12
ዬሱሲ “ሎዖ ሚሳቲዛ ፋርሳዌታ ኢታቴꬃፌ ናጌቲቴ” ጊዴስ
ሄ ዎዴ ዳሮ ዴሬይ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ዬꬌታና ጋካናስ ሺቂ ኡቲዳሼ ዬሱሲ ባና ካሊዛይታ “ፋርሳዌታ ኢርሾፌ ናጌቲቴ፤ ሄሲካ ቆꬌፔ ቆሞ ሃኖ። * ማቶ 16፡6፤ ማር 8፡15 ቆንጮንታ ካሜቲዲ ኣታናይኔ ኤሬቶንታ ቆታን ኣታና ሚሺ ዴና። * ማር 4፡22፤ ሉቃ 8፡17 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ጌማን ሃሳዪዳዚ ዉሪ ቆንጬ ኬዛና፤ ቃሴካ ኢንቴ ቆልዓን ሃይꬃን ሳሱኬቲ ሃሳዪዳዚ ዉሪ ዴሬ ሲንꬃን ዮቴታና።
ኦናስ ባባናስ ቤሲዛኮኔ
(ማቶ 10፡28-31)
“ታ ላጌቶ! ታ ኢንቴስ ጊዛይ ኣሾ ፃላ ዎꬋናፔ ኣቲን ሃራ ኣይኮካ ኦꬃናስ ዳንዳዮንታይታስ ባቦፍቴ። ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ባባናስ ቤሲዛይ ኦናኮኔ ታ ኢንቴና ቤሳና፤ ኣሾ ዎꬊዳፔ ጉዬ ኣሾኔ ሼምፖ ኢሲፌ ጋꬂ ጋናሜ ታማን ዬጋናስ ዳንዳዪዛይሳስ ባቢቴ። ኤ ኢዛስ ባቢቴ ጋይስ።
“ሲኔ ካፎ ኢቻሻቲ ናምዑ ሳንቴስ ባይዜቴቴስ፤ ጊዶ ኣቲን ኢስታፌ ኢሲኒዮካ ፆሲ ዶጌና። ኢንቴ ሁዔ ቢናናይ ኩሜꬅ ታይቦን ዴስ። ሄሳ ጊሽ ባቦፍቴ፤ ዳሮ ሲኔ ካፎታፔ ኢንቴ ኣꬌታ።
ኪርስቶሳ ጊሽ ማርካታና ኮሼስ
(ማቶ 10፡32-33፤ 12፡32፤ 10፡19-20)
“ታ ኢንቴስ ዮታይስ ታ ጊሽ ኣሳ ሲንꬃን ማርካቲዛ ኣሳ ኡባስ ኣሳ ናይ ቃሴካ ፆሳ ኪታንቻ ሲንꬃን ኢዛ ጊሽ ማርካታና። ጊዶ ኣቲን ኣሳ ሲንꬃን ታና ካዲዳዴይ ፆሳ ኪታንቻ ሲንꬃን ካዴታና።
10 “ኣሳ ና ቦላ ካዉሻ ቃላ ሃሳዪዛዴስ ናጋራይ ዉሪ ማሬታና ሺን ፂሎ ኣያና ጫዪዛዴይ ማሬቴና። * ማቶ 12፡32፤ ማር 3፡29
11 “ኣሳይ ኢንቴና ኦይኪዲ ዴሬ ሃሪዛይታኮኔ ጎዳቲዛይታኮ፥ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬄ ኦይኪ ኤፊኮ ‘ኣይ ጊ ዛሪኖ? ኣይ ጊኖ?’ ጊዲ ሂርጎፍቴ። 12 ኣይስ ጊኮ ኢንቴ ሃሳያናስ ቤሲዛይሳ ፂሎ ኣያናይ ሄ ዎዴ ኢንቴና ታማርሳና።”
ዱሬ ኣዴዛ ኤያቴꬅ
13 ዳሮ ኣሳ ጊዶፌ ኢሳዴይ “ኣስታማሬ! ታ ኢሻይ ኑ ኣዋ ላታ ሚሻፌ ታና ጋኪዛይሳ ታስ ኢማና ማላ ኢዛስ ዮታ” ጊዴስ።
14 ዬሱሲካ “ሃይሶ! ታና ኢንቴ ቦላ ፒርዲዛ ዳና ኦꬂዳይ ኦኔ?” ጊዴስ። 15 ቃሴካ ኢስታስ “ኣሳስ ዳሮ ሚሽ ዲኮካ ሼምፖይ ሄ ዱሬቴꬃን ዶንታ ጊሽ ናጌቲቴ፤ ዪቄቴꬃፌ ኢንቴና ኬሂ ናጊቴ” ጊዴስ።
