11
ዬሱሲ ዎሳ ጊሽ ታማርሲዴስ
(ማቶ 6፡9-13፤ 7፡7-11)
ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ኢሲሶን ዎሲዴስ፤ ኢዚ ዎሳ ዉርሲሺን ኢዛ ካሊዛይታፔ ኢሶይ “ጎዶ! ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ባና ካሊዛይታ ዎሳ ታማርሲዳይሳꬆ ኔካ ኑና ዎሳ ታማርሳ!” ጊዴስ።
ኢዚካ ኢስታስ “ዎሲሼ
‘ኑ ኣዋዉ! ኔ ሱንꬂ ኣንጄቶ፤
ኔ ካዎቴꬂ ሃዮ፤
ሃቺስ ጊዲዛ ቁማ ኑስ ኢማ፤
ኑና ቆሂዳይታ ኑ ማሪዛ ማላ ኑና ማራ፤
ፓጬንካ ኑና ጌልꬆፋ’ ጊ ዎሲቴ” ጊዴስ።
5-6 ቃሴካ “ኢንቴፌ ኢሳዴስ ላጌይ ዲኮ ሌላ ጊዶꬅ ሄ ላጌዛሶ ቢዲ ‘ታስ ኢሲ ኢማꬂ ኦጌፔ ዪን ሚዛና ካꬅ ባይንዳ ጊሽ ሄꬑ ሶሎይ ዲኮ ታስ ታልዓሪኪ?’ ላጌዚካ ዛሪዲ ‘ታና ዋይሶፓ፤ ካሬይካ ጎርዴቲዴስ፤ ታኒካ ናይታራ ኢቻዲስ። ሃዒ ዴንዳዳ ኢማናስ ዳንዳይኬ’ ጋንዴ? ታካ ኢንቴስ ዮታይስ ላጌቴꬃ ጊሽ ዴንዲዲ ኢሞንታ ኣጊኮካ ኢዚ ኦይቾን ሳሌꬂዳ ጊሽ ዴንዲዲ ኮዪዛይሳ ዉርሲ ኢሚዴስ።
“ሄሳ ጊሽ ታኒ ኢንቴስ ጊዛይ፤ ዎሲቴ ኢንቴስ ኢሜታና፤ ኮዪቴ ኢንቴ ዴሜና፤ ካሬ ቆፂቴ ኢንቴስ ዶዬታና። 10 ኣይስ ጊኮ ዎሲዛይ ዉሪ ኤካና፤ ኮዪዛይካ ዴሜና ካሬ ቆፂዛዴስካ ዶዬታና።
11 “ኢንቴፌ ኣዋ ጊዲ ኡቲዲ ኢዚ ዬሊዳ ናይ ሞሌ ኦይቺኮ ሾሽ ኢሚዛይ ዳንዴ? 12 ዎይኮ ጱጱሌ ኦይቺኮ ማሲማሶ ኢሚዛይ ዳንዴ? 13 ኢንቴ ኢታታ ጊዲሼ ኢንቴ ናይታስ ሎዖ ኢሞታ ኢሞ ኤሪኮ፤ ሳሎን ዲዛ ኢንቴ ኣዋይ ባና ዎሲዛይታስ ፂሎ ኣያናን ዎስቲ ዳርሲ ኢሜኔ?” ጊዴስ።
ዬሱሳኔ ቢዔሊዜቡላ
(ማቶ 12፡22-30፤ ማር 3፡20-27)
14 ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ሃሳይሶንታ ዱዴ ዳይዳንꬅ ኬሲዴስ። ዳይዳንꬃዚካ ኬዚዳፔ ጉዬ ዱና ዱዴ ኣዴዚ ሃሳይዴስ፤ ቤዪዳ ኣሳቲካ ዳርሲ ማላሌቲዳ። 15 ጊዶ ኣቲን ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ቢዔሊዜቡላ ጌቴቲዛ ዳይዳንꬃታ ሃላቃን ዳይዳንꬃታ ኬሴስ” ጊዳ። * ማቶ 9፡34፤ 10፡25
