6
ሳምባታ ጊሽ ኦይሼቲዳ ኦይሾ
(ማቶ 12፡1-8፤ ማር 2፡23-28)
ኢሲ ሳምባታ ጋላስ ዬሱሲ ካꬃ ጊዶራ ኣꬊ ቢሺን ኢዛ ካሊዛይቲ ቲያ ፁጲ ኤኪዲ ባ ኩሼን ሺጊቺ ሚሺን፥ * ዛሬ 23፡25 ፋርሳዌታፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ሳምባታ ጋላስ ኦꬃናስ ቤሶንታይሳ ኣይሲ ኦꬄቲ?” ጊዳ።
ዬሱሲካ ኢስታስ “ዳዉቴይ ኢዛራ ዲዛ ኣሳቲ ጋፊዳ ዎዴ ኢዚ ኦꬂዳይሳ ናባቢቤኬቲ? * 1ሳሜ 21፡1-6 ኢዚ ፆሳ ኬꬄ ጌሊዲ ቄሴቲ ፃላ ማና ማላ ኣዛዜቲዳ ዱማ ኡኬꬃ ባሲ ሚዲ ባናራ ዲዛይታስ ኢሚዴስ” ጊዲ ዛሪዴስ። * ሌዌ 24፡9
ቃሴካ ዬሱሲ “ኣሳ ናይ ሳምባታ ጎዳ” ጊዲ ኢስታስ ዮቲዴስ።
ዬሱሲ ኩሼይ ሲሊዳ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
(ማቶ 12፡9-14፤ ማር 3፡1-6)
ዬሱሲካ ሃራ ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዲ ታማርሲሺን ኡሻቻ ኩሼይ ሲሊዳ ኢሲ ኣሲ ሄን ዴስ። ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲኔ ፋርሳዌቲ ዬሱሳ ሞታናስ ጋሶ ኮይዲ ኣኔ ኢዚ ሳምባታ ጋላሳን ኣዴዛ ፓꬂኮ ቤያና ጊዲ ናጊሼ ጋምዒዳ። ዬሱሲካ ኢስታ ዎዝና ቆፋ ኤሪዲ ኩሼይ ሲሊዳ ኣዴዛ ኡባ ሲንꬃን “ዴንዳ ኤቃ” ጊዴስ። ኣዴዚካ ዴንዲ ኤቂዴስ።
ዬሱሲካ ኢስታ “ታ ኢንቴና ኢሲ ሚሽ ኣኔ ኦይቻይስ፤ ሳምባታ ጋላስ ኦꬃናስ ቤሲዛይ ሎዖ ኦሶዬ? ኢታ ኦሶ? ሼምፖ ኣሾ ዎይኮ ꬋይሶ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
10 ቃሴካ ዬሱሲ ባ ዩሾን ዲዛ ዉርሲ ዩሺ ፄሊዳፔ ጉዬን ኣዴዛ “ኔ ኩሼ ፒዲሳ” ጊዴስ። ኣዴዚካ ዬሱሲ ጊዳ ማላ ኦꬂዴስ። ኢዛ ኩሼይካ ፓፂዴስ።
11 ጊዶ ኣቲን ኣሳቲ ሃንቄቲዳ፤ ዬሱሳ ቦላ ኣይ ኦꬃናስ ኮሺዛኮኔ ባ ጊዶን ዞሬቲዳ።
ዬሱሲ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬታ ዶሪዴስ
(ማቶ 10፡1-4፤ ማር 3፡13-19)
