5
ዬሱሲ ኮይሮ ሃዋሬታ ፄይጊዴስ
(ማቶ 4፡18-22፤ ማር 1፡16-20)
ዬሱሲ ጌንሴሬፄ ኣባ ላንቄን ኤቂዲ ፆሳ ቃላ ታማርሲሺን ሲዪዛ ኣሳይ ኢዛ ኡንዔꬂዴስ።
ሄ ዎዴ ናምዑ ዎጎሎቲ ኣባ ኣቻን ዲሺን ዬሱሲ ቤዪዴስ። ሞሌ ኦይኪዛይቲ ዎጎሎታፔ ዎꬊዲ ሞሌ ጊቴታ ሜጬቴስ። ዬሱሲ ዎጎሎታፔ ሲሞና ዎጎሎን ጌሊዲ ቢታፌ ጌዴ ኣባ ጊዶ ሺሻና ማላ ኦይቺዲኔ ዎጎሎ ጊዶን ኡቲዲ ኣሳ ታማርሲዴስ።
ታማርሲ ዉርሲዳፔ ጉዬ ሲሞና “ኣባይ ጪማቲዛሶ ሺቃ ሞሌ ኦይካናስ ኢንቴ ጊቴዛ ኣባ ጊዶ ዬጊቴ” ጊዴስ።
ሲሞናይ ዬሱሳስ ዛሪዲ “ጎዶ! ቃማ ኩሜꬅ ዳቡሪ ኣቂዲ ኢሲኖካ ኦይኪቦኮ፤ ጊዶ ኣቲን ኔ ቃላን ጊቴዛ ዬጋና” ጊዴስ። * ዮሃ 21፡3
ዬጊዳ ዎዴ ዳሮ ሞሌ ኦይኪዳ። ጊቴይካ ዳኬቲዴስ። * ዮሃ 21፡6 ሃራ ዎጎሎን ዲዛይቲ ዪዲ ኢስታ ማዳና ማላ ኩሼራ ዉቲ ፄይጊዳ። ኢስቲካ ዪዲ ናምዑ ዎጎሎታ ሞሌ ኩንꬂዳ። ዎጎሎቲካ ዱጌ ሚቴቴꬅ ኦይኪዳ።
ሲሞና ጌቴቲዛ ጴፅሮሲ ሄሳ ቤዪዲ ዬሱሳ ቶሆ ቦላ ኩንዲዲ “ጎዶ! ታ ናጋራንቻ ጊዲዳ ጊሽ ታ ኣቻፌ ኪቻ” ጊዴስ። ኢዚ ሄሳ ጊዳይ ኢዚኔ ኢዛራ ዲዛይቲ ኦይኪዳ ዳሮ ሞሌዛን ማላሌቲዳ ጊሻሳ። 10 ቃሴካ ሲሞና ላጌቲ ዛቢዶሳ ናይቲ ያቆቤይኔ ዮሃኒሲካ ዉሪ ማላሌቲዳ። ዬሱሲካ ሲሞና “ባቦፋ! ሃይሳፌ ጉዬ ኔ ኣስ ኦይኪዛዴ ጊዳና” ጊዴስ።
11 ኢስቲካ ዎጎሎታ ቢታኮ ሺሺዲ ዉርሲካ ዬጊ ኣጊዲ ዬሱሳ ካሊዳ።
ዬሱሲ ኢንቺራቻ ኦይኬቲዳ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
12 ዬሱሲ ካታማታፔ ኢሲኔዪን ዲሺን ኢንቺራቻ ሃርጌይ ቦላ ዉርሲ ኦይኪዳ ኢሲ ኣሲ ሄ ካታማን ዴስ። ሄ ኣዴዚካ ዬሱሳ ቤዪዲ ኢዛ ሲንꬃን ኩንዲዲ “ጎዶ! ኔ ኮይኮ ታና ፓꬃና ዳንዳያሳ” ጊዲ ዎሲዴስ።