16 ኢሲ ኢሲ ኣሳይ ኢዛ ፓጫናስ “ሳሎፔ ማላታ ቤሳ” ጊዲ ኦይቺዳ። * ማቶ 12፡38፤ 16፡1፤ ማር 8፡11 17 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ኢስታ ቆፋ ኤሪዲ “ባ ጊዶን ሻኬቲዛ ካዎቴꬂ ዉሪ ꬋያና፤ ባ ጊዶን ሲጋይ ባይንዳ ኬꬂካ ኩንዳና። 18 ኢንቴ ታና ‘ቢዔሊዜቡላን ዳይዳንꬃታ ኬሴስ’ ጊዲ ሃሳዬታ ሺን ፃላዔይካ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳፌ ሻኬቲኮ ኢዛ ካዎቴꬂ ዋኒ ሚናኔ? 19 ሂስቲኮ ታኒ ዳይዳንꬃታ ቢዔሊዜቡላ ኬሲኮ ኢንቴ ናይቲ ኦናን ኬሳንዴቶ? ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ናይቲ ኢንቴ ቦላ ፒርዲዛይታ ጊዳና። 20 ጊዶ ኣቲን ታኒ ዳይዳንꬃታ ኬሲዛይ ፆሳ ዎልቃን ጋኪዴስ፤ ፆሳ ካዎቴꬃይ ኢንቴኮ ማቲዳሮ ኤሪቴ።
21 “ሚኖ ኣሲ ሎዔꬂ ጊፄቲዲ ባ ኬꬄ ናጊኮ ኬꬃን ዲዛ ሚሺ ሎዖን ናጌቴስ። 22 ጊዶ ኣቲን ኢዛፔ ሃራ ሚኖ ኣሲ ዪዲ ፆኒኮ ኢዚ ኣማኔቲዳ ኦላ ሚሻታ ዎꬂ ኤኪዲ ኢዛስ ዲዛ ሃሮዛካ ዉርሲ ሃራስ ጊሻና።
23 “ታናራ ጊዶንታይ ታናራ ኤቄቴስ፤ ታናራካ ሺሾንታዴይ ላሌስ፥ * ማር 9፡40
ኢታ ኣያናይ ኣጊ ቢዳሶ ሲሚ ዩስ
(ማቶ 12፡43-45)
24 “ቱና ኣያናይ ኣሳፔ ኬዚዳ ዎዴ ሼምፖሶ ኮዪሼ ሃꬂ ባይንዳ ሜላ ሶን ዋዬቴስ፤ ሼምፖሶይ ꬋይኮ ‘ታኒ ካሴ ኬዚዳሶ ጉዬ ሲማና’ ጌስ። 25 ኢዛፔ ሲሚዲ ዪሺን ካሴ ኢዚ ኣጊ ቢዳ ኬꬃይ ፒቴቲዲኔ ጊጊ ኡቲዳይሳ ዴሜስ። 26 ሄሳፌ ሲሚ ቢዲ ባፔ ኢቲዛ ሃራ ላፑን ዳይዳንꬃታ ባናራ ኤኪዲ ዬስ፤ ኢስቲካ ጌሊዲ ሄን ዳና፤ ሄሳዴስካ ኮይሮይሳፌ ጉዬይሲ ኬሂ ኢታ ጊዳና” ጊዳ።
ቱሙ ኣንጆ
27 ዬሱሲ ሄሳ ሃሳዪዛ ዎዴ ኣሳ ጊዶፌ ኢሲ ማጫስ ዲዛራ ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬃዳ “ኔና ቶኪዳ ቃንꬂኔ ኔ ꬋሚዳ ꬋንꬃቲ ኣንጄቲዳይታ” ጋዱስ።