16 ዛሬꬂዲካ ኢስታስ “ሎዔꬂ ካꬅ ኢሚዛ ጋዴ ጎዳ ጊዲዳ ኢሲ ዱሬ ኣሲ ዴስ። 17 ሄ ኣዴዚካ ባ ዎዝናን ‘ታ ካꬃ ሺሻዳ ዎꬂዛሶይ ባይንዳ ጊሽ ኣይ ኦꬆ?’ ጊዲ ቆፒዴስ።
18 “ኣዴዚካ ‘ታስ ዲዛ ጎታራታ ላላዳ ሃራ ኣኪዛዝ ኬፃና፤ ሂስታዳ ታስ ዲዛ ካꬃኔ ታስ ዲዛዝ ዉርሳ ኢዛን ሺሻና። 19 ታ ሼምፖዮካ ታ ሼምፖዬ! ዳሮ ዎዴስ ጊዲዛ ካꬅ ሺሺዳ ጊሽ ሼምፓ ኡታዳ ማ፤ ኡያ፤ ኡፋዬታ’ ጋና ጊዴስ።
20 “ጊዶ ኣቲን ‘ፆሲ ሃይሶ ኤያዞ! ኔ ሼምፖዮ ሃቺ ኦማርስ ኔፔ ኤካና ኮዬቴስ፤ ሄሳ ጊሽ ኔ ኔስ ሺሺዳይስ ኦናስ ጊዳኔ?’ ጊዴስ።
21 “ሄሳ ጊሽ ፆሳ ኣቻን ዱሬ ጊዶንታ ባስ ሚሼ ሺሺዛ ኣሳ ዉርሴꬂካ ሄሳ ማላ” ጊ ሌሚሶን ዮቲዴስ።
ፆሳን ኣማኔቴꬅ
(ማቶ 6፡25-34)
22 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ባና ካሊዛይታስ “ኢንቴስ ታ ዮታይስ ኢንቴ ዱሳስ ‘ኣይ ማናኮኔ ዎይኮ ኢንቴ ቦላስ ኣይ ማይዓናኮኔ’ ጊዲ ጬጮፒቴ። 23 ኣይስ ጊኮ ሼምፖይ ካꬃፌ ኣሳቴꬂ ቃሴ ማይዖፔ ኣꬌስ። 24 ቁሮታ ፄሊቴ ዜሬቴና፤ ማፄቴና፤ ካꬅ ሺሺዛ ጎታራይ ኢስታስ ባዋ ሺን ፆሲ ኢስታ ሚዜስ። ሂስቲኮ ኢንቴ ኢስታፌ ኬሂ ኣꬌኬቲ? 25 ጊዶ ኣቲን ኢንቴፌ ዳርሲ ቆፒዲ ባ ላይꬃ ቦላ ኢሲ ጋላስ ጉጃና ዳንዳዪዛይ ኦኔ? * ባ ላይꬃ ቦላ ኢሲ ጋላስ ጉጃና ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፌታ ቢርሼꬃን ባሲ ዲዛ ኣዱሳቴꬃ ቦላ ኢሲ ዋꬋ ፑዴ ጉጃናስ ዳንዳዪዛይ ኦኔ? ጊዛዚ ዴስ። 26 ሂስቲኮ ጉꬃ ሚሽ ኦሶይ ኢንቴስ ዳንዳዬቶንታሼ ኣይስ ሃራ ሚሻስ ኬሂ ቆፔቲ?
27 “ጪሻቲ ዋኒዲ ዲጪዛኮኔ ኣኔ ፄሊቴ፤ ዋዬቴና፤ ሱቄቴና፤ ጊዶ ኣቲን ታ ኢንቴስ ዮታይስ፤ ሶሎሞኔይካ ጊታ ኣሳ ሺን ኢስታፌ ኢሲኔይꬆ ማይዒቤና። * 1ካዎ 10፡4-7፤ 2ታር 9፡3-6 28 ሂስቲኮ ፆሲ ሃቺ ቤቲዲ ዎንቶ ታማን ዎꬋና ማታ ሃይሳꬆ ማይዚዛ ጊዲኮ ኢንቴኖ ኣማኖይ ፓጪዳይቶ! ኢንቴና ዎስቲ ኣꬂ ማዪዜኔ?
29 “ሄሳ ጊሽ ‘ኣይ ሚኖ? ኣይ ማይዒኖ?’ ጊዲ ኢንቴ ዎዝናይ ዳርሲ ቆፖፎ። 30 ቢታ ቦላን ዲዛ ኣሲ ዉሪ ሃይሳ ኮዬስ፤ ጊዶ ኣቲን ሃይሲ ዉሪ ኢንቴስ ኮሺዛይሳ ኢንቴ ሳሎ ኣዋይ ኤሬስ። 31 ኡባፌካ ኮይሮꬂዲ ፆሳ ካዎቴꬅ ኮዪቴ፤ ሃይሲ ዉሪ ኢንቴስ ጉጄቲ ኢሜታና።
