8
ዬሱሳ ካሊዳይታኔ ኢዛስ ኦꬂዳ ማጫሳታ
ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ፆሳ ካዎቴꬃ ሚሺራቾ ሳባኪሼ ዱማ ዱማ ካታማታ ጊዶራኔ ጉታታ ጊዶራ ኣꬊዴስ። ኣꬊዲ ቢዛ ዎዴ ኢዛ ካሊዛ ታማኔ ናምዓቲ ኢዛራ ዴቴስ። ቃሴካ ቱና ኣያናፔኔ ኢታ ሃርጌፌ ፓፂዳ ኢሲ ኢሲ ማጫሳቲ ኢዛራ ዴቴስ። ኢስቲካ ላፑን ቱና ኣያናይ ኢዚፔ ኬዚዳ ማግዳሌ ጌቴቲዛ ዴሬፔ ዪዳ ማራሞ፥ ካዎ ሄርዶሳሶን ኦꬂዛ ኩዛ ማቾ ዮሃኖ ቃሴካ ሶሲኖኔ ሃራ ዳሮ ማጫሳቲ ዴቴስ። ኢስቲካ ባስ ዲዛ ሚሻራ ዬሱሳስ ኦꬂዛይታ።
ካꬅ ዜሪዛዴ ሌሚሶ
(ማቶ 13፡1-9፤ ማር 4፡1-9)
ዳሮ ዴሬይ ኢሲፌ ሺቂዲ ዲሺን ቃሴካ ኣሳይ ዱማ ዱማ ካታማፔ ኢዛኮ ዎꬊዛ ዎዴ ዬሱሲ ሌሚሶራ ታማርሲሼ፥
“ኢሲ ጎሻንቻይ ዜሬꬂ ዜራናስ ኬዚዴስ፤ ኢዚ ዜሪሺን ባጋይ ኦጌን ዎꬊዲ ኣሳ ቶሆን ዬꬌቲዴስ፤ ሳሎ ካፎቲካ ዪዲ ማፂ ሚዳ፤ ኢሲ ዜሬꬃይ ሹቻ ጋዴን ዎꬊዲ ሄራካ ጫሪዴስ፤ ጋዴዚካ ሜላ ጋዴ ጊዲዳ ጊሽ ኤሌ ሜሊቺዴስ። ቃሴካ ሃራ ዜሬꬂ ኣጉንꬃ ጊዶን ዎꬊዴስ፤ ኣጉንꬃይካ ኢዛራ ኢሲፌ ዲጪዲ ጫሬቻይካ ዲጮንታ ማላ ጩሊዴስ። ቃሴካ ሃራ ዜሬꬃይ ሎዖ ኣራዳ ጋዴን ዎꬊዴስ፤ ጫሪዳ ዎዴካ ፄቱ ኩሼ ኣይፊዴስ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ሌሚሶን ሃሳዪዳ ጋሶ
(ማቶ 13፡10-17፤ ማር 4፡10-12)
ዬሱሲ ሃሳያ ዉርሲዲ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ሲዪዛ ሃይꬂ ዲዛ ኣሲ ሲዮ!” ጊዴስ።
ዬሱሳ ካሊዛይቲ “ዜሬꬃ ሌሚሶዛስ ቢርሼꬅ ኢማ” ጊዲ ኦይቺን፥ 10 ኢዚካ ኢስታስ “ፆሳ ካዎቴꬃ ፁራ ኤሮይ ኢንቴስ ኢሜቲዴስ፤ ሃራታስ ጊዲኮ ሌሚሶራ ዮታይስ ቃሴካ ሃራቲ ቤዪዲ ዎዝናን ዎꬆንታ ማላኔ ሲይዲ ዩሺ ቆፖንታ ማላ ሃኒዴስ።
ዬሱሲ ዜሬꬃ ሌሚሶ ቢርሺዴስ
(ማቶ 13፡18-23፤ ማር 4፡13-20)
