16
ጪንጫ ሄንꬃንቻ ሌሚሶ
ዬሱሲ ባና ካሊዛይታስ “ኢሲ ዱሬ ኣዴ ዳይሳስ ኢዛ ኬꬃ ኣይሲዛ ኢሲ ኣሲ ዴስ፤ ኢዚ ሄ ዱሬ ኣዴዛ ሚሻ ኦጌይ ባይንዳ ላሊዛይሳ ዎሬይ ሃ ዱሬ ኣዴዛ ሃይꬃን ዎꬊዴስ። ዱሬ ኣዴዚ ሄ ኣዴዛ ፄይጊዲ ‘ሃይሶ ታ ሲይዛይሲ ሄሲ ኣዜ? ሃይሳፌ ዶማዳ ኔ ታ ኬꬃስ ኣይሲዛዴ ጊዳናስ ዳንዳዮንታ ጊሽ ኔ ኣላፌቴꬃ ጊዶን ዲዛ ሚሻ ኦይኪዳ ማዝጋባ ታስ ዛራ’ ጊዴስ።
“ኬꬃ ኣይሲዛ ኣዴዚ ባ ዎዝናራ ‘ታ ጎዳይ ታና ታ ኣላፌቴꬃፌ ጎዳና ጌስ፤ ጎያ ማናስ ታስ ዎልቃይ ባዋ፤ ዎሳናስ ዬላታይስ፤ ሄሳ ጊዲዳ ጊሽ ኣይ ኦꬆ?’ ጊዲ፥ ታኒ ኣላፌቴꬃፌ ኬዚኮ ኣሳይ ታና ሞኪ ኤካና ማላ ኦꬃና ኦጌ ታ ኤራይስ።
“ሄሳ ጊሽ ኢዛ ጎዳ ኣጮይ ኢስታ ቦላ ዲዛ ኣሳታ ኢሳ ኢሳ ፄይጊዴስ። ኮይሮ ዪዳይሳ ‘ኔ ቦላ ጎዳ ኣጮይ ኣፑኔ?’ ጊዴስ።
“ ‘ኢሲ ፄቱ ፃሮ ኩሜꬃ ዛይቴይ ታ ቦላ ዴስ’ ጊዴስ። ኣላፌዚ ዛሪዲ ካሴ ኔ ፋራሚዳ ዋራቃታ ሄዪ ኤካ ኡታዳ ኤሌ ኢቻሹ ታሙ ፃሮ ጋዳ ፃፋ ጊዴስ።
“ካሊዲ ሃንኮይሳ ‘ኔች ኔ ቦላ ኣፑን ዲዜ?’ ጊዴስ። ‘ፄቱ ኦጎሮ ጊስቴይ ዴስ’ ጊዴስ። ኣላፌዚ ዛሪዲ ‘ካሴ ኔ ታልዓሼ ፋራሚዳ ዋራቃታ ሄይ ኦሱፑን ታሙ ኦጎሮ ጋዳ ፃፋ’ ጊዴስ።
“ጎዳዚካ ሾጬቺዛ ኣላፌዚ ኦꬂዳ ጪንጫቴꬃ ጊሽ ኢዛ ናሺዴስ። ሃ ኣላሜ ናይቲ ባና ሚሳቲዛይታራ ዲዛ ጋጎቴꬃን ፖዖ ናይታፔ ኣꬊዳ ጪንጫታ።
ሚሼ ቤሲዛሶን ፔይሾ ኮሼስ
“ሄሳ ጊሽ ታኒ ኢንቴና ጊዛይ ሃ ቢታ ሚሻይ ዉሪዳ ዎዴ ሜርና ኬꬃን ኢንቴ ኤኬታና ማላ ሃዒ ኢንቴስ ዲዛ ሚሻራ ኢንቴስ ላጌ ሜꬊቴ ጋይስ። 10 ጉꬃ ሚሻን ኣማኔቲዛዴይ ዳሮ ሚሻንካ ኣማኔታና፤ ጉꬃ ሚሻን ኣማኔቶንታዴይ ዳሮ ሚሻንካ ኣማኔቴና። 11 ሂስቲኮ ኢንቴ ሃ ቢታ ሚሻን ኣማኔቶንታ ኢፂኮ ቱማ ሚሻ ሃዳራ ኦይኪቴ ጊዲ ኦኒ ኢንቴስ ኢማኔ? 12 ኣሳ ሚሻን ኢንቴ ኣማኔቶንታ ኢፂኮ ኢንቴስ ቡዞ ጊዳና ሚሽ ኦኒ ኢማኔ?
