18
ኣምዔዮኔ ማካላ ዳና
ባና ካሊዛይቲ ኣዛሎንታ ኡባ ዎዴ ዎሳናስ ቤሲዛይሳ ኤሪሳናስ ዬሱሲ ሃ ሌሚሶዛ ኢስታስ ዮቲዴስ። “ኢሲ ካታማን ፆሳስ ያዮንታ ኣሲኔ ቦንቾንታ ኢሲ ዳናይ ዴስ። ሄ ካታማንካ ኢሲ ኣምዔ ማጫሲ ዳዉስ። ኢዛካ “ታ ባልጋራራ ታስ ሞቶይ ዲዛ ጊሽ ፒርዳርኪ?” ጋሼ ኢዛኮ ሲሜሬታዱስ።
ዳናዚካ ዳሮ ዎዴ ጋካናስ ኢዚስ ፒርዲቤና፤ ጊዶ ኣቲን ጉዬፔ ባ ዎዝናን “ፆሳስ ያዮንታ ኣሴካ ቦንቾንታ ኣጊኮ፥ ሃና ኣምዔ ማጫሳያ ታና ዋይሲዛ ጊሽ ታ ኢዚስ ፒርዳና’ ሄሳ ሂስቶንታ ኣጊኮ ኡባ ዎዴ ሲሜሬታዳ ኢዛ ታና ዳቡርሳና” ጊዴስ።
ጎዳይካ “ማካላንቻ ዳናይ ጊዳይሳ ሲዪቴ፤ ፆሲ ቃማ፥ ጋላሲኔ ኦማርስ ኢዛኮ ዋሲዛ ዶሬቲዳይታስ ፒርዴኔዬ? ታና ኣይ ሜቲዴ! ጊዲ ባ ማዶ ጋምዒሳንዴ? ታ ኢንቴስ ጋይስ፤ ኢስታስ ኤሌ ፒርዳና፤ ጊዶ ኣቲን ኣሳ ናይ ዪዛ ዎዴ ቢታ ቦላ ኣማኖ ዴማንዴሻ?” ጊዴስ።
ኦቶራንቻ ፋርሳዌኔ ኣሽኬ ቃራፃ ሺሺዛዴ ሌሚሶ
ባና ፂሎ ኣሳ ማላ ቆዲዲ ጬቄቲዛይታሲኔ ሃራታ ሌቆ ኣይፌን ፄሊዛይታስ ሌሚሶራ፥ 10 “ናምዑ ኣሳቲ ዎሳናስ ፆሳ ኬꬄ ቢዳ፤ ኢሶይ ፋርሳዌ፥ ሂንኮይሲ ቃራፃ ሺሺዛዴ። 11 ፋርሳዌዚካ ኤቂዲ ባ ጊሽ ‘ፆሶ! ታኒ ሃራ ኣሳ ማላ ቦንቂዛዴ፥ ማካሊዛዴ፥ ላይማቲዛዴ ሃራፔካ ሃይሳ ቃራፃ ሺሺዛዴ ማላ ጊዶንታ ኣጊዳ ጊሽ ታ ኔና ጋላታይስ። 12 ሳሚንታን ናምዓ ፆማይስ፤ ታስ ዲዛ ታማፌ ኢሳ ኢማይስ’ ጊዲ ዎሲዴስ።
13 “ጊዶ ኣቲን ቃራፃ ሺሺዛዴዚ ሃሆን ኤቂዲ ፑዴ ሳሎ ꬎቁ ጊዲ ፄላናስ ኮይቤና፤ ጊዶ ኣቲን ባ ቲራ ኢጪሼ ‘ፆሶ! ታና ናጋራንቻዛ ማራርኪ!’ ጊዴስ።
14 “ታ ኢንቴስ ዮታይስ፤ ፆሳ ሲንꬃን ፋርሳዌዚ ፂሎቴꬂ ዴሚቤና ሺን ሃይሲ ቃራፂዛይሲ ፂሊዲ ባሶ ሲሚዴስ። ባና ꬎቁሲዛይ ዉሪ ዚቂ ጋና፤ ባና ዚቂሲዛይ ጊዲኮ ꬎቁ ጋና” ጊዴስ። * ማቶ 23፡12፤ ሉቃ 14፡11
