዎፔ ጉዬ ኡሻ ፁዓ ዴንꬂዲ “ሃይሲ ኡሻይ ኢንቴ ጊሽ ታ ሱꬃን ሃናና ኦራꬅ ጫቆ ዎጋ። * ኤር 31፡31-34
21 “ጊዶ ኣቲን ታና ኣꬂ ኢማናዴ ኩሼይ ታ ኩሼራ ኢሲፌ ማዳን ዴስ። * ማዛ 41፡9 22 ኣሳ ናይ ካሴቲዲ ኢዛ ጊሽ ሃናናይሲ ዉሪ ኡቲዳ ማላ ኢዚ ባና፤ ጊዶ ኣቲን ኢዛ ኣꬂ ኢሚዛዴስ ኣዬ-ኣና” ጊዴስ።
23 ኢስቲካ ሄሳ ኦꬃናይ ኦኔ? ጊዲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳ ኦይሼሬꬂዳ።
24 ቃሴካ “ኦኒ ኦናፔ ኣꬊዛኮኔ” ጊዲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ፓላሜቲዳ። * ማቶ 18፡1፤ ማር 9፡34፤ ሉቃ 9፡46 25 ዬሱሲካ ኢስታ “ዴሬ ሃሪዛ ካዎቲ ባ ዴሬ ኣሳ ዎልቃራ ሃሬቴሲኔ ኢስቲካ ሎዖ ካዎታ ጌቴቲዲ ፄይጌቴቴስ። * ማቶ 20፡25-27፤ ማር 10፡42-44 26 “ኢንቴ ጊዲኮ ሄሳꬆ ሃኖፒቴ፤ ኢንቴፌ ጊታ ጊዲዳዴይ ዎይኮ ታ ኦፔካ ኣꬋይስ ጊዛ ኣሲ ኡባፌ ቄሪ ና ማላ ጊዶ፤ ሃሪዛዴይ ሃሬቲዛዴ ማላ ጊዶ። * ማቶ 23፡11፤ ማር 9፡35 27 ቁማ ኤቂዲ ሚዚዳዴፌኔ ኡቲዲ ሚዛዴፌ ኦኒ ኣꬊዜ? ኡቲዲ ሚዛዴ ጊዴኔ? ታኒ ቃሴ ኢንቴ ጊዶን ኣሽካራ ማላ ዳይስ። * ዮሃ 13፡12-15
28 “ኢንቴን ጊዲኮ ታፔ ሻኬቶንታ ታ ዋዪሺን ታ ማታን ኤቂዳይታ። 29 ታ ኣዋይ ታና ካዎꬂዳይሳ ማላ ታኒካ ታ ካዎቴꬃን ኢንቴና ካዎꬃና። 30 ሄሲካ ታ ካዎቴꬃን ታ ማዳፌ ኢንቴ ማና ማላኔ ኡያና ማላ። ቃሴካ ታ ካዎቴꬃ ኣልጋን ኡቲዲ ታማኔ ናምዑ ኢስራዔሌ ናይታ ቦላ ፒርዳናሳ” ጊዴስ። * ማቶ 19፡28
ጴፅሮሲ ኢዛ ካዳናይሳ ዬሱሲ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
(ማቶ 26፡31-35፤ ማር 14፡27-31፤ ዮሃ 13፡36-38)
31 ቃሴካ ዬሱሲ ሲሞና ፄይጊዲ “ሲሞና! ፃላዔይ ኢንቴና ጊስቴ ማላ ሱራጋናስ ዎሲዴስ። 32 ጊዶ ኣቲን ታኒ ኔፔ ኣማኖይ ꬋዮንታ ማላ ኔ ጊሽ ፆሳ ዎሳዲስ፤ ኔካ ሲሚዳ ዎዴ ኔ ኢሻታ ሚንꬄꬃ” ጊዴስ።
33 ሲሞኒካ ዛሪዲ “ጎዶ! ታ ኔናራ ቃሼታናሲኔ ሃይቃናስ ጊጋ ኡታዲስ” ጊዴስ።
34 ዬሱሲካ ዛሪዲ “ጴፅሮሳ ሃች ኩቶይ ኢሲቶ ዋሳናስ ‘ታ ኢዛ ኤሪኬ’ ጋዳ ሄꬑቶ ኔ ታና ካዳና” ጊዴስ።
35 ቃሴካ ዬሱሲ ኢስታ “ታ ኢንቴና ካሴ ጫማይ፥ ኮሮጆይኔ ቃራፂቴ ባይንዳ ኪቲዳ ዎዴ ኢንቴስ ኣዚ ፓጪዴ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። ኢስቲካ “ኣይኮይካ ፓጪቤና” ጊዳ። * ማቶ 10፡9-10፤ ማር 6፡8-9፤ ሉቃ 9፡3፤ 10፡4
