10
ሚሺራቾ ቃላ ታማርሳና ማላ ዬሱሲ ባና ካሊዛ ላፑን ታማኔ ናምዓታ ኪቲዴስ
ሄሳፌ ጉዬ ጎዳይ ሃራ ላፑን ታማኔ ናምዑ ኣስ ዶሪዲ ሱንꬂዴስ። ኢስታካ ናምዑ ናምዑ ሂስቲዲ ኢዚ ባና ሶሆታኔ ካታማታ ዉርሲካ ኢስቲ ካሴቲዲ ባና ማላ ኪቲዴስ። * ላፑን ታማኔ ናምዓታ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታ ቢርሼꬃስ “ላፑን ታማ” ያ ጌቴስ። “ማፃ ጋኪዳ ካꬃይ ዳሮ፤ ካꬃ ማፂ ሺሺዛይቲ ጉꬃታ ሄሳ ጊሽ ካꬃ ጎዳይ ካꬃ ማፂዲ ሺሺዛይታ ካꬃይ ዲዛሶ ዬዳና ማላ ዎሲቴ። * ማቶ 9፡37-38 ሄሳ ጊሽ ቢቴ ዶርሳቲ ካና ሱይቴ ጊዶራ ቢዛ ማላ ታ ኢንቴና ዬዳይስ። * ማቶ 10፡16 ኮሮጆ ዎይኮ ቃራፂቴ ዎይኮ ጫማ ኤኮፍቴ፤ ኦጌ ቦላ ኦናካ ሳሮ ጎፒቴ። * ማቶ 10፡7-14፤ ማር 6፡8-11፤ ሉቃ 9፡3-5
“ኢንቴ ኦና ኬꬂካ ጌሊዛ ጊዲኮ ኮይሮቲዲ ‘ኬꬃ ኣሶ ሳሮ!’ ጊቴ። ሄ ኬꬃን ሳሮ ዶሲዛ ኣሲ ዲኮ ኢንቴ ሳሮታይ ሄ ኬꬃን ሼምፓና፤ ሳሮ ዶሲዛ ኣሲ ዶንታ ኣጊኮ ኢንቴ ሳሮታይ ኢንቴስ ሲማና። ኢንቴስ ማና ሺሺዳ ካꬅ ዉርሲ ሚሼኔ ኡዪሼ ሄ ኢንቴ ጌሊዳ ኬꬃን ኡቲቴ፤ ኦꬂዛዴስ ባ ዎልቃ ዋጋ ኤካናስ ኢዛስ ቤሴስ። ሃ ኬꬃፌ ሄ ኬꬄ ዩዮፒቴ። * 1ቆሮ 9፡14፤ 1ፂም 5፡18
“ኢንቴ ኣይ ካታማካ ጋኪዛ ዎዴ ኣሳይ ኢንቴና ሞኪ ኤኪኮ ኢስቲ ኢንቴስ ኣꬂዳ ቁማ ሚቴ። ሄ ካታማን ዲዛ ሃርጋንቻታ ፓꬂዲ ፆሳ ካዎቴꬂ ኢንቴኮ ማቲዴስ ጊዲ ዮቲቴ። 10 ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ቢዲ ኢሲ ካታማ ጌሊሺን ሄ ካታማ ኣሳይ ኢንቴና ሞኪ ኤኮንታ ኢፂኮ ሄ ካታማ ኣሳይ ሺቂዛ ዱቡሻ ኬዚዲ፤ 11 ‘ኑ ቶሆ ቦላ ዲዛ ኢንቴ ካታማ ጉዱላ ኢንቴስ ማርካ ጊዳና ማላ ኑ ቶሆ ቦላፌ ፒቶስ ሺን ፆሳ ካዎቴꬃይ ኢንቴኮ ማቲዳይሳ ኤሪቴ’ ጊቴ። 12 ታ ኢንቴስ ዮታይስ ፒርዳ ጋላስ ሄ ካታማ ፒርዳፌ ሶዶሜ ካታማ ፒርዳይ ካዉሼ ጊዳና። * ሜꬌ 19፡24-28፤ ማቶ 10፡15፤ 11፡24
ኣማኖንታ ኢፂዳ ጊሽ ዋላሴቲዳ ካታማታ
