13
ናጋራፔ ሲሞንታይ ዉሪ ꬋያና
ሄ ዎዴ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዬሱሳኮ ዪዲ “ጲላፆሲ ኢስታ ሱꬂ ኢስታ ያርሾራ ጋꬂ ዋላኪዳ ጋሊላ ኣሳታ” ጊሽ ዬሱሳስ ዮቲዳ። ኢዚካ ዛሪዲ “ሂስቲን ሄሳ ማላ ሜቶይ ኢስታ ቦላ ጋኪዳ ኣሳቲ ሃንኮ ዋዬይ ጋኮንታ ኣቲዳ ጋሊላ ኣሳ ኡባፌ ኣꬊዳ ናጋራንቻ ጊዲዳ ጊሽ ጊዲ ቆፔቲ? ጊዴና! ታ ኢንቴስ ዮታይስ ኢንቴ ማሬቶንታ ኢፂኮ ኢንቴ ዉሪካ ሄ ኣሳታ ማላ ꬋያና። ዎይኮ ሳልሆሜን ጊምቤይ ኢስታ ቦላ ኩንዲን ሃይቂዳ ታማኔ ኦሱፑን ኣሳቲ ዬሩሳላሜን ዲዛ ኣሳ ኡባፌ ናጋራንቻ ጊዲዳ ጊሽ ጊዲ ቆፔቲ? ጊዴና! ታ ኢንቴስ ዮታይስ ኢንቴ ማሬቶንታ ኢፂኮ ኢንቴ ዉሪካ ሄ ኣሳታ ማላ ꬋያና” ጊዴስ።
ኣይፎንታ ባላሴ ሚꬃይ ሌሚሶ
ቃሴካ ኢስታስ “ኢሲ ኣሲ ዎይኔ ቶኪዛሶን ቶኬቲዳ ኢሲ ባላሴ ጊዛ ሚꬂ ዳዉስ፤ ሄ ባላሴ ሚꬃይኮ ኣይፌ ኮያና ዪዲ ኢሲ ኣይፌካ ዴሚቤና። ዎዪኔ ኣታኪልቴ ኦꬂዛይሳስ ‘ሄኮ ታኒ ኣይፌ ዴማና ጋዳ ሃቺራ ሄꬑ ላይꬅ ሃ ባላሴይኮ ሲሜሬታ ያዳ ኢሲ ኣይፌካ ዴማቤኬ፤ ሄሳ ጊሽ ኢዞ ቃንፃ ዲጋ፤ ኣዛስ ጮ ቢታ ፁንፃዜ?’ ጊዲ ሌሚሶ ዮቲዴስ። ኢዚካ ዛሪዲ ‘ጎዶ! ታኒ ኢዚ ፃጶን ኦሻ ዬጋዳ ኦሴꬃ ፄላና ማላ ሃላይꬃስ ኣጋጋርኪ? ዪዛ ላይꬃስ ኢዛ ኣይፊኮ ሎዖ፤ ኣይፎንታ ኢፂኮ ቃንፃንዳሳ’ ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ኢሲ ቁና ማጫሲዮ ሳምባታ ጋላስ ፓꬂዴስ
10 ዬሱሲ ሳምባታ ጋላስ ኢሲ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬃን ታማርሲሺን፤ 11 ታማኔ ኦሱፑን ላይꬅ ኩሜꬅ ኢታ ኣያናይ ኦይኪዲ ኣሳቴꬅ ፓጪሲዳ ኢሲ ማጫሳያ ሄን ዳዉስ፤ ኢዛካ ዞኮይ ቁኒዳ ጊሽ ሙሌካ ꬎቁ ጋናስ ዳንዳዑኩ። 12 ዬሱሲ ኢዞ ቤዪዳፔ ጉዬ ፄይጊዲ “ሃኔ ማጫሳዬ! ኔኒ ኔና ሳኪዛ ሃርጌዛፔ ፓፃዳሳኮ” ጊዴስ። 13 ዬሱሲ ባ ኩሼ ኢዚ ቦላ ዎꬂን ኢዛ ሄራካ ሲቲ ጋዳ ኤቃዱስ፤ ፆሳካ ጋላታዱስ።
