7
ዬሱሲ ማቶ ሃላቃዛ ኣሽካራ ፓꬂዴስ
(ማቶ 8፡13፤ ዮሃ 4፡3)
ዬሱሲ ሄሳ ዉርሲካ ዴሬ ሲንꬃን ዮቲ ዉርሲዳይሳፌ ጉዬ ቂፊርናሆሜ ጊዛሶ ቢ ጌሊዴስ። ሄን ቂፍርናሆሜን ማቶ ሃላቃይ ዴስ፤ ሄ ኣዴዛስ ኢዚ ሲቂዛ ኣሽካራይ ሃርጊዲ ሃይቆስ ሼምፖ ቦላ ዴስ። ኢዚካ ዬሱሳ ጊሽ ሲይዲ “ባ ኣሽካራ ፓꬃና ማላ ዬሱሳ ዎሴሪኬቲ!” ጊዲ ኢሲ ኢሲ ኣይሁዳ ባጋ ኣሳታፔ ጪማታ ዬሱሳኮ ዬዲዴስ። ኪቴቲዲ ቢዳ ኣሳቲ ዬሱሳኮ ዪዲ “ሃይሳ ኣዴዛ ጊሽ ኔ ኣሽካራዛ ፓꬃና ቤሴስ። ኣይስ ጊኮ ሃይሲ ኣዴዚ ኑ ኣሳ ዳሮ ዶሴስ፤ ኑስካ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬄ ኬፂሲዳይ ኢዛ” ጊዲ ሚንꬂ ዎሲዴስ።
ዬሱሲካ ኢስታራ ቢዴስ። ዬሱሲ ኣዴዛ ኬꬃኮ ማቲዛ ዎዴ ኣዴዚ ባ ላጌታ ዬሱሳኮ ዬዲዲ “ጎዶ! ኔ ታ ኬꬄ ጌላናስ ቤሴና፤ ታካ ኔና ታ ኬꬄ ጌልꬃናስ ቤሲዛ ኣሲ ጊዶንታ ጊሽ ሃ ያሼ ዳቡሮፓ። ታኒ ኔ ሲንꬃን ቤታናስ ቤሶንታ ኣሳ ጊዲዳ ጊሽ ኔኮ ባቤይኬ፤ ሄሳ ጊሽ ኔኒ ሄን ዳዳ ቃላ ፃላ ጊኮ ታ ኣሽካራይ ፓፃና። ታስካ ታና ኣዛዚዛ ኣሲ ታፔ ቦላራ ዴስ። ታፔ ጋርሳራ ታኒ ኣዛዚዛ ዎታዳራቲ ዴቴስ። ኢሳ ‘ሃያ!’ ጊኮ ዬስ፤ ኢሳ ‘ሄ ባ!’ ጊኮ ቤስ፤ ኣሽካራይካ ‘ሄሳ ኦꬃ!’ ጊኮ ኣዛዜቲዳይሳ ኦꬄስ” ጊዴስ።
ዬሱሲካ ኣዴዚ ጊዳይሳ ሲይዲ ኣዴዛ ሃኖቴꬃን ማላሌቲዴስ። ጉዬ ሲሚዲ ባና ካሊዛ ዴራስ “ታ ኢንቴስ ጊዛይ ሃይሳ ማላ ጊታ ኣማኖ ሃራይ ኣቶ ሺን ኢስራዔሌ ናይታ ጊዶንካ ዴማቤኬ” ጊዴስ።
10 ዬሱሳኮ ኪቴቲዳ ኣሳቲ ጉዬ ኪቲዳ ሃላቃሶ ሲሚዳ ዎዴ ኣሽካራያ ፓፂዳይሳ ቤዪዳ
ዬሱሲ ኢሲ ኣምዔይ ና ሃይቆፔ ዴንꬂዴስ
11 ሄሳፌ ጉዬን ዬሱሲ ጋምዖንታ ዲሼ ናይኔ ጌቴቲዛ ካታማ ባና ካሊዛይታራኔ ዳሮ ዴሬራ ኢሲፌ ቢዴስ። 12 ኢዚ ቢዲ ካታማ ጌሊዛ ሚፃ ጋኪሺን ሄ ካታማይፔ ዳሮ ኣሳይ ኣሃ ቶኪ ኤኪዲ ኬዚ ዎꬊዴስ። ሃይቂዳይስ ባ ኣዬይስ ኢዚ ሜፂ ኢሲኖ። ኣዬይስካ ኣዚናይ ባዋ፤ ካታማፔ ዳሮ ኣሳይ ኢዚራ ኢሲፌ ዴስ። 13 ጎዳይካ ኢዞ ቤዪዳ ዎዴ ኢዚስ ሚቼቲዲ “ኣይኮይ ባዋ፤ ዬኮፋ!” ጊዴስ።
14 ሺቂዲኔ ኣሃ ቶኪዳ ሃላ ቦቺን ኣሃ ቶኪዳይቲ ሲቲ ጊ ኤቂዳ። ዬሱሲካ “ሃይሶ ናዞ ኔና ጋይስ ዴንዳ!” ጊዴስ። 15 ሃይቂዳ ናዚካ ሱሪ ኡቲዲ ሃሳያ ኦይኪዴስ። ዬሱሲካ ናዛ ኣዬይስ ኤፊ ኢሚዴስ።
16 ኣሳይ ዉሪካ ኬሂ ባቢዲ ፆሳ ጋላቲሼ “ጊታ ናቤይ ኑ ጊዶፌ ዴንዲዴስ፤ ፆሲካ ሃይሳ ዴሬዛ ዪዲ ቤይዴስ” ጊዴስ። 17 ሃይሲ ዬሱሳ ጊሽ ሃሳዬቲዛ ሎዖ ሃሳያይ ኩሜꬃ ዩሁዳኒኔ ዩሁዳ ዩሾን ዲዛ ዴሬታን ኬዚዴስ።
ፃማቂዛ ዮሃኒሳፔ ዬሱሳኮ ኪቴቲዳ ኣሳታ
(ማቶ 11፡19)
18 ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ካሊዛይቲካ ሃይሳ ዉርሲ ዮሃኒሳስ ዮቲዳ። ዮሃኒሲካ ኢስታ ጊዶፌ ናምዓታ ፄይጊዲ፥ 19 “ኢዚ ያና ጌቴቲዲ ሃሳዬቲዛይስ ኔኔዬ? ሃራ ኣስ ናጊኖ? ጊ ኦይቺቴ” ጊዲ ጎዳኮ ዬዲዴስ።
20 ቢዳ ኣሳቲ ዬሱሳኮ ጋኪዲ “ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ‘ኢዚ ያና ጌቴቲዲ ሃሳዬቲዛይሲ ኔኔዬ? ሃራ ኣስ ናጊኖ?’ ጊዲ ኔኮ ኑና ዬዲዴስ” ጊዳ።
21 ሄ ዎዴ ዬሱሲ ዳሮ ኣሳ ዋዬፔ፥ ሃርጌፌኔ ቱና ኣያናታፔ ፓꬂዴስ። ዳሮ ቆቄታ ኣይፌይካ ፄሌስ። 22 ዮሃኒሲ ኪቲን ኢዛኮ ዪዳይታ “ቢዲ ኢንቴ ኢንቴ ኣይፌራ ቤዪዳይሳኔ ሲዪዳይሳ ዮሃኒሳስ ዮቲቴ። ኣይፌ ቆቄቲ ፄሌቴስ፤ ቶሆ ዎቤቲ ሱሬ ሃሙቴቴስ፤ ኢንቺራቻ ሃርጊዛይቲ ፓፂዳ፤ ቱሌቲ ሲዪዳ፤ ሃይቂዳይቲ ሃይቆፔ ዴንዲዳ፤ ማንቆታስ ሚሺራቾ ቃላይ ዮቴቴስ። * ኢሳ 35፡5-6፤ ኢሳ 61፡1 23 ታናን ꬉጴቶንታ ኣሲ ዉሪካ ኣንጄቲዳይሳ” ጊዴስ።
24 ዮሃኒሲ ኪቲዳ ኣሳቲ ዬሱሳ ኣቻፌ ቢዳይሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ዳሮ ኣሳስ ዮሃኒሳ ጊሽ “ኢንቴ ኣይ ቤያናስ ባዞ ኬዚዴቲ? ጫርኮይ ሄኔ ሃኔ ቃꬄꬂዛ ሾምቦቆ ቤያናሴ? 25 ኣይ ቤያናስ ኬዚዴቲ? ሎዒዛ ማይዖ ማይዒዳ ኣስ ቤያና ኬዚዴቲ? ሎዖ ማይዖ ማይዒዲ ዋሪፅ ጊዛይቲ ኢሻሎ ዱሳ ዲዛይቲ ካዎ ኬꬃን ዴቴስ። 26 ሂስቲኮ ኣይ ቤያናስ ኬዚዴቲ? ናቤ ቤያናሴ? ኤ ታ ኢንቴስ ቱማ ጋይስ፤ ኢንቴ ኬዚዳይ ናቤፔ ኣꬊዛዴ ቤያናሳ። 27 ፆሳ ቃላን ‘ኔ ባና ኦጌ ኔስ ባሲ ሎዔꬃና ኪቴቲዳ ኣስ ታ ኔፔ ሲንꬃራ ዬዳና’ ጌቴቲዲ ኢዛ ጊሽ ፃፌቲዳይስ ኢዛኮ። * ሚል 3፡1
28 “ታኒ ኢንቴስ ጊዛይ ማጫሳፔ ዬሌቲዳ ኣሳ ጊዶን ዮሃኒሳፔ ኣꬊዛዴይ ኦኒካ ዴና፤ ፆሳ ካዎቴꬃን ጊዲኮ ኣሳ ኡባፌ ጉꬅ ጌቴቲዳ ኣሲ ዮሃኒሳፔ ኣꬋና” ጊ ዮቲዴስ።
29 ቃራፃ ቃንፂሲዛይቲካ ኣቶንታ ሃይሳ ዬሱሳ ቃላ ሲዪዳይቲ ዉሪካ ዮሃኒሳ ኩሼን ፃማቄቲዲ ፆሳስ ቤሲዛ ቦንቾ ኢሚዳ። * ማቶ 21፡32፤ ሉቃ 3፡12 30 ፋርሳዌቲኔ ሙሴ ዎጋ ኤራንቻቲ ዮሃኒሳ ኩሼን ፃማቄቶንታ ጊሽ ፆሲ ኢስታስ ዋና ቆፋ ኦꬂዲ ሺሺዳይሳ ሂራይሲዳ።
31 ቃሴካ ዬሱሲ ዛሪዲ “ሂስቲኮ ሃዒ ዬሌታ ኣዛን ሌሚሶ? ኢስቲ ኣይ ሚሳቲዞ? 32 ጊያን ኡቲዲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ፄይጌቲዲ ‘ኢንቴስ ኑኒ ዲꬅ ዲፂዶስ ሺን ዱሪቤኬታ፤ ዚላሊስ ዚላሊዶስ ሺን ዬኪቤኬታ፤ ጊዛ ናይታ ሚሳቴቴስ’ ጊዴስ። 33 ኣይስ ጊኮ ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ካꬅ ሞንታኔ ዎይኔፔ ኦሴቲዳ ጫጄ ኡዮንታ ዪን ‘ዳይዳንꬂ ኢዛ ቦላ ዴስ’ ጊዴታ። 34 ኣሳ ናይ ቃሴ ሚሼኔ ኡዪሼ ዪን ‘ጋንጃማኔ ኡሻንቻ፤ ቃራፃ ሺሺዛይታራኔ ናጋራንቻታራ ላጌቴስ’ ጊዴታ። 35 ሄሳ ጊሽ ኤራቴꬃ ቱማቴꬃይ ኢዚ ናይታ ኡባታ ኣቻን ኣማኔቲዴስ” ጊዴስ።
ኢሲ ማጫሳያ ዬሱሳ ቶሆ ሺቶ ቲያዱስ
36 ሄሳፌ ጉዬ ፋርሳዌታፔ ኢሲ ኣሲ ዬሱሳ ቁማ ማናስ ባ ኬꬄ ፄይጊን ዬሱሲ ፄይጊዳ ፋርሳዌ ኬꬃ ቢዲ ኡቲዴስ። 37 ሄ ካታማን ዲዛ ኢሲ ናጋራንቻ ማጫስ ዲዛራ ዬሱሲ ፋርሳዌ ኬꬃን ቁማ ማዳ ቦላን ዲዛይሳ ሲያዳ ኢሲ ኣልባስፂሮሴ ቢልቃፄ ሺቶ ኤካ ያዱስ። 38 ያዳኔ ዬሱሳፔ ጉዬራ ኢዛ ቶሆ ኣቻን ኤቃዳ ዬካሼኔ ባ ኣፉንꬃን ኢዛ ቶሆ ጫጲሳዳ ባ ሁዔ ቢናናራ ቁጫሼኔ ዬራሼ ሺቶ ቲያዱስ። 39 ዬሱሳ ቁማስ ፄይሲዳ ፋርሳዌይካ ሄሳ ቤዪዲ “ሃይሲ ኣዴዚ ናቤ ጊዲዳኮ ሃና ኢዛ ቦቺዳ ማጫሳያ ኢዛ ኦናኮኔ ኣይ ኦꬂዛ ኣሳኮኔ ኤራናኮ ሺን፤ ኢዛ ናጋራንቻኮ ሺን” ጊዲ ባ ዎዝናን ቆፒዴስ።
40 ዬሱሲ “ሲሞና! ኔስ ታ ዮታናዚ ዴስ” ጊዴስ። ሲሞናይካ “ኣስታማሬ! ኤሮ ዮታ” ጊዴስ።
41 ዬሱሲ ዛሪዲ “ኢሲ ሚሼ ታልዔ ኢሚዛዴፌ ታልዔ ኤኪዳ ናምዑ ኣሳቲ ዴቴስ፤ ኢስታፌ ኢሳ ቦላ ኢቻሹ ፄት ዲናሬይ ዴስ፤ ናምዓንꬆዛ ቦላ ኢቻሹ ታሙ ዲናሬይ ዴስ። * ዲናሬይ ሄ ዎዴ ኢሲ ኦꬃንቻስ ኢሲ ጋላሳ ዳሞዛ። 42 ኢስታስ ቃንፂዛ ሚሺ ꬋዪን ታልዔ ኢሚዳይሲ ናምዓታ ኣጮዛ ዉርሲካ ማሪዴስ። ሂስቲኮ ሃ ናምዓታፔ ሃ ታልዔ ኢሚዳይሳ ዳርሲ ዶሳናይ ኣዋይሴ?” ጊዴስ።
43 ሲሞናይካ ዛሪዲ “ዳሮ ኣጮይ ማሬቲዳይሳ ጋዳ ቆፓይስ” ጊዴስ። ዬሱሲካ “ቱሙ ፒርዳዳሳ” ጊዴስ።
44 ሄ ማጫሳይኮ ዩዪዲ ሲሞና “ሃኖ ማጫሳዮ ፄላይ? ታ ኔ ኬꬄ ጌሊን ኔ ታ ቶሆስ ሃꬄ ሺሻቤካ፤ ኢዛ ጊዲኮ ታ ቶሆ ባ ኣፉንꬃን ጫጲሳዳ ባ ሁዔ ቢናናራ ቁጫዱስ። 45 ኔኒ ኡባካ ታና ዬራቤካ፤ ኢዛ ግዲኮ ታ ጌሎሶፔ ኦይካዳ ታ ቶሆ ዬሮ ኣጋቤኩ። 46 ኔ ታ ሁዔ ዛይቴ ቲያቤካ ሺን ኢዛ ጊዲኮ ታ ቶሆ ሺቶ ቲያዱስ።
47 “ሄሳ ጊሽ ታ ኔና ጊዛይ ኢዛ ታና ኬሃ ዶሲዳ ጊሽ ኢዛ ባ ዳሮ ናጋራፔ ማሬታዱስ፤ ጉꬃራ ማሬቲዛ ኣሳ ሲቆይካ ጉꬃ” ጊዴስ።
48 ዬሱሲ ማጫሳዮ “ኔ ናጋራፔ ማሬታዳሳ” ጊዴስ።
49 ኢዛራ ኢሲፌ ማዳን ኡቲዳ ኢማꬃቲካ “ሃይሲ ናጋራ ማሪዛይ ኢዚ ኦኔ?” ጊዲ ባ ዎዝናራ ቆፒዳ። 50 ዬሱሲካ ማጫሳዮ “ኔና ኔ ኣማኖይ ኣሺዴስ፤ ሳሮን ባ!” ጊዴስ።

*7:22 ኢሳ 35፡5-6፤ ኢሳ 61፡1

*7:27 ሚል 3፡1

*7:29 ማቶ 21፡32፤ ሉቃ 3፡12

*7:41 ዲናሬይ ሄ ዎዴ ኢሲ ኦꬃንቻስ ኢሲ ጋላሳ ዳሞዛ።