15
ꬋዪዲ ቤቲዳ ዶርሳ ሌሚሶ
(ማቶ 18፡12-14)
ኢሲ ጋላስ ቃራፃ ሺሺዛይቲኔ ናጋራንቻቲ ዉሪ ዬሱሳፔ ሲያናስ ኢዛ ኣቺ ሺቂዳ። ፋርሳዌቲኔ ፃፌቲ “ሃይሲ ኣዴዚ ናጋራንቻታ ኢፄና፤ ኢስታራካ ሜስ” ጊዲ ባ ጊዶን ዙዙሜቲዳ።
ዬሱሲካ ኢስታስ ሌሚሶ ሂዝጊ ዮቲዴስ፤
“ኢንቴ ጊዶፌ ኢሳዴስ ፄቱ ዶርሲ ዲኮ ሄ ፄቱ ዶርሳታፔ ኢሲና ꬋይኮ ኣቲዳ ኡዱፉን ታማኔ ኡዱፉናታ ዴንባን ዬጊዲ ꬋዪዳይሳ ዴማና ጋካናስ ኮያና ቦንታይ ኦኔ? ዴሚዲ ኡፋይሳራ ሃሼን ቶኪ ኤኪዲ፥ ባሶ ሲሜስ፥ ባ ላጌታኔ ጉታ ኣሳታ ኢሲ ቦላ ፄይጊዲ ‘ꬋዪዳ ታ ዶርሳዮ ዴማዲስ፤ ታናራ ኢሲፌ ኡፋዬቲቴ’ ጋና። ታ ኢንቴስ ዮታይስ ‘ሄሳꬆካ ማሮቴꬅ ኮሾንታ ኡዱፉን ታማኔ ኡዱፉን ፂሎታፔ ማሬቴꬃን ጌሊዛ ኢሲ ናጋራንቻን ሳሎን ኡፋይስ ጊዳና።’
ꬋዪዲ ቤቲዳ ቦꬃ ሺሊንጌ ሌሚሶ
“ዎይኮ ኢሲ ታሙ ቢራ ሳንቲሜይ ዲዛ ማጫሳያ ሄ ታማፌ ኢሲኔያ ꬋይኮ ፆምፔ ኦይꬃዳ ዴማና ጋካናስ ኬꬃ ጋርስ ፒታዳ ሎዔꬃ ኮዮንታ ማጫስ ኦኔ? ኢዛካ ዴሚዳ ዎዴ ባ ላጌታኔ ባ ጉታታ ኢሲፌ ፄይጋዳ ‘ታፔ ꬋይዳ ቢራ ሳንቲሜዮ ዴሚዳ ጊሽ ታናራ ኢሲፌ ኡፋዬቲቴ’ ጋንዱስ። 10 ታ ኢንቴስ ዮታይስ ‘ሄሳꬆካ ማሮታን ጌሊዛ ኢሲ ናጋራንቻ ኣሳን ፆሳ ኪታንቻታ ኣቻን ኡፋይስ ጊዳና።’
ꬋዪዲ ቤቲዳ ናዛ ሌሚሶ
11 “ኢሲዴስ ናምዑ ናይቲ ዴቴስ። 12 ኢስታፌካ ካሎ ናዚ ባ ኣዋ ‘ኣቦ! ኔስ ዲዛ ሚሻፌ ታ ጊሻ ታስ ኢማ’ ጊዴስ። ኣዋይካ ባስ ዲዛ ሚሻ ባ ናይታስ ጊሺዴስ።
13 “ዳሮ ዎዴ ጋምዖንታ ዲሼ ካሎ ናዚ ባ ሚሻ ዉርሲ ሺሺ ኤኪዲ ሃሆ ቢታ ቢዴስ። ሄንካ ባስ ዲዛ ሚሻ ጎዓይ ባይንዳ ጮ ሜላ ꬋይሲዴስ። 14 ኢዚካ ባስ ዲዛይሳ ዉርሲ ꬋይሲዳፔ ጉዬን ሄ ቢታን ኢታ ኮሻይ ዴንዲን ዳሮ ዋዬቲዴስ። 15 ሄሳ ጊሽ ሄ ዴሬን ዲዛ ኣሳፔ ኢሳዴኮ ሺቂዴስ። ኢዛዴይካ ባ ጉዱንꬅ ሄማና ማላ ጉዱንꬃ ሄሚዛሶ ዬዲዴስ። 16 ናዚካ ጉዱንꬃቲ ሚዛ ሃርቆዛፔ ማናስ ኣሞቲዴስ ሺን ሄሳካ ኢሚዛዴይ ቤቲቤና።