11 “ዜሬꬃ ሌሚሶይካ ሃይሳ፤ ዜሬꬅ ጌቴቲዳይሲ ፆሳ ቃላ። 12 ኦጌ ላንቄን ዎꬊዳይሲ ቃላ ሲዪዛይታ፤ ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ኣማኒዲ ኣቶንታ ማላ ፃላዔይ ዪዲ ቃላ ኢስታ ዎዝናፔ ኤኪቺዛይታ። 13 ሹቻ ቦላ ዎꬊዳይቲካ ቃላ ሲይዲ ኡፋይሳራ ኤኪዛይታ፤ ኢስቲካ ሃዒስ ኣማኔቴስ ኣቲን ሜቶይ ኢስታ ቦላ ጋኪዛ ዎዴ ፃጶ ዬዶንታ ጊሽ ኤሌራ ኣማኖ ካዲዛይታ። 14 ኣጉንꬃ ጊዶን ዎꬊዳይቲ ቃላ ሲዪዛይታ፤ ሄይቲካ ሃይሳ ሃ ኣላሜ ቆፋኒኔ ኣቆታን፥ ሃይሳ ቢታ ቦላ ዱሳ ሎዔቴꬃን ጩሌቲዲ ሎዔꬂ ኣይፌ ኢሜቴና። 15 ኣራዳ ቢታን ዎꬊዳይሲ ቃላ ሱሬኒኔ ሎዖ ዎዝናን ሲይዲ ናጊዛይታኔ ዳንዳያን ሚኒዲ ኣይፌ ኣይፊዛይታ።
ቆንጬን ኡቲዳ ፆምፔ
(ማር 4፡21-25)
16 “ፖዖ ፖዒሲዲ ባꬃ ጊዶን ዎይኮ ኣርሳ ጊዶን ዎꬂዛ ኣሲ ባዋ፤ ጊዶ ኣቲን ኬꬄ ጌሊዛ ኣሳስ ፖዓና ማላ ቆንጬሶን ዎꬄቴስ። * ማቶ 5፡15፤ ሉቃ 11፡33 17 ቆቴቲዲ ቆንጬ ኬዞንታይ፤ ፖዖን ኬዚዲ ኤሬቶንታ ጌማን ኣታና ሚሺ ዴና። * ማቶ 10፡26፤ ሉቃ 12፡2
18 “ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ሲዪዛይሳ ናጌቲ ሲዪቴ፤ ዲዛ ኣሳስ ጉጄታና ባይንዳዴስ ኡባፌ ኢዛስ ዲዛ ሚሳቲዛራካ ኤኬታይቻና” ጊ ዛሪዴስ። * ማቶ 25፡29፤ ሉቃ 19፡26
ዬሱሳኔ ኢዛ ኢሻታ
(ማቶ 12፡46-50፤ ማር 3፡31-35)
19 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሳ ኣያኔ ኢዛ ኢሻቲ ዬሱሳኮ ዪዳ። ጊዶ ኣቲን ኣሳ ዳሮቴꬃፌ ዴንዲዳይሳን ኢዛኮ ሺቃናስ ዳንዳዪቤቴና። 20 ሄ ዎዴ ኣሳይ ዬሱሳስ “ኔ ኣዬያኔ ኔ ኢሻቲ ኔና ቤያናስ ኮይዲ ካሬን ኤቂዳ” ጊዲ ዮቲዳ።
21 ዬሱሲካ ዛሪዲ “ታ ኣያኔ ታ ኢሻቲ ፆሳ ቃላ ሲይዲ ናጊዛይታ” ጊዴስ።
ዬሱሲ ኣባ ዳምባላዛ ሴሪዴስ
(ማቶ 8፡23-27፤ ማር 4፡35-41)
