14
ቃሴካ ዬሱሲ ኢሲ ሃርጋንቻ ሳምባታ ጋላስ ፓꬂዴስ
ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ቁማ ማናስ ፋርሳዌታ ሃላቃታፔ ኢሳ ሶ ጌሊዳ ዎዴ ኣሳይ ዉሪ ዬሱሳ ኣይ ኦꬃናኮኔ ጊዲ ኣይፌ ኢዛ ቦላ ቶኪ ፄሊዴስ። ሄንካ ኣሳቴꬃይ ኢዛስ ፑሪን ዋዬቲዛ ኢሲ ኣሲ ኢዛ ሲንꬃን ዴስ። ዬሱሲካ ሙሴ ዎጋ ኤሪዛይታኔ ፋርሳዌታ “ሳኬቲዛዴ ሳምባታ ጋላስ ፓꬃናስ ኮሺዜዬ? ኮሼኔ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
ኢስቲካ ጮዑ ጊዳ፤ ኢዚካ ኣዴዛ ቦቺዲ ፓꬂ ዬዲዴስ። ቃሴካ “ኢንቴፌ ኢሲ ኣሳስ ሳምባታ ጋላስ ናይ ዎይኮ ቦራይ ኩንዲዲ ኦላን ጌሊኮ ኤሶን ሄራካ ኬሶንታዴይ ኦኔ?” ጊዴስ። * ማቶ 12፡11
ኢስቲካ ኦይሻስ ኣይኮ ዛሮካ ዴማናስ ዳንዳዪቤቴና
ባና ዚቂ ሂስቴꬂኔ ኢማꬃ ሞኮ
ፄይጌቲዳ ኣሳቲ ኡታናስ ቦንቾ ሶ ኮዪሺን ዬሱሲ ቤዪዲ ሌሚሶራ ኢስታስ፥ “ኢሲ ኣሲ ኔና ሳርጌስ ፄይሲኮ ቦንቾሶን ኡቶፋ፤ ኔፔ ቦላራ ቦንቼቲዛዴይ ፄይሴቲኮ፤ ኢንቴና ናምዓታካ ፄይጊዳዴይ ዪዲ ‘ኔ ኡቲዳሶዛ ሃይሳዴስ ዬዳ’ ጋና፤ ኔኒካ ዬላታሼ ዚቃሶ ባንዳሳ። 10 ጊዶ ኣቲን ኔ ፄይሴቲዳ ዎዴ ዚቃሶ ፄላዳ ኡታ፤ ኔና ፄይጊዳዴይ ዪዲ ‘ታ ላጌዞ! ሃያ ꬎቃሶን ኡታ’ ጋንዴስ፤ ኔኒካ ሄ ዎዴ ኔናራ ማዳን ኡቲዳ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ቦንቼታና። 11 ኣይስ ጊኮ ባና ꬎቁ ሂስቲዛዴይ ዉሪ ዚቂ ጋና፤ ባና ዚቂ ሂስቲዛዴይ ዉሪ ꬎቁ ጋና” ጊዴስ። * ማቶ 23፡12፤ ሉቃ 18፡14
12 ዬሱሲካ ፄይጊዳዴዛ “ቁማ ዎይኮ ካዎ ሚዛናስ ፄይሲኮ ኔይሳꬆ ኔና ፄይሲዲ ሚዞንታ ማላ ኔ ላጌታ ዎይኮ ኔ ኢሻታ፥ ኔ ዳቦታ ዎይኮ ዱሬታ ዎይኮ ዱሬ ጉታታ ፄይጎፓ። 13 ጊዶ ኣቲን ኣሳ ፄይሳዳ ሚዛና ኮይኮ ማንቆታ፥ ኩሼይ፥ ቶሆይ ባይንዳ ዎቤታኔ ቆቄታ ፄይሳ፤ ኔኒ ኣንጄታና። 14 ፄይሴቲዳይቲ ኩሼ ዛራናስ ዳንዳዮንታ ጊሽ ፂሎታ ዴንꬃ ዎዴ ኔስ ኩሼይ ዛሬታና” ጊዴስ።
ዎጋ ዲጊሴ ሌሚሶ
(ማቶ 22፡1-10)
15 ማዳን ዬሱሳራ ኢሲፌ ኡቲዳይታፔ ኢሶይ ሃይሳ ሲይዲ “ፆሳ ካዎቴꬃን ሺቂዲ ማዳፌ ሚዛ ኣሲ ኣንጄቲዳዴ” ጊዴስ።
16 ዬሱሲካ “ኢሲ ኣሲ ዎልቃማ ዲጊሴ ጊጊሲዲ ዳሮ ኣስ ፄይጊዴስ።
17 “ዲጊሴ ማና ዎዴይካ ጋኪን ፄይጌቲዳ ኢማꬃታ፥ ‘ዉሪካ ጊጊዳ ጊሽ ሃ ዪቴ!’ ጊዲ ፄይጋና ማላ ባ ኣሽካራ ዬዲዴስ። 18 ጊዶ ኣቲን ዉሪካ ባሲ ሃራ ጋሶ ሺሺዲ ኢሶይ ‘ሃዒ ጋዴ ሻማዲስ፤ ታ ባዳ ቤያናስ ቤሴስ፤ ሃቺስ ታና ላንጮፋ’ ጊዴስ።