36 ኢዚካ ዛሪዲ “ሃዒ ጊዲኮ ኮሮጆካ ቃራፂቴይካ ዲዛዴይ ኦይኮ፤ ጊꬃ ማሻይ ባይንዳዴይ ባ ማይዖ ባይዚዲ ሻሞ። 37 ታ ኢንቴስ ቱማ ጋይስ ‘ማካላታራ ኢዚ ኢሲፌ ታይቤቲዴስ’ ጌቴቲ ካሴ ፃፌቲዳ ቃላይ ታ ቦላ ፖሌታና ቤሴስ፤ ታ ጊሽ ፃፌቲዳይሳስ ፖሎይ ቱማፔ ጋኪዴስ” ጊዴስ። * ኢሳ 53፡12
38 ኢዛ ካሊዛይቲ ቃሴ “ጎዶ! ሄኮ ናምዑ ጊꬃ ማሻቲ ሃይሳን ዴቴስ” ጊዳ። ኢዚካ ኢዛ ጊሽ “ሃይሲ ጊዳና” ጊዴስ።
39 ካሴ ኢዛስ ሎሴ ጊዲዳ ማላ ፑዴ ዳብራዛይቴ ጌቴቲዛ ዙማ ቦላ ኬዚ ቢዴስ። ኢዛ ካሊዛይቲካ ኢዛ ካሊ ቢዳ። 40 ሄ ጋኪዳ ማላ “ኢንቴ ፓጬን ጌሎንታ ማላ ዎሲቴ” ጊዴስ። 41 ዬሱሲ ባና ካሊዛይታፔ ኣሲ ሹች ኦሊዲ ጋꬃናሶ ማላ ሃኪ ቢዲ ጉልባቲ ዎሲዴስ። 42 “ታ ኣዋዉ! ኔ ሼኔ ጊዲኮ ሃኖ ሜቶዮ ታፔ ዲጋ፤ ጊዶ ኣቲን ኔ ሼኔይ ሃኖፔ ኣቲን ታ ሼኔይ ሃኖፖ” ጊዲ ዎሲዴስ። 43 ሳሎፔ ኪታንቻይ ቆንጪዲ ዬሱሳ ሚንꬄꬂዴስ። 44 ኢዚካ ኬሂ ፁጌቲዲ ዎሲሺን ኢዛ ኣሳቴꬃፌ ጫዋይ ሱꬃ ማላ ጉኪዴስ።
45 ዎሳፔ ዴንዲዲ ባና ካሊዛይታኮ ቢዴስ። ኢስቲካ ኢዛስ ሚሼቲዲ ቆፒሺን ꬊስኮይ ኤፊዳሼ ዬሱሲ ኢስታኮ ዪዲ፥ 46 “ኣይስ ꬊሲኬቲ? ኢንቴ ፓጬን ጌሎንታ ማላ ሃዒ ዴንዲዲ ዎሲቴ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ኣꬊ ኢሜቲዴሲኔ ኦይኬቲዴስ
(ማቶ 26፡47-56፤ ማር 14፡43-50፤ ዮሃ 18፡3-11)
47 ኢዚ ቡሮ ሃሳያን ዲሺን ዬሱሳ ካሊዛይታፔ ኢሶይ ዩሁዳ ጌቴቲዛይሲ ባናራ ዳሮ ኣሳ ካሌꬂ ኤኪ ዪዲ ዬሱሳ ዬራናስ ኢዛኮ ሺቂዴስ። 48 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ኢዛ “ዩሁዳ! ታና ኣሳ ና ዬሮን ኣꬃ ኢማይ?” ጊዴስ።
49 ዬሱሳ ዩዪ ኣꬊ ዲዛ ኣሳይ ሃኖዛ ሎዔꬂ ፄሊዲ “ጎዶ! ሃይታንታ ማሻራ ቡꬂኖ?” ጊዳ። 50 ኢስታፌ ኢሶይ ቄሴታ ኣላፌ ኣሽካራ ኡሻቻ ሃይꬄ ማሻራ ቃንፂዴስ።
51 ዬሱሲ ኢስታ “ኢንቴ ሃዒ ታስ ኣጊቴ!” ጊዲ ኣሽካራ ሃይꬃ ቦቺዲ ፓꬂዴስ።
52 ቃሴካ ኢዛ ኦይካና ዪዳ ቄሴታ ሃላቃታ ፆሳ ኬꬃ ኣላፌታኔ ጪማታ “ፓንጋ ኦይኪዛ ኣሳ ማላ ጊꬃ ማሻኔ ዱርቃ ኤኪዲ ዪዴቲ? 53 ጋላስ ጋላስ ታ ኢንቴናራ ፆሳ ኬꬃን ዲሺን ታ ቦላ ኩሼ ዎꬂቤኬታ፤ ሃይሲ ꬉማይ ካዎቲዳ ኢንቴ ዎዴ” ጊዴስ።
54 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሳ ኦይኪ ኤኪዲ ቄሴታ ሃላቃሶ ጌሊዳ፤ ጴፅሮሲካ ዬሱሳ ሃሆራ ካሊዴስ። 55 ኣሳይ ቄሴታ ሃላቃ ጋꬃን ታማ ኤꬂዲ ሆዒሼ ኢሲ ቦላ ኡቲዳሼ ጴፅሮሲካ ኢስታራ ኢሲፌ ኡቲዴስ። 56 ኢሲ ጋራዴያ ጴፅሮሲ ታማ ሆዒዛይታራ ኡቲዳይሳ ቤያዳኔ ቲሺ ኦꬃ ፄላዳ “ሃይሲ ኣዴዚካ ዬሱሳራ ዴስ!” ጋዱስ።
