21
ኣምዔይ ኢሞታ
(ማር 12፡41-44)
ዬሱሲ ꬎቁ ጊ ፄሊሺን ዱሬ ኣሳቲ ፆሳ ኬꬄን ሙፁዋታ ኢዛን ሺሺዛይሳ ጊዶን ሙፁዋታ ዬጊሺን ቤይዴስ። ቃሴካ ኢሲ ኣምዖ ዲዛራ ናምዑ ሲኪና ጊዲዛ ናምዑ ፃርቂማላ ሄ ሙፁዋታ ኢዛን ሺሺዛይሳን ዬጊሺን ፄሊዲ፥ “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃና ኣምዔያ ኡባ ኣሳፔ ቦላራ ኣꬌꬅ ኢማዱስ ጊዴስ። ሃይቲ ኣሳቲ ኢሚዳይ ባስ ዲዛ ቲርፓፌ ጊዲሺን ኢዛ ጊዲኮ ባስ ባይንዳ ዎልቃፌ ባስ ዲዛሮኔ ባ ዱሳስ ኮሺዛሮ ዉርሳ ዬጋዱስ” ጊዴስ።
ፆሳ ኬꬂ ላሌታናይሳ ዬሱስ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
(ማቶ 24፡1-2፤ ማር 13፡1-2)
5-6 ኢዛ ካሊዛይታፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ፆሳ ኬꬃይ ሎዖ ሹቻኒኔ ኣሳይ ኢሚዳ ኢሞታን ኣይ ማላ ሎዒ ኬፄቲዳኮ ጊዲ ባ ጊዶን ሃሳዬቲሺን ዬሱሲ ሲይዲ “ሃይሲ ኢንቴ ቤዪዛይሲ ዉሪ ላሌቶንታ ሹቺ ሹቻ ቦላ ኬሌቲዳ ማላ ኣቶንታ ዎዴይ ያና” ጊዴስ።
ኢስቲካ ኢዛ “ኣስታማሬ! ሃይሲ ዉሪ ኣይዴ ሃናኔ? ቃሴ ሃይሲ ሃናናይሳስ ማላታይ ኣዜ?” ጊዲ ኦይቺዳ።
ኢዚካ ኢስታስ “ኢንቴ ባሌቶንታ ማላ ናጌቲቴ፤ ዳሮቲ ባና ‘ታ ኪርስቶሳኮ! ዎዴይካ ማቲዴስ’ ጊሼ ታ ሱንꬃራ ያና ሺን ኢንቴ ኢስታ ካሎፍቴ። ኦላ ጊሺኔ ዴሬ ማካላቴꬃ ጊሽ ሲዪዛ ዎዴ ዳጋሞፍቴ። ሄሲ ዉሪ ካሴቲዲ ሃናናስ ቤሴስ፤ ዉርሴꬂ ጋኪዴስ፤ ጊዶ ኣቲን ሄራካ ሃኔና” ጊዴስ።
10 ቃሴ “ዴሬይ ዴሬ ቦላ፥ ካዎይ ካዎ ቦላ ዴንዳና። 11 ቢታይ ዎልቃማ ቃꬅ ቃፃና፤ ኮሻይኔ ቦሻይ ዱማ ዱማሶን ሃናና፤ ዳሮ ባቢሲዛዚኔ ሳሎፔ ጊታ ማላታይ ቤታና።
12 “ሄሲ ዉሪ ሃናናፔ ካሴቲዲ ኣሳይ ኢንቴና ኦይካናኔ ጎዳና፤ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬂኔ ቃሾ ኬꬄ ጌልꬃና፤ ካዎታ ሲንꬂኔ ዳናታ ሲንꬅ ሺሻና። ሄሲ ዉሪ ታ ሱንꬃ ጊሽ ኢንቴ ቦላ ጋካና። 13 ሄሲ ዉሪካ ማርካታናስ ሎዖ ቃዳ ጊዳና። 14 ሄሳ ጊሽ ኑና ኦይቺዛይታስ ኑ ኣይ ዛሪኖ? ጊዲ ካሴቲዲ ሂርጎንታ ማላ ሃይሳ ዎዝናን ዎꬂቴ። * ሉቃ 12፡11-12 15 ኢንቴ ሞርኬታፔ ኦኒካ ኢንቴናራ ኤቄታናሲኔ ባሌꬃናስ ዳንዳዮንታ ቃላኔ ጪንጫቴꬅ ታ ኢንቴስ ኢማና። 16 ኢንቴና ዬሊዳይቲኔ ኢንቴ ኢሻቲ፥ ኢንቴ ዳቦቲኔ ኢንቴ ላጌቲ ዉሪ ኢንቴና ኣꬂ ኢማና፤ ኢንቴፌ ባጋታ ዎꬋና። 17 ታ ሱንꬃ ጊሽ ኡባ ኣሳ ኣቻን ኢንቴ ኢፄታና። 18 ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ሁዔ ቢናናታፔ ኢሲናካ ꬋዩኩ። 19 ኢንቴ ሚኒ ኤቂኮ ኢንቴ ሼምፖ ኢንቴ ኣሻና።
ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ꬋዮ ጊሻስ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
