17
ኣሳስ ꬉጴ ጊዳናፔ ናጌቴꬅ
(ማቶ 18፡6-7፥21-22፤ ማር 9፡42)
ዬሱሲ ባና ካሊዛይታ “ኣሳ ꬉጲዲ ናጋራን ዬጊዛ ሚሺ ዮንታ ኣጌና፤ ጊዶ ኣቲን ያና ꬉጴዛስ ጋሶ ጊዲዛዴስ ኣዬ-ኣና! ሄ ኣዴዚ ሃ ጉꬃታፔ ኢሳስ ꬉጴ ጊዳናፔ ዎፃ ሹቺ ኢዛ ቆꬌን ቃሼቲን ኣባ ጊዶ ኢዚ ዬጌቲዛኮ ኢዛስ ሎዖ ጊዳና። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ሁዔስ ናጌቲቴ። ‘ኔ ኢሻይ ኔና ቆሂኮ ሃንቄታ፤ ኢዚ ባ ሞሮ ኤሪዲ ሲሚኮ ማራ።’ * ማቶ 18፡15 ኢሲ ጋላሳን ላፑንቶ ዛሪ ዛሪ ቆሂዲ ላፑን ቶካ ዛሪ ዛሪ ‘ማራ ጊኮ ማራ’ ” ጊዴስ።
ሃዋሬቲካ “ጎዶ! ኑስ ኣማኖ ጉጃ” ጊዳ።
ጎዳይካ “ጋሼ ኣይፌ ላጌ ኣማኖይ ኢንቴስ ዲኮ ሃይሳ ‘ኤꬃ ꬎቃሌታ ባዳ ኣባን ጌላ ቶኬታ’ ኢንቴ ጊኮ ኢዚ ኢንቴስ ኣዛዜታና” ጊዴስ።
7-8 ቃሴካ ዬሱሲ “ኢንቴ ጊዶፌ ኢሲ ኣሳስ ጎሻንቻይ ዎይኮ ዶርሳ ሄሚዛ ኣሽካራይ ዲኮ ኢዚ ጎሻሶፔ ሲሚሺን ‘ታስ ማና ካዎ ጊጊሳ፤ ታ ማዳ ኡያና ጋካናስ ጊፄታዳ ታስ ኦꬃ፤ ሄሳፌ ጉዬ ባጋን ማንዳሳኔ ኡያንዳሳ’ ጌስ ኣቲን ሃዒ ቁማ ማና ሃ ኣꬋ ጊዜ? ሂስቲኮ ሄ ኣሽካራ ጎዳይ ኢዚ ኢዛ ኣዛዞ ፖሊዳ ጊሽ ኢዛ ጋላቲ ኤሪዜ? 10 ሄሳ ጊሽ ኢንቴኒካ ኢንቴ ኣዛዜቲዳይሳ ዉርሲ ፖሊዳ ዎዴ ‘ኑኒ ጎዓይ ባይንዳ ኦሳንቻታ ኑስ ኦꬃናስ ቤሲዛይሳ ፖሊ ኦꬂዶስ’ ጊቴ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ታሙ ኣሳታ ኢንቺራንቻሃርጌፌ ፓꬂዴስ
11 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ቢሼ ሳማሪያራኔ ጋሊላ ኣቻራ ኣꬊዴስ። 12 ኢሲ ጉታ ጌሊዳ ዎዴ ኢንቺራቻ ሃርጊዛ ታሙ ኣሳቲ ኢዛ ዴሚዳ። ኢስቲካ ሃሆን ኤቂዲ፤ 13 ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ዬሱሳ! ጎዶ! ኑስ ሚሼታርኪ!” ጊዳ።
14 ኢዚካ ኢስታ ቤዪዲ “ቢቴ! ኢንቴና ቄሴታስ ቤሲቴ” ጊዴስ። ኢስቲካ ቡሮ ቢሼ ኦጌ ቦላ ፓፂዳ። * ሌዌ 14፡1-32 15 ኢስታፌ ኢሶይ ባ ፓፂዳይሳ ቤዪዲ ባ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ ፆሳ ቦንቺሼ ሲሚዴስ። 16 ኢዛዴይካ ዬሱሳ ቶሆ ቦላ ኩንዲዲ ጋላቲዴስ፤ ኢዚካ ሳማሪያ ቢታ ኣሳ።
17 ዬሱሲካ ኣዴዛ “ፓፂዳይቲ ታም ኣስ ዴቴኔ? ሂስቲን ኡዱፉናቲ ኣዋ ቢዶ? 18 ሃይሳ ዱማ ዴሬ ኣዴዛፔ ኣቲን ፆሳ ጋላቲዛይ ባዋ ጉሴ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። 19 ኣዴዛካ ዛሪዲ “ዴንዳዳ ባ! ኔና ኔ ኣማኖይ ፓꬂዴስ” ጊዴስ።
ፆሳ ካዎቴꬃ ዩሳ ጊሽ
(ማቶ 24፡23-28፥37-41)
20 “ፆሳ ካዎቴꬂ ኣይዴ ያኔ?” ጊዲ ፋርሳዌቲ ዬሱሳ ኦይቺዳ ዎዴ ዬሱሲ “ፆሳ ካዎቴꬂ ቤቲዛ ማላታታን ዩኩ። 21 ኣሳይ ፆሳ ካዎቴꬂ ሃን ዳዉስ ዎይኮ ሄን ዳዉስ ጋናስ ዳንዳዬቴና፤ ፆሳ ካዎቴꬂ ኢንቴ ጊዶን ዳዉስ” ጊዲ ዛሪዴስ።
22 ባና ካሊዛይታስካ “ኣሳ ና ጋላሳታፔ ኢሲ ጋላሳዮ ቤያናስ ኢንቴ ኣሞታና ዎዴይ ያና፤ ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ቤዬኬታ። 23 ኣሳይ ኢንቴስ ‘ሃን ዳዉስ’ ዎይኮ ‘ሄን ዳዉስ’ ጋና ሺን ኢንቴ ኢስታ ካሊዲ ቦፒቴ። 24 ጋሶይካ ዎልቃንꬂ ዎልቃሚዲ ሃ ጋፃፔ ሄ ጋፃ ጋካናስ ፖዒሲዛ ማላ ኣሳ ናይ ዪዛ ጋላስ ኢዛ ማላ ሃናና። 25 ጊዶ ኣቲን ሃይሲ ዉሪ ሃናናፔ ኮይሮ ኣሳ ናይ ዳሮ ሜቶ ኤካናሲኔ ሃይሳ ሃ ዬሌቴꬃን ካꬌታናስ ቤሴስ።
26 “ኖሄ ዎዴ ሃኒዳይሳ ማላ ኣሳ ና ዎዴንካ ሄሳꬆ ሃናና። * ሜꬌ 6፡5-8 27 ኖሄይ ማርካቤን ጌላና ጋላስ ጋካናስ ኣሳይ ሚሺኒኔ ኡዪሺን፤ ኤኪሺኒኔ ጌሊሺን ꬋይሲዛ ሃꬂ ዪዲ ዉርሲካ ꬋይሲዴስ። * ሜꬌ 7፡6-24
28 “ሎፄ ዎዴካ ኢዛ ማላ ሃኒዴስ፤ ኣሳይ ሜሲኔ ኡዬስ፤ ባዪዜሲኔ ሻሜስ፤ ቶኪዛዝ ቶኬስ፤ ኬꬂካ ኬፄቴስ። 29 ጊዶ ኣቲን ሎፄይ ሶዶሜፔ ኬዚዳ ጋላስ ሹቺኔ ሚꬅ ቆሮንታ ዲኔ ታማይ ሳሎፔ ቡኪዲ ዉርሲ ꬋይሲዴስ።
30 “ኣሳ ናይ ቆንጪዛ ጋላስ ሄሳꬆ ሃናና። 31 ሄ ዎዴ ባ ኬꬃ ቦላ ዲዛዴይ ኦኒካ ኬꬃ ጊዶን ዲዛ ሚሽ ኤካና ጊዲ ዱጌ ዎꬎፎ፤ ሄሳꬆካ ጎሻ ሶን ዲዛ ኣሲ ጉዬ ሶ ሲሞፎ። * ማቶ 24፡17-18፤ ማር 13፡15-16 32 ሎፄ ማቾ ቆፒቴ። * ሜꬌ 19፡26 33 ባ ዴዖ ጋምዒሳና ኮዪዛይ ዉሪ ꬋይሳና፤ ባ ሼምፖ ኣꬂ ኢሚዛዴይ ጋምዒሳና። * ማቶ 10፡39፤ 16፡25፤ ማር 8፡35፤ ሉቃ 9፡24፤ ዮሃ 12፡25 34 ታ ኢንቴስ ጊዛይ ሄ ዎዴ ኦማርስ ናምዑ ኣሲ ኢሲ ሂፃን ኢቻና፤ ኢሶኔያ ኤኬታና፤ ኢሶይ ኣታና። 35 ናምዑ ማጫሳቲ ኢሲፌ ጋጪሺን ኢሲኔያ ኤኬታና፤ ሃንኮራ ኣታና። 36 ናምዑ ኣሲ ኢሲፌ ጎሻሶን ዳና፤ ኢሶይ ኤኬታና፤ ኢሶይ ኣታና። * ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታን ፓይዶ 36 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቆፋዚካ ማቶ 24፡40 ዲዛይሳ ሚሳቴስ።
37 “ኢስቲካ ዛሪዲ ‘ጎዶ! ኢስቲ ኣዋ ኤኬታኔ?’ ጊዳ። ኢዚካ ኣሃይ ዲዛሶን ኣንኮቲ ሺቃና” ጊዴስ።

*17:3 ማቶ 18፡15

*17:14 ሌዌ 14፡1-32

*17:26 ሜꬌ 6፡5-8

*17:27 ሜꬌ 7፡6-24

*17:31 ማቶ 24፡17-18፤ ማር 13፡15-16

*17:32 ሜꬌ 19፡26

*17:33 ማቶ 10፡39፤ 16፡25፤ ማር 8፡35፤ ሉቃ 9፡24፤ ዮሃ 12፡25

*17:36 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታን ፓይዶ 36 ቦላ ዲዛ ቆፋ ጉጄቴስ፤ ቆፋዚካ ማቶ 24፡40 ዲዛይሳ ሚሳቴስ።