(ማቶ 11፡20-24)
13 “ኩራዚኔ ኔና ኣዬ-ኣና! ቤቴሳይዳ ኔና ኣዬ ኣና! ኢንቴናን ኦሴቲዳ ማላታቲ ፂሮሴኒኔ ሲዶናን ኦሴቲዳኮ ኢስቲካ ማይዖ ማይዒዲኔ ቢዲንꬅ ጎርፔቲዲ ሄ ዎዴ ቤኒ ማሬታናሺን። * ኢሳ 23፡1-18፤ ሂዚ 26፡1-28፡26፤ ኢዩ 3፡4-8፤ ኣሞ 1፡9-10፤ ዛካ 9፡2-4 14 ጊዶ ኣቲን ፒርዳ ዎዴ ኢንቴፌ ፂሮሴሲኔ ሲዶናስ ካዉያና። 15 ሃኔ ቂፊርናሆሜ ፑዴ ሳሎ ꬎቁ ꬎቁ ጋዲ? ኔኒ ዱጌ ሲዖሌ ዎꬋና፥ * ኢሳ 14፡13-15
16 “ኢንቴ ጊዛይሳ ሲዪዛ ኣሲ ታና ሲዬስ፤ ኢንቴና ኤኮንታ ኣሲ ታናካ ኤኬና፤ ታና ኤኮንታይካ ታና ኪቲዳይሳ ኤኬና” ጊዴስ። * ማቶ 10፡40፤ ማር 9፡37፤ ሉቃ 9፡48፤ ዮሃ 13፡20
ዬሱሲ ኪቲዳ ላፑን ታማኔ ናምዓቲ ቢዳሶፔ ሲሚዳ
17 ላፑን ታማኔ ናምዓቲካ ኡፋዬቲሼ ሲሚዲ “ጎዶ! ሃራይ ኣቶ ሺን ዳይዳንꬃቲካ ኔ ሱንꬃን ኑስ ሃሬቲዳ” ጊዲ ዮቲዳ።
18 ኢዚካ ኢስታስ “ፃላዔይ ዎልቃንꬃ ማላ ሳሎፔ ኩንዲሺን ታ ቤያዲስ።
19 “ሂስቲኮ ሾሻኔ ማሲማሶ ኢንቴ ዬꬋና ማላ ሞርኬ ዎልቃ ኡባ ቦላ ኢንቴስ ጎዳቴꬅ ኢማዲስ፤ ኢንቴና ቆሂዛ ኢሲ ሚሺካ ዴና። * ማዛ 91፡13 20 ኢንቴ ሱንꬃይ ሳሎን ፃፌቲዳ ጊሽ ኡፋዬቲቴ ኣቲን ቱና ኣያናቲ ኢንቴስ ሃሬቲዳ ጊሽ ኡፋዬቶፍቴ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ባ ኡፋይሳ ቆንጪሲዴስ
(ማቶ 11፡25-27፤ 13፡16-17)
21 ሄ ዎዴ ዬሱሲ ፂሎ ኣያናን ኡፋዬቲዲ “ሳሎሲኔ ሳዓስ ጎዳ ጊዲዳ ኣቦ ሃይሳ ዉርሳካ ኣꬎ ኤራንቻታፔኔ ኤራቻታፔ ቆታዳ ቄሪ ጉꬃ ናይታስ ኔ ቆንጪሲዳ ጊሽ ታኒ ኔና ጋላታይስ፤ ኤ፥ ታ ኣዋዉ! ሃይሲ ኔ ሎዖ ሼኔይ ሃኒዴስ።
22 “ዉሪ ታ ኣዋ ማታፔ ታስ ኢሜቲዴስ፤ ቃሴካ ኢዛ ናይ ኦናኮኔ ኣዋፔ ኣቲን ኤሪዛይ ባዋ። ኣዋይ ኦናኮኔ ናዛፔ ኣቲን ዎይኮ ናዚ ኢዛስ ቆንጪሳናስ ዶሲዳዴፔ ኣቲን ኤሪዛዴይ ባዋ” ጊዴስ። * ዮሃ 3፡35፤ 10፡15