13 “ናምዑ ጎዳስ ኢሲቶ ኢሲ ቦላ ኣዛዜታና ዳንዳዪዛዴይ ኦኒካ ዴና፤ ዎይኮ ኢሳ ዶሲዲ ኢሳ ኢፄስ ዎይኮ ኢሳኮ ሺቂዲ ሃንኮይሳ ሌቄስ። ፆሳሲኔ ሚሻስ ኢሲፌ ጋꬂ ሃሬታናስ ዳንዳዬኬታ” ጊዴስ። * ማቶ 6፡24
14 ሚሽ ዳርሲ ሲቂዛ ፋርሳዌቲ ሄሳ ዉርሲ ሲይዲ ዬሱሳ ቂꬊዳ። 15 ዬሱሲካ ኢስታስ “ኢንቴ ኢንቴና ኣሳ ኣቻን ፂሊሴታ፤ ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኢንቴ ዎዝና ኤሬስ። ኣሳ ኣቻን ቦንቼቲዳዴይ ፆሳ ሲንꬃን ቱና” ጊዲ ኢስታስ ዮቲዴስ።
ሙሴ ዎጋኔ ኤኮ ጌሎ ጊሽ
(ማቶ 5፡31-32፤ 11፡12-13፤ ማር 10፡11-12)
16 “ሙሴ ዎጋይኔ ናቤቲ ዮሃኒሲ ያና ጋካናስ ዮቲሼ ጋምዒዳ። ሄሳ ካሊዲ ቃሴ ፆሳ ካዎቴꬃ ሚሺራቾ ቃላይ ሳባኬቲዴስ። ኣሲ ዉሪካ ሄ ጌላናስ ዋꬌቴስ። * ማቶ 11፡12-13 17 ጊዶ ኣቲን ሙሴ ዎጋፔ ኢሲ ቄሪና ኩንዳ ኣታናይሳፌ ሳሎይኔ ሳዓይ ኣꬋናይሲ ካዉሻ ጊዳና። * ማቶ 5፡18
18 “ባ ማቾ ኣንጂ ዬዲዲ ሃራ ማቾ ኤኪዛ ኣሲ ዉሪካ ላይማቴስ፤ ባ ኣዚናፔ ኣንጄታ ቢዳሮ ኤኪዳይሲካ ላይማቴስ። * ማቶ 5፡32፤ 1ቆሮ 7፡10-11
ዱሬ ኣዴዛኔ ማንቆ ኣላዛሬ
19 “ቃሴካ ዬሱሲ ኢስታስ ‘ሎዖ ማይዖ ማይዒዲ ጋላስ ጋላስ ሎዖ ዱሳ ኡፋይሳን ዲዛ ኢሲ ዱሬ ኣሲ ዴስ’ ጊዴስ። 20 ሄ ኣዴዛ ፔንጌን ኩሜꬃ ቦላይ ማዱንꬅ ፃላ ጊዲዳ ኢሲ ኣላዛሬ ጌቴቲዛ ማንቆ ኣዴ ዲዛይሲ ኢቺዲ ዴስ። 21 ኢዚካ ሄ ዱሬ ኣዴዛ ኬꬃን ኣሳይ ካꬅ ሚሺን ማዳፌ ጋዴን ዎꬊዛ ሱፓ ማፂ ማናስ ኣሞቴስ። ካናቲካ ኢዛ ማዱንꬃ ላጬቴስ።
