9
ዬሱሲ ሃዋሬታ ሚሺራቾ ቃላ ዮታና ማላ ኪቲዴስ
(ማቶ 10፡5-15፤ ማር 6፡7-13)
ዬሱሲካ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬታ ኢሲፌ ፄይጊዲ ዳይዳንꬃታ ኬሳና ማላኔ ሃርጌፌ ፓꬃና ማላ ኢስታስ ዎልቃኔ ጎዳቴꬅ ኢሚዴስ፡ ቃሴካ ፆሳ ካዎቴꬃ ዮታናሲኔ ሃርጊዛይታ ፓꬃናስ ኢስታ ኪቲዴስ። ኢስታስ “ኦጌ ቢሼ ጉፌ ዎይኮ፥ ቃራፂቴ ዎይኮ፥ ቁማ ዎይኮ፥ ሚሼ ዎይኮ ናምዑ ማይዖ ኦይኪ ባናስ ኮሼና። * ሉቃ 10፡4-11 ኢንቴካ ሄ ካታማይፔ ኬዛና ጋካናስ ኮይሮ ጌሊዳ ኦና ኬꬃንካ ጊዲን ሄን ጋምዒቴ። ካታማ ኣሳይ ኢንቴና ሞኪ ኤኮንታ ኢፂኮ ሄ ካታማይፔ ኬዚዲ ኢንቴና ሞኮንታይታስ ማርካ ጊዳና ማላ ኢንቴ ቶሆን ዲዛ ጉዱላ ፒቲዲ ኬዚቴ” ጊዴስ።
ኢስቲካ ጎዳይ ጊዳ ማላ ኬዚዲ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲሼኔ ሃርጋንቻታ ፓꬂሼ ጉታን ጉታን ዩዪዳ።
ሄርዶሲ ዬሱሳ ዎሬ ሲይዴስ
(ማቶ 14፡1-12፤ ማር 6፡14-29)
7-8 ሄ ዎዴ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ዮሃኒሲ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ” ባጋይቲ “ኤላሲ ኬዚዲ ቤቲዴስ።” ቃሴ ባጋይቲ “ቤኒ ናቤታፔ ኢሶይ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ” ጊዲ ሃሳዬቲዛ ጊሽ ዩሁዳ ቢታ ሃሪዛ ሄርዶሲ ሄሳ ሲይዲ ሃኒዛ ሚሻን ባ ዎዝናን ሜቶቴቲዴስ። ሄርዶሲካ “ታኒ ኢዛ ቆꬌ ቃንፂዳ ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ሃይቂዴስ። ሂስቲን ኢዛ ጊሽ ሃይሳ ማላ ሃሳዬቲሺን ታ ሲዪዛይስ ኢዚ ኦኔ?” ጊዲ ኢዛ ባ ኣይፌራ ቤያና ኮይዴስ።
ዬሱሲ ኢቻሹ ሺ ኣሳ ሚዚዴስ
(ማቶ 14፡13-21፤ ማር 6፡30-44፤ ዮሃ 6፡1-14)
10 ሃዋሬቲካ ሲሚዲ ኢስቲ ኦꬂዳይሳ ዉርሲ ዬሱሳስ ዮቲዳ። ኢዚካ ኢስታ ፃላ ባናራ ኤኪዲ ቤቴሳይዳ ጌቴቲዛ ፖቄꬃን ዲዛ ካታማ ቢዴስ። 11 ጊዶ ኣቲን ዳሮ ኣሳይ ሄሳ ኤሪዲ ኢስታ ካሊዴስ። ኢዚካ ኢስታ ሞኪ ኤኪዲ ፆሳ ካዎቴꬃ ጊሽ ዮቲዴስ። ቃሴካ ሃርጌፌ ፓꬃናስ ቤሲዛይታ ፓꬂዴስ።