23 ባና ካሊዛይታኮ ሲሚዲ ኢስታስ ዱማ “ኢንቴ ቤዪዛይሳ ቤዪዛ ኣይፌቲ ኣንጄቲዳይታ። 24 ታ ኢንቴስ ቱማ ጋይስ ዳሮ ናቤቲኔ ካዎቲ ኢንቴ ሃዒ ቤዪዛይሳ ቤያናስ ኮይዲ ቤይቤቴና፤ ኢንቴ ሃዒ ሲዪዛይሳካ ሲያናስ ኮይዲ ሲይቤቴና” ጊዴስ።
ኣሳስ ቃꬌቲዛ ሳማሪያ ኣዴዛ
25 ኢሲ ጋላስ ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛ ኢሲ ኣሲ ዬሱሳ ፓጫናስ ኮይዲ “ታማሪሲዛይሶ ታኒ ሜርና ዴዖ ላታናስ ኣይ ኦꬆ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። * ማቶ 22፡35-40፤ ማር 12፡28-34
26 ዬሱሲካ ዛሪዲ “ዎጋ ማፃፋን ኣይ ጌቴቲ ፃፌቲዴ? ኢዛፔ ኔስ ጌሊዳይ ኣዜ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
27 ኣዴዚ ዛሪዲ “ኔ ጎዳ ፆሳ ኔ ኩሜꬃ ዎዝናፔ፥ ኔ ኩሜꬃ ሼምፖፌ፥ ኔ ኩሜꬃ ዎልቃፌኔ፥ ኔ ኩሜꬃ ቆፋፔ ሲቃ፤ ኔ ላጌካ ኔ ሁዔ ማላ ሲቃ ጌስ” ጊዲ ዛሪዴስ። * ዛሬ 6፡5፤ ሌዌ 19፡18
28 ዬሱሲካ “ሎዖ ዛራዳሳ። ኔኒካ ሄሳꬆ ኦꬂኮ ሜርና ዴዖ ዴማና” ጊዴስ። * ሌዌ 18፡5
29 ኣዴዚ ባና ፂሊሳናስ ኮይዲ “ሂስቲን ታ ላጌይ ኦኔ?” ጊዲ ዬሱሳ ኦይቺዴስ
30 ዬሱሲካ ዛሪዲ “ኢሲ ኣዴዚ ዬሩሳላሜፔ ኢያርኮ ዎꬊሺን ፓንጋቲ ዴሚዲ ኢዛ ማይዖ ቃሪ ኤኪዳ፤ ኬሂ ቆፄሬꬂዲ ሃይቆፔኔ ፓፃፔ ጊዶን ዬጊ ኣጊዲ ቢዳ። 31 ኢሲ ቄሴይ ሄ ኦጌራ ባሲ ዱጌ ዎꬊሼ ኣሙንሶንታ ሄ ቆፄቲዳ ኣዴዛ ዴሚዲ ፖቄꬃራ ዬጊ ኣꬊዴስ። 32 ቃሴካ ኢሲ ሌዌ ባጋ ኣሳፔ ኢሲ ኣዴዚ ሄ ኦጌራ ኣꬊሼ ቆፄቲዳ ኣዴዛ ቤዪዲ ሃዒካ ፖቂዲ ኣꬊዴስ። 33 ኢሲ ሳማሪያ ቢታ ኣሲ ሄ ኦጌራ ኣꬊ ቢሼ ቆፄቲዳ ኣዴዛ ቦላ ጋኪ ዎꬊዴስ፤ ኣዴዛ ቤዪዲኔ ኬሂ ሚሼቲዴስ። 34 ኣዴዛኮ ሺቂዲኔ ማዱንꬃ ꬋላና ማላ ዎጋራ ሚꬃ ዛይቴኔ ዎይኔ ጫጄ ማዱንꬃ ቦላ ጉሲዲ ቃቺዴስ፤ ኣዴዛ ባ ሃሬ ቶጊሲዲ ኢማꬂ ሼምፒዛሶ ኤፊዲ ሎዔꬂ ፄሊዴስ። 35 ዎንቴꬃ ጋላስ ኢማꬂ ሼምፒዛ ኬꬃ ጎዳስ ናምዑ ዲናሬ ኢሚዲኔ ‘ኔና ሃራ ሚሻ ኬሲሲኮ ታ ሲማሼ ኔስ ኢማና፤ ኔፔ ኬሳዳ ሎዔꬃ ናጋ’ ጊዴስ።