13 ዬሱሲ ባ ኩሼ ዬዲ ቦቺዲ “ታ ዶሳዲስ፥ ፓፃ” ጊዴስ። ኢንቺራንቻይ ሄራካ ꬋዪዴስ። 14 ዬሱሲ ኢዛስ “ሃይሳ ኦናስካ ዮቶፓ፤ ጊዶ ኣቲን ባዳ ኔና ቄሴ ሃላቃስ ቤሳ፤ ኢስታስ ማርካ ጊዳና ማላ ኔ ጌዪዳይሳስ ሙሴይ ኣዛዚዳ ያርሾዛ ሺሻ” ጊዲ ኣዛዚዴስ። * ሌዌ 14፡1-32
15 ጊዶ ኣቲን ኢዛ ጊሽ ኣሳይ ሃሳዪዛ ዎሬይ ካሴፔ ኣኪ ኣኪ ቢዴስ። ኬሂ ዳሮ ኣሳይ ኢዛ ሃሳያ ሲያናሲኔ ባና ሳኪዛ ሃርጌፌ ፓፃናስ ኢዛኮ ሺቂዴስ። 16 ዬሱሲ ዳሮ ዎዴ ኣሲ ባይንዳሶ ቢዲ ዎሲዴስ።
ዬሱሲ ሲላ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
(ማቶ 9፡1-8፤ ማር 2፡1-12)
17 ዬሱሲ ታማርሲሺን ኣሳይ ጋሊላፔኔ ዩሁዳፔ ቃሴካ ዬሩሳላሜፔ ዪዳ ፋርሳዌቲኔ ዎጋ ታማርሲዛይቲ ሄን ኡቲዳ። ኢዚ ፓꬃና ማላ ጎዳ ዎልቃይ ኢዛራ ዴስ። 18 ሄ ዎዴ ኣሳይ ኢሲ ኩሜꬃ ቦላይ ሲሊዲ ቃፆንታ ሃርጋንቻ ሃላራ ቶኪ ኤኪ ዪዲ ኬꬄ ጌልꬂዲ ዬሱሳ ሲንꬃን ዎꬃናስ ፓጪዳ። 19 ኣሳ ዳሮቴꬃፌ ዴንዲዳይሳኒ ኬꬄ ጌልꬃናስ ፆኔቲዳ ጊሽ ፑዴ ኬꬃ ካራ ቦላ ኬዚዲኔ ካራ ቃሪዲ ሃርጋንቻ ሃላራ ቶኪ ኤሂዲ ኣሳ ጊዶራ ዬሱሳ ሲንꬃን ዎꬂዳ። 20 ዬሱሲ ኢስታ ኣማኖ ቤዪዲ “ሃይሶ ኔኒ ኔ ናጋራፔ ማሬታዳሳ” ጊዴስ።
21 ሙሴ ዎጋ ፃፊዛይቲኔ ፋርሳዌቲ “ሃይሲ ፆሳ ቦላ ፃላቴꬃን ሃይሳꬆ ሃሳዪዛይ ኢዚ ኦኔ? ኢሲ ፆሳፌ ኣቲን ናጋራ ማራናስ ኦኒ ዳንዳዪዜ?” ጊዲ ቆፒዳ።
22 ዬሱሲ ኢስታ ቆፋ ኤሪዳ ጊሽ “ኢንቴ ኢንቴ ዎዝናን ኣይስ ሄሳꬆ ቆፔቲ? 23 ‘ኔኒ ናጋራፔ ማሬታዳሳ’ ጉሳፌኔ ‘ዴንዳዳ ባ’ ጉሳፌ ኣዋይሲ ካዉሼ? 24 ጊዶ ኣቲን ታ ሃይሳ ጊዳይ ኣሳ ናስ ቢታ ቦላ ኣሳ ናጋራፔ ማራናስ ጎዳቴꬂ ዲዛይሳ ኢንቴ ኤራና ማላ” ጊዴስ። ቃሴካ ሄ ሲላ ኣዴዛ “ኔና ጋይስ! ዴንዳ ኤቃ! ኔ ሃላ ቶካዳ ባ!” ጊዴስ።
25 ኢዚ ሄራካ ኢስታ ሲንꬃን ዴንዲ ኤቂዴስ። ካሴ ባ ኢቺዳ ሃላ ቶኪዲ ፆሳ ጋላቲሼ ባሶ ቢዴስ። 26 ሄ ዎዴ ኣሲ ዉሪ ማላሌቲዴስ። ፆሳ ጋላቲሼ “ሃች ማላሊሲዛዝ ቤይዶስ” ጊዲ ዳሮ ባቢዳ።