57 ጴፅሮሲካ “ሃኔ ማጫሳዬ! ታ ኢዛ ኤሪኬ” ጊዲ ካዲዴስ።
58 ጉꬅ ጋምዒሺን ሃራ ኢሳዴይ ኢዛ ቤዪዲ “ኔካ ኢዛራ ዲዛይታፔ ኢሳ ጊዲኪ?” ጊዴስ። ጴፅሮሲካ “ሃይሶ ታኒ ኢስታራ ዲኬ!” ጊዴስ።
59 ኢሲ ሳቴ ማላ ጋምዒሺን ሃራ ኣሲ ቃሴካ “ጋሊላ ኣስ ጊዲዛ ጊሽ ሲꬌይ ባይንዳ ሃይሲ ኢዛራ ዴስ” ጊዴስ።
60 ጴፅሮሲካ ቃሴ “ሃይሶ ኔ ጊዛዴ ታ ኤሪኬ!” ጊዴስ። ሂኖ ጊ ኬሶንታ ዲሺን ኩቶይ ዋሲዴስ። 61 ጎዳይካ ጴፅሮሳኮ ዪሼ ፄሊን ጴፅሮሲ “ሃች ኩቶይ ዋሳናስ ኔ ታና ሄꬑቶ ካዳና” ጊዲ ጎዳይ ካሴ ዮቶ ቃላይ ኢዛ ዎዝናን ካርፕ ጊዴስ። 62 ጴፅሮሲካ ካሬ ኬዚዲ ሂቂሚዲ ዬኪዴስ።
63 ዬሱሳ ቃቺዲ ናጊዛ ኣሳቲካ ኢዛ ቦላ ቂꬊ ቂꬊ ካዒሼ ሾጬሬꬂዳ። 64 ኢዛ ኣይፌ ጎዚዲ “ኔ ናቤ ጊዲኮ ኔና ሾጪዳይ ኦናኮኔ ኣኔ ኤራ!” ጊዲ ኦይቺዳ። 65 ሃራ ዳሮ ጫሻ ቃላራ ካዉሺዳ።
ዬሱሳ ኣይሁዳታ ፒርዳ ዱላታ ሲንꬅ ኤፊዳ
(ማቶ 26፡59-66፤ ማር 14፡55-64፤ ዮሃ 18፡19-24)
66 ጋዴይ ዎንቲን ዴሬ ጪማቲ፥ ቄሴታ ሃላቃቲኔ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ዱላታ ሺቂዲ ዬሱሳ ዱላታኮ ሺሺዳ። 67 ኢስቲካ ዬሱሳ “ኔ ኪርስቶሴ? ኣኔ ኑስ ዮታ” ጊዳ። ዬሱሲካ “ታ ኢንቴስ ዮቲዳኮካ ታና ኣማኔኬታ። 68 ታ ኢንቴና ኦይቺዳኮ ታስ ዛሬኬታ። 69 ጊዶ ኣቲን ሃዒፔ ዶሚዲ ኣሳ ናይ ዎልቃማ ፆሳ ኡሻቻን ኡታና” ጊዴስ።
70 ሄ ዎዴ ዉሪካ “ሂስቲን ኔ ፆሳ ና?” ጊዲ ኦይቺዳ። ኢዚካ “ታ ፆሳ ና ጊዲዳይሳ ኢንቴካ ጌታ” ጊዴስ። * ፆሳ ና? ጊዛ ኦይሻይ ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞꬆ ቃላን ፆሳ ናይ? ጌቴቴስ።
71 ኢስቲካ “ሄኮ ኢዚ ባ ዱናራ ማርካቲሺን ኑ ሃይꬃራ ሲይዶስ፤ ሃይሳፌ ሃራ ማርካ ኣዛስ ኮሺዜ?” ጊዳ።

*22:1 ኬሳ 12፡1-27

*22:20 ኤር 31፡31-34

*22:21 ማዛ 41፡9

*22:24 ማቶ 18፡1፤ ማር 9፡34፤ ሉቃ 9፡46

*22:25 ማቶ 20፡25-27፤ ማር 10፡42-44

*22:26 ማቶ 23፡11፤ ማር 9፡35

*22:27 ዮሃ 13፡12-15

*22:30 ማቶ 19፡28

*22:35 ማቶ 10፡9-10፤ ማር 6፡8-9፤ ሉቃ 9፡3፤ 10፡4

*22:37 ኢሳ 53፡12

*22:70 ፆሳ ና? ጊዛ ኦይሻይ ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞꬆ ቃላን ፆሳ ናይ? ጌቴቴስ።