22 ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ባና ካሊዛይታራ ዎጎሎ ጊዶ ጌሊዲ “ኣባፌ ሄ ፒንꬅ ፒኖስ” ጊዴስ። 23 ኢስቲካ ፒኒሺን ኣባ ቦላ ዳምባላይ ዴንዲዲ ዋይሲዛ ዎዴ ዬሱሲ ꬊስኪዴስ። ሃꬃይካ ዎጎሎዛ ጊዶ ጌሊን ኣሳይ ዳሮ ሜቶቴቲዴስ። 24 ዬሱሳ ካሊዛይቲ ኢዛኮ ሺቂዲ “ጎዶ! ጎዶ! ኑ ዉራና ሃኖስ” ጊዲ ዬሱሳ ꬊስኮፌ ዴንꬂዳ።
ኢዚካ ቤጊዲ ጫርኮዛኔ ኣባ ዳምባላ ሴሪን ጫርኮይኔ ኣባ ዳምባላይ ጮዑ ጊዴስ። 25 ኢዚካ ባና ካሊዛይታ “ኢንቴ ኣማኖይ ኣዋ ቢዴ?” ጊዴስ። ኢስቲካ ባ ጊዶን ባቢሼኔ ማላሌቲሼ “ጫርኮኔ ሃꬄ ኣዛዚዛይ፤ ኢስቲካ ኢዛስ ኣዛዜቲዛይ ኢዚ ኦኔ?” ጊዳ።
ዬሱሲ ዳይዳንꬃቲ ኦይኪዳ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
(ማቶ 8፡28-34፤ ማር 5፡1-20)
26 ኢዛፔ ጉዬ ጋሊላፔ ሄ ፒንꬃን ዲዛ ጌርጌሴኖኔ ጌቴቲዛ ዴሬ ዎጎሎራ ፒኒዳ። 27 ዬሱሲ ዎጎሎዛፔ ጋዴን ዎꬊዳ ዎዴ ዳይዳንꬂ ኢዛ ቦላ ዲዛ ኢሳዴይ ካታማፔ ኬዚዲ ኢዛ ዴሚዴስ። ሄ ኣዴዚ ዳሮ ዎዴ ማይዖ ማይዖንታ ካሎ ዲዛዴኔ ኬꬃን ኣቆንታ ዱፎ ባስ ኣቆሶ ኦꬂዳ ኣሳ። 28 ዬሱሳ ቤዪዳ ዎዴ ዋሲሼ ዬሱሳ ሲንꬃን ኩንዲዴስ፤ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ቦንቾ ፆሳ ና ዬሱሳ! ታሲኔ ኔስ ኣይ ጋይቶቴꬂ ዲዜ? ኔ ታና ዋይሶንታ ማላ ታ ኔና ዎሳይስ” ጊዴስ። 29 ቱና ኣያናይ ሄሳ ጋናስ ዳንዳዪዳይ ኣዴዛፔ ኬዛና ማላ ዬሱሲ ኣዛዚዳ ጊሻሳ። ቱና ኣያናዚካ ዎዴን ዎዴን ዴንዲዛ ጊሽ ኣዴዚ ሳንሳላታኒኔ ቢራታን ቶሆ ቃቺ ናጊንካ ቃሼቲዳ ሳንሳላታ ዱꬄሬꬂዲ ኢዛ ቦላ ዲዛ ዳይዳንꬃይ ኢዛ ዱጌ ባዞ ዛሪ ኤፌስ።
30 ዬሱሲ “ኔ ሱንꬂ ኦኔ?” ጊዲ ኦይቺዴስ፤ ኢዚካ ዳሮ ዳይዳንꬃቲ ኢዛን ጌሊዲ ዲዛ ጊሽ ታ ሱንꬂ “ሌጎኔ” ጊዴስ። 31 ዳይዳንꬃቲካ ባና ዉርሴꬂ ባይንዳ ጪማ ኦላን ዬጎንታ ማላ ሚንꬂዲ ዎሲዳ።