12 ጋዴይ ሌምዒሺን ታማኔ ናምዑ ሃዋሬቲ ኢዛኮ ሺቂዲ “ኑኒ ዲዛይ ባዞ ቢታን ጊዲዳ ጊሽ ኣሳይ ቢዲ ባስ ኣቃናሶኔ ሚዛ ሚሽ ኮያና ማላ ኣሳ ሞይዛ” ጊዳ።
13 ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኢስታስ ዛሪዲ “ኢንቴ ኢስታስ ሚዛዝ ኢሚቴ” ጊዴስ። ኢስቲካ “ኑስ ኢቻሹ ኡኬꬃፌኔ ናምዑ ሞሌፔ ሃራይ ባ። ሃ ኣሳስ ጊዲዛ ካꬅ ኮሺኮ ሻማናስ ቤሴስ” ጊዳ። 14 ዬሱሲካ ባና ካሊዛይታ “ኣሳ ኢቻሹ ታሙ፥ ኢቻሹ ታሙ ሂስቲ ሻኪ ሻኪ ኡቲሲቴ” ጊዴስ። ሄንካ ኢቻሹ ሺ ጊዲዛ ኣቱማሳይ ዴስ። 15 ዬሱሳ ካሊዛይቲካ ዬሱሲ ኣዛዚዳ ማላ ኣሳ ዉርሲ ኡቲሲዳ። 16 ዬሱሲካ ኢቻሹ ኡኬꬃኔ ናምዑ ሞሌታ ኦይኪዲ ፑዴ ሳሎ ፄሊዲ ፆሳ ጋላቲዴስ። ኢዚካ ኡኬꬃ ሜንꬂዲ ኣሳ ጋꬃና ማላ ባና ካሊዛይታስ ኢሚዴስ። 17 ኣሳይ ዉሪካ ሚዲ ካሊዴስ። ዬሱሳ ካሊዛይቲካ ኣሳፔ ኣቲዳ ታማኔ ናምዑ ሌማቴ ኩሜꬅ ማዳፌ ዴንꬂዳ።
ጴፅሮሳ ኣማኖኔ ኢዛ ማርካቴꬅ
(ማቶ 16፡13-19፤ ማር 8፡27-29)
18 ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ባርካ ዎሲሺን ኢዛ ካሊዛይቲ ኢዛኮ ዪዳ። ኢዚካ ኢስታ “ኣሳይ ታና ኦና ጊዜ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
19 ኢስቲካ ኢዛስ “ኢሲ ኢሲ ኣሳይ ፃማቂዛ ዮሃኒሳ፤ ባጋይቲ ኤላሳ፤ ሃራቲ ቃሴ ቤኒ ናቤታፔ ኢሶይ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ ጌቴስ” ጊዳ።
20 ኢዚካ ኢስታ “ኢንቴች ታና ኦና ጌቲ?” ጊዲ ኦይቺዴስ። ጴፅሮሲካ “ኔኒ ፆሳፌ ኪቴቲዳ ኪርስቶሳ” ጊዲ ዛሪዴስ። * ዮሃ 6፡68-69
ዬሱሳ ካሎይ ቃንፂሲዛ ዋጋ
(ማቶ 10፡38-39፤ 16፡24-28፤ ማር 8፡34-38፤ ሉቃ 14፡25-27)
21 ዬሱሲካ ኢስታ “ሃይሳ ኦናስካ ዮቶፒቴ” ጊዲ ሚንꬂ ዮቲዲ 22 ቃሴካ “ኣሳ ናይ ዳሮ ዋዬ ኤካናስ ቤሴስ፤ ዴሬ ጪማታን፥ ቄሴ ሃላቃታኒኔ ሙሴ ዎጋ ፃፊዛይታን ኢፄታናኔ ኢስታ ኩሼን ሃይቃናሲኔ ሄꬓንꬆ ጋላሳን ሃይቆፔ ዴንዳና” ጊዴስ።