14 ኣይሁዳታ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃዚካ ሳምባታ ጋላስ ፓꬂዳይሳስ ዬሱሳ ቦላ ሃንቄቲዲ ኢዛኮ ዪዛ ዴሬዛ “ኦሶስ ቤሲዛ ኡሱፑን ጋላሳቲ ዲዛ ጊሽ ሄ ኦሶ ጋላሳታን ዪዲ ፓፂቴ ኣቲን ሳምባታ ጋላስ ዮፒቴ” ጊዴስ። * ኬሳ 20፡9-10፤ ዛሬ 5፡13-14
15 ጎዳይካ ዛሪዲ “ኢንቴኖ ቆꬌፔ ቆሞን ሃሳዪዛይቶ! ኢንቴ ጊዶፌ ኢሳዴይ ባ ቦራ ዎይኮ ባ ሃሬ ሳምባታ ጋላስ ባሶን ቃሼቲዳሶፔ ቢርሺዲ ሃꬄ ኡሻናስ ኤፊ ኤሬኔ? 16 ሂስቲን ሃና ማጫሳያ ኣብራሃሜ ና ጊዳዳ ታማኔ ኦሱፑን ላይꬅ ኩሜꬅ ፃላዔይ ቃቺን ዲዛሶፔ ሳምባታ ጋላስ ቢርሼታናስ ኢዚስ ቤሴኔ?” ጊዴስ። 17 ዬሱሲ ሂዝጊ ኦይቺዳ ዎዴ ኢዛራ ኤቄቲዛይቲ ዉሪካ ዬላቲዳ፤ ጊዶ ኣቲን ዴሬይ ዉሪካ ኢዚ ኦይቺዳ ማላሊሲዛ ኦይሻን ኡፋዬቲዴስ።
ሳናፊጬ ጌቴቲዛ ሚꬃይ ዜሬꬃ ሌሚሶ
(ማቶ 13፡31-33፤ ማር 4፡30-32)
18 ቃሴካ ዬሱሲ ዛሪዲ “ፆሳ ካዎቴꬂ ኣይ ሚሳቲዜ? ኢዞ ኣዛራ ሌሚሶ? 19 ኢሲ ኣሲ ሳናፊጬ ጌቴቲዛ ሚꬃ ኣይፌ ባ ጋዴን ቶኪን ሞካ ዲጫዳ ጊታ ጊዲን ካፎቲ ኢዚ ሃጋ ጊዶን ዱሳሶ ጊጊሳና ጋካናስ ዲጪዳ ሳናፊጬ ሚꬅ ሚሳታዉስ” ጊዴስ። * ሃጋ ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ጋሞ ዴሬ ኣሳቲ ሃንጌ ጌቴስ።
ኢርሾ ሌሚሶ
(ማቶ 13፡33)
20 ቃሴካ “ፆሳ ካዎቴꬂ ኣዛራ ሌሚሶ? 21 ኢሲ ማጫሲ ሙኑቃ ጫሊሳናስ ዳሮ ꬊሌራ ዋላኪዳ ጉꬃ ኢርሾ ሚሳታዉስ” ጊዴስ።
ፁንꬃ ፔንጌ
(ማቶ 7፡13-14፤ 21-23)
22 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ቢሼ ካንꬂ ቢዛ ካታማኒኔ ጉታታን ኣሳ ታማርሲሼ ኣꬊሺን፥ 23-24 ኢሳዴይ ኢዛኮ ሺቂዲ “ጎዶ! ፒርዳፌ ጉꬃ ኣሳቲ ፃላ ኣታኔ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። ኢዚካ ዛሪዲ “ፁንꬃ ፔንጌይራ ጌላናስ ባፄቲቴ፤ ዳሮቲ ጌላናስ ኮዬቴስ ሺን ኢስታስ ሃኔና። 25 ኬꬃ ጎዳይ ዴንዲዲ ባ ካሬ ጎርዲ ጊዲን ኢንቴ ካሬን ኤቂዲ ‘ጎዶ! ካሬ ዶያርኪ!’ ጊዲ ፔንጌ ቆፃና ሺን ኢዚ ዛሪዲ ‘ኢንቴ ኦናኮኔ ኣዋፔ ዪዳኮኔ ታ ኢንቴና ኤሪኬ’ ጋና ጊዴስ።