36 “ሂስቲኮ ሃ ሄꬑ ኣሳታፔ ፓንጋታን ቆፄቲዲ ሃይቆፔኔ ፓፃፔ ጊዶን ዬጌቲዳዴስ ኬሂ ማታ ላጌይ ኔስ ኣዋይሳ ሚሳቲዜ?” ጊዴስ።
37 ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይሲካ “ሄሲ ኔ ሚቼቲዳይሳኔ ማዲዳይሳ!” ጊዴስ። ዬሱሲካ ኢዛስ “ኔካ ባዳ ኢዛይሳꬆ ኦꬃ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ማርታኔ ማራሚ ሶ ቢዴስ
38 ዬሱሲኔ ኢዛ ካሊዛይቲ ኦጌ ቢሺን ዬሱሲ ኢሲ ጉታ ጌሊዴስ፤ ማርታ ጌቴቲዛ ኢሲ ማጫሲያ ባሶን ዬሱሳ ሞካ ኤካዱስ። 39 ኢዚስ ማራሞ ጌቴቲዛ ኢሲ ሚቼያ ዳዉስ። ማራማካ ኢዛፔ ቃላ ሲያሼ ጎዳ ቶሆ ጋርሳን ኡታዱስ። * ዮሃ 11፡1 40 ጊዶ ኣቲን ማርታይ ኦሶ ዳሮፔ ዴንዲዳይሳን ዳቡራዳ ዬሱሳኮ ሺቃዳ “ጎዶ! ታ ሚቺያ ኦሶ ዉርሳ ታ ቦላ ኣጋዳ ኡቲሺን ኔኒ ጮዑ ጋይ? ኢዛ ታና ማዳና ማላ ኢዚስ ዮታ ኣቲን” ጋዱስ።
41 ጊዶ ኣቲን ጎዳይ “ሃኔ ማርታኔ! ኔኒ ዳሮ ሚሻ ጊሽ ቆፋ ዳራሳ፤ ዲርባታሳ፤ ቱጋታሳ። 42 ኮሺዛይ ጊዲኮ ኢሲ ሚሽ ፃላ፤ ማራማካ ሎዖ ኤፃ ዶራዱስ፤ ሄሲካ ኢዚፔ ኤኬቴና።”

*10:1 ላፑን ታማኔ ናምዓታ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታ ቢርሼꬃስ “ላፑን ታማ” ያ ጌቴስ።

*10:2 ማቶ 9፡37-38

*10:3 ማቶ 10፡16

*10:4 ማቶ 10፡7-14፤ ማር 6፡8-11፤ ሉቃ 9፡3-5

*10:7 1ቆሮ 9፡14፤ 1ፂም 5፡18

*10:12 ሜꬌ 19፡24-28፤ ማቶ 10፡15፤ 11፡24

*10:13 ኢሳ 23፡1-18፤ ሂዚ 26፡1-28፡26፤ ኢዩ 3፡4-8፤ ኣሞ 1፡9-10፤ ዛካ 9፡2-4

*10:15 ኢሳ 14፡13-15

*10:16 ማቶ 10፡40፤ ማር 9፡37፤ ሉቃ 9፡48፤ ዮሃ 13፡20

*10:19 ማዛ 91፡13

*10:22 ዮሃ 3፡35፤ 10፡15

*10:25 ማቶ 22፡35-40፤ ማር 12፡28-34

*10:27 ዛሬ 6፡5፤ ሌዌ 19፡18

*10:28 ሌዌ 18፡5

*10:39 ዮሃ 11፡1