23-24 ቃሴካ ኡባስ “ባ ሼምፖ ኣሻና ጊዛ ኣሲ ዉሪ ꬋይሳና ሺን ባ ሼምፖ ታ ጊሽ ጊዲ ꬋይሲዛ ኣሲ ኣሻና። ሄሳ ጊሽ ታና ካላና ኮዪዛ ኣሲ ዲኮ ባና ካዶ፤ ኡባ ጋላስ ባ ማስቃሌ ቶኪዲ ታና ካሎ። * ማቶ 10፡38-39፤ ሉቃ 14፡27፤ 17፡33፤ ዮሃ 12፡25 25 ኣሲ ኣላሜ ጎዓ ሙሌ ዴሚዲ ባ ሼምፖ ꬋይሲኮ ኣዛ ጎዓይ ዲዜ? 26 ኦኒካ ታናኒኔ ታ ቃላን ዬላቲኮ ኣሳ ናይ ባ ቦንቾራ፥ ኣዋ ቦንቾራኔ ጌሻ ኪታንቻታ ቦንቾራ ዪዛ ዎዴ ታኒ ኢዛን ዬላታና። 27 ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃይሳን ኤቂዳ ኣሳፔ ሃይቃናፔ ሲንꬃን ፆሳ ካዎቴꬅ ቤያና ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዴቴስ” ጊዴስ።
ዬሱሳ ሜꬎይ ላሜቲዴስ
(ማቶ 17፡1-8፤ ማር 9፡2-8)
28 ዬሱሲ ሄሳ ጊዳ ኦሱፑን ጋላሳ ማላፔ ጉዬ ዎሳናስ ዙማ ቦላ ኬዚዴስ። ቢሼ ባናራ ጴፅሮሳ፥ ዮሃኒሳኔ ያቆቤ ኤኪ ቢዴስ። 29 ኢዚ ዎሲሺን ኢዛ ኣይፌሶይ ላሜቲዴስ። ኢዛ ሜꬋይካ ዎልቃንꬃ ማላ ፆሊቂዲ ቦቲዴስ። 30 ናምዑ ኣሳቲ ሙሴይኔ ኤላሲ ኢዛራ ሃሳዬቲዳ 31 ኢስቲካ ቦንቾራ ቆንጪዲ ዬሩሳላሜን ፖሌታና ዲዛ ዬሱሳ ሃይቆ ጊሽ ሃሳዔቲዳ። 32 ጴፅሮሳኔ ኢዛራ ዲዛይታ ዴፆ ꬊስኮይ ኦይኪዴስ። ኢስቲካ ꬊስኮፌ ቤጊዲ ዬሱሳ ቦንቾኔ ናምዑ ኣሲ ኢዛራ ኤቂዳይታ ቤዪዳ። 33 ሄ ናምዑ ኣሳቲ ዬሱሳፔ ሻኬቲ ቢሺን ጴፅሮሲ ዬሱሳ “ጎዶ! ኢሲ ዳሴ ኔስ፥ ኢሲ ዳሴ ሙሴስ፥ ኢሲ ዳሴ ኤላሳስ ኦꬂዲ ሃን ዲዛኮ ኑስ ሎዖኮ! ሺን” ጊዴስ። ጊዶ ኣቲን ጴፅሮሲ ባ ጊዛይሳ ኤሮንታ ጊዴስ።
34 ኢዚ ሄሳ ሃሳዪሺን ሻራይ ዪዲ ኢስታ ጌንꬂዴስ። ሻራ ጊዶ ጌሊዲ ባቢዳ። 35 ሻራ ጊዶፌካ “ታኒ ዶሪዳ ታ ናይ ሃይሳ፤ ኢዛ ሲዪቴ” ጊዛ ቃላይ ሴቴቲዴስ። * ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ 12፡18፤ ማር 1፡11፤ ሉቃ 3፡22
36 ቃላይ ሴቴቲዳ ዎዴ ዬሱሲ ፃላ ቤቲዴስ። ዬሱሳ ካሊዛይቲካ ሃኒዳ ሚሻ ዉርሲ ባ ዎዝናን ኦይኪዳ ኣቲን ኦናስካ ዮቲቤቴና።
ዬሱሲ ኢታ ኣያናይ ኦይኪዳ ናዛ ፓꬂዴስ
(ማቶ 17፡14-18፤ ማር 9፡14-27)