28 ጊዶ ኣቲን ኢዚ “ኣንጄቲዳይቲ ፆሳ ቃላ ሲይዲ ኣዛዜቲዛይታ” ጊዴስ።
ዮናሲ ማላታ ጊዴꬅ
(ማቶ 12፡38-42፤ ማር 8፡12)
29 ዳሮ ዴሬይ ዬሱሳኮ ሺቂዳ ዎዴ ዬሱሲ “ሃይሲ ዬሌታይ ኢታ ዬሌታ፤ ጊታ ማላታ ቤያናስ ኮዬስ። ጊዶ ኣቲን ዮናሳ ማላታፔ ሃራ ዱማ ማላታይ ኢሜቴና። 30 ጋሶይካ ዮናሲ ናናዌ ኣሳስ ማላታ ጊዲዳ ማላ ኣሳ ናይ ታኒ ሃ ዬሌታስ ማላታ ጊዳና። * ዮሃ 3፡4 31 ዱጌሃ ዴሬ ማጫ ካዎያ ሶሎሞኔ ኤራቴꬅ ቤያናስ ቢታ ጋፃፔ ዴንዳዳ ዪዳ ጊሽ ፒርዳ ዎዴ ኢዛ ሃ ዬሌታራ ዴንዳዳ ፒርዳና፤ ሄኮ ሶሎሞኔፔ ኣꬊዛዴይ ሃን ዴስ። * 1ካዎ 10፡1-10፤ 2ታር 9፡1-12 32 ዮናሲ ሳባኪሺን ሲይዲ ናናዌ ኣሳይ ባ ናጋራፔ ማሮቲዳ ጊሽ ሃ ዬሌታራ ኢሲፌ ዴንዲዲ ፒርዳና። ጊዶ ኣቲን ዮናሳፔ ኣꬊዛይ ሃን ዴስ።
33 “ፆምፔ ኦይꬂዲ ካሬፔ ጌሊዛ ኣሳስ ፖዓና ማላ ቆንጬሶን ዎꬄቴስ ኣቲን ጌማሶን ዎꬂዛ ኣሲ ዴና። 34 ኔ ኣሳቴꬃስ ፖዖይ ኔ ኣይፌ፤ ኔ ኣይፌይ ፓፃ ጊዲኮ ኔ ኩሜꬃ ኣሳቴꬃይ ፖዖ ጊዳና። ኔ ኣይፌይ ሳኬቲኮ ኔ ኩሜꬃ ኣሳቴꬃይ ꬉማ ጊዳና። 35 ሄሳ ጊሽ ኔናን ዲዛ ፖዖይ ꬉሞንታ ማላ ናጌታ። 36 ሂስቲኮ ኔ ኣሳቴꬃይ ፖዖ ጊዲኮ ꬉሚዳ ኣሳቴꬂ ዴና ኣጊኮ ኔ ኩሜꬃ ኣሳቴꬃይ ፆምፔ ሎዔꬂ ፖዒዛ ማላ ሎዒ ቤታና” ጊዴስ።
ዬሱሲ ፋርሳዌታኔ ዎጋ ታማርሲዛይታ ዋላሲዴስ
(ማቶ 23፡1-36፤ ማር 12፡38-40)
37 ዬሱሲ ሃሳያ ዉርሲዳ ማላ ኢሲ ፋርሳዌይ ባናራ ቁማ ማናስ ዬሱሳ ፄይጊዴስ። 38 ዬሱሲ ቁማ ማና ኩሼ ሜጬቶንታ ኣጊዳይሳ ቤዪዲ ማላሌቲዳ።
39 ጎዳይ ኢዛስ “ሃዒ ኢንቴ ፋርሳዌቲ ፁዓሲኔ ኬሬስ ቦላ ባጋ ሜጪ ጌሼታ፤ ኢንቴ ጊዶ ባጋዚ ኡዜቴꬃኒኔ ኢታቴꬃን ኩሚዴስ። 40 ኢንቴኖ ኤያቶ! ካሬ ባጋ ሜꬊዳይ ጊዶ ባጋ ሜꬊቤኔ? 41 ዮዖን ጊዲኮ ጊዶን ዲዛይሳ ሙፁዋታ ኢሚቴ፤ ሄ ዎዴ ዉሪካ ኢንቴስ ጌሽ ጊዳና።