32 ሄንካ ዙማ ቦላ ዳሮ ጉዱንꬂ ሄሜቴስ፤ ዳይዳንꬃቲ “ጉዱንꬃ ዉዴዛን ጌሊቴ” ጊዲ ኣዛዛና ማላ ዎሲን ዬሱሲ “ኤሮ ጌሊቴ!” ጊዴስ። 33 ዳይዱንꬃቲ ኣዴዛፔ ኬዚዲ ጉዱንꬃታን ጌሊዳ። ጉዱንꬃቲ ኣፎዛ ዱጉንꬃራ ቢቻርሼ ቢዲ ኣባን ጌሊዲ ኣባን ሚቴቲዳ።
34 ሄሚዛይቲ ሃኒዳይሳ ቤዪዳ ዎዴ ቤሮቲ ቢዲ ካታማ ኣሳሲኔ ዴሬ ኣሳስ ዮቲዳ። 35 ሃንዳይሳ ቤያና ጊዲ ኣሳይ ባ ዲዛሶፔ ዬሱሳኮ ዪዴስ። ዳይዳንꬃይ ኢዛፔ ኬዚዳ ኣዴዚካ ዎዝናይ ካሃይ ሲሚን ኣፋላ ማዒዲ ዬሱሳ ቶሆ ጊዶን ኡቲዳይሳ ቤዪዲ ባቢዳ። 36 ዳይዳንꬃን ኦይኬቲዳ ኣዴዚ ፓፂሺን ቤዪዳይቲ ኢዚ ዋኒ ፓፂዳኮኔ ዴሬዛስ ዮቲዳ። 37 ጌርጌሴኖኔ ማታን ዲዛ ኣሳይ ኬሂ ባቢዳ ጊሽ ዬሱሳ “ሃይሳፌ ኪቻ!” ጊዲ ዎሲዳ፤ ኢዚካ ዎጎሎዛን ጌሊዲ ሲሚ ቢዴስ።
38 ዳይዳንꬃይ ኢዛፔ ኬዚዳ ኣዴዚ ዬሱሳራ ኢሲፌ ዳና ማላ ዎሲዴስ። 39 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ ኢዛ “ኔሶ ሲማዳ ፆሲ ኔስ ኦꬂዳ ጊታ ሚሽ ዮታ” ጊዲ ሞይዚዴስ። ኣዴዚካ ዬሱሲ ኢዛስ ኦꬂዳ ጊታ ሚሽ ባ ካታማን ዲዛ ኣሳስ ኡባስ ቆንጬን ዮቲሼ ቢዴስ።
ያዒሮሳ ናኔ ዬሱሳ ማይዖ ቦቺዳ ማጫሳዮ
(ማቶ 9፡18-26፤ ማር 5፡21-43)
40 ኣሳይ ዉሪ ዬሱሳ ዩሳ ናጊሼ ጋምዒዳ ጊሽ ኢዚ ሲሚሺን ኡፋይሳን ሞኪ ኤኪዳ። 41 ሄ ዎዴ ኢያዒሮሳ ጌቴቲዛ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬄ ሃላቃይ ዪዲ ዬሱሳ ቶሆ ቦላ ኩንዲዲ ባሶ ባና ማላ ዎሲዴስ። 42 ኢዚ ሄሳꬆ ኦይቺዳይ ኢዛስ ታማኔ ናምዑ ላይꬅ ኩሚዳ ኢሲ ማጫ ናይ ሳኬታዳ ሼምፖ ቦላ ዲዛ ጊሻሳ።