ሳዓ ቦላ ሚሼ ሺሻናስ ቤሴና
(ማቶ 6፡19-21)
32 “ኢንቴኖ ጉꬃ ዉዴ ሜሄ ማላ ጊዲዳይቶ! ካዎቴꬅ ኢንቴስ ኢማናስ ኢንቴ ኣዋስ ሎዖ ቆፋ ጊዲዳ ጊሽ ባቦፍቴ። 33 ኢንቴስ ዲዛይሳ ባይዚዲ ማንቆታስ ኢሚቴ፤ ካይሶይ ኤኮንታሶን፥ ቢላይ ሞንታሶን፥ ጪሞንታ ኮሮጆን ዉሮንታ ሚሽ ሳሎን ሺሺቴ። 34 ኢንቴ ዎዝናይ ኢንቴ ሚሺ ዲዛሶን ዳና” ጊዴስ።
ኦሳንቻታ ሚኖቴꬅ
35 “ቃንꬃን ጊፂዲ ጊጌቲቴ፥ ኢንቴ ፖዖይካ ፖዖ፥ * ማቶ 25፡1-13 36 ኢስታ ጎዳይ ቡላቻ ዲጊሳፔ ሲሚዲ ያናሼ ናጌቲዛይታኔ ኢዚ ዪዲ ፔንጌ ቆፂሺን ኤሌ ዶያናስ ጊጊ ኡቲዳ ኣሳታ ሚሳቲቴ። * ማር 13፡34-36 37 ኢስታ ጎዳይ ዪዛ ዎዴ ꬊስኮንታ ናጊዲ ኡቲዳ ኣሽካራቲ ኢስቲ ኣንጄቲዳይታ፤ ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ኢስታ ጎዳይ ባስ ቃንꬃን ጊፂ ኤቂዲ ኢስታ ማዳን ኡቲሲዲ ሙዛና። 38 ኦማርስ ዎይኮ ሌላ ጊዶꬃን ዪዲ ኢስቲ ꬊስኮንታ ዲሺን ዴሚኮ ሄ ኣሽካራቲ ኣንጄቲዳይታ። 39 ካይሶይ ኣይ ዎዴ ያናኮን ኤሪዛ ጊዲዳኮ ኬꬃ ጎዳይ ካይሶይ ቦኪሺን ጮዑ ጊዲ ቤሶንታይሳ ኤሪቴ። * ማቶ 24፡43-44 40 ኣሳ ናይ ኢንቴ ቆፖንታ ዎዴን ያናይሳ ኤሪዲ ኢንቴካ ጊጌቲዲ ናጊቴ” ጊዴስ።
ኢታ ኦሳንቻታኔ ሎዖ ኦሳንቻታ ሌሚሶ
(ማቶ 24፡45-51)
41 ጴፅሮሲካ “ጎዶ! ሃይሳ ሌሚሶ ኔ ዮቲዛይ ኑስ ፃላዬ? ኡባ ኣሳሳራ?” ጊዴስ።
42 ጎዳይካ “ሂስቲኮ ባሶ ኣሳስ ኮሺዛ ዎዴን ቁማ ኢማና ማላ ኬꬃዴይ ኬꬃ ኣሳ ቦላ ዎꬂዛ ኣማኔቲዳ ዎዝናማ ኣሲ ኦኔ? 43 ጎዳይ ሲሚሺን ሄሳꬆ ኦꬂሼ ቤቲዛዴይ ኢዚ ኣንጄቲዳዴ። 44 ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ባስ ዲዛ ሚሽ ኡባ ቦላ ሄሳዴ ጎዳሳና። 45 ጊዶ ኣቲን ‘ኢዛዴይ ታ ጎዳይ ኤሌ ዬና ጋምዓና’ ጊዲ ቆፒዲ ኣዴ ኣሽካራታኔ ማጫ ኣሽካራታ ቡኪኮ፥ ቃሴካ ኮይዳ ማላ ሚዲኔ ኡዪዲ ማꬆቲኮ፥ 46 ሄሳዴ ጎዳይ ኢዚ ቆፖንታ ጋላሳን ያና ጊዲ ኤዙጎንታ ሳቴን ያና። ዪዲካ ኢዛ ቃንፄሬꬂ ዬጊዲ ኢዛ ኤፃ ኣማኖንታይታራ ኢሲፌ ኦꬃና።
47 “ባ ጎዳ ቆፋ ኤሪዲ ጊጌቶንታይኔ ጎዳ ሼኔ ኦꬆንታ ኣሽካራይ ኢታ ሾች ሾጬታና። 48 ጊዶ ኣቲን ኤሮንታ ዲሼ ሾቻስ ቤሲዛ ሞሮ ኦꬂዳ ኣሽካራይ ጉꬃራ ሾጬታና። ዳሮ ኢሜቲዳ ኣሳ ኡባፌ ዳሮይ ኮዬቴስ፤ ዳሮ ሃዳራ ኤኪዳዴፌ ዳሮይ ኮዬቴስ።
