19
ዬሱሳኔ ዜኪዮሳ
ዬሱሲ ኢያርኮ ጌቴቲዛሶራ ኣꬊ ቢሺን፥ ዜኪዮሳ ጌቴቲዛ ኢሲ ኣሲ ሄን ዬሱሲ ቢዛ ኦጌ ቦላ ዴስ። ኢዚካ ዴሬ ቃራፃ ቃንፂሲዛይታስ ሃላቃኔ ኬሂ ዱሬ ኣሳ። ኢዚ ዬሱሳ ጌቴቲዛይሲ ኣዋይሳኮኔ ቤያናስ ኮዪሺን ቃንꬃ ኣሳ ጊዲዳ ጊሺኔ ዳሮ ዴሬይ ዬሱሳ ካሊዛ ጊሽ ዬሱሳ ቤያናስ ዳንዳይቤና። ዬሱሲ ሄ ኦጌራ ኣꬊሺን ሲንꬄ ኣꬊዲ ኦጌ ቦላ ዲዛ ኢሲ ኤꬃ ሚꬃ ቦላ ኬዚዴስ። * ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞꬆ ቃላን ኤꬃ ሚꬅ ጊዛይሳ ቦባ ጌቴስ።
ዬሱሲ ኤꬃ ጋርስ ጋኪዲ ꬎቁ ሂስቲ ፄሊዲ “ዜኪዮሳ! ሃች ታ ኔ ኬꬃን ፔዓናስ ቤሴስ። ኤሌላ ዎꬋ” ጊዴስ።
ኢዚካ ኤሌ ዎꬊዲ ኡፋይሳን ሞኪ ኤኪዴስ። ሄ ዎዴ ሄን ኢዛራ ዲዛ ኣሳይ ሄሳ ቤዪዲ “ናጋራንቻ ኣሳ ኬꬃን ኢማቶ ማና ጌስ” ጊዲ ዉሪካ ባ ጊዶን ዙዙሜቲዳ።
ጊዶ ኣቲን ዜኪዮሲ ኤቂዲ “ጎዶ! ታኒ ታስ ዲዛ ሚሼ ኡባፌ ባጋ ሻካዳ ማንቆታስ ኢማና፤ ታኒ ኦናፔካ ዎርዶራ ቦንቃ ኤኪዳዚ ዲኮ ኦይዱ ኩሼ ጉጃዳ ኢዛዴስ ኢማና” ጊዴስ።
ዬሱሲካ “ሃ ኣዴዚ ኣብራሃሜ ና ጊዲዳ ጊሽ ሃች ሃ ኬꬃስ ፓፃቴꬂ ዪዴስ” ጊዴስ።
10 ሃይሳስ ጋሶይካ ኣሳ ናይ ሃ ዪዳይ ꬋዪዳይሳ ኮያናሲኔ ኣሻናሳ። * ማቶ 18፡11 11 ኣሳይ ሃይሳ ሲዪሺን ሌሚሶራ ሃሳያ ኦይኪዴስ፤ ጋሶይካ ኢዚ ዬሩሳላሜ ጋካናስ ማቲዳ ጊሺኔ ኣሳታስ ፆሳ ካዎቴꬅ ቆንጫና ሃኒዛ ሚሳቲዳ ጊሻሳ። * ማቶ 25፡14-30 12 ሄሳ ጊሽ “ኢሲ ካዎ ናይ ባ ካዎቴꬃ ሹሜቴꬅ ኤኪ ያናስ ሃሆ ቢታ ቢዴስ። 13 ባ ኣሽካራታ ጊዶፌ ታማታ ፄይጊዲ ታሙ ሚናኔ ኢስታስ ኢሚዲ ‘ታ ሲማዳ ያና ጋካናስ ሃይሳ ሚሻን ዛልዒቴ’ ጊዴስ። ሚናኔ ሚናኔይ ሚሻቲ ኣይ ላጌ ዴፂዛኮ ኤራናስ ማዲዛ ሚሻ፤ ቃሴካ ሚሽ ጊዲዲ ዛልዔሲካ ማዴስ። ኢሲ ሚናኔይ ሄ ዎዴ ኢሳዴስ ሄꬑ ጋላሳስ ኦሶ ዳሞዛ ሊኬ ጊዳና።
14 “ሄ ዴሬ ኣሳቲ ቃሴ ኢዛ ኢፂዳ ጊሽ ‘ሃይሲ ኣዴዚ ኑ ቦላ ካዎታና ማላ ኮዮኮ’ ጊዲ ኣስ ኢዛ ጌዶራ ኪታ ኣꬂ ዬዲዳ።
15 “ጊዶ ኣቲን ሃ ካዎ ናዚ ካዎ ጊዲዲ ጉዬ ባ ዴሬ ሲሚዴስ። ካሴ ቢሼ ታሙ ሚናኔ ኢሚዳ ታሙ ኣሽካራቲ ኢዚ ኢሚዳ ቢራን ዛልዒዲ ኣይ ኬና ቲርፊሲዳኮኔ ኤራናስ ኢስታ ፄይጊዴስ።