15 ዬሱሲ ቦሼሬꬃና ማላ ኣሳይ ጉꬃ ናይታ ኢዛኮ ኤሂዴስ። ኢዛ ካሊዛይቲካ ሄሳ ቤዪዲ ሃንቄቲዳ። 16 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ጉꬃ ናይታ ባኮ ፄይጊዲ “ጉꬃ ናይቲ ታኮ ያናይሳ ዲጎፍቴ፤ ፆሳ ካዎቴꬂ ሃይታንታ ማላታሳ። 17 ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ፆሳ ካዎቴꬂ ጉꬃ ና ማላ ኤኮንታይ ዉሪ ኢዚን ጌሌና” ጊዴስ።
ሃ ቢታ ሃሮኔ ሳሎ ካዎቴꬅ
(ማቶ 19፡16-30፤ ማር 10፡17-31)
18 ኣይሁዳታ ሃላቃታፔ ኢሶይ “ኪያ ኣስታማሬ! ሜርና ዴዖ ላታናስ ታ ኣይ ኦꬆ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
19 ዬሱሲካ “ኣዛስ ታና ኪያ ጋይ? ኢሲ ፆሳፌ ኣቲን ሃራ ኪያይ ዴና። 20 ‘ላይማቶፓ፤ ዎꬎፓ፤ ካይሶቶፓ፤ ዎርዶ ማርካቶፋ፤ ኔ ኣዋ ቦንቻ’ ጊዛ ኣዛዞዛታ ኔ ኤራሳ” ጊ ዛሪዴስ። * ኬሳ 20፡12-16፤ ዛሬ 5፡16-20
21 ኣዴዚካ “ሃይታ ጊዲኮ ጉꬃ ናቴቴꬃፌ ዶማዳ ናጋዲስ” ጊዴስ።
22 ዬሱሲካ ሄሳ ሲይዲ “ሂስቲኮ ኔስ ኢሲ ሚሺ ፓጬስ፤ ኔስ ዲዛዚ ዉርሳ ባዪዛዳ ማንቆታስ ኢማ፤ ሳሎ ማዝጋባን ዴማንዳሳ፤ ኢዛፔ ጉዬ ያዳ ታና ካላ” ጊዴስ። 23 ጊዶ ኣቲን ኣዴዚ ሄሳ ሲዪዳ ዎዴ ዳሮ ሃሮይ ኢዛስ ዲዛ ጊሽ ኬሂ ሚሼቲዴስ።
24 ዬሱሲካ ኣዴዛ ፄሊዲ “ዳሮ ሚሺ ዲዛ ኣሳቲ ፆሳ ካዎቴꬂ ጌላናይሲ ኣይ ማላ ሜቶ! 25 ዱሬይ ፆሳ ካዎቴꬅ ጌላናይሳፌ ጋሜላይ ናርፔ ሉኮራ ኣꬋናይሲ ማታና” ጊዴስ።
26 ሄሳ ሲዪዳ ኣሳይ “ሂስቲን ኦኒ ኣታና ዳንዳዪዜ?” ጊዴስ።
27 ዬሱሲካ ኣሳ ኣቻን ዳንዳዬቶንታይ ፆሳ ኣቻን ዳንዳዬቴስ ጊዴስ።
28 ጴፅሮሲካ “ሄኮ ኑኒ ኑስ ዲዛዝ ኡባ ኣጊዲ ኔና ካሊዶስ” ጊዴስ።
29 ዬሱሲካ ኢስታስ “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ፆሳ ካዎቴꬃ ጊሽ ጊዲ ባ ኬꬄ፥ ባ ማቾ፥ ባ ኢሻንታ ዎይኮ ባና ዬሊዳይታ ዎይኮ ባ ናይታ ኣጊዳዴይ፥ 30 ሃዒ ዎዴ ዳሮ ዳኮ ኩሼ ኤኮንታይኔ ዪዛ ዎዴ ቃሴ ሜርና ዴዖ ኤኮንታይ ኦኒካ ዴና” ጊዴስ።
ዬሱሲ ባ ሃይቆ ጊሺኔ ዴንꬃ ጊሽ ሄꬓንꬆ ዮቲዴስ
(ማቶ 20፡17-19፤ ማር 10፡32-34)
31 ዬሱሲካ ባና ካሊዛ ታማኔ ናምዓታ ዱማ ኤፊዲ “ሃዒ ኑኒ ዬሩሳላሜ ኬዛና ጎስ፤ ናቤቲ ኣሳ ና ጊሽ ፃፊዳይሲ ዉሪ ፖሌታና። 32 ዴሬ ኣሳስ ኣꬂ ኢማና፤ ኢስቲካ ኢዛ ቂꬊ ካዓናኔ ዋይሳና፤ ኢዛ ቦላ ጩታና። 33 ጋራፋና፤ ሄሳፌካ ዛሪዲ ዎꬋና፤ ኢዚካ ሄꬓንꬆ ጋላስ ሃይቆፔ ዴንዳና” ጊዴስ።
34 ኢዛ ካሊዛይቲ ጊዲኮ ሄሳ ኡባፌ ኢሲኖካ ኤሪቤይቴና። ኢዛ ጊዛይሲካ ኢስታስ ጌሊቤና። ኢዚ ኣዛ ጊሽ ሃሳዪዳኮኔ ኤሪቤይቴና።
35 ዬሱሲ ኢያርኮ ጌቴቲዛሶ ማቲዳ ዎዴ ኢሲ ቆቄ ኣዴይ ኦጌ ዱናን ኡቲዲ ዎሴስ። 36 ሄ ቆቄ ኣዴዚካ ዳሮ ኣሳይ ኦጌራ ኣꬊዛይሳ ሲይዲ “ሄሲ ኣዜ?” ጊ ኦይቺዴስ። 37 ኢስቲካ ኢዛስ “ናዚሬቴ ዬሱሲ ሃይሳራ ኣꬌስ” ጊዲ ዮቲዳ።
38 ኢዚካ “ዳዉቴ ና ዬሱሳ ታስ ቃꬌታ” ጊ ዋሲዴስ።
39 ዬሱሳፔ ሲንꬄቲ ቢዛይቲ “ጮዑ ጋ!” ጊዲ ሃንቄቲዳ። ጊዶ ኣቲን ኢዚ “ዳዉቴ ናዉ! ታስ ቃꬌታ” ጊዲ ዳርሲ ዋሲዴስ። 40 ዬሱሲካ ኤቂዲ ኣዴዛ ኢዛኮ ኤሃና ማላ ኣዛዚዴስ፤ ኢዚካ ኢዛኮ ሺቂዳ ዎዴ 41 “ታ ኔስ ኣይ ኦꬃና ማላ ኮያይ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። ቆቄዚካ “ጎዶ ፄላናስ ኮያይስ” ጊዴስ።
42 ዬሱሲካ “ኔና ኔ ኣማኖይ ፓꬂዴስ ፄላ” ጊዴስ። 43 ኣዴዚ ሄራካ ፄሊዴስ፤ ፆሳካ ቦንቺሼ ዬሱሳ ካሊዴስ። ሄሳ ቤዪዳ ዴሬይ ዉሪ ፆሳ ጋላቲዴስ።

*18:14 ማቶ 23፡12፤ ሉቃ 14፡11

*18:20 ኬሳ 20፡12-16፤ ዛሬ 5፡16-20