(ማቶ 24፡15-21፤ ማር 13፡14-19)
20 “ኦላ ኣሳይ ዬሩሳላሜ ጊዶꬂሺን ቤይኮ ኢዚስ ꬋዪዛ ዎዴይ ማቲዳይሳ ኤሪቴ። 21 ሄ ዎዴ ዩሁዳን ዲዛይቲ ፑዴ ዙማ ቦላ ጋንጌቶ፤ ካታማን ዲዛይቲካ ካታማፔ ኬዚቴ፤ ዴሬ ጊዶን ዲዛይቲካ ሄ ካታማዮ ጌሎፔቶ። 22 ፃፌቲዳይስ ዉሪ ፖሌታናስ ሃና ሃሎ ኬሲዛ ዎዴ። * ሆሴ 9፡7 23 ቢታ ቦላ ጊታ ሜቶይ ሃናና፤ ሃይሳ ዴሬዛ ቦላ ሃንቆይ ያና፤ ሄሳ ጊሽ ሄ ዎዴ ቃንꬃራ ዲዛ ማጫሳታሲኔ ꬋንꬂዛ ኣዬታስ ኣዬ ኣና! 24 ባጋ ኣሳይ ማሻን ሃይቃና፤ ባ ዴሬፔ ሃራ ዴሬ ዲዔታና፤ ዬሩሳላሜይካ ፆሴ ኤሮንታ ዴሬታ ዎዴይ ፖሌታና ጋካናስ፥ ፆሴ ኤሮንታ ኣሳታን ዬꬌቲዳሮ ጊዳና።
ኣሳ ና ናምዓንꬆ ዩሳ ጊሽ
(ማቶ 24፡29-31፤ ማር 13፡24-27)
25 “ኣዋ ኣርሼ ቦላ፥ ኣጊና ቦላኔ ፆሊንቴ ቦላ ማላታይ ቤታና፤ ኣባፌኔ ኣባ ዳምባላ ጊሪሳፌ ዴንዲዳይሳን ቢታ ቦላ ዲዛ ዴሬይ ሂርጋናኔ ሜቶቴታና። * ኢሳ 13፡10፤ ሂዚ 32፡7፤ ኢዩ 2፡31፤ ኣጁ 6፡12-13 26 ሳሎ ዎልቃማቲ ቃፂዛ ጊሽ ኣሳይ ቢታ ቦላ ኣዜ ሃናኔሻ ጉሳኒኔ ናጎን ፃላ ዳቡራና። 27 ሄ ዎዴ ኣሳ ናይ ዎልቃራ፥ ጊታ ቦንቾራኔ ሻራራ ዪሺን ቤያና። * ዳኔ 7፡13፤ ኣጁ 1፡7 28 ኢንቴካ ሃይቲ ሃ ታ ጊዳይቲ ፖሌቴꬅ ኦይኪሺን ኢንቴስ ኣቴꬃ ዎዴይ ማቲዳ ጊሽ ሲቲ ጊ ኤቂቴ፤ ኢንቴ ኣይፌ ፑዴ ꬎቁ ሂስቲቴ” ጊዴስ።
ጎዳ ዩሳ ማላቲዛ ባላሴ ሚꬃይ ሌሚሶ
29-30 ካሌꬂዲ “ባላሴ ሚꬂኔ ሃራ ሚꬃታ ዉርሲ ፄሊቴ፤ ሄ ሚꬃቲ ሃይꬄ ኬሲሺን ኢንቴ ቤዪዛ ዎዴ ቦኔይ ማቲዳይሳ ኢንቴ ኤሬታ። 31 ሄሳꬆካ ሃይታንቲ ጌቴቲዳይቲ ፖሌቲሺን ኢንቴ ቤዪዛ ዎዴ ፆሳ ካዎቴꬂ ኢንቴኮ ማቲዳይሳ ኤሪቴ።
32 “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃይሲ ዉሪ ፖሌታና ጋካናስ ሃ ዬሌታይ ኣꬌና። 33 ሳሎይኔ ሳዓይ ኣꬋና ሺን ታ ቃላይ ኣꬌና።
34 “ሂስቲኮ ዎጋይ ባይንዳ ዱሳን፥ ዳሮ ኡሻኒኔ ዱሳስ ሂርጋን ኢንቴ ዎዝናይ ዳቡሮፖ፤ ሄሳ ኦꬆንታ ኢፂኮ ሄ ጋላሳይ ኢንቴ ቆፖንታ ናርፃ ማላ ኢንቴ ቦላ ጋኮንታ ማላ ናጌቲቴ። 35 ሃይሲ ቢታ ቦላን ዲዛ ኣሳ ኡባ ቦላ ጋካና። 36 ሄሳ ጊሽ ቡሮ ያናይሳፌ ኢንቴ ኬሲ ኤካና ማላኔ ኣሳ ና ሲንꬃን ኤቃናስ ዳንዳያና ማላ ኡባ ጋላስ ሚኒዲ ዎሲቴ” ጊዴስ።
37 ዬሱሲ ጋላስ ጋላስ ፆሳ ኬꬃን ታማርሲ ታማርሲዲ ኦማርስ ኦማርስ ዳብራዛይቴ ጌቴቲዛ ዙማ ቦላ ኬዚ ኬዚ ኣቄስ። * ሉቃ 19፡47 38 ኣሳይ ዉሪካ ኢዛፔ ሲያናስ ማላዶ ዎንታራ ዬሱሳኮ ፆሳ ኬꬄ ዬስ።

*21:14 ሉቃ 12፡11-12

*21:22 ሆሴ 9፡7

*21:25 ኢሳ 13፡10፤ ሂዚ 32፡7፤ ኢዩ 2፡31፤ ኣጁ 6፡12-13

*21:27 ዳኔ 7፡13፤ ኣጁ 1፡7

*21:37 ሉቃ 19፡47