37 ዎንቴꬃ ጋላስ ኢስቲ ዙማ ቦላፌ ዎꬊን ዳሮ ኣሳይ ዪዲ ዬሱሳራ ጋጊዴስ። 38 ሄ ዎዴ ኣሳ ጊዶፌ ኢሳዴይ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ታማሪሲዛይሶ! ታስ ኢሲ ናይ ፃላ ዲዛ ጊሽ ኢዛ ኔ ፄላና ማላ ታ ኔና ዎሳይስ። 39 ኢዛ ኢታ ኣያናይ ኦይኪሺን ሃሳዓይ ባይንዳ ዋሴስ፤ ቃኬቲሼ ዱናራ ጎፖንቶ ኬሴስ፤ ቆሆ ጋꬂዳፔ ጉዬ ዳሮ ዋይሲዲ ኣጌስ። 40 ኔና ካሊዛይቲ ናዛፔ ኬሳና ማላ ኢስታ ታ ዎሳዲስ፤ ጊዶ ኣቲን ኬሳና ዳንዳዪቤቴና” ጊዴስ።
41 ዬሱሲካ ኢስታስ ዛሪዲ “ኣማኖንታ ሃ ዎዴ ዎቤ ኣሳቶ! ታኒ ኢንቴናራ ኣይዴ ጋካናስ ዳኔ? ኢንቴናካ ኣይዴ ጋካናስ ዳንዳያኔ? ናዛ ኣኔ ሃ ኤሃ!” ጊዴስ።
42 ናዚ ዪሺን ኢታ ኣያናይ ኢዛ ቦላፌ ዬጊን ቃኬቲዴስ። ዬሱሲካ ኢታ ኣያናዛ ሴሪዲ ናዛ ፓꬂዲ ናዛ ኣዋስ ኢሚዴስ። 43 ኣሳይካ ዉሪ ፆሳ ጊታቴꬃን ማላሌቲዴስ።
ዬሱሲ ባ ሃይቆ ጊሽ ናምዓንꬆ ዮቲዴስ
(ማቶ 17፡22-23፤ ማር 9፡30-32)
ኢዚ ኦꬂዳይሳን ኣሳይ ዉሪ ማላሌቲሺን ዬሱሲ ባና ካሊዛይታ 44 “ኣሳ ናይ ኣሳ ኩሼን ኣꬊዲ ኢሜታና፤ ኢንቴካ ሃ ዮዖዛ ባሎፒቴ” ጊዴስ።
45 ጊዶ ኣቲን ኢዚ ጊዛይሲ ኢስታስ ጌሊቤና። ኣይስ ጊኮ ኢስቲ ኣኬኮንታ ማላ ዮዖዚ ኢስታፌ ጌሜቲዴስ፤ ዛሪዲካ ኦይቾንታ ማላ ባቢዳ።
ኡባፌ ኣꬊዛይ ኦኔ?
(ማቶ 18፡1-5፤ ማር 9፡33-37)
46 ኢዛ ካሊዛይቲ “ኦኒ ኦናፔ ኣꬊዜ?” ጊዲ ባ ጊዶን ፓላሜቲዳ። * ሉቃ 22፡24 47 ዬሱሲካ ኢስታ ዎዝና ቆፋ ኤሪዲ ጉꬃ ና ኤኪ ዪዲ ባ ማታን ኤሲዲ 48 “ሃ ጉꬃ ና ታ ሱንꬃን ኤኪዛዴይ ኦኒካ ዲኮ ታና ኤኬስ፤ ታና ኤኪዛዴይካ ታና ኪቲዳይሳ ኤኬስ። ኢንቴ ኡባፌ ጉꬃ ኣሲ ኢዚ ኡባፌ ኣꬌስ” ጊዴስ። * ማቶ 10፡40፤ ሉቃ 10፡16፤ ዮሃ 13፡20
ኢንቴ ጊዛይሳ ኢፆንታይ ኢንቴ ባጋ
(ማር 9፡38-40)
49 ዮሃኒሲካ “ጎዶ! ኢሲ ኣሲ ኔ ሱንꬃን ዳይዳንꬅ ኬሲሺን ቤይዶስ። ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኑናራ ካሎንታ ጊሽ ዲጋናስ ኮይዶስ” ጊዴስ።
50 ዬሱሲካ “ኢንቴና ኢፆንታ ኣሲ ዉሪ ኢንቴ ባጋ ጊዲዳ ጊሽ ዲጎፍቴ” ጊዴስ።
ሳማሪያ ኣሳይ ዬሱሳ ሞካናስ ኮይቤቴና