ዉርሲ ኣጊዲ ዬሱሳ ካሎ
(ማቶ 10፡34-36)
49 “ታኒ ዪዳይ ቢታ ቦላን ታማ ኤꬃናሳ። ሄ ታማይ ሃዒ ኤፂ ኬዚዳኮ ታና ዳሮ ኡፋይሳና። 50 ጊዶ ኣቲን ታኒ ፃማቄታና ፂንቃታይ ዴስ፤ ሄ ፂንቃታይ ፖሌታናሼ ታኒ ኬሃ ሜቶቴታዲስ። * ማር 10፡38 51 ኢንቴስ ታኒ ቢታ ቦላ ሳሮ ኤሃና ዪዳ ሚሳቲዜ? ጊዴና፤ ታ ኢንቴስ ዮታይስ ታኒ ዪዳይ ኢሳ ኢሳፌ ሻካናሳ። 52 ሃይሳፌ ሲንꬃን ኢሲ ኬꬃን ባ ጊዶን ሻኬቲዳ ኢቻሹ ኣሳቲ ዳና። ናምዓቲ ሄꬓታ ቦላ ሄꬓቲ ናምዓታ ቦላ ዴንዲዲ ባ ጊዶን ሻኬታና። 53 ኣዋይ ባ ኣቱማ ና ቦላ፥ ኣቱማ ናይካ ባ ኣዋ ቦላ፥ ኣያ ባ ማጫ ናይ ቦላ ማጫ ናያካ ባ ኣዬይ ቦላ፥ ቦሎታ ባ ና ማች ቦላ፥ ና ማቻካ ባ ቦሎቲ ቦላ ዴንዲዲ ባ ጊዶን ሻኬታና” ጊዴስ። * ሚክ 7፡6
ዎዴዛ ሃኖታ ኤሮ
(ማቶ 16፡2-3)
54 ቃሴካ ዴሬዛስ “ኢንቴ ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛ ባጋራ ሻራይ ኬዚሺን ቤዪዲ ‘ኤሌራካ ኢራይ ያና’ ጌስ ጌታ፤ ኢንቴ ጊዳ ማላካ ሃኔስ። 55 ዱጌሃ ባጋራ ፑዴሃ ጫርኪሺን ጋላሳይ ሆዖ ጊዳና ጌታ፤ ኢንቴ ጊዳ ማላካ ሃኔስ። 56 ኢንቴኖ! ሎዖ ሚሳቲዛ ኢታቶ፤ ሳሎይሳኔ ሳዓ ሜꬋ ቤዪዲ ሃናናይሳ ኤሬታ ሺን ሂስቲን ሃ ዎዴዛ ኤሮይ ኢንቴና ዋኒ ፆኒዜ?” ጊዴስ።
57 “ሂስቲኮ ኢንቴ ኣይስ ቱማ ፒርዴኬቲ?
ሞርኬራ ሲጌቴꬅ
(ማቶ 5፡25-26)
58 “ኔ ሞርኬራ ዳና ሲንꬃን ኤቃና ቢሺን ቡሮ ኦጌ ቦላን ዳሼ ኢዛራ ጊጋና ኦጌ ኮያ፤ ኔ ሂስቶንታ ኣጊኮ ኢዚ ኔና ጎቺዲ ዳና ሲንꬅ ኤፋና፤ ዳናይካ ኔና ኣꬂዲ ሃላቃስ ኢማና፤ ሃላቃይካ ኔና ዎይኔን ዬጋና። 59 ታ ኔስ ዮታይስ፤ ዳናይ ፒርዲዳ ዉርሴꬃ ሳንቲሜዮ ቃንፃ ዉርሳና ጋካናስ ሄፔ ኬዛካ።”

*12:1 ማቶ 16፡6፤ ማር 8፡15

*12:2 ማር 4፡22፤ ሉቃ 8፡17

*12:10 ማቶ 12፡32፤ ማር 3፡29

*12:25 ባ ላይꬃ ቦላ ኢሲ ጋላስ ጉጃና ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፌታ ቢርሼꬃን ባሲ ዲዛ ኣዱሳቴꬃ ቦላ ኢሲ ዋꬋ ፑዴ ጉጃናስ ዳንዳዪዛይ ኦኔ? ጊዛዚ ዴስ።

*12:27 1ካዎ 10፡4-7፤ 2ታር 9፡3-6

*12:35 ማቶ 25፡1-13

*12:36 ማር 13፡34-36

*12:39 ማቶ 24፡43-44

*12:50 ማር 10፡38

*12:53 ሚክ 7፡6