19 “ሃንኮይሲካ ‘ታኒ ኢቻሹ ዋፃ ቦራ ሻማዲስ። ኢስታ ፓጫ ፄላና ጊሽ ሃቺ ታና ላንጮፋ’ ጊዴስ።
20 “ቃሴ ሃራ ኢሳዴይካ ‘ታኒ ቡሮ ሚሺራቴꬃን ዳይስ፤ ባናስ ዳንዳይኬ’ ጊዴስ።
21 “ኦሳንቻይካ ኪቴቲዳሶፔ ሲሚዲ ሄꬓቲ ጊዳይሳ ባ ጎዳስ ዮቲዴስ። ሄ ዎዴካ ዲጊሳ ጊጊሲዳይሲ ሃንቄቲዲ ኦሳንቻ ‘ኤሌላ ኦይዱ ኦጌ ኬዛዳ ማንቆታ፥ ኩሼይኔ ቶሆይ ባይንዳ ዎቤታ ቆማፃታኔ ኣይፌይ ባይንዳ ቆቄታ ሃ ጌልꬃ’ ጊዴስ።
22 “ኦሳንቻዚካ ዛሪዲ ‘ታ ጎዶ! ኔ ታና ኣዛዚዳይሳ ዉርሳ ፖላዲስ፤ ሃዒካ ሃራ ኡቴꬃሶይ ዴስ’ ጊዴስ።
23 “ጎዳዚካ ኦሳንቻዛ ‘ጌዴ ኦይዱ ኦጌ ኬዛዳ ታ ኬꬄ ኩማና ማላ ፑዴኔ ዱጌ ኣꬊዛይታ ዎልቃራ ሃ ጌልꬃ። 24 ታኒ ቱማ ጋይስ፤ ዲጊሳ ማና ፄይሴቲዳይታፔ ኢሳዴይካ ዱናን ጌልꬄና’ ” ጊዴስ።
ዬሱሳ ካሎይ ባና ያርሾ ኮዬስ
(ማቶ 10፡37-38)
25 ዳሮ ዴሬይ ኢዛራ ኢሲፌ ቢዛይሳ ዬሱሲ ቤዪዲኔ ጉዬ ሲሚ 26 “ታኮ ዪዛይ ዉሪ ባ ኣዋ፥ ባ ማቾኔ ናይታ፥ ባ ኢሻታኔ ሚቼታ፥ ባ ሼምፖ ጊዲን ኢፆንታ ኣጊኮ ታና ካሊዛዴ ጊዳናስ ዳንዳዬና። * ማቶ 10፡37 27 ባ ማስቃሌ ቶኪዲ ታና ካሎንታይ ታና ካሊዛዴ ጊዳናስ ዳንዳዬና። * ማቶ 10፡38፤ 16፡24፤ ማር 8፡34፤ ሉቃ 9፡23
28 “ኢንቴፌ ኢሲ ኣሲ ኬꬄ ኬፃናስ ኮይኮ ፖላናስ ዳንዳያናኮኔ ዳንዳዮንታኮ ኮይሮቲዲ ባስ ዲዛ ቢራ ቆፖንታይ ኦኔ? 29 ኬꬃ ኬፃና ዶሚዲ ዉርሳናስ ሃኖንታ ኢፂኮ ቤዪዳ ኣሲ ዉሪ ኢዛ ቦላ ሚጫና። 30 ኢስቲካ ‘ሃይሲ ኣዴዚ ኬꬄ ኬፆ ኦይኪዴስ ሺን ፖሊቤና’ ጊ ሚጫና።
31 “ዎይኮ ኢሲ ካዎይ ሃራ ካዎራ ኦላስ ጊጌቲዲ ናምዑ ታሙ ሺ ኣሲ ኤኪ ዪዛ ካዎ ዛራናስ ታሙ ሺ ኦላ ኣሳራ ዛራናኮኔ ኡቲዲ ቆፖንታይ ኦኔ? 32 ኦላ ዛራናስ ዳንዳዬቶንታ ሚሳቲዲ ቤቲኮ ቡሮ ሃሆን ዲሺን ማቃይናናስ ጋና ዬዴስ። 33 ሄሳꬆካ ኢንቴፌ ኦናካ ጊዲን ባስ ዲዛይሳ ኣጎንታይ ታና ካሊዛዴ ጊዳናስ ዳንዳዬና።
ማልዖንታ ማፂኔ ሌሚሶ
(ማቶ 5፡13፤ ማር 9፡50)
34 “ማፂኔይ ሎዖሺን ባ ማፂኔቴꬃ ማልዖ ዬዲኮ ዛሪዲ ዋኒ ማልዓና ዳንዳዪዜ? 35 ጋዴን ዬጊን ኣራዲሶንታ ጊሽ ጮ ካሬ ዎራ ዬጌቴስ፤ ሲዪዛ ሃይꬂ ዲዛ ኣሲ ሲዮ!” ጊዴስ።

*14:5 ማቶ 12፡11

*14:11 ማቶ 23፡12፤ ሉቃ 18፡14

*14:26 ማቶ 10፡37

*14:27 ማቶ 10፡38፤ 16፡24፤ ማር 8፡34፤ ሉቃ 9፡23