ዬሱሲ ማቶሳ ጌቴቲዛ ሌዌ ፄይጊዴስ
(ማቶ 9፡9-13፤ ማር 2፡13-17)
27 ሄሳፌ ጉዬ ዬሱሲ ሄፔ ኬዚ ቢዴስ። ሌዌ ጊዛ ኢሲ ቃራፃ ቃንፂሲዛይሲ ቃራፃ ቃንፂዛሶን ኡቲዳይሳ ቤዪዲ “ታና ካላ” ጊዴስ። 28 ኢዚካ ዉርሲ ኣጊዲ ኢዛ ካሊዴስ።
29 ሌዌይካ ዬሱሳሲ ባ ኬꬃን ጊታ ዲጊሳ ዲጊሲዴስ። ቃራፃ ቃንፂሲዛ ዳሮ ኣሳቲኔ ሃራ ኣሳቲካ ኢስታራ ኢሲፌ ማዳን ኡቲዳ። 30 ፋርሳዌቲኔ ኢስታ ፃፌቲ “ቃራፃ ቃንፂሲዛይታራኔ ናጋራንቻታራ ኢሲፌ ኣዛስ ሜቲ?” ጊዲ ዬሱሳ ካሊዛይታ ቦላ ዙዙሜቲዳ። * ሉቃ 15፡1-2
31 ዬሱሲካ ኢስታስ “ሃርጋንቻታስ ኣቲን ፓፃ ኣሳስ ኣኪሜ ኮሼና። 32 ታካ ናጋራንቻታ ማሮቴꬃኮ ዛራናስ ያዲስ ኣቲን ፂሎታ ፄይጋናስ ያቤኬ” ጊዴስ።
ፆማ ጊሽ ኦይቼቲዳ ኦይሾ
(ማቶ 9፡14-17፤ ማር 2፡18-22)
33 ኢስቲካ ዛሪዲ “ዮሃኒሳ ካሊዛይቲ ዳሮ ዎዴ ፆሜቴሲኔ ዎሴቴስ። ፋርሳዌታ ካሊዛይቲካ ኢዛꬆ ኦꬄቴስ። ኔና ካሊዛይቲ ጊዲኮ ኡባ ዎዴ ሜቴሲኔ ኡዬቴስ” ጊዳ።
34 ዬሱሲካ ኢስታስ ዛሪዲ “ሚሺራይ ኢሲፌ ዲሺን ዲጊሳስ ፄይጌቲዳይታ ፆሚሳናስ ቤሲዜ? 35 ጊዶ ኣቲን ሚሺራይ ኢስታፌ ሻኬታና ዎዴይ ያና ኢስቲ ሄ ዎዴ ፆማና” ጊዴስ።
36 ኢስታስ “ኦራꬅ ማይዖፔ ቃንፂ ኤኪዲ ጋልዓ ማይዖ ቦላ ዎꬂ ሲኪዛዴይ ዴና፤ ዎꬂ ሲኪኮ ኦራꬃዚ ጋልዓራ ጋጎንታ ጊሽ ጋልዓዛ ዳካና። 37 ዎይኔፔ ኦሴቲዳ ኦራꬃ ጫጄ ጋልዓ ሉካሞን ኩንꬂዲ ዎꬂዛ ኣሲ ኦኒካ ባዋ፤ ዎꬂዛ ጊዲኮ ዎይኔፔ ኦሴቲዳ ኦራꬃ ጫጄይ ጋልዓዛ ዳካና። ዎይኔ ጫጄዚካ ቢታን ጉካና፤ ጋልዓ ሉካሞይ ሲንꬃፌ ጎዖንታዝ ጊዳና። 38 ሄሳ ጊሽ ኦራꬃ ዎይኔ ጫጄይ ኦራꬃ ኦጎሮን ጉጄታናስ ቤሴስ። 39 ሂስቲኮ ጫላ ዎይኔ ጫጄ ኡዪዳፔ ጉዬ ጫሎንታዚ ኡያና ኮዪዛይ ኦኒኔ ዴና ጋሶይካ ጫላይ ሎዖ ጊዛ ጊሻሳ” ጊዴስ።

*5:5 ዮሃ 21፡3

*5:6 ዮሃ 21፡6

*5:14 ሌዌ 14፡1-32

*5:30 ሉቃ 15፡1-2