20
ዬሱሳ ዎልቃ ፓጫና ሺቂዳ ኦይሻ
(ማቶ 21፡23-27፤ ማር 11፡27-33)
ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ኣሳ ፆሳ ኬꬃን ታማርሲሺኔ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪሺን ቄሴ ሃላቃቲ ፃፌቲኔ ዴሬ ጪማቲ ሺቄቲዲ ኢዛኮ ዪዳ። “ሃይሳ ኔ ኦꬂዛይ ኦና ሼኔኔ? ኔስ ሼኔ ኢሚዳይ ኦኔ?” ጊዲ ኢዛ ኦይቺዳ።
ኢዚካ ኢስታስ “ታካ ኢንቴና ኢሲ ኦይሾ ኦይቻይስ፤ ኣኔ ታስ ዛሪቴ። ዮሃኒሳ ፂንቃታይ ሳሎፔዬ? ኣሳፔ?” ጊዴስ።
ኢስቲካ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ “ኑ ‘ዮሃኒሳ ፂንቃታይ ሳሎፔ’ ጊኮ ኢዚ ኑና ‘ሂስቲን ኣዛስ ኣማኒቤኬቲ?’ ጋና። ‘ኣሳፔ’ ጊኮ ኣሳይ ዉሪ ዮሃኒሲ ናቤ ጊዲዳይሳ ኣማኒዛ ጊሽ ኑና ሹቻራ ጫዳና” ጊ ዞሬቲዳ።
ሄሳ ጊሽ “ኢዚ ኣዋፔኮኔ ኑ ኤሮኮ” ጊዲ ዛሪዳ።
ዬሱሲካ ሂስቲኮ “ታካ ኣዛ ዎልቃን ኦꬂዛኮኔ ኢንቴስ ዮቲኬ” ጊዴስ።
ዎዪኔ ኣታክሊቴ ጎሻንቻታ ሌሚሶ
(ማቶ 21፡33-46፤ ማር 12፡1-12)
ቃሴካ ዬሱሲ ኣሳስ ሌሚሶራ “ኢሳዴይ ዎይኔ ሚꬅ ቶኪዴስ፤ ጋዴ ጎዪዛይታስ ኪራ ኢሚዲኔ ሃራ ዴሬ ቢዲ ሄን ጋምዒዴስ። * ኢሳ 5፡1 10 ካፂዛ ቦኔ ዎዴ ካꬃፌ ኤኪ ያና ማላ ባ ኣሽካራታፔ ኢሳዴ ጋዴዛ ጎይዳ ኣሳታኮ ዬዲን ጋዳ ጎዪዛይቲ ኪታ ቢዳይሳ ቆፂዲ ሜላ ኩሼ ዬዲዳ። 11 ካሌꬂዲካ ሃራ ኣሽካራ ዬዲን ጎሻንቻቲ ሃዒካ ኦይኪ ቆፂዲኔ ካዉሺዲ ሜላ ዬዲዳ። 12 ሃዒካ ካሌꬂዲ ሄꬓንꬆ ኣሽካራ ዬዲን ጎሻንቻቲ ኢዛካ ቆፄሬꬂ ማዱንꬂዲ ጌዴ ካሬ ኬሲ ዬጊዳ።
13 “ዎይኔ ሚꬃ ጎዳይ ‘ሃዒ ኣይ ኦꬆ? ኦኔ ኤሪዛይ ታ ኬሃ ሲቂዛ ታ ናዛ ዬዲዳኮ ኢዛ ቦንቻንዴቶሻ?’ ጊዴስ።
14 “ጊዶ ኣቲን ቢታ ጎዪዛይቲ ናዛ ቤዪዳ ማላ ባ ጊዶን ‘ሃይሲ ኢዛ ላታና ናዛ ጊዴኔ? ሃ ዪቴ ኢዛ ዎꬊዲ ቢታ ላቶስ’ ጊዲ ዞሬቲዳ። 15 ዎዪኔ ሚꬃ ቶኪዳሶፔ ጌዴ ካሬ ኬሲዲ ናዛ ዎꬊዳ። ሂስቲኮ ሃዒ ዎይኔ ሚꬃ ጎዳይ ሃ ኣሳታ ዎስታኔ? 16 ዪዲኔ ሄ ጎሻንቻታ ꬋይሳና፤ ዎይኔ ሚꬃ ቶኪዛሶዛ ሃራታስ ኢማና” ጊዴስ። ዴሬይካ ሄሳ ኢዚ ጊዳይሳ ሲይዲ “ሃይሳ ማላይ ሃኖፖ” ጊዴስ።