26 “ኢንቴኒካ ኢዛስ ዛሪዲ ‘ኑኒ ኔናራ ኢሲፌ ሚዶሲኔ ኢሲፌ ኡዪዶስ፤ ኑ ዱቡሻን ኑና ኔ ታማርሳዳሳ’ ጋና።
27 “ኢዚካ ዛሪዲ ‘ኢንቴና ኢንቴ ኦናኮኔ ኢንቴ ኣዋፔ ዪዳኮ ታ ኢንቴና ኤሪኬ፤ ኢንቴ ማካላቲ ዉሪካ ታፔ ሃኪቴ’ ጋና ጊዴስ። * ማዛ 6፡8
28 “ኢንቴ ኣብራሃሜ፥ ዪሳቃ፥ ያቆቤኔ ናቤታ ኡባታ ፆሳ ካዎቴꬃን ቤዪዛ ዎዴ ኢንቴ ካሬን ዬጌቲ ኣቲኮ ሄ ዎዴ ኢንቴስ ዬሆኔ ኣቻ ጋርጬች ጊዳና። * ማቶ 22፡13፤ 25፡30 29 ኣሳይ ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛ ባጋፌኔ ዉሊዛ ባጋፌ ፑዴሃፔኔ ዱጌሃፔ ዪዲ ፆሳ ካዎቴꬃ ማዳን ኡታና። 30 ሄኮ ጉዬን ዲዛይታፔ ባጋይቲ ሲንꬄ ኣꬋና ሲንꬃን ዲዛይታፔ ባጋቲ ጉዬ ኣꬋናይቲ ዴቴስ” ጊዴስ። * ማቶ 19፡30፤ 20፡16፤ ማር 10፡31
ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ዋላሲዴስ
31 ሄ ዎዴ ፋርሳዌታፔ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ዪዲ “ሄርዶሲ ኔና ዎꬋናስ ኮዪዛ ጊሽ ሃይሳፌ ዴንዳ ኪቻ” ጊዳ።
32 ዬሱሲ ኢስታስ “ታኒ ቡሮ ‘ሃቺኔ ዎንቶ ዳይዳንꬃታ ኣሳፔ ኬሳና፤ ሃርጊዛይታካ ፓꬃና፤ ሄꬓንꬆ ጋላስ ታ ቆፋሶ ታ ጋꬃና’ ጊዴስ ጊዲ ሄ ዎርካናስ ዮቲቴ። 33 ጊዶ ኣቲን ናቤይ ዬሩሳላሜፔ ካሬን ሃይቃናስ ቤሶንታ ጊሽ ሃቺኔ ዎንቶ ዎንቶፔይንካ ታ ሲንꬄ ቡስ ጉጃና።
34 “ሃኔ ዬሩሳላሜ ናቤታ ዎꬊዛሬ ኔኮ ኪቴቲዳይታ ሹቻራ ጫዲዛሬ! ኩቶይ ባ ጪዬታ ባ ቄፌ ጋርስ ሺሺዛ ማላ ኔ ናይታ ሺሻናስ ኣፑን ዎዴ ኮያዲናሺን ኔ ጊዲኮ ኣካይ ጋዳሳ። 35 ሄኮ ኢንቴ ኬꬃይ ካይዚዴስ፤ ታ ኢንቴስ ዮታይስ፥ ‘ጎዳ ሱንꬃን ዪዛዴይ ኣንጄቲዴስ’ ኢንቴ ጋና ዎዴይ ጋካናሼ ናምዓንꬆ ታና ቤዬኬታ” ጊዴስ። * ማዛ 118፡26

*13:14 ኬሳ 20፡9-10፤ ዛሬ 5፡13-14

*13:19 ሃጋ ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ጋሞ ዴሬ ኣሳቲ ሃንጌ ጌቴስ።

*13:27 ማዛ 6፡8

*13:28 ማቶ 22፡13፤ 25፡30

*13:30 ማቶ 19፡30፤ 20፡16፤ ማር 10፡31

*13:35 ማዛ 118፡26