16 “ኢስታፌ ኮይሮይ ሺቂዲ ‘ጎዶ! ኔ ታስ ኢሚዳ ታሙ ሚናኔይ ሃራ ታሙ ዬሊዴስ’ ጊዴስ።
17 “ጎዳዚካ ኢዛ ‘ኔ ኣማኔቲዳ ኣሽካራ፤ ሎዖ ኦꬃዳሳ። ኔ ጉꬃ ሚሻን ኣማኔቲዳ ጊሽ ታሙ ካታማታ ኔ ሃራና ማላ ኔስ ኢማዲስ’ ጊዴስ።
18 “ናምዓንꬆዚካ ኢዛኮ ሺቂዲ ‘ጎዶ! ኔ ታስ ኢሚዳ ሚናኔፔ ሃራ ኢቻሹ ሚናኔይ ዎꬊዴስ’ ጊዴስ።
19 “ኢዛ ጎዳዚ ኢዛስ ዛሪዲ ‘ኔኒ ኣይሳና ማላ ታሙ ካታማቲ ኔስ ኢሜቲዳ’ ጊዴስ።
20-21 “ቃሴካ ሃንኮ ኦሳንቻይ ሺቂዲ ‘ጎዶ! ኔኒ ዎꬆንታሶፔ ኤኪዛዴ፤ ዜሮንታሶፔ ማፂዛዴኔ ሜንፄ ኢታ ኣስ ጊዲዳ ጊሽ ታ ኔስ ባባዳ ጩርቃን ፃፃ ዎꬂዳ ኔ ሚናኔዮ ሄይ ኤካ’ ጊዴስ።
22-23 “ኢዛ ጎዳዚ ዛሪዲ ኢዛስ ‘ሃይሶ ኢታ ኦሳንቻዞ! ታ ኔ ቃላን ኔና ዛራ ፒርዳይስ። ታኒ ዎꬆንታሶፔ ኤኪዛዴኔ ዜሮንታሶፔ ማፂዛ ሜንፄ ኢታ ኣስ ጊዲዳይሳ ኤራሳሺን ታኒ ታ ሚሻ ዬሎራ ኤካና ማላ ሄ ሚሻን ኦꬃና ኣሳታስ ኣዛስ ኢማቤኪ?’ ጊዴስ።
24 ኢዛ “ጎዳዚካ ሄን ኤቂዳ ኣሳታ ‘ኢዛ ኩሼፔ ሚናኔዛ ኤኪዲኔ ታሙ ሚናኔይ ዲዛይሳስ ኢሚቴ’ ጊዴስ።
25 “ኢስቲካ ዛሪዲ ‘ጎዶ! ኢዛስ ታሙ ሚናኔይ ዴሲኮ’ ጊዳ።
26-27 “ኢዚካ ዛሪዲ ‘ዲዛዴስ ኡባስ ሃራይ ጉጄታና፤ ባይንዳዴስ ካሴ ዲዛይሲ ኢዛፔ ኤኬቲቻና። * ማቶ 13፡12፤ ማር 4፡25፤ ሉቃ 8፡18 ጊዶ ኣቲን ታኒ ኢስታ ቦላ ካዎቶንታ ማላ ኮይዳይታ ሃይታ ታ ሞርኬታ ታኮ ሃ ኤሂዲ ታ ሲንꬃን ሹኪቴ’ ” ጊዴስ።
28 ሄሳ ሃሳዪ ሲሚዲ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ኬዛናስ ኢስታፌ ሲንꬃቲ ቢዴስ። 29-31 ዳብራዛይቴ ጌቴቲዛ ዙማ ቦላ ዲዛ ቤቴፋጌኔ ቢታኒያ ጌቴቲዛ ካታማታኮ ማቲዳ ዎዴ ባና ካሊዛይታፔ ናምዓታ “ሄኒ ኢንቴ ሲንꬃን ዲዛ ቄሪ ካታማዮ ቢቴ፤ ቢዲ ካታማዮ ኢንቴ ጌሊሺን ኦኒካ ቶጊ ኤሮንታ ኢሲ ቃሼቲ ዲዛ ሃሬ ጉቴ ኢንቴ ዴሜና፤ ኢዛ ቢርሺዲ ሃ ታስ ኤኪ ዪቴ፤ ኢንቴና ኦኒካ ‘ኣዛስ ቢርሼቲ?’ ጊዲ ኦይቺኮ ‘ጎዳስ ኮሼስ ጊቴ’ ” ጊ ኪቲዴስ።
32 ኪቴቲዳይቲካ ቢዲ ኢዚ ኢስታስ ዮቲዳ ማላ ሃሬ ጉቴዛ ዴሚዳ። 33 ኢስቲ ጉቴዛ ቢርሺን ጉቴዛ ጎዳቲ ቤዪዲ “ኣዛስ ቢርሼቲ?” ጊዲ ኦይቺዳ።