42 “ኢንቴኖ ፋርሳዌቶ! ኢንቴስ ኣዬ ኣና! ኣኑጋፔኔ ፃሎታፔ ቃሴካ ዱማ ዱማ ካꬃፌ ታማፌ ኢሲኖ ኬሴታ፤ ጊዶ ኣቲን ቱማ ፒርዳኔ ፆሳ ዶሳናይሳ ኣጊ ኣꬌታ። ዮዖን ጊዲኮ ኢንቴ ኣጊ ኣꬋናስ ቤሴና። ሃንኮይሳ ኣጎንታ ኢንቴ ኦꬃና ቤሲዛይቲካ ሃይታ።
43 “ኢንቴኖ ፋርሳዌቶ! ኢንቴስ ኣዬ-ኣና! ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬃን ኡታናስ ቦንቾ ኦይዴ ኮዬታ፤ ጊያ ጊዶንካ ኣሳይ ኢንቴ ሲንꬃን ሆካና ማላ ዶሴታ። 44 ኣሲ ኤሮንታ ኢዛ ቦላራ ቢዛ ቆቴቲ ዲዛ ዱፎ ኢንቴ ሚሳቲዛ ጊሽ ኢንቴና ኣዬ-ኣና!” ጊዳ።
45 ሙሴ ዎጋ ኤሪዛይታፔ ኢሶይ ዛሪዲ “ኣስታማሬ! ኔ ሄሳꬆ ሃሳዪዛ ዎዴ ኑናካ ጫያሳ” ጊዴስ።
46 ዬሱሲካ ዛሪዲ “ኢንቴኖ ሙሴ ዎጋ ኤሪዛይቶ ኢንቴስካ ኣዬ-ኣና! ኣሲ ቶካናስ ዳንዳዮንታ ዴፆ ቶሆ ኣሳ ቶሴታ። ኢንቴ ጊዲኮ ኢንቴስ ቢራꬌ ፄራኒካ ቦቼኬታ።
47 “ኢንቴ ኣዋቲ ዎꬊዳ ናቤታ ዱፎ ኢንቴ ሎዔꬂዛ ጊሽ ኢንቴስ ኣዬ ኣና። 48 ሂስቲኮ ኢንቴ ኢንቴ ኣዋታ ኦሶ ሚንꬂዛ ማርካታ፤ ኢስቲ ናቤታ ዎꬊዳ፤ ኢንቴካ ኢስታ ዱፎ ሎዔꬄታ።
49 “ሄሳ ጊሽ ፆሳ ኤራቴꬅ ሂዝጋዱስ ‘ናቤታኔ ሃዋሬታ ታ ኢስታስ ዬዳና፤ ኢስቲካ ኢስታፌ ኢሳ ኢሳ ዎꬋና፤ ሃራታካ ጎዳና። 50 ሄሳ ጊሽ ሃ ዬሌታይ ቢታይ ሜꬌቶሶፔ ሃዒ ጋካናስ ጉኪዳ ናቤታ ኡባ ሱꬃ ጊሽ ኦይሼታና። 51 ኣቤሌ ሱꬃፌ ኦይኪዲ ያርሺዛሶፔኔ ፆሳ ኬꬃ ጊዶን ጉኪዳ ዛካራሳ ሱꬃ ጋካናስ ኮዬቴስ።’ ኤ ታ ኢንቴስ ጊዛይ ሃ ዬሌታይ ሃይሳስ ኦይሼታና።
52 “ኢንቴኖ ዎጋ ኤሪዛይቶ! ኢንቴስ ኣዬ-ኣና! ኤራቴꬃ ፔንጌ ቁልፌ ዎልቃራ ዎꬂ ኤኪዲ ኢንቴስካ ጌሊቤኬታ፤ ጌላናይታካ ዲጌታ” ጊዴስ።
53 ዬሱሲ ሄፔ ኬዚዳፔ ጉዬ ፃፌቲኔ ፋርሳዌቲ ኤቄቲሼ ኦይሻን ሼምፖ ዲጊዳ። 54 ኢዛ ዱናፔ ኬዚዛ ቃላን ኢዛ ቃፃናስ ናጌቲዳ።

*11:15 ማቶ 9፡34፤ 10፡25

*11:16 ማቶ 12፡38፤ 16፡1፤ ማር 8፡11

*11:23 ማር 9፡40

*11:30 ዮሃ 3፡4

*11:31 1ካዎ 10፡1-10፤ 2ታር 9፡1-12