17 “ጊዶ ኣቲን ኢዛ ዎዝናይ ሲሚዳ ዎዴ ‘ታ ኣዋ ኣሽካራታ ኣፑናታፔ ካꬂ ቲርፒዜ ሺን ታኒ ሃይሳን ጋፋን ሃይቃና ማታዲና? 18 ዴንዳዳ ታ ኣዋ ሶ ባዳ፥ ኣቦ! ሳሎን ፆሳ፥ ሳዓን ታ ኔና ቆሃዲስ።’ 19 ሃይሳፌ ጉዬ ‘ታኒ ኔ ና ጌቴታዳ ፄይጌታናስ ታስ ቤሴና፤ ኔ ኣሽካራታፔ ኢሳ ማላ ታና ቆዳ’ ጊዴስ። 20 ሄሳ ጊሽ ዴንዲዲ ባ ኣዋኮ ቢዴስ። ጊዶ ኣቲን ቡሮ ኢዚ ሃሆራ ዪሺን ኣዋይ ቤዪዲ ሚሼቲዲኔ ኢዛኮ ዎፂ ቢዲ ኢዲሚ ኦይኪዲ ዬሪዴስ።
21 “ናዚካ ‘ኣቦ! ሳሎን ፆሳ፥ ሳዓን ታ ኔና ቆሃዲስ፤ ሃይሳፌ ጉዬ ታ ኔ ና ጌቴታዳ ፄይጌታናስ ታስ ቤሴና’ ጊዴስ።
22 “ጊዶ ኣቲን ኣዋይ ኣሽካራታስ ‘ኤሶቲዲ ኡባፌ ዶሬቲዳ ማይዖ ኤሂዲ ማይዚቴ፤ ኢዛ ቢራꬌን ሚግዳ፥ ኢዛ ቶሆንካ ጫማ ኣꬂቴ። 23 ሞꬎ ሚርጎ ቦራ ኤሂዲ ሹኪቴ፤ ሚዲ ኡፋዬቶስ። 24 ሃይሲ ታ ናዚ ሃይቂዴስ ሺን ፓፂዴስ፤ ꬋዪዴስ ሺን ቤቲዴስ’ ጊዴስ፤ ሄሳፌ ጉዬን ኡፋዬቴꬅ ኦይኪዳ።
25 “ሄሲ ሃኒዛ ዎዴ ባይራ ናዚ ጎሻሶን ዴስ፤ ሄፔካ ሲሚዲ ሶ ማቲዳ ዎዴ ዲꬃ ዱሪስ ሲይዴስ። 26 ኢዚካ ኣሽካራታፔ ኢሳ ፄይጊዲ ‘ሄሲ ኣዜ?’ ጊ ኦይቺዴስ። 27 ኣሽካራዚካ ‘ኔ ኢሻይ ዪዴስ፤ ኢዚ ሳሮኒኔ ሎዖን ሲሚዳ ጊሽ ኔ ኣዋይ ሞꬎ ሚርጎ ቦራ ሹኪዴስ’ ጊዴስ።
28 “ባይራ ኢሻዚካ ሃንቄቲዲ ሶ ጌላናስካ ኮይቤና። ኣዋይካ ካሬ ኬዚዲ ኢዚ ሶ ጌላና ማላ ዎሲዴስ። 29 ጊዶ ኣቲን ኢዚካ ዛሪዲ ኣዋስ ‘ሄኮ ታኒ ሃይሳ ጋካናስ ኔስ ኣይሌ ማላ ኦꬃዲስ፤ ኔ ኣዛዞፔ ኢሲኖካ ፓጪሳቤኬ፤ ጊዶ ኣቲን ታኒ ታ ላጌታራ ኡፋዬታና ማላ ኔ ታስ ኢሲ ዴይሻ ላቃካ ኢማቤካ። 30 ጊዶ ኣቲን ሃይሲ ኔ ናዚ ኔስ ዲዛይሳ ዉርሲ ላይማቲዛይታራ ዉርሲዲ ዪሺን ሞꬎ ሚርጎ ቦራ ኢዛስ ሹካዳሳ’ ጊዴስ።
31 “ኣዋይካ ‘ታ ናዞ ኔ ኡባ ዎዴ ታናራ ዳሳ፤ ታስ ጊዲዳይ ዉሪካ ኔሳ። 32 ሃይሲ ኔ ኢሻይ ሃይቂዴስ ሺን ፓፂዴስ፤ ꬋዪዴስ ሺን ቤቲዴስ፤ ሄሳ ጊሽ ኑኒ ኡፋዬታናስ ቤሴስ’ ” ጊዴስ።