34 ኢስቲካ “ጎዳስ ኮሼስ” ጊዳ። 35 ሃሬ ጉቴዛ ዬሱሳኮ ኤሂዲ ባ ማይዖ ዉርሲ ጉቴዛ ቦላ ዬጊዲ ዬሱሳ ሃሬ ጉቴዛ ቶጊሲዳ። 36 ኣሳይ ዉሪካ ባ ኣፋላ ዬሱሲ ቢዛ ኦጌ ቦላ ሚጪዴስ።
37-38 ዳብራዛይቴ ዙማ ቦላራ ዱጌ ዎꬂዛ ኦጌዛኮ ማቲዳ ዎዴ ቆዳይ ባይንዳ ዴሬይ ባ ቤዪዳ ማላታ ጊሽ ዉሪካ ኡፋይሳራ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ጎዳ ሱንꬃን ዪዛ ካዎይ ኣንጄቲዳይሳ፤ ሳሮይ ሳሎን ቦንቾይ ሳሎፔ ቦላ ሳሎን ጊዶ” ጊዴስ። * ማዛ 118፡26
39 ዴሬታፔ ኢሲ ኢሲ ፋርሳዌቲ ዬሱሳ “ኣስታማሬ! ሃ ኔና ካሊዛ ኣሳይ ጊዛይሳ ጎንታ ማላ ሃንቃ” ጊዴስ።
40 ኢዚካ ኢስታስ ዛሪዲ “ሃይቲ ጮዑ ጊዳኮኔ ሹቻቲካ ዋሳና” ጊዴስ።
41-43 ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ማቲሼ ካታማዮ ቤዪዲ ኢዚስ ዬኪዴስ። “ኔስ ሳሮ ጊዲዛዝ ሃቺ ኔ ኤሪዳኮ ኣዜ ዲዛይ? ሃዒ ኔ ኣይፌፔ ቆቴቲዳ ጊሽ ኔ ሞርኬቲ ሄራ ሃራ ኔና ጊዶꬂዲ ኡንዔꬃና ዎዴይ ያና። 44 ኔናኔ ኔ ጊቤ ጊዶን ኔናራ ዲዛ ኔ ናይታ ዉርሲ ቢታ ኬሳና። ሹቻካ ሹቻ ቦላፌ ላሎንታ ኣጌቴና። ሄሲ ዉሪካ ፆሲ ኔና ኮዪሺን ኔኒ ኤሮንታ ኣጊዳ ጊሻሳ” ጊዴስ።
45 ሄሳፌ ካሊዲ ዬሱሲ ፆሳ ኬꬄ ጌሊዲ ፆሳ ኬꬃ ጊዶን ዛልዒዛይታ ኬሲዴስ። 46 ቃሴካ “ታ ኬꬃይ ዎሳ ኬꬃ ጊዳና ጌቴቲዲ ፃፌቲዴስ፤ ኢንቴን ጊዲኮ ፓንጋይ ዲዛ ጎንጎሎ ሂስቲዴታ” ጊዴስ። * ኢሳ 56፡7፤ ኤር 7፡11
47 ዎንቲን ዎንቲን ፆሳ ኬꬃን ኢዚ ታማሪሲሺን ፃፌቲኔ ዴሬ ሃላቃቲ ኢዛ ዎꬋናስ ኮይዳ። * ሉቃ 21፡37 48 ጊዶ ኣቲን ዴሬይ ዉሪካ ኢዛራ ኦይኬቲዲ ኢዚ ታማርሲዛይሳ ካሊዛ ጊሽ ኦꬃናዚ ኢስታስ ኪርቂ ጊዴስ።

*19:4 ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞꬆ ቃላን ኤꬃ ሚꬅ ጊዛይሳ ቦባ ጌቴስ።

*19:10 ማቶ 18፡11

*19:11 ማቶ 25፡14-30

19:13 ሚናኔ ሚናኔይ ሚሻቲ ኣይ ላጌ ዴፂዛኮ ኤራናስ ማዲዛ ሚሻ፤ ቃሴካ ሚሽ ጊዲዲ ዛልዔሲካ ማዴስ። ኢሲ ሚናኔይ ሄ ዎዴ ኢሳዴስ ሄꬑ ጋላሳስ ኦሶ ዳሞዛ ሊኬ ጊዳና።

*19:26-27 ማቶ 13፡12፤ ማር 4፡25፤ ሉቃ 8፡18

*19:37-38 ማዛ 118፡26

*19:46 ኢሳ 56፡7፤ ኤር 7፡11

*19:47 ሉቃ 21፡37