51 ዬሱሲ ሳሎ ቢዛ ዎዴይ ማቲዳ ጊሽ ዬሩሳላሜ ባናስ ዴንዲዴስ። 52 ኢዚካ ሲንꬃꬂዲ ኣሴ ኪቲዴስ። ኢስቲካ ኮሺዛ ሚሽ ጊጊሳናፔ ካሴቲዲ ሳማሪያ ቢታን ዲዛ ኢሲ ጉታ ቢዳ። 53 ጊዶ ኣቲን ዴሬይ ኢዚ ዬሩሳላሜ ቢዛይሳ ኤሪዳ ጊሽ ሞኪ ኤኪቤቴና። 54 ኢዛ ካሊዛይታፔ ያቆቤይኔ ዮሃኒሲ ሃኒዛይሳ ቤዪዲ “ጎዶ! ኤላሲ ኦꬆይሳꬆ ‘ታማይ ሳሎፔ ዎꬊዲ ኢስታ ዲፕ ሂስቶ!’ ጊዲ ኣዛዛና ማላ ኮያይ?” ጊዳ። * ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ “ኤሊያሲ ኦꬆይሳ ማላ” ጊዛ ቃላ ጉጄቴስ። * 2ካዎ 1፡9-16
55 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ኢስታኮ ዩዪዲ “ኢንቴስ ኣይ ማላ ኣያናይ ዲዛኮኔ ኤሬኬቲ? ኣሳ ናይ ዪዳይ ኣሳ ሼምፖ ኣሻናስ ኣቲን ꬋይሳናስ ጊዴና” ጊዲ ኢስታ ሴሪዴስ። 56 ኢስቲ ዉሪካ ሃራ ጉታ ቢዳ።
ዬሱሳ ካሊዛይታ ጋኪዛ ፓጬ
(ማቶ 8፡19-22)
57 ኢስቲካ ቢርሺን ኢሲ ኣሲ ኢስታኮ ሺቂዲ “ታኒ ኔኒ ቢዛ ኡባሶ ኔና ታ ካላና” ጊዴስ።
58 ዬሱሲ “ዎርኬናታስ ኣቂዛ ኦላይ፥ ካፎታስ ቃሴ ኣቂዛ ካፎ ኬꬂ ዴስ፤ ጊዶ ኣቲን ኣሳ ናስ ባ ሁዔ ኣይሲዛሶይካ ባዋ” ጊዴስ።
59 ዬሱሲካ ሂንኮይሳ “ታና ካላ” ጊዴስ። ሄ ኣዴዚካ “ጎዶ! ታ ካሴታ ባዳ ታ ኣዋ ሞጎ?” ጊዴስ።
60 ዬሱሲካ “ኣጋጋ፥ ሃይቂዳይቲ ሃይቂዳይታ ሞጌቶ። ኔኒ ጊዲኮ ባዳ ፆሳ ካዎቴꬃ ኣሳስ ዮታ” ጊዴስ።
61 ቃሴካ ሃራ ኣሲ “ጎዶ! ታ ኔና ካላና ሺን ኮይሮ ሶ ባዳ ታ ኬꬃ ኣሳ ሳሮ ጋዳ ዮዖ?” ጊዴስ። * 1ካዎ 19፡20
62 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ “ቦራ ካሶ ኦይኪዲ ጎዪሼ ጉዬ ዛሪ ፄሊዛዴይ ኦኒካ ፆሳ ካዎቴꬃስ ቤሴና” ጊዴስ።

*9:3 ሉቃ 10፡4-11

*9:20 ዮሃ 6፡68-69

*9:23-24 ማቶ 10፡38-39፤ ሉቃ 14፡27፤ 17፡33፤ ዮሃ 12፡25

*9:35 ኢሳ 42፡1፤ ማቶ 3፡17፤ 12፡18፤ ማር 1፡11፤ ሉቃ 3፡22

*9:46 ሉቃ 22፡24

*9:48 ማቶ 10፡40፤ ሉቃ 10፡16፤ ዮሃ 13፡20

*9:54 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ “ኤሊያሲ ኦꬆይሳ ማላ” ጊዛ ቃላ ጉጄቴስ።

*9:54 2ካዎ 1፡9-16

*9:61 1ካዎ 19፡20