12 ሄ ጋላሳታፔ ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ዎሳናስ ዙማ ቦላ ኬዚዲ ቃማ ኩሜꬅ ፆሳ ዎሲሼ ኣቂዴስ። 13 ጋዴይ ዎንቲሺን ባና ካሊዛይታ ፄይጊዲ ኢስታፌ ታማኔ ናምዓታ ዶሪዴስ። ኢስታካ “ሃዋሬታ” ጊዲ ሱንꬂዴስ።
14 ኢስቲካ ጴፅሮሳ ጊዲ ሱንꬂዳ ሲሞናኔ ኢዛ ኢሻ ኢንዲራሳ፥ ያቆቤ፥ ዮሃኒሳ፥ ፒሊጶሳ፥ ባርቴሌሞሳ፥ 15 ማቶሳ፥ ቶማሳ፥ ኢልፊዮሳ ና ያቆቤ፥ ባ ባጋስ ሚሼቲዛ ሲሞና፥ 16 ያቆቤ ና ዩሁዳኔ ዬሱሳ ኣꬂ ኢሚዳ ኣስቆሮንቶ ዩሁዳ።
ዬሱሲ ዳሮ ኣሳ ታማርሲዴሲኔ ፓꬂዴስ
(ማቶ 4፡23-25)
17 ዬሱሲካ ኢስታራ ኢሲፌ ዙማ ቦላፌ ዱጌ ዎꬊዲ ዴንባሶን ኤቂዴስ። ኢዛ ካሊዛይታፔ ዳሮ ኣሳይ ሄን ዴስ፥ ዩሁዳፔኔ ዬሩሳላሜፔ፥ ቃሴካ ፂሮሴፔኔ ሲዶና ኣባ ኣቻፌ ዪዳ ኬሂ ዳሮ ኣሳይካ ሄን ዴስ። 18 ኢስቲካ ዪዳይ ዬሱሲ ጊዛይሳ ሲያናሲኔ ሃርጌፌ ፓፃናሳ። ቱና ኣያናይካ ዋይሲዛይቲ ዉሪ ፓፂዳ። 19 ዎልቃይካ ኢዛፔ ኬዚዲ ዳሮታ ፓꬂዛ ጊሽ ኣሳይ ዉሪ ኢዛ ቦቻናስ ዪዴስ።
ኣንጆኔ ዋዬ ጋሶታ
(ማቶ 5፡1-12)
20 ዬሱሲካ ባና ካሊዛይታስ “ፆሳ ካዎቴꬃይ ኢንቴስ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴኖ ማንቆቶ! ኢንቴ ኣንጄቲዳይታ፤
21 ኢንቴ ጉዬፔ ካላና ጊሽ ሃዒ ጋፊዛይቶ!
ኢንቴ ኣንጄቲዳይታ፤ ኢንቴ ጉዬፔ ሚጫና ጊሽ
ኢንቴኖ ሃዒ ዬኪዛይቶ!
ኢንቴ ኣንጄቲዳይታ፤
22 ኣሳይ ታ ጊሽ ኢንቴና ኢፂሺን ባ ጊዶፌ ሻኪሺን፥ ቦርሺኒኔ ኢንቴና ኢታ ሱንꬃራ ፄይጊሺን ኢንቴ ኣንጄቲዳይታ፤ * 1ጴፅ 4፡14
23 “ኢንቴስ ሳሎን ጊታ ዎይቶይ ዲዛ ጊሽ ሄ ዎዴ ኡፋይሳን ጉፒቴ፤ ኣይስ ጊኮ ኢስታ ኣዋቲ ናቤታ ቦላ ሄሳꬆ ኦꬂዳ። * 2ታር 36፡16፤ ሃዋ 7፡52
24 ጊዶ ኣቲን ኢንቴኖ ዱሬቶ ኢንቴ ሃዒ ኡፋዬቲዳ ጊሽ
ኢንቴና ኣዬ-ኣና!
25 ኢንቴኖ ሃዒ ካሊዳይቶ ኢንቴና ኣዬ ኣና!
ኢንቴ ጉዬፔ ጋፋና፤ ኢንቴኖ ሃዒ ሚጪዛይቶ!
ኢንቴስ ኣዬ ኣና! ኢንቴ ጉዬፔ ሚሼታናኔ ዬካና።
26 “ኣሲ ዉሪ ኢንቴ ጊሽ ሎዖ ሃሳዪዛ ዎዴ ኢንቴንስ ኣዬ-ኣና! ኣይስ ጊኮ ኢስታ ኣዋቲ ዎርዶ ናቤታስ ሄሳ ማላ ኦꬂዳ።