ኢዚ ሄ ቡሳን ዲሺን ዴሬይ ዳሪዲ ባ ጊዶን ሱጌቲዲ ኢዛ ኬሂ ኡንዒሲዴስ። 43 ታማኔ ናምዑ ላይꬅ ሱꬂ ኢዚፔ ጉኪሺን ዲዛ ኢሲ ማጫሳያ ባስ ዲዛ ሚሻ ዉርሳ ꬋሌ ኤሪዛ ኣሳታስ ኢማ ዉርሲን ኢዞ ፓꬃናስ ዳንዳዪዳ ኣሲ ኢሳዴይካ ባዋ። 44 ኢዛካ ጉዬራ ሺቃዳ ዬሱሳ ኣፋላ ማጫራታ ቦቻዱስ፤ ኢዚፔ ጉኪዛ ሱꬃይ ሄራካ ኤቂ ኣጊዴስ
45 ዬሱሲካ “ታና ቦቺዳይ ኦኔ?” ጊዴስ። ዉሪካ ኑኒ ቦቺቤኮ ጊ ካዲዳ ዎዴ ጴፅሮሲ ዛሪዲ “ጎዶ! ኣሲ ዉሪ ዩዪ ኣꬊዲ ኔና ሱጌሬꬂዲ ኡንዒሴስ” ጊዴስ።
46 ጊዶ ኣቲን ዬሱሲ “ኣሲ ታና ቦቺዴስ፤ ዎልቃይ ታፔ ኬዚዳይሳ ታ ኤራይስ” ጊዴስ።
47 ማጫሳያ ኤሬቶንታ ቆቴታዳ ባናስ ዳንዳዮንታይሳ ኤራዳ ኮኮራሼ ያዳ ዬሱሳ ሲንꬃን ኩንዳዱስ። ኢዛካ ዬሱሳ ዋና ቦቺዳኮኔ ቃሴካ ኤሌራ ዋና ፓፂዳኮ ኡባ ኣሳ ሲንꬃን ዮታዱስ። 48 ኢዚካ “ታ ናዬ! ኔ ኣማኖይ ኔና ፓꬂዴስ፤ ሳሮን ባ!” ጊዴስ።
49 ዬሱሲ ቡሮ ማጫሳይስ ሃሳያ ቦላ ዲሺን ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬄ ሃላቃ ኢያዒሮሳ ኬꬃፌ ኢሲ ኣሲ ኢያዒሮሳስ “ኔ ናያ ሃይቃዱስ፤ ሄሳ ጊሽ ሃይሳፌ ጉዬ ኣስታማሬዛ ሜላ ዳቡርሶፋ!” ጊዴስ።
50 ዬሱሲ ሄሳ ሲይዲ ኢያዒሮሳ “ኣይኮይ ባ፤ ባቦፋ! ኣማና ኣቲን ኔ ናያ ፓፃና” ጊዴስ።
51 ዬሱሲ ኢያዒሮሳ ኬꬄ ጌሊዛ ዎዴ ጴፅሮሳ፥ ዮሃኒሳኔ ያቆቤ ቃሴካ ናይ ኣዋፔኔ ኣዬዪፔ ኣቲን ሃራይ ኦኒካ ኢዛራ ጌላና ማላ ኮይቤና። 52 ሄ ዎዴ ኣሳይ ዉሪ ናይስ “ዉ ዉይ!” ጊ ዋሲ ዬኪሺን ዬሱሲ “ዬኮፍቴ ኢዛ ኢቻዱስ ኣቲን ሃይቃቤኩ” ጊዴስ።
53 ኣሳይካ ናያ ሃይቂዳይሳ ኤሪዛ ጊሽ ዬሱሳ ቦላ ሚጪዴስ። 54 ጊዶ ኣቲን ኢዚ ናይ ኩሼ ኦይኪዲ “ታ ናዬ! ዴንዳ!” ጊዴስ። 55 ናይስ ሼምፖይካ ሲሚዴስ። ሄራካ ዴንዳ ኤቃዱስ፤ ዬሱሲካ ኢዚስ ሚዛ ሚሽ ኢማና ማላ ኣዛዚዴስ። 56 ናዮ ዬሊዳይቲካ ማላሌቲዳ። ጊዶ ኣቲን ኢዚ ሃኒዳይሳ ኦናስካ ዮቶንታ ማላ ኣዛዚዴስ።

*8:16 ማቶ 5፡15፤ ሉቃ 11፡33

*8:17 ማቶ 10፡26፤ ሉቃ 12፡2

*8:18 ማቶ 25፡29፤ ሉቃ 19፡26