17 ዬሱሲካ “ኢስታኮ ፄሊዲ ‘ሂስቲን ሹቻን ኬꬄ ኬፂዛ ኣሳቲ ሌቂ ኣጊዳ ሹቻይ ኬꬃስ ዋና ሁዔ ጊዳና” ጌቴቲዲ ፃፌቲዳ ሌሚሶዛስ ቢርሼꬃይ ኣዜ?’ ጊዴስ። * ማዛ 118፡22 18 ሃ ሹቻ ቦላ ኩንዲዳይ ዉሪ ሹቻን ቆፄታና፤ ሹቻይካ ኢዛ ቦላ ዎꬊዳዴይ ዉሪካ ሊቃና” ጊዴስ።
ጊራ ቃንፆ ጊሻስ ሺቂዳ ኦይሻ
19 ፃፌቲኔ ቄሴታ ሃላቃቲ ሄሲ ሌሚሶዚ ኢስታ ቦላ ሃሳዬቲዳይሳ ኤሪዲ ሄራካ ኢዛ ኦይካናስ ኮይዳ ሺን ዴሬዛስ ባቢዳ። 20 ዬሱሳ ዎልቃራ ሃሪዛይታስ ኣꬂ ኢማናስ ኢዛ ዱናፔ ኬዚዛ ባላ ቃላ ዴሚዲ ኦይካናስ ካሊ ካሊ ናጊዳኔ ፂሎ ኣሳ ሚሳቲዲ ኢዛ ካሊ ኢዛ ዱናፔ ዮዖ ናጊዛ ኣሳታ ኢዛኮ ዬዲዳ። 21 ኢዛ ዱናፔ ዮዖ ኮዪዛ ኣሳቲ ዬሱሳ “ኣስታማሬ! ኔኒ ቱማ ሃሳዪዛይሳኔ ቱማ ታማርሲዛይሳ ቃሴካ ፆሳ ኦጌ ኔ ቱሙ ታማርሲዛይሳኔ ኦናካ ሻካ ማዶንታይሳ ኑ ኤሮስ። 22 ጊዶ ኣቲን ቄሳሬስ ጊራ ጊራናስ ቤሲዜ? ቤሴኔ?” ጊዲ ኦይቺዳ።
23 ኢዚካ ኢስታስ ዲዛ ጌኔ ቆፋ ኤሪዲ፥ 24 “ኣኔ ኢሲ ዲናሬ ታና ቤሲቴ፥ ሃይሲ ኢዛ ቦላ ዲዛ ሜꬋዚኔ ፃፌቶይሲ ኦናይሴ?” ጊዴስ። ኢስቲካ “ቄሳሬይሳ” ጊዳ።
25 ኢዚካ ዛሪዲ ኢስታስ “ቄሳሬይሳ ቄሳሬስ፥ ፆሳይሳ ፆሳስ ኢሚቴ” ጊዴስ።
26 ሄሳ ጊሽ ኢዚ ሃሳዪዳ ቃላፔ ኤኪዲ ኣሳ ሲንꬃን ኢዛ ቃፃናስ ዳንዳይቤቴና፤ ኢዚ ኢሚዳ ቃላን ማላሌቲዲ ጮዑ ጊዳ።
ሃይቂዳይታ ዴንꬃ ጊሽ
(ማቶ 22፡23-33፤ ማር 12፡18-27)
27 ሃይቂዳይታ ዴንꬂ ባዋ ጊዛ ሳዱቃዌታፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዬሱሳኮ ዪዲ ኦይሾ ሺሺዳ። * ሃዋ 23፡8 28 “ጎዶ! ‘ኢሳዴይ ማቾ ኤኪዲ ና ዬሎንታ ሃይቂኮ ሄ ሃይቂዳይሳ ማቼዮ ኢዛ ኢሻይ ኤኪዲ ባ ኢሻ ላታና ና ኢዛስ ዬሎ’ ጊዲ ሙሴይ ኑስ ፃፊዴስ። * ዛሬ 25፡5 29 ሂስቲን ላፑን ኢሻቲ ዴቴስ ሺን ኢስታፌ ባይራይ ማቺዲ ና ዬሎንታ ሃይቂዴስ። 30 ኢዛ ካሎዚካ ኢዛꬆ ሃይቂዴስ፤ 31 ሄꬓንꬆዚካ ኢዞ ኤኪዴስ፤ ላፑናቲ ዉሪካ ሄ ማጫሳዮ ኤኪዲ ዉሪካ ና ዬሎንታ ሃይቂዳ። 32 ዉርሴꬃን ማጫሳያ ሃይቃዱስ። 33 ላፑናቲካ ሃ ማጫሳዮ ኤኪዳ ሺን ሃ ማጫሳያ ዉርሴꬃን ሃይቂዳይቲ ዴንዲዛ ዎዴ ኢዛ ኣዋይሳ ማቾ ጊዳኔ?”
34 ዬሱሲ ኢስታስ “ሃ ዴሬ ናይቲ ጌሌቴሲኔ ኤኬቴስ። 35 ቡሮ ያና ኣላሜን ሃይቂዳይታ ዴንꬃ ዴማናስ ቤሲዛይቲ ጊዲኮ ጌሌቴናኔ ኤኬቴና። 36 ኢስቲ ኪታንቻታ ማላ ጊዳና ጊሽ ሄሳፌ ጉዬ ሃይቄቴናኔ ሃይቆፔ ዴንꬃ ናይታ ጊዲዳ ጊሽ ኢስቲ ፆሳ ናይታ። 37 ሙሴይ ቄሪ ዎራ ጊሽ ፃፌቲዳ ታሪኬዛን ጎዳ ‘ኣብራሃሜ ፆሳ፥ ዪሳቃ ፆሳ ያቆቤ ፆሳ’ ጉሳን ሃይቂዳይቲ ዴንዳናይሳ ቤሴስ። * ኬሳ 3፡6 38 ዉሪካ ኢዛስ ዴዖይ ዲዛ ጊሽ ኢዚ ፓፃታ ፆሳፌ ኣቲን ሃይቄꬃታ ፆሴ ጊዴና” ጊዴስ።
39 ኢሲ ኢሲ ፃፌቲ “ኣስታማሬ! ሎዖ ጋዳሳ” ጊዳ። 40 ሄሳፌ ጉዬ ኣይ ኣሲካ ኢዛ ኦይቻናስ ፃሊቤና።
ፆሳይ ቲዪዳይሳ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሻ
(ማቶ 22፡41-46፤ ማር 12፡35-37)
41 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ “ኣሳይ ማሲሄ ዋኒዲ ኢዚ ዳዉቴ ና ጊዜ? 42-43 ጋሶይካ ዳዉቴይ ባ ፃፊዳ ማዛሙሬ ማፃፋታን ‘ታ ኔ ሞርኬታ ኔ ቶሆ ጋርስ ኣꬃና ጋካናስ ጎዳይ ታ ጎዳ ኔ ታ ኡሻቻን ኡታ’ ዋኒዲ ጊዴ? * ማዛ 110፡1 44 ሂስቲኮ ዳዉቴይ ኢዛ ‘ጎዳ’ ጊ ፄይጊሼ ዋኒ ኢዛስ ና ጊዳኔ?” ጊዴስ።
45 ዴሬይ ዉሪ ሲዪሺን ባና ካሊዛይታስ 46 “ጎሼቲዛ ኣዱሳ ቃምሴ ማይዒዲ ዩሼ ዶሲዛይታፔኔ ጊያይ ዲዛሶን ሳሮኬቴꬅ ኮዪዛይታፔኔ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬃን ꬎቃ ኦይዴኔ ዲጊሳሶን ቦንቾሶ ኮዪዛይታፔ ፃፌታፔ ናጌቲቴ። 47 ሃይታንቲ ኣምዔታ ኬꬃ ካሎሲዛይታ። ኣሲ ኢስታ ቤያና ማላ ዎሳ ኣዱሴቴስ፤ ሄይታንታ ኢታ ፒርዳይ ናጌስ” ጊዴስ።

*20:9 ኢሳ 5፡1

*20:17 ማዛ 118፡22

*20:27 ሃዋ 23፡8

*20:28 ዛሬ 25፡5

*20:37 ኬሳ 3፡6

*20:42-43 ማዛ 110፡1