ሞርኬ ሲቆ ጊሽ
(ማቶ 5፡38-48፤ 7፡12)
27 “ጊዶ ኣቲን ታ ዮቲዛይሳ ሲዪዛይቶ ታኒ ኢንቴስ ዮቲዛይ ኢንቴ ሞርኬታ ሲቂቴ፤ ኢንቴና ኢፂዛይታስ ሎዖ ኦꬂቴ፤ 28 ኢንቴና ቃንጊዛይታ ኣንጂቴ፤ ኢንቴና ቆሂዛይታስ ዎሲቴ፤ 29 ኢሲ ሻጋላን ባቂኮ፥ ናምዓንꬆ ሻጋላ ጉጃ ቤሳ፤ ኦኒኔ ኔ ቦላራ ማይዒዳይሳ ቃሪ ኤኪኮ ጋꬃራ ማይዒዳይሳካ ዲጎፋ። * ሻጋላን ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞꬆ ቃላን ቂንፃሌ ጌቴቴስ።
30 “ኔና ዎሲዛ ኡባስ ኢማ፤ ኔ ሚሻ ኤኪዳ ኣሲ ዛሪ ኢማና ማላ ኦይቾፋ።
31 “ኣሲ ኢንቴስ ኦꬃና ማላ ኢንቴ ኮዪዛይሳꬆ ኢንቴካ ሃራ ኣሳስ ኦꬂቴ። * ማቶ 7፡12
32 “ናጋራንቻቲካ ባና ሲቂዛይታ ሲቂዛ ጊሽ ኢንቴ ኢንቴና ሲቂዛይታ ፃላ ሲቂኮ ኢንቴስ ኣይ ዱማ ኣንጆይ ዲዜ? 33 ኢንቴ ኢንቴስ ሎዖ ኦꬂዛይታስ ፃላላ ሎዖ ኦꬂኮ ኢንቴስ ኣይ ዱማ ኣንጆይ ዲዜ? ኣይሲ ጊኮ ናጋራንቻቲካ ሄሳꬆ ኦꬂዛ። 34 ታልዔ ኤኪዲ ዛራና ዳንዳዬቴስ ጊዛይታስ ፃላ ኢንቴ ታልዒኮ ኢንቴ ሃራ ኣይ ዱማ ኣንጆ ዴማኔ? ኣይሲ ጊኮ ናጋራንቻቲካ ኢስቲ ታልዒዳይሳ ሲሬ ዛሪዲ ኤካናስ ናጋራንቻታስ ታልዔቴስ። 35 ጊዶ ኣቲን ፆሲ ባና ጋላቶንታይታሲኔ ኢታታስ ኪያ ጊዲዳ ማላ ኢንቴ ሞርኬታ ሲቂቴ፤ ሎዖ ኦꬂቴ፤ ጉዬፔ ዛሪዲ ኤካናስ ቆፖንታ ዲሼ ታልዔ ኢሚቴ፤ ሄሳንካ ኢንቴስ ኩሼ ዛሮይ ጊታ ጊዳና፤ ቃሴካ ኢንቴ ዎጋ ፆሳ ና ጊዳና። 36 ኢንቴ ኣዋይ ኪያ ጊዲዳ ማላ ኢንቴካ ኪያታ ጊዲቴ።
ሃራ ኣሳ ፒርዳናስ ቤሴና
(ማቶ 7፡1-5)
37 “ኢንቴ ሃራታ ቦላ ፒርዶፍቴ ኢንቴ ቦላካ ፒርዴቴና፤ ኢንቴ ቦላ ፒርዳይ ዳሮንታ ማላ ሃራታ ቦላ ፒርዳ ዳርሶፍቴ፤ ኣሳስ ኣቶ ጊቴ ኢንቴስካ ኣቶ ጌቴታና። 38 ኢሚቴ! ኢንቴስካ ኢሜታና፤ ኢንቴስ ኢንቴ ማኪዳ ሚሻን ሲሚዲ ማኬታና፤ ሃራፔካ ናቂ ባቄቲዲ ዪጌቲ ኩሚዲ ዎራ ጉካናሼ ሎዖ ማኪዛ ሚሻን ማኬቲዲ ኢንቴስ ኢሜታና” ጊዴስ።