22 “ሃ ማንቆ ኣዴዚ ሃይቂን ሳሎ ኪታንቻቲ ኣብራሃሜ ኪዖ ኤኪ ቢዳ፤ ቃሴ ዱሬ ኣዴዚካ ሃይቂዲ ሞጌቲዴስ። 23 ኢዚ ሲዖሌን ዋዬቲሼ ꬎቁ ጊዲ ሃሆን ኣብራሃሜ ፄሊዴስ፤ ኣላዛሬካ ባ ኪዖን ኦይኪ ዲሺን ቤይዴስ።
24 “ዱሬ ኣዴዚ ‘ኣዋ ኣብራሃሜ! ሃይሳን ዋዬቲዛ ታስ ሚቼታርኪ! ጊ ኣላዛሬይ ባ ቢራꬌ ፄራ ኢርፃ ሃꬃን ቦቺዲ ታ ኢንፃርስ ኢርፂሳና ማላ ሃ ዬዳርኪ!’ ጊዲ ዋሲዴስ።
25 “ጊዶ ኣቲን ኣብራሃሜይ ‘ታ ናዞ ኔኒ ቢታ ቦላ ዳሼ ሎዖ ዱስ ዴዒዳይሳ ማላ ኣላዛሬይ ካሴ ዋዬ ቤዪዳይሳ ኔ ቆፓ፤ ጊዶ ኣቲን ሃዒ ኢዚ ኡፋዬቲሺን ኔኒ ዋዬታሳ’ ጊዴስ። 26 ሄሲ ዉሪ ሃኒሺን ሃን ዲዛ ኣሲ ሃፔ ሄ ኢንቴኮ ኣꬎንታ ማላ ቃሴካ ኢንቴኮን ዲዛይ ሃ ኑኮ ኣꬋና ኮዪዛዴይ ሃ ኣꬎንታ ማላ ኢንቴሲኔ ኑስ ጊዶን ጊታ ኣፎይ ጊጌቲዴስ ጊዴስ።
27-28 “ዱሬ ኣዴዚ ቃሴ ‘ኣቦ! ሄሲ ሄሳ ጊዲኮ ኔኒ ኣላዛሬ ዱጌ ታ ኣዋሶ ዬዳና ማላ ታ ኔና ዎሳይስ፤ ታስ ኢቻሹ ኢሻቲ ዴቴስ፤ ሃይቲ ሃይሳ ሃ ዋዬሶ ዮንታ ማላ ቢዲ ኢስታስ ሎዔꬂ ዮታና ማላ ኣላዛሬ ዬዳርኪ?’ ጊዴስ።
29 “ኣብራሃሜይ ኢዛስ ዛሪዲ ‘ሙሴይኔ ናቤቲ ሄን ኢስታ ኣቻን ዲዛ ጊሽ ኢስታፌ ሲዬቶ’ ጊዴስ።
30 “ኢዚካ ዛሪዲ ‘ኣዋ ኣብራሃሜ ሄሳ ማላ ጊዴና፤ ሃይቂዳ ኣሳፔ ኢሲዴይ ሃይቆፔ ዴንዲ ቢኮ ኢስቲ ፆሳ ማሮቴꬃን ጌላና’ ጊዴስ።
31 “ኣብራሃሜይካ ዛሪዲ ‘ሙሴይኔ ናቤቲ ጊዛይሳ ሲዮንታ ኢፂኮ ሃይቂዳ ኣሳፔ ኢሳዴይ ዴንዲዳኮካ ኢስቲ ኣማኔቴና’ ” ጊዴስ።

*16:13 ማቶ 6፡24

*16:16 ማቶ 11፡12-13

*16:17 ማቶ 5፡18

*16:18 ማቶ 5፡32፤ 1ቆሮ 7፡10-11