39 ቃሴካ ዬሱሲ ኢስታስ ሌሚሶን “ቆቄይ ቆቄ ካሌꬃናስ ዳንዳዪዜ? ካሌꬂኮካ ናምዓቲ ኢሶይ ኢሳራ ኦይኬቲዲ ኦላን ጌሌቴኔ? * ማቶ 15፡14 40 ታማሬይ ባና ታማርሲዛዴፌ ኣꬌና፥ ጊዶ ኣቲን ሎዔꬂ ታማሪዳ ኣሲ ዉሪ ባ ኣስታማሬ ማላ ጊዴስ። * ማቶ 10፡24-25፤ ዮሃ 13፡16፤ 15፡20
41 “ኔ ኣይፌ ጊዶን ዲዛ ቱሳ ፄሎንታ ዳሼ ኔ ኢሻ ኣይፌ ጊዶን ዲዛ ቡራ ኣይስ ፄላይ? 42 ኔ ኣይፌን ዲዛ ቱሳ ቤዮንታ ኔ ኢሻ ‘ታኒ ኔ ኣይፌን ዲዛ ቡራ ኣኔ ኬሳይስ ጋናስ ዎስታ ዳንዳያይ?’ ኔኖ ቆꬌፔ ቆሞን ሃንዛይሶ ኮይሮታዳ ኔ ኣይፌን ዲዛ ቱሳ ኬሳ፤ ሄሳፌ ጉዬ ኔ ኢሻ ኣይፌን ዲዛ ቡራ ኬሳናስ ሎዔꬃ ፄላንዳሳ።
ሚꬂ ባ ኣይፌን ኤሬቴስ
(ማቶ 7፡17-20፤ 12፡34-35)
43 “ሎዖ ሚꬂ ኢታ ኣይፌ ኣይፌና፤ ቃሴካ ኢታ ሚꬂ ሎዖ ኣይፌ ኣይፌና። 44 ሚꬂ ዉሪካ ባ ኣይፌን ኣይፌን ኤሬቴስ፤ ኣጉንꬃፌ ባላሴ ጌቴቲዛ ሚꬃ ኣይፌይ ማፄቴና፤ ላዴፔ ዎይኔ ኣይፌይ ቃንፄቴና። * ማቶ 12፡33 45 ሎዖ ኣሲ ባ ዎዝና ኩሚዳ ሎዖ ሚሽ ኬሴስ፤ ኢታ ኣሲካ ባ ዎዝና ኩሚዳ ኢታ ሚሻፌ ኢታ ኬሴስ፤ ኣሲ ዉሪካ ባ ዎዝና ኩሚ ፓላሂዳይሳ ባ ዱናን ሃሳዬስ። * ማቶ 12፡34
ናምዑ ቆሞ ኬꬄ ኬፂዛ ኣሳታ
(ማቶ 7፡24-27)
46 “ታኒ ጊዛይሳ ኦꬄኬታ ሺን ኣይስ ታና ‘ጎዶ! ጎዶ!’ ጌቲ? 47-48 ታኮ ዪዲኔ ታ ቃላ ሲይዲ ፖሊዛይ ዉሪ ኦና ሚሳቲዛኮኔ ታ ኢንቴና ቤሳና፤ ኬꬄ ኬፃናስ ዚቂ ኦꬂ ቦኪዲ ሹቻ ቦላን ባ ኬꬃ ኬፂዳ ኣሳ ሚሳቴስ። ሃሮ ሃꬂ ዪዲ ሄ ኬꬃ ሱጊዴስ፤ ጊዶ ኣቲን ሚኒ ኬፄቲዳ ጊሽ ቃꬃናስ ዳንዳይቤና። 49 ጊዶ ኣቲን ታ ቃላ ሲይዲ ፖሎንታ ኣሲ ባ ኬꬄ ሎዔꬂ ባሶንታኔ ጊዶን ሹች ዬጎንታ ኬፂዳ ኣሳ ሚሳቴስ፤ ሃሮይካ ኬꬃ ሱጊን ኬꬃይ ሄራካ ኩንዲዲ ኢታ ላሌꬅ ላሌቲዴስ” ጊ ዮቲዴስ።

*6:1 ዛሬ 23፡25

*6:3 1ሳሜ 21፡1-6

*6:4 ሌዌ 24፡9

*6:22 1ጴፅ 4፡14

*6:23 2ታር 36፡16፤ ሃዋ 7፡52

*6:29 ሻጋላን ጊዛይሳ ኢሲ ኢሲ ባጋ ጋሞꬆ ቃላን ቂንፃሌ ጌቴቴስ።

*6:31 ማቶ 7፡12

*6:39 ማቶ 15፡14

*6:40 ማቶ 10፡24-25፤ ዮሃ 13፡16፤ 15፡20

*6:44 ማቶ 12፡33

